Věda a výzkum

Ústav českých dějin představuje vědecké pracoviště se staletou tradicí bádání. Zaměstnanci ústavu patří k pravidelně publikujícím, účastníkům domácích i mezinárodních konferencí a v neposlední řadě též nositelům řady grantů. Zapojují se také do velkého množství specifických vědeckých projektů spojených např. s výstavami, popularizačními aktivitami a tzv. „třetí rolí univerzit“. Na této stránce naleznete sice jistě neúplný, ale přesto reprezentativní přehled vědecké činnosti spojované s členy ústavu.

Základním kamenem „ústavní vědy“ je časopis Historie – Otázky – Politika (HOP), jehož webovou prezentaci naleznete v této sekci. Časopis je recenzovaný, vychází pravidelně 2x ročně.

Z grantů řešených zcela nebo dílem na Ústavu českých dějin je třeba především zmínit nedávno završený dlouhodobý projekt Progres, jehož program „Q09 – Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa“ byl řešen za účasti většiny ústavních pracovníků. Od 1. 1. 2022 pak na jeho místě participují badatelé z Ústavu v projektu Cooperatio, který slouží podobně jako ukončený Progres k alokaci finančních prostředků, které univerzita získává od státu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Vedle těchto systémových projektů badatelé řeší či řešili především projekty zaštítěné Grantovou agenturou ČR, ale také např. evropskými fondy. Pracovníci ústavu byli zapojeni i do programu KREAS, velkého výzkumného projektu řešeného na FF UK díky podpoře z Operačního programu Věda – výzkum – vzdělávání na MŠMT.

Badatelé ústavu jsou také autory řady publikací. Vzhledem k často komplikovanému systému financování může být často přesná afiliace díla komplikovaná – seznam publikací je tedy rozhodně neúplný a nemusí vždy vyjadřovat přesnou afiliaci k fakultě. Jedná se ale o reprezentativní publikace našich zaměstnanců, které – podobně jako jejich bibliografie – představují jejich obecný vědecký profil. Nezřídka jde o publikace vycházející s podporou výše uvedených grantových projektů.

Ústav českých dějin se snaží také maximálně podporovat studentskou vědu – ať už zapojováním studentů ústavu do výše zmíněných projektů, nebo obecnou podporou grantů, které cílí na začínající badatele i ve studentském stavu. K tomu je primárně určena především Grantová agentura UK, která se zaměřuje právě na badatele z řad studentů. V rámci ústavu také dobíhá také systém podpory studentské vědy organizovaný v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV), konkrétně jeho projektu Historie mezi minulostí, současností a budoucností (SVV 6). Aktivní studenti mohou být za své vědecké výstupy odměňováni i jednorázově formou účelových stipendií, zejména tzv. „stipendiem za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí“, ale i dalšími stipendii určenými k cílené podpoře činností souvisejících s výzkumem (výjezdy atd.).

Kolonka „Konference“ v hlavním menu vede pak na stránku s aktualitami, které mohou obsahovat zajímavé informace o nejbližších konferencích (i těch bez účasti pracovníků ÚČD).

Úvod > Věda a výzkum