Hlavačka, Milan

 

prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.

*7. 5. 1955, Beroun

Seminář moderních a soudobých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 606 814 063
milan.hlavacka@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2006 – Prof. – FFUK
 • 1995 – Doc. – FFUK
 • 1985 – CSc. – Historický ústav
 • 1981 – PhDr. – FFUK
 • 1974 1979 – FFUK – Historie – Germanistika

Přehled zaměstnání

 • 1991 – dosud – FFUK
 • 1980 – dosud – Historický ústav AV ČR

Odborné zaměření

 • Politické, sociální a hospodářské dějiny českých zemí v 18. a 19. století s důrazem na dějiny dopravy a komunikací a rodinného podnikání (Family business history), vznik občanské společnosti v českých zemích v 19. století a role samosprávy. Tvorba nových učebnic dějepisu pro základní školy, gymnázia a odborné školy.

Granty

 • Mezinárodní granty a projekty
  • 2008 – 2011 – Identity na hranicích, česko-rakouský Inter-reg projekt EU, hlavní řešitel: Philipp Lessiak, Boltzmann Institut für Kriegsschäden, Graz – Wien
  • 2005 – 2008 – The Rise of Parlamentarism, Ústavní projekty do roku 1850 v českých zemích, hlavní řešitel: Horst Dippel, Universität Kassel
  • 2005 – 2008 – ESF program Representatives of Past: National Histories in Europe, hlavní řešitel: Stefan Berger, University of Manchester, koordinátor ČR
  • 2004 – 2010 – Mezinárodní komise pro dějiny stavovství a parlamentarismu (ICHRPI), koordinátor ČR
  • 2004 – 2005 – Autonomy in Historical Perspective, vedoucí projektu Robert Schweitzer, Univerzita Lübeck
  • 2000 – 2005 – Program Sokrates – Erasmus mezi Univerzitou Landau – Koblenz a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, koordinátor pro obory historie a politologie
  • 1997 – 2002 – Grenzen und Staat. Passwesen, Staatsbürgerschaft, Heimatrecht und Fremdengesetzgebung in der österreichischen Monarchie 1750–1867, vedoucí projektu: Edith Sauer a Waltraud Heindl, Vídeňská univerzita
  • 1995 – 2005 – Program European Graduate School for Economic and Social Historical Training – ESTER, koordinátor pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
 • Tuzemské granty a významné projekty
  • 2017 – 2019 – Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století, GA ČR, reg. č. 17-11309S, člen týmu, hlavní řešitel Petr Čornej, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  • 2017 – Program PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa, příjemce Univerzita Karlova v Praze, spoluřešitel
  • 2014 – 2016 – Historie firmy Ringhoffer 1848–1945 (Rodina a podnikání), č. 14-19640S, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  • 2013 – 2017 – P12 – Historie v interdisciplinární perspektivě, PRVOUK – Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Program FF UK, modul: České země jako otevřený prostor svébytné historické zkušenosti v Evropě. Od počátku 18. do 21. století
  • 2011 – 2013 – Ideje – Legislativa – Instituce: sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939, GA ČR, reg. č. P410/11/2324, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  • 2008 – 2010 – Kolektivní a individuální mecenášství a kultura veřejného daru v občanské společnosti, GA ČR, reg. č. A800150802, hlavní řešitel, příjemce: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  • 2005 – 2009 – Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, projekt Formování české společnosti v 19. století: úspěšná cesta k občanství a k moderní politické kultuře
  • 2004 – 2006 – Transformace společenských elit v procesu modernizace. Šlechta českých zemí 1749–1948, GA ČR, reg. č. 404/04/0233, hlavní řešitel Luboš Velek, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  • 2003 – 2005 – Vývoj české ústavnosti v letech 1627–1918, GA ČR, program: Standardní projekty, č. 407/03/0527, hlavní řešitel Karel Malý, příjemce: Právnická fakulta Univerzity Karlovy
  • 2002 – 2004 – Samospráva a její vliv na sociální, hospodářský a intelektuální rozvoj Čech v letech 1862–1913, GA ČR, program: Standardní projekty, č. 409/02/0392, hlavní řešitel, příjemce Historický ústav AV ČR, v. v. i.
  • 2000 – 2004 – Výzkumný záměr MŠMT č. MSM: J13/98: 112100004, Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, oddíl: Dějiny české společnosti 19. století, příjemce: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2003 – Universität Landau-Koblenz, Institut für Staatswissenschaft
 • 1996 – Ludwig Maxmilian Universität München
 • 1995, 1997 – Freie Universität Berlin
 • 1994, 1995 – Universität Wien, Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
 • 1994, 1995, 1997, 2003 – Universität des Saarlandes, Institut für Geschichte
 • 1992 – Süd- und südosteuropa Institut Wien, Anton Gindely Forschungsstipendium
 • 1992, 1993 – Institut für europäische Geschichte, Mainz, Thyssen-Stiftung Stipendium
 • 1990 – Institut für Wirtschaftsgeschichte, Berlin

