Beneš, Zdeněk

 

prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

*5. 9. 1952, Chomutov

Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 221 619 205
zdenek.benes@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002 – jmenování profesorem českých dějin
 • 1994 – jmenování docentem českých dějin
 • 1984 – 1988 – vědecká aspirantura na Katedře československých dějin FF UK (do 1986 externí, poté samostatná vědecká příprava); ukončena získáním vědecké hodnosti CSc.
 • 1980 PhDr.
 • 1974 – 1979 – studium oborů historie a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce Problémy metodologie české humanistické historiografie 1547 – 1600.
 • 1967 – 1971 – souvislé pětileté studium na Odborném učilišti n. p. Svoboda v Praze, obor tiskař na ofsetových strojích; 1972 maturita

Přehled zaměstnání

 • 1986 – dosud – vysokoškolský učitel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
 • 2007 – 2020 – vysokoškolský učitel na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy
 • 2005 – 2007 – Historický ústav AV ČR
 • 2005 – 2015 – Vysokoškolský učitel na Přírodovědně-humanitní fakultě Technické univerzity v Liberci
 • 2001 – 2004 – Výzkumné centrum pro dějiny vědy
 • 1974 – 1986 – učitel na odborném učilišti n. p. Svoboda (později Střední odborné učiliště polygrafické) v Praze
 • 1973 – 1974 – vychovatel v odborném učilišti n. p. Svoboda v Praze
 • 1971 – 1973 – dělník v Krkonošských papírnách n. p. v Hostinném n. Labem

Odborné zaměření

 • dějiny a teorie dějepisectví, didaktika dějepisu

Granty

 • 2017 – 2020 – Spoluřešitel GAČR 17-02647S Moderní tendence evropského dějepisectví a jejich paralely a rezonance v díle Františka Kutnara
 • 2013 – 2014 – Člen aut. kolektivu grantového  úkolu MŠMT 34008/2012-210. VVBN 20. století očima děvčat z pokoje 28 L 410 (na základě knihy H. Brenner-Wonschick Děvčata z pokoje 28)
 • Spoluautor a odborný garant projektu Jinakost našich společných dějin (Diversities of Common History and the Presence of Our Past – Historical heritage of Central  Europe of the 20th Century as Part of the European discussion on History Teaching) Ústav českých dějin FF UK – Katedra histórie Pedagogické fakulty Univerzity Komenského, pod záštitou rady Evropy a za podpory Vyšehradského fondu (od 2006).
 • Odpovědný řešitel Výzkumného záměru MŠMT JI3/98:112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin (1998 – 2004).
 • Odpovědný řešitel Výzkumného záměru MSM 21620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (od 2005).
 • 1994 – 1996 – Účast na projektu Rady Evropy Democracy, Human Rights, Minorities: Educational and Cultural Aspects, Pilor projekt No 4 „History and Identity“,

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2018 – Univerzita Adama Mickiewicze Poznań. Studijní pobyt
 • 2006 – Varšavská univerzita, studijní pobyt
 • 1989, 1996, 1998, 2000, 2004 – Studijní pobyt Georg-Eckert-Institut für internationale Geschichtschreibung Braunschweig
 • 1995 – Österreichische Institut für Süd- und OstEuropa, Wien

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2018 – dosud – člen Oborové rady PGS programu Didaktika dějepisu, FF Ostravské univerzity
 • 2018 – dosud – Komise pro obhajoby titulu DSc. AV ČR v. v. i., místopředseda
 • 2017 – dosud – Člen Rady vnitřního hodnocení Karlovy univerzity
 • 2016 – dosud – člen Oborové rady PGS studia české dějiny FF UK
 • 2011 – dosud – Člen Oborové rady Historie techniky ČVUT Praha
 • Czesko-polskie Towarzystwo naukove (člen výboru)
 • 2003 – dosud – člen redakční rady Českého časopisu historického
 • 2003 – dosud – člen oborové rady historie Ústavu historických věd MU Brno
 • 2001 – dosud – člen redakční rady časopisu Pedagogika
 • 2001 – dosud – člen redakční rady Časopisu Matice Moravské
 • 1996 – dosud – člen Společné česko-německé komise historiků
 • 2016 – 2021 – Komise pro posuzování žádostí o poskytnutí dotací na podporu muzejních a galerijních expozic MK ČR
 • 2014 – 2022 – člen Vědecké Rady ÚSTR
 • 2010 – 2013 – Agentúra pre podporu vědy a výzkumu Slovenské republiky – člen Rady agentúry pre humanitné vedy
 • 2004  2016 – Akreditační komise ČR – stálá pracovní skupina pro oborové didaktiky
 • 2002 – Česko-německá komise pro školní dějepis (předseda české části)

