Doktorandi ústavu

Jméno: Přijetí: Téma dizertace: Školitel:
Mgr. Pavel Banďouch
2016 Apoštolští nunciové v Praze v počátečním období vlády Rudolfa II. a jejich význam pro společnost zemí Koruny české (1578–1594) Jiří Mikulec
PhDr. Jan Bárta 2015 Pozdní stalinismus a pokus o společenskou reformu na pozadí života a literárního díla Jana Procházky Miroslav Michela
Mgr. Otmar Beneš 2019 „Rakousko i s ‚metály‘ zmizelo“: vztah české společnosti k řádům a vyznamenáním Miroslav Michela
PhDr. Filip Binder 2017 Česká a rakouská šlechta a romantismus Marie Koldinská
Mgr. Jan Bouška 2019 Šlechta a národ Magdaléna Pokorná
Mgr. Michal Cáp 2019 Sociální status a prestiž v kariérách důstojníků v meziválečném Československu Ivan Šedivý
Mgr. Otto Drexler 2020 Česká divadelní kritika 1937–1947. Generace mizející v novém milieu Magdaléna Pokorná
Mgr. Tereza Dufková 2018 Korunní země v politické koncepci Václava IV. Lenka Bobková
Jaromír Dvořák 2021 České země a angloamerická kultura v první polovině 20. století Ivan Šedivý
Mgr. Tomáš Ekrt 2021 Česko-polské vztahy 11. a 12. století pohledem soudobých kronikářů se zvláštním důrazem na kroniku Wincenty Kadłubka Jakub Izdný
Mgr. et Bc. Lucie Eliášová 2022 Vliv vysídlení německého obyvatelstva na proces kolektivizace vybraných regionů bývalé Říšské župy Sudety Michal Stehlík
Mgr. Michaela Erbenová 2019 První, druhý a třetí život Eduarda Štorcha Milan Hlavačka
Robert Gronowski 2023 Propaganda ve výtvarném umění třetí říše – ikonografie třetí říše Zdeněk Beneš
Mgr. Marta Harasimowicz 2018 Narativita a narativní strategie v popularizaci soudobých dějin Zdeněk Beneš
Mgr. Jakub Hošek 2021 StB a lidé. Interakce mezi Státní bezpečností a občany v období normalizace Jan Randák
Mgr. Beáta Hrenyová 2023 Reemigrace jako nástroj politické moci. Přístupy režimu k navrátilcům v období tzv. normalizace Jan Rychlík
Mgr. Barbora Hunčovská 2017 Jazyk ve válce jako prostředek ne/porozumění (na příkladu rakousko-uherské armády 1914–1918) Ivan Šedivý
Mgr. Helena Chalupová 2015 Revenanti v českém raně novověkém prostoru se zřetelem k evropskému kontextu Marie Koldinská
Mgr. Eva Jarošová 2015 Hmotná funerální kultura raného novověku v Praze Marie Koldinská
Mgr. Jakub Jauernig 2016 Využití historie v mocenských bojích pozdního středověku Martin Nejedlý
Mgr. Martin Jelínek 2023 Renegáti, zrádci a odpadlíci. Sociální demokracie v pojetí KSČ 1921–1990 Jana Čechurová
Mgr. Jiří Jiráček 2020 Svaz československých skladatelů v letech 1948–1970: postavení a vliv v kulturní politice KSČ Jan Randák
PhDr. Ing. Jana Kasíková 2015 Problematika Displaced Persons po druhé světové válce v evropském kontextu z pohledu Československa Jana Čechurová
Mgr. Marta Kellerová Kordíková 2014 Psychiatrie zneužívaná a využívaná v Československu 1948-1990 Milan Hlavačka
Mgr. David Kozler 2017 Literární dialogy jako rané projevy zaalpského humanismu, jejich autoři a historický kontext vzniku Martin Holý
Mgr. Veronika Kršková 2020 Uplatnění rakouských politických elit v československé samosprávě na příkladu J. V. Hráského a poděbradské společnosti Magdaléna Pokorná
Mgr. Miroslav Kučera 2019 Levicové hnutí v Československu a v České republice v letech 1989–2004 Jan Rychlík