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • Členství v redakčních radách
  • člen redakční rady Českého časopisu historického
  • člen redakční rady časopisu Moderní dějiny
  • člen redakční rady časopisu Hospodářské dějiny
  • člen redakční rady Středočeského sborníku historického
  • člen redakční rady časopisu Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte
 • Členství v domácích a zahraničních odborných společnostech a vědeckých radách
  • člen Sdružení historiků ČR (od 1999)
  • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (od 2013)
  • člen Oborové rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Historické vědy (od 2005)
  • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Pardubice (od 2005)
  • člen Oborové rady Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze, obor Dějiny techniky (od 2017)
 • Korespondující člen Rakouské akademie věd (od 2010)

Ocenění

 • 2020 – Stříbrná medaile Univerzity Karlovy
 • 2019 – Cena Miroslava Ivanova v kategorii II – za dílo vydané během posledních tří let za publikaci S Bohem za císaře a vlasť! Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849
 • 2008 – Medaile Josefa Hlávky
Bibliografie
Knižní monografie

 • Milan HLAVAČKA, Podivná aliance, Praha, l987, 214 s.
 • Milan HLAVAČKA, Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha l990, 180 s.
 • Milan HLAVAČKA, Jubilejní výstava l89l, Praha l99l, 152 s.
 • Milan HLAVAČKA, Cestování v éře dostavníků. Všední den na středoevropských cestách, Praha 1996, 137 s.
 • Milan HLAVAČKA, Karel Albrecht. Příběh druhého zimního krále, Praha 1997, 155 s.
 • Milan HLAVAČKA, Trojspolek. Zahraniční politika a diplomacie Rakousko-Uherska Německa a Itálie před první světovou válkou. Praha 1999 /přepracované vydání Podivné aliance za spoluautorství M. Pečenky/, 280 s.
 • Milan HLAVAČKA, Zlatý věk české samosprávy 1862 – 1914, Praha 2006
 • Milan HLAVAČKA – Miroslav POLÍVKA – Petr VOREL – Zdeněk MĚŘÍNSKÝ – Martin WIHODA – Václav VÉBR, Dějiny Rakouska, oddíl: 1648 – 1918, Praha 2002, s. 272 – 473 (tři vydání)
 • Milan HLAVAČKA – František KOLÁŘ, Jubilejní výstava l89l, Praha l99l , s. 22 – 40
 • Milan HLAVAČKA, Samospráva Království českého jako předstupeň státní samostatnosti, in: Vývoj české ústavnosti 1618 – 1918. Sborník příspěvků, upořádali Karel Malý a Ladislav Soukup, Praha 2006, s. 600 – 621, ISBN 80-246-1209-7
 • Dějiny českých zemí, Jaroslav Pánek, Oldřich Tůma a kolektiv, Praha – Karolinum 2008, s. 221 – 260, ISBN 978-80-246-1544-8, Anglická verze: A History of Czech Lands, s. 281 – 328, Prague 2009
 • Milan HLAVAČKA, Vnitrozemská plavba v českých zemích v 19. století a prameny statistické povahy, in: Milan Myška, Aleš Zářický a kol., Prameny k hospodářským dějinám novověku 2, Ostrava 2010, s. 238 – 251, ISBN 978-80-7368-845-5
 • Pavel BĚLINA, Milan HLAVAČKA, Daniela TINKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek 11. a 1792 – 1860, Praha – Litomyšl 2013, ISBN 978-80-7432-347-8, ISBN 80-7185-264-3 (soubor)
 • Milan HLAVAČKA – Jan P. KUČERA – Jan KAŠE – Daniela TINKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české, svazek 11. b 1792 – 1860, Praha – Litomyšl 2013, ISBN 978-80-7432-348-5
 • Milan HLAVAČKA a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době I, Praha 2013, ISBN 978-80-7286-207-8
 • Milan HLAVAČKA a kol., České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době II, Praha 2014, ISBN 978-807286-218-4 a 978-80-7286-219-1
 • Milan HLAVAČKA – Jiří POKORNÝ – Olga FEJTOVÁ – Pavel CIBULKA – Pavel BEK, Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939. Ideje – legislativa – instituce, Praha 2015. 635 s., ISBN 978-80-7286-241-2
 •  Ludvík LOSOS – Ivo MAHEL Milan HLAVAČKA, Salonní vozy Ringhoffer. Salonwagen Ringhoffer. Ringhoffer Salon Coaches, Praha 2017. 380 s. ISBN 978-80-7270-057-8
 • Milan HLAVAČKA – Zdeněk MUNZAR – Zdeněk VAŠEK, S Bohem za císaře a vlasť! Čeští důstojníci ve válkách let 1848–1849, Praha 2018, 491 s., ISBN 978-80-200-2815-0; 978-80-7278-742-5
 • Milan HLAVAČKA, Pavel BEK, Ringhofferové: rodina a podnikání, Praha 2019, 520 s. ISBN 978-80-7286-324-2
  Dějiny Prahy, díl II, Praha 1998, oddíl IV a V: Zrod moderního velkoměsta z hlediska infrastruktury, s. 60 – 67, 177 – 212