Další profesní aktivity

 • 2018 – dosud – Semináře Nové metody o výuce holocaustu, Org. MŠMT ČR a Yad Vašem
 • 2019 – člen Pracovní skupiny pro revizi RVP-Z pro předmět dějepis
 • 2008 – 2010 – Příprava alternativního RVP pro G –
 • 2007 – 2010 – Příprava RVP-G pro předmět dějepis
 • 2003 – 2005 – Příprava RVP ZV – vedoucí aut. kolektivu pro předmět dějepis
 • 2002 – 2008 – Organizace odborných seminářů k historické edukaci pod patronací MŠMT Škola a historie
 • 2000 – 2005 – Příprava Státní maturity z dějepisu vedoucí aut. kolektivu pro předmět dějepis

Ocenění

 • 2019 – Vyznamenání Bene Merito ministra zahraničí Polské republiky
 • 2018 – Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky
 • 2002 – Cena Egona Erwina Kische za významné dílo literatury faktu
 • 1997 – Zlatá stuha Klubu literatury pro mládež, Klubu ilustrátorů dětské knihy a České sekce ABBY
Bibliografie

Úplná bibliografie za léta 1986 – 2013 in Ústav dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity karlovy v Praze 2003 – 2013. Ed. Miroslav Šmíd. Praha 2013 Opera Facultatis theologicae Universditas Carolinae Pragensis, s.  49-58.

Knižní monografie

 • Iva STUCHLÍKOVÁ – TOMÁŠ JANÍK et al. , Oborové didaktiky, Vývoj – stav – perspektivy. Brno 2015, kap. Zdeněk BENEŠ – Blažena GRACOVÁ,  Didaktika dějepisu: mezi socializací jedince a jeho individuální výchovou, s. 289 – 326.
 • Zdeněk BENEŠ, Karol IV. jako exemplum edukacyjne / Karel IV. jako edukační exemplum. In Przelomowe wadarzenia historyczne we wspólczesnych polskich i czeskich podrecznikach szkolnych / Historické mezníky v současných polských a českých školních učebnicích. věd. red. Danuta Konieczka-Śliwińska i Malgorzata Machalek. Poznań 2018, s. 83-106/107-128.
 • Zdeněk BENEŠ, La pensée et l’éducation techniques dans la société tchèque . In Marcela EFMERTOVÁ – André GRELON – Jan MIKEŠ, Des ingńieurs pour un monde nouveau. Histoire des enseignements élektgkrotechniques (Europe, Amériques) XIXe – XXe siécle. P.I.E. Lang, Bruxelles-Berlin.Bern-Frankfurt (M.).New York-Oxford-Wien 2016, s. 77-87.
 • Zdeněk BENEŠ, T. G. Masaryk jako historik? !. In Dvě století nacionalismu. Pocta prof. janu Rychlíkovi. Praha 2014, s. 165-170.
 • Zdeněk BENEŠ, Historiografie 19. století a Moderní a soudobé dějiny – jejich výuka a edukace jimi..In Jana ČECHUROVÁ – Jan RANDÁK a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha 2014, s. 59-117 a 185-202.
 • Zdeněk BENEŠ, Raný novověk v českém historickém výzkumu a Raně novověká historiografie. In Marie ŠEDIVÁ KOLDINSKÁ – Ivo CERMAN a kol. Základní problémy studia raného  novověku. Praha 2013, s. 27-53 a 615-648.

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Zdeněk BENEŠ , Vratislav Čapek a česká didaktika dějepisu. (Ještě jedno ohlédnutí za životem a dílem). HOP 12 1/2020 s. 163 – 176.
 • Zdeněk BENEŠ , Rozhovor se Zdeňkem Benešem o vzdělanosti, vzdělávání a významu školního dějepisu. Komenský. Časopis pro učitele ZŠ. roč. 145, 01/2020. s. 5-14 ISSN 0323-0449
 • Zdeněk BENEŠ , Dva historici, dva životy, dva osudy.  Od Ještěda k Troskám 1/2020 roč. XXVII (XLIII), s. 4-9.  ISSN 1214-1798.
 • Zdeněk BENEŠ , Vratislav Čapek (19. listopadu 1923 – 1. dubna 2019). ČČH 117, 2/2019, s. 492 – 498.
 • Zdeněk BENEŠ , 150. výročí narození Josefa Pekaře. Z Českého ráje a Podkrkonoší 33/2020, s. 9 -14. (Řeč u hrobu JP v Jeníšovicích 26. 9. 2020)
 • Jiří MAREŠ-  Zdeněk BENEŠ, Etics – Morality – Scholl. Pedagogika, 2019, 69(4), 395–399.
 • Zdeněk BENEŠ – Tomáš BOROVSKÝ – Jan DVOŘÁK,  , Dialog napříč časem III.  ČMM  137/2018 , s. 363 – 364
 • Zdeněk BENEŠ, Jaroslav Marek o soudobém dějepisectví poloviny 20. století. ČMM 137/2018, s. 387-399.
 • Petra Köpplová. Zdeněk BENEŠ – Tomáš HAVRÁNEK, Lest rozumu. Rozhovor o vzdělání, jeho kvalitě a budoucnosti vedla P. Köpplová. Forum UK 42/2018, s. 4-11.
 • Zdeněk BENEŠ , Historická výročí jako zpřítomňování dějin. Přednášky z 60. běhu LŠSS, Praha 2017, s.182-194.
 • Zdeněk BENEŠ,  Za Josefem Petráněm. Trocha zamyšlení a vzpomínání. HOP 1/2018, s. 199-206.
 • Zdeněk BENEŠ, Malé zamyšlení nad velkým tématem. HOP 9, 2017/2, s. 9-14.
 • Zdeněk BENEŠ , October 28, 1918. Rewriting Czech historical memory, or its overlayering?
 • In: Wioletta JULKOWSKA – W. WERNER (edd.) Memory of Heritage – Heritage of Memory. Poznań UAM 2016, s. 208-227.
 • Též časopisecky in Historia@Teoria. 2016/1. s. 101-120
 • Zdeněk BENEŠ, Písmák jako sociokulturní typ, HOP 9, 1/2017, s. 9-22.
 • Zdeněk BENEŠ, Velká válka a edukace historií. In: Historická sociologie 2016/2 , s. 101 – 112.
 • Zdeněk BENEŠ, O moci a bezmoci vzdělání. Pedagogika, roč. 65, č. 4, 2015, s. 434441. (Slavnostní přednáška k 667. výročí založení Univerzity Karlovy, Karolinum 7. 4. 2015)
 • Zdeněk BENEŠ, Cesty z krize. Přednášky z 57. běhu LŠSS. Praha 2014, s. 151-161.

