Michela, Miroslav

 

Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.

*1978, Komárno

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

miroslav.michela@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 – 2002 – magisterské studium (Mgr.), Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Dějepis – Občanská výchova – Etická výchova
 • 2002 – 2007 – doktorandské studium (Ph.D.), Historický ústav Slovenské akademie věd / Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovenské dějiny

Přehled zaměstnání

 • 2002 – dosud – vědecký pracovník Historického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě
 • 2009 – dosud – odborný asistent; Ústav českých dějin FF UK
 • 2007 – 2013 – šéfredaktor časopisu Forum Historiae

Odborné zaměření

 • Moderní a soudobé dějiny Československa a střední Evropy
 • Historiografie, nacionalismus, komemorace, populární kultura a propaganda

Granty

 • 2017 – 2019 – Budování scény: Česká a slovenská kultura fanzinů od státního socialismu k post-socialismu (hlavní řešitel, GAČR)
 • 2016 – 2018 – Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of  Dissent in the Former Socialist Countries (hlavní koordinátor za ČR, Horizon 2020)
 • 2014 – 2016 – Konstruování národní identity. Státní svátky za první Československé republiky (hlavní řešitel, GAČR)
 • 2015 – 2016 – Navzdory autoritám; proměny českých a slovenských subkulturních scén 80. – 90. let (garant, GAUK)
 • 2015 – Hudební subkultury mládeže v Československu 80. a 90. Let (hlavní řešitel, FRVŠ)
 • Jako výzkumník působil v projektech: PRVOUK, GAČR, International Visegrad Fund Standard Grant, VEGA, APVV, Centrum excelentnosti Slovenské akademie věd, Central European University Research Board

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 1. – 28. 9. 2011 – Ottawa (University of Ottawa, Helen and John Ivanco Memorial Research Bursary)
 • 1. 2. 2009 – 30. 4. 2009 – Budapešť (SAIA and MÖB)
 • 1. 9. 2008 – 30. 1. 2009 – Praha, Visegrad Fund Scholarship (FF UK)
 • 2. – 13. 6. 2008 – Varšava, (PAN)
 • 1. 11. – 30. 11. 2007 – Budapešť, Domus Hungarica (MTA)
 • 1. 2. – 31. 3. 2006 – Budapešť, Domus Hungarica (MTA)
 • 1. 5. – 30. 5. 2005 – Praha (HÚ AV ČR)
 • 1. 2. – 31. 3. 2005 – Budapešť, Domus Hungarica (MTA)
 • 23. 2. – 23. 5. 2004 – Budapešť (SAIA and MÖB)
 • 1. – 31. 10. 2003 – Budapešť, Domus Hungarica (MTA)

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2020 – dosud – člen Redakční rady periodika Hungarian Historical Review
 • 2019 – dosud – člen Redakční rady periodika Zines: International Journal of Amateur and DIY Media
 • 2016 – dosud – člen Správní rady Československého dokumentačního střediska
 • 2014 – dosud – člen Domácí redakční rady online periodika Forum Historiae (Jsc)
 • 2011 – dosud – volený člen Výboru Slovenské historické společnosti
 • 2010 – dosud – volený člen Vědecké rady Historického ústavu SAV
 • 2015 – 2019 – člen hodnotícího panelu Moderní dějiny (od roku 1780) a etnologie Grantové agentury české republiky (P410, GA ČR)
 • 2009 – 2016 – člen Oborové rady pro doktorské studium Ústavu českých dějin FF UK

Další profesní aktivity

 • Správce Archivu českých a slovenských subkultur

Ocenění

 • 2010 – Prémie Literárního fondu za vědeckou a odborní literaturu, v kategorii společenské vědy, za knihu Rozbitie alebo rozpad ? : historické reflexie zániku Česko-slovenska.
 • 2017 – Medaile J. Monneta od spolku Charta XXI, za posilňování slovensko-maďarského porozumění a maďarsko-jazyčnou monografii Trianon labirintusaiban : történelem, émlekezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon.
 • 2019 – Cena Miroslava Ivanova za publikaci Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v medziválečném Československu.
 • 2020 – Prémie Klubu nezávislých spisovatelů za publikaci Miroslav Michela – Ivan Kamenec: Rozhovor s dejinami. Bratislava: Hadart Publishing, 2019.
Bibliografie
Knižní monografie