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Milan HLAVAČKA, Die Verräumlichung der bürokratischen Kommunikation durch politisch-juristische und verwaltungstechnische Institutionalisierung in Böhmen bis zum Ersten Weltkrieg, Geschichte und Region/Storia e regione 26. Jahrgang, 2017, Heft 1 – anno XXVI, 2017, n. 1, Veränderung des Raums, s. 87-110. Ke stažení na: https://storiaeregione.eu/attachment/get/up_690_15892126897567.pdf
 • Milan HLAVAČKA, Zemská samospráva a veřejné zdravotnictví. Diskuse o platech lékařů a správních úředníků veřejných nemocnic v Čechách na přelomu 19. a 20. století, Český časopis historický 3/2020, s. 639 – 669
 • Milan HLAVAČKA, Graf Egbert Belcredi und die „Mobilmachung“ des mährischen Landesvolkes, Moderní dějiny, roč. 28307–314, 2020, č. 1, s. 307-314
 • Milan HLAVAČKA, Family business history – nová disciplína na hraně hospodářských a sociálních dějin? Český časopis historický, roč. 115, č. 3, 2017, s. 661-683
 • Milan HLAVAČKA, Cesta na výsluní: Emancipace české technické inteligence na přelomu 19. a 20. století, Moderní dějiny 2014/2, roč. 22, s. 23-37
 • Milan HLAVAČKA, Family businesses and their roots in Central European society in the 19th century, Moderní dějiny 2016/2, s, 1-22
 • Milan HLAVAČKA, Stavitel železnic Eduard Bazika ve světle svých pamětí, Středočeský sborník historický, svazek 42/2016, s. 217-237
 • Milan HLAVAČKA, „Die Namen mit den Erfordernissen der Zeit in Einklang bringen“. Der Wandel der Toponyme in den böhmischen Ländern nach 1945, Bohemia 52 (2012), 303-338
 • Milan HLAVAČKA, Jak mohlo docházet k národnostním sporům v Čechách druhé poloviny 19. století? Theatrum historie 7, 2010, s. 273 – 286