PhDr. Michal Kurz 2015 Vize a budování socialistických měst v období stalinismu Michal Stehlík
Mgr. Jana Kynkorová 2022 Reflexe žité kultury studentů na pražských vysokoškolských kolejích pro nemajetné v letech 1918–1948 Miroslav Michela
Mgr. Filip Liška 2023 Reprezentace a reflexe dobývání vesmíru v socialistickém Československu Kamil Činátl
PhDr. et Mgr. Radovan Lovčí 2019 Vojta Beneš – politik, odbojář, pedagog a literát Jana Čechurová
Mgr. Martin Lundák 2019 Víno, rum a šnaps: alkohol v zákopech první světové války na příkladu českých vojáků rakousko-uherské armády Ivan Šedivý
Mgr. Ivan Malý 2017 Historiografie a historici jako součást československého reformního procesu v 60. letech Zdeněk Beneš
Pierre Meignan 2019 Les agents nationaux de district: l’administration locale en révolution (décembre 1793 – avril 1795) Daniela Tinková
Mgr. Jakub Neubauer 2023 Čtenářstvím k historické gramotnosti Marek Fapšo
Michal Pajer 2023 Efektivita badatelsky orientované výuky v české školní historické edukaci Kamil Činátl
Mgr. Vít Pěček 2020 Česká osvícenská pouť. Náboženské poutě v českých zemích na přelomu 18. a 19. století Milan Hlavačka
Arthur Hugo Pérodeau 2017 La chronique de Cosmas et de ses premiers continuateurs (XIIe-début du XIIIe siècle). La naissance d’une tradition historiographique tchèque Martin Nejedlý
Mgr. Pavel Petric 2021 Tuberkulóza jako politický činitel v 19. a 20. století v komparativním pohledu Magdaléna Pokorná
Mgr. Zdislava Pilařová 2023 Využití paměti míst v didaktice dějepisu 20. století Kamil Činátl
Mgr. Kamil Polehla 2017 Moravismus a moravská identita ve 20. století Jan Rychlík
Pavlína Pončíková 2020 Gregor Johann Mendel – bližší zařazení jeho života do společenských a hospodářských změn v 19. století; změny ve vnímání jeho osobnosti a činnosti v průběhu 20. století; pohyb mendelovských sbírek. Daniela Tinková
Mgr. Petr Prouza 2019 Mezi doutnákem a jehlovkou: Vývoj koncepce boje palbou v evropských armádách od 17. do poloviny 19. století Marie Koldinská
Mgr. Martin Severýn 2018 Politické divadlo v pozdním středověku Martin Nejedlý
Mgr. Kateřina Sixtová 2019 Konspirační myšlení jako kulturně historický fenomén Kamil Činátl
Mgr. Václav Skořepa 2020 Koncept sebeorganizace v disentu a postdisentu v Československu a Polsku Michal Kopeček
Mgr. Michaela Smidová 2023 Konstrukce vzájemného obrazu Čechů a Slováků v muzeích 1918–2023 Kamil Činátl
Mgr. David Smrček 2020 Street Politics and Collective Violence in Cisleithania in 1897 Milan Hlavačka
PhDr. Jiří Šmeral 2020 Středověké osídlování na pomezí východních Čech a severozápadní Moravy Josef Žemlička
Mgr. Eliška Švarná
2019 Lipno jako stavba socialismu Jan Randák
Mgr. Matěj Trepeš 2014 Oficiální ideologie KSČ v období tzv. normalizace, „myšlenkový svět“ a identity normalizační politické elity KSČ Jan Rychlík
Mgr. Matouš Turek
2015 Les représentations de la forêt dans les sources narratives et littéraires du Moyen Âge tardif Martin Nejedlý
Mgr. Miroslav Vašík 2021 Pražské vysokoškolské studenstvo během proměn univerzitního studia v polovině 19. století Milan Hlavačka
Mgr. Veronika Večeřová 2017 Solný obchod v jižních Čechách v 15. a na počátku 16. století Lenka Bobková

 

Úvod > O ústavu > Lidé > Doktorandi ústavu