Dějiny každodennosti (Pavel Horák)

A. Odborná literatura

 • Benedict ANDERSON, Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008.
 • Roland BARTHES, Mytologie, Praha 2004.
 • Omer BARTOV, Time Present and Time Past. The Historikerstreit and German Reunification, in: New German Critique, r. 55 (Winter, 1992), s. 173-190.
 • Peter L. BERGER –Thomas LUCKMANN, Sociální konstrukce reality, Brno 1999.
 • Jiří BOROVSKÝ-Milan HANUŠ–Milan ŘEPA, Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006.
 • Pierre BOURDIEU, O televizi, Brno 2002.
 • Pierre BOURDIEU, Teorie jednání, Praha 1998.
 • Caroline BRETTELL–Frank James HOLLIFIELD, Migration Theory, Talking Acros Disciplines, New York 2000.
 • Peter BURKE, Co je kulturní historie, Praha 2011.
 • Peter BURKE, Francouzská revoluce v dějepisectví, Praha 2004.
 • Jiří ČERNÝ–Jan HOLEŠ, Sémiotika, Praha 2004.
 • Antonín DOLEŽAL, Od babictví k porodnictví, Praha 2001.
 • Richard van DÜLMEN, Historická antropologie. Vývoj. Problémy. Úkoly, Praha 2002.
 • Věra DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Lidé a jídlo, Praha 1999.
 • Andreas ECKERT–Adam JONES, Historical writing about everyday life, in: Journal of African Cultural Studies, r. 15, č. 1, (Jun., 2002), s. 5-16.
 • John FISKE–John HARTLEY, Reading Television, London 1996.
 • Martin FRANC, Nejnovější dějiny a koncept soudobých dějin, in: Kuděj, 2005, č. 1-2, s. 174-179.
 • Jan GEBHART–Jan KUKLÍK, Dramatické i všední dny protektorátu, Praha 1996.
 • Clifford GEERTZ, Interpretace kultur. Vybrané eseje, Praha 2000.
 • Brad S. GREGORY, Is small beautiful? Microhistory and the history of everyday life, in: History and Theory, r. 38, č. 1 (Feb. 1999), s. 100-110.
 • Eva HAHNOVÁ-Hans Henning HAHN, Sudetoněmecká vzpomínání a zapomí­nání, Praha 2002.
 • Dagmar HÁJKOVÁ, „Naše česká věc“. Češi v Americe za první světové války, Praha 2011.
 • Terence HAWKES, Strukturalismus a sémiotika, Brno 1999.
 • Milan HLAVAČKA, Lidé v dějinách. Doba konstituční, Praha 1995.
 • Pavla HORSKÁ–Eduard MAUR–Jiří MUSIL, Zrod velkoměsta, Praha – Litomyšl 2002.
 • Jan HORSKÝ, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním, Praha 2009.
 • Roger CHARTIER, Na okraji útesu, Červený Kostelec 2010.
 • Georg G. IGGERS, Dějepisectví ve dvacátém století, Praha 2002.
 • Jan JIRÁK–Barbara KÖPPLOVÁ, Masová média, Praha 2009.
 • Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918-1938), díl 1 – 3, Praha 2000.
 • Joachim KLOSE (ed.), Wie schmeckte die DDR. Wege zu einer Kultur des Erinnerns, Leipzig 2010.
 • Jiří KNAPÍK, V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956, Praha 2006.
 • Franitšek KOLÁŘ, „NESMIŘITELNÁ“ rivalita Slavie a Sparty, in: Sborník prací k 65. narozeninám prof. Roberta Kvačka, Praha 1997, s. 165-190.
 • Petr KOURA–Pavlína KOUROVÁ, České Vánoce. Od vzniku republiky do sametové revoluce, Praha 2010.
 • George LAKOFF–Marc JOHNSON, Metafory, kterými žijeme, Brno 2002.
 • Jacques LE GOFF, Paměť a dějiny, Praha 2007.
 • Milena LENDEROVÁ, A ptáš se, knížko má… Ženské deníky 19. století, Praha 2008.
 • Milena LENDEROVÁ–Karel RÝDL, Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. století, Praha 2006.
 • Milena LENDEROVÁ–Tomáš JIRÁNEK–Marie MACKOVÁ, Z dějin české každodennosti, Praha 2009.
 • Walter LIPPMAN, Public Opinion, New Brunswick 1990.
 • Alf LÜDKE (Ed.), The history of everyday life. Reconstructing historical experiences and ways of life, Princeton, 1995.
 • Alf LÜDKE, Alltagsgeschichte – ein Bericht von unterwegs, in: Historische Anthropologie. Kultur – Gesellschaft – Alltag, r. 11, č. 2, 2003, s. 278-295.
 • Jana MACHAČOVÁ–Jiří MATĚJČEK, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Opava 2002.
 • Alberto MANGUEL, Dějiny čtení, Praha 2007.
 • Jaroslav MAREK, Česká moderní kultura, Praha 1998.
 • Maxwell McCOMBS, Agenda-setting. Nastolování agendy – masová média a veřejné mínění, Praha 2009.
 • Denis McQUAIL, Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2007.
 • Francoise MEYEROVÁ-Zdeněk VAŠÍČEK, Minulost a současnost, paměť a dějiny, Soudobé dějiny 11, 2004, č. 4, s. 9-32.
 • Alexandra NAVRÁTILOVÁ, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004.
 • Zdeněk NEŠPOR–Jan HORSKÝ, Historická antropologie? Metodické problémy s paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie, in: Kuděj 6, 2004, č. 1, s. 61-81.
 • Martin NODL–Daniela TINKOVÁ (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.
 • Elisabeth NOELLEOVÁ, Výzkum veřejného mínění, Praha 1970.
 • Pavel NOVÁK a kol., Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století, Praha 2007.
 • Josef PETRÁŇ (ed.), Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, I-II, Praha 1985-1997.
 • Josef PETRÁŇ, Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice, Praha 2001.
 • Neil POSTMAN, Ubavit se k smrti, Praha 1999.
 • Jan RANDÁK, Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1948, Praha 2007.
 • Tomáš RATAJ, Mezi Zíbrtem a Geertzem. Úvaha o předmětu kulturních dějin, in: Kuděj 2005, č. 1-2, s. 142-158.
 • Winfried SCHULZ, Funkce a důsledky politické komunikace, in: JIRÁK, Jan –
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická komunikace a média, Praha 2000, s. 24-51.
 • Ivan ŠEDIVÝ, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2001.
 • Jiří ŠTAIF, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005.
 • Daniela TINKOVÁ, Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.
 • Daniela TINKOVÁ, Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha 2010.
 • Dušan TŘEŠTÍK, Mysliti dějiny, Praha a Litomyšl 1999.
 • Miroslav VANĚK (ed.), Obyčejní lidé?! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence, Praha 2009.
 • Miroslav VANĚK, Orální historie ve výzkumu soudobých dějin, Praha 2004.
 • Luboš VELEK, „Takový život nestojí za zlámanou grešli!“ Obrázky ze života českých poslanců 19. století, in: Kuděj 1999/2, s. 49-63.
 • Pavla VOŠAHLÍKOVÁ, Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996.
 • Marek WAIC (ed.), Češi a Němci ve světle tělovýchovy a sportu, Praha 1997.
 • Čeněk ZÍBRT, Kulturní historie. Její vznik, rozvoj a posavadní literatura cizí a česká, Praha 1892.
 • Zmizelé Sudety. Das verschwundene Sudetenland, Domažlice 2006.