Článek ve sborníku

 • Milan HLAVAČKA, Kavalírská cesta po fabrikách. Studijní a pracovní cesta dvacetiletého Františka Ringhoffera po střední a západní Evropě v letech 1837-38. In: Oldřich Chládek – Tomáš Petráček – Jan Síč – Veronika Stachurová Kucrová (eds.), Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám, Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. XXXII, Praha 2018, 744 s.
 • Milan HLAVAČKA, The joyous lamentation over the decaying discipline of the development of economic history in recent decades. In: The proces of creating social networks, their signifikance and role during the formation of modern society, Aleš Zářický – Lukáš Fasora (edd.), Ostrava, Brno 2018, ISBN 978-80-7599-047-1, s. 17-28
 • Milan HLAVAČKA, Family business history – a new discipline at the edges of economic and social history? In: The proces of creating social networks, their signifikance and role during the formation of modern society, Aleš Zářický – Lukáš Fasora (edd.), Ostrava, Brno 2018, ISBN 978-80-7599-047-1, s. 29-48
 • Milan HLAVAČKA, Občanská společnost. Nekonečné hledání definice a obsahu, in: Milan Hlavačka – Jakub Raška a spol., Symboly doby. Historické eseje, Praha 2019, s. 221-234
 • Milan HLAVAČKA, Kontrolovaný čas. Píchací hodiny, in: Milan Hlavačka – Jakub Raška a spol., Symboly doby. Historické eseje, Praha 2019, s. 257-264, ISBN 978-80-7286-335-8
 • Milan HLAVAČKA, Ein Paar Thesen über Zivilgesellschaft in Böhmen, Evropská civilizace a její problémy – Svazek 1. Jubilejní sborník Bedřicha Loewensteina (k nedožitým devadesátinám). Die europäische Zivilisation und ihre Probleme – Band 1 (zum nicht erreichten neunzingsten Geburtstag). Festschrift für Bedřich Loewenstein, Kulmbach 2019, s. 42-59. ISBN 978-3-943506-60-0
 • Milan HLAVAČKA, Samospráva Království českého jako předstupeň státní samostatnosti, in: Vývoj české ústavnosti 1618 – 1918. Sborník příspěvků, upořádali Karel Malý a Ladislav Soukup, Praha 2006, s. 600 – 621, ISBN 80-246-1209-7
 • Milan HLAVAČKA, Franz (František) Ringhoffer – zakladatel smíchovské vagonky (28. 4. 1817 – 23. 3. 1873), in: Fenomén Ringhoffer: Rodina, podnikání, politika, Práce z dějin techniky a přírodních věd – svazek 55, Milan Hlavačka – Miloš Hořejš a kol., Praha NTM 2019, s. 42 – 49 ISBN 978-80-7037-303-3
 • Milan HLAVAČKA, Samospráva Království českého jako předstupeň státní samostatnosti, in: Vývoj české ústavnosti 1618 – 1918. Sborník příspěvků, upořádali Karel Malý a Ladislav Soukup, Praha 2006, s. 600 – 621, ISBN 80-246-1209-7
 • Milan HLAVAČKA, Samospráva Království českého jako předstupeň státní samostatnosti, in: Vývoj české ústavnosti 1618 – 1918. Sborník příspěvků, upořádali Karel Malý a Ladislav Soukup, Praha 2006, s. 600 – 621, ISBN 80-246-1209-7
 • Milan HLAVAČKA Martin, Anglophilia in Bohemia in the 19th Century: Phrenology, Self-government, Social Question, Darwinism, and Sport. In: Rechtstransfer in der Geschichte: Internationale Festschrift für Wilhelm Brauneder zum 75. Geburtstag, Gábor Hamza, Milan Hlavačka, Kazuhiro Takii Hrsg., Frankfurt a. M. 2019. s. 171-185. ISBN 978-3-631-79525-5
 • Milan HLAVAČKA, Samospráva Království českého jako předstupeň státní samostatnosti, in: Vývoj české ústavnosti 1618 – 1918. Sborník příspěvků, upořádali Karel Malý a Ladislav Soukup, Praha 2006, s. 600 – 621, ISBN 80-246-1209-7
 • Milan HLAVAČKA, Samospráva Království českého jako předstupeň státní samostatnosti, in: Vývoj české ústavnosti 1618 – 1918. Sborník příspěvků, upořádali Karel Malý a Ladislav Soukup, Praha 2006, s. 600 – 621, ISBN 80-246-1209-7
 • Milan HLAVAČKA, Samospráva království Českého v letech 1861 – 1918, in: Sborník Poštovního muzea 2020 k 70. narozeninám PhDr. Jana Galušky, Praha 2020, s. 142-155  ISBN 978-80-86437-23-1
 • Milan HLAVAČKA, Samospráva Království českého jako předstupeň státní samostatnosti, in: Vývoj české ústavnosti 1618 – 1918. Sborník příspěvků, upořádali Karel Malý a Ladislav Soukup, Praha 2006, s. 600 – 621, ISBN 80-246-1209-7