Článek ve sborníku

 • Zdeněk BENEŠ ,  Kniha jako dárek i jako zbraň. In: Pro pana profesora
  Libora Jána k životnímu jubileu. K vydání připravili Bronislav
  Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger a Martin Wihoda. Brno 2020, s.
  893-906.
 • Zdeněk BENEŠ , Historickou edukací k 28. říjnu 1918? Aneb obsahují dějepisné učebnice před rokem 1918 předpoklady pro vznik Československa? In Blažena Gracová, Martin Tomášek, Barbara Baarová (eds.), Rok 1918, jeho předpoklady a význam v českých/československých a polských učebnicích. Ostrava 2020, s. 23-41
 • Zdeněk BENEŠ, Rok 1918, jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích // Rok 1918, jego zaloźenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich/czechoslowackich i polskich podręcznikach szkolnych. Eds. B. Gracová ad. Ostrava 2020, s. 23-42.
 • Zdeněk BENEŠ , 28. říjen jako realita a interpretace.  In Róbert Letz – Pavol Makyna (eds.) Rok 1918 v historickej pamäti Slovenska a Strednej Europy, Matica slovenská 2020, s. 161 – 188.
 • Zdeněk BENEŠ , Mezi historickou technikou a ideami. Stať „Dějepisectví“ Josefa Pekaře z roku 1898. In Oldřich CHLÁDEK – Tomáš PETRÁČEK – Jan SÍČ – Veronika STACHUROVÁ (eds.) Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin.  Sb. k 65. narozeninám Jaroslava Čechury. Praha 2018, s. 209 – 217.
 • Zdeněk BENEŠ , Venkov a jeho sociální struktura pohledem Františka Kutnara In Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky, Praha 2019, s. 347-357.
 • Zdeněk BENEŠ, Socialismus. Jeho idea a jeho realita v českých učebnicích dějepisu / Socjalizm. Jeho idea i rzeczywistosc w czeskich podrecznikach do historii. In Blažena GRACOÁ – Martin Tomášek (eds.) Obraz období „socialismu“ v českých a polských učebnicích dějepisu / Obraz okresu „socjalizmu“ w czeskich i polskich podrecznikach. Ostrava 2016, s.14-31 / 202 – 223.
 • Zdeněk BENEŠ, Jeden zapomenutý text českého dějepisectví (Dějiny české v kamenotiskových obrazech). In Magdalena Nespěšná Hamsíková, Jana Peroutková, Stephan Scholz Eds.), Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana. Praha 2016, s. 445 – 479.
 • Zdeněk BENEŠ, Učebnice dějepisu jako edukační médium a jako historicko-didaktický text. In Blažen GRACOVÁ – Denisa LABISCHOVÁ – Józef SZYMECZEK (eds.) Vzájmený obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. Ostrava 2014, s. 13-24.
 • Zdeněk BENEŠ, Edukační možnosti regionální historiografie. In Výuka regionálních dějin na základní škole. Formy, metody, koncepce, zkušenosti. Sb. příspěvků z konference konaných 5. června 2014 v Schönsee. Plzeň 2014, s. 3-10.

Edice pramenů

 • Zdeněk BENEŠ – Magdalena POKORNÁ (edd.), František Kutnar: O dějinách, lidu a lidech. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2019,  396 s.
 • Zdeněk BENEŠ (ed.), Jaroslav Marek: Proudy ve světové historiografii po druhé
 • světové válce. (Neuveřejněná poslední kapitola Kutnarových a Markových Přehledných dějin českého a slovenského dějepisectví). ČMM 137/2018, s. 365-386.
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Beneš, Zdeněk