 • Miroslav MICHELA, Pod heslom integrity : slovenská otázka v politike Maďarska 1918-1921. Bratislava 2009, 272 s.
 • Miroslav MICHELA, Trianon labirintusaiban : történelem, émlekezetpolitika és párhuzamos történetek Szlovákiában és Magyarországon. Budapest 2016, 272 s.
 • Valerián BYSTRICKÝ – Miroslav MICHELA – Michal SCHVARC a kol., Rozbitie alebo rozpad ? : historické reflexie zániku Česko-slovenska, Bratislava 2010, 575 s.
 • Miroslav MICHELA (ed.), Ján Spišiak: Spomienky z Budapešti 1939-1944, Bratislava 2010, 465 s.
 • Miroslav MICHELA – Ladislav VÖRÖS a kol., Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva : k politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku, Bratislava 2013, 336 s.
 • Dagmar HÁJKOVÁ – Pavel HORÁK – Vojtěch KESSLER – Miroslav MICHELA a kol., Sláva republice! : oficiální svátky a oslavy v medziválečném Československu, Praha 2018, 536 s.
 • Ivan KAMENEC – Miroslav MICHELA, Rozhovor s dejinami : Ivan Kamenec o cestách slovenskej histórie s Miroslavom Michelom, Bratislava 2019, 156 s
 • Dušan KOVÁČ – MICHELA, Miroslav. Na ceste k poznaniu : Dušan Kováč o slovenskom dejepisectve s Miroslavom Michelom, Bratislava 2020, 227 s.

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Miroslav MICHELA, K otázke slovensko-chorvátskej kultúrnej spolupráce v rokoch 1941-45, Slavica Slovaca 38, 2003, č. 2, s. 112–122.
 • Miroslav MICHELA, Reakcie slovenských politických kruhov a tlače na Rothermerovu akciu (1927 – 1928), Historický časopis 52, 2004, č. 3, s. 503–522.
 • Miroslav MICHELA, František Jehlička politikai pálfordulatai 1918-1920-ban, Pro minoritate, 2005, s. 32-44.
 • Miroslav MICHELA, Emlékezet, politika, Trianon : A legújabbkori szlovák- magyar kapcsolatok “új kezdetének” kontextualizálása, Regio 18, 2007, sz. 4, s. 81–92.
 • Miroslav MICHELA, Súčasné učebnice dejepisu v Maďarsku a problém reprezentácií maďarsko-slovenských vzťahov, Historický časopis 56, 2008, č. 3, s. 525–535.
 • Miroslav MICHELA, Maďarská politika a plány ozbrojenej akcie na Slovensku v rokoch 1919-1920, Vojenská história 12, 2008, č. 2, s. 64–83.
 • Miroslav MICHELA, A “nemzeti elnyomás” téziseinek instrumentalizálása Szlovákiaban 1918 és 1945 között, Limes 21, 2008, č. 3, s. 11–21.
 • Miroslav MICHELA, Pripomínanie a kanonizovanie minulosti. Úvaha na margo niektorých diskusií o dejinách Slovenska, Forum historiae 2, 2008, č. 1, s. 1–13.
 • Miroslav MICHELA, Plány slovenskej autonómie v politike Maďarska 1918-1920, Historický časopis 57, 2009, č. 2, s. 271–297.
 • Miroslav MICHELA, Strážcovia strateného času. Diskusie o dejinách a historici na Slovensku, Historický časopis 59, 2011, č. 4, s. 617–637.
 • Dagmar KUSÁ – Miroslav MICHELA, A kulturális trauma diskurzusa : Trianon és a szlovák- magyar kapcsolatok reprezentációi, Limes 24, 2011, č. 1, s. 53–70.
 • Miroslav MICHELA, Odtwarzanie i utrwalanie przeszłości. Uwagi na marginesie kilku dyskusji o słowackiej historii, Herito : dziedzictwo, kultura, wspólczesnosc 4, 2012, č. 9, s. 52–65.
 • Miroslav MICHELA – Karel ŠIMA, Fanzin ako historický prameň pre výskum súčasných dejín, Historický časopis 68, 2020, č. 4, s. 667–692.

Článek ve sborníku

 • Miroslav MICHELA, “The question of Upper Hungary is mainly a Slovak question:” Project of Slovak Autonomy and Revision of the Czechoslovak-Hungarian Borders in 1918-1920, in: Proceedings of the 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Editor in Chief: Zdeněk David. – [s.l.] : Faculty of Humanities University of Žilina, 2013, s. 122–151.
 • Miroslav MICHELA, Der Kult des heiligen Stephan als nationaler Mythos in der Slowakei 1918-1938, in: Mythen und Politik im 20. Jahrhundert : Deutsche – Slowaken – Tschechen. Herausgegeben von Edita Ivaničková, Dieter Langewiesche und Alena Míšková. – Essen : Klartext Medienwerkstatt GmbH, 2013, s. 71–89.
 • Miroslav MICHELA, Maďari v Bratislave 1918-1948, in: NIŽŇANSKÝ, Eduard – BÚTORA, Ivan. Stratené mesto : Bratislava – Pozsony – Pressburg. – Bratislava : Vydavateľstvo Marenčin PT, spol. s.r.o., 2011, s. 193–210.
 • Miroslav MICHELA, Functions of the Myth of “National Oppression” in Slovak master narrative 1918-1945, in: A Multiethnic Region and Nation-State in East-Central Europe : studies in the History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Edited by László Szarka. – Budapest ; Colorado ; New Jersey : Balassi Institute, Budapest : Social Science Monographs, Boulder, Colorado : Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New Jersey, 2011, s. 253–268.
 • Miroslav MICHELA, K otázke historickej kultúry Maďarov na Slovensku, in: ŠVORC, Peter. Maďarská menšina na Slovensku v pocesoch transformácie po roku 1989 : (identita a politika II). – Prešov : Universum, 2008, s. 191–197.
 • Miroslav MICHELA, Výčiny Karola Hrozného : ukončil alkohol politickú kariéru ? in: Storočie škandálov : aféry v moderných dejinách Slovenska. Zostavili Valerián Bystrický a Jaroslava Roguľová. – Bratislava : Pro Historia : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 171–178.
 • Miroslav MICHELA, Svätoštefanská tradícia na Slovensku v medzivojnovom období, in: Národ – cirkev – štát. Zostavila Tatiana Ivantyšynová. – Bratislava : Spoločnosť pre dejiny a kultúru strednej a východnej Európy : Centrum pre európsku politiku : Historický ústav SAV, 2007, s. 119–127.
 • Miroslav MICHELA, The question of Slovakia in Hungarian politics 1920-1927, in: The Weight of History in Central European Societies of the 20th Century : Central European Studies in Social Sciences. – Praha : CES, 2005, s. 125–131.
 • Miroslav MICHELA, Život kultu ukrivdenosti : maďarský iredentizmus a Slovensko medzi svetovými vojnami, in: Storočie propagandy : Slovensko v osídlach ideológií. Zostavili Valerián Bystrický a Jaroslava Roguľová. – Bratislava : AEP, Historický ústav SAV, 2005, s. 65–74.
 • Miroslav MICHELA, Hraničný región južného Slovenska, in: Vzdelávanie cez hranice : vzdelávanie dospelých v Európskych cezhraničných regiónoch. Alfred Lang, Nicole Ehlers, Lenny van Kempen. – Eisenstadt : Burgenlandská výskumná spoločnosť : Burgenländische Forschungsgesellschaft, 2005, s. 74–79. Vyšlo aj v angl., maď. a nem. verzi.
 • Miroslav MICHELA, Občianska vojna v Španielsku v politike HSĽS v rokoch 1936-1939, in: Španielsko a Stredná Európa : minulosť a prítomnosť vzájomných vzťahov. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2004, s. 73–78.
 • Miroslav MICHELA, Ohlas SNP v maďarskej dennej tlači, in: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov : zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava, Lúka 21. – 22. máj 2004. III.(Povstanie roku 1944). – Trnava : Katedra histórie FF UCM, 2004, s. 109–118.
 • Miroslav MICHELA, Vznik slovenského vyslanectva v Chorvátsku a činnosť Karola Murgaša, chargé d´affaires v Záhrebe v roku 1941, in: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov : zborník príspevkov z druhého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Lúka 9. – 10. apríla 2003. II. – Bratislava : Merkury, 2003, s. 97–123.
 • Miroslav MICHELA, Miesto a úloha Karola Murgaša v radikálnom prúde slovenskej politiky v období rokov 1939-1941, in: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov : zborník príspevkov z prvého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Modrová 19. – 20. apríla 2002. I. – Trnava : Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2002, s. 77–105.

Celý sborník

 • Miroslav MICHELA – Václav SIXTA (eds.), Rizika jinakosti : kultúrní opozice před rokem 1989 jako předmět výzkumu, Praha 2018, 187 s.
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Michela, Miroslav