Celý sborník

 • Ringhofferové: Rodina, podnikání, rodina, in: Fenomén Ringhoffer: Rodina, podnikání, politika, Milan Hlavačka – Miloš Hořejš (ed.), Práce z dějin techniky, Praha 2019, s. 303-312. ISBN 978-80-7286-335-8
 • Rodinné podnikání v moderní době, eds. Milan Hlavačka – Pavel Bek, Praha 2018, ISBN 978-80-7286-318-1
 • Symboly doby. Historické eseje, eds. Milan Hlavačka – Jakub Raška a spol., Praha 2019, ISBN 978-80-7286-335-8
  Fenomén Ringhoffer: rodina, podnikání, politika. Praha: Národní technické muzeum, 2019 – (Hlavačka, M.; Hořejš, M.), s. 18-29. Práce z dějin techniky a přírodních věd, 55. ISBN 978-80-7037-303-3
 • Gerhard Ammerer, Igonda Hannesschläger, Milan Hlavačka, Martin Holý (Hg.), Präzedenz, Netzwerke und Transfer. Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsrezidenzen in der Frühen Neuzeit, Leipziger Universitätsverlag GmbH 2016, ISBN 978-3-86583-932-2
 • Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivilgesellschaft in der Habsburgermonarchie. (Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte) Broschiert, eds. Milan Hlavačka, Wilhelm Brauneder, Berlin 2014, ISBN 978-3-428-83935-3
 • Tschechien und Bayern. Gegenüberstellungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart, hrsg. von Milan Hlavačka, Robert Luft, Ulrike Lunow, s. 151-168, ISBN 978-3-944396-59-0
 • Fejtová, Olga – Hlavačka, Milan – Václava Horčáková – Veronika Knotková, From Charity to Municipal Social Policy. In: Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017
 • Bedřich Loewenstein, Milan Hlavačka, František Šístek, Násilí: jiná moderna, Historický ústav, Praha 2017
 • Fejtová, Olga – Hlavačka, Milan, For You Always Have the Poor With You…: From Charity to Municipal Social Policy. In: Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. Newcastle upon Tyne 2017 – (Fejtová, O.; Hlavačka, M.; Horčáková, V.; Knotková, V.), s. 6-21. ISBN 978-1-4438-4497-0.
 • Hlavačka, Milan – Pokorný, Jiří – Fejtová, Olga – Cibulka, Pavel – Bek, Pavel,
  Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939. Ideje – legislativa – instituce.
  Praha: Historický ústav AV ČR, 2015. 635 s. – (Práce Historického ústavu AV ČR, 54). ISBN 978-80-7286-241-2
 • Rechtstransfer in der Geschichte: Internationale Festschrift für Wilhelm Brauneder zum 75. Geburtstag (Gábor Hamza, Milan Hlavačka, Kazuhiro Takii Hrsg.) Frankfurt a. M. 2019. s. 171-185. ISBN 978-3-631-79525-5

Edice pramenů

 • Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century. Europe, Editor in Chief Horst Dippel, Vol. 9: Czech Constitutional Documents 1848 – 1849 – České ústavní dokumenty 1848 – 1849, edited by Milan Hlavačka, s. 200 – 310, Berlin, New York 2010, ISBN 978-3-598-35702-2, e-ISBN 978-3-11-023121-2
 • Jiří Kristián Lobkowicz, Legislatorische Studie über das Gemeindewesen in Böhmen, in: Vývoj české ústavnosti 1618 – 1918. Sborník příspěvků, upořádali Karel Malý a Ladislav Soukup, Praha 2006, s. 966 – 1001, ISBN 80-246-1209-7 (společně se Zdeňkem Váchou)

Atlasy, encyklopedie a kroniky

 • Akademický atlas českých dějin, ed. E. Semotanová, Praha 2014
 • Akademická encyklopedie českých zemí I. – VI., ed. J. Pánek 2005 – 2021
 • Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek D – J, K. Schelle, J. Tauchen (eds.), Plzeň 2016
 • Praha – Kronika metropole, Praha 2006

Učební texty

 • Milan HLAVAČKA, Lidé v dějinách. Dějepis pro 2. stupeň základní školy. Doba vrcholného absolutismu 1740-1848, Praha 1995, 80 s.
 • Milan HLAVAČKA, Lidé v dějinách. Dějepis pro 2. stupeň základní školy. Doba konstituční 1848-1918, Praha 1995, 64 s.
 • Milan HLAVAČKA – Zuzana HLAVAČKOVÁ, Pracovní sešit k učebnici Lidé v dějinách. Novověk I, II, Praha 1996, 32 s.
 • Milan HLAVAČKA, Dějiny moderní doby. 1. díl: 1870 – 1918, Praha 1997, 62 s.
 • Milan HLAVAČKA, Dějiny novověku. Učebnice pro základní školy. Učebnice pro osmý ročník základních škol, Praha 1999, s. 128
 • Milan HLAVAČKA, Dějiny novověku. Učebnice pro gymnázia, Praha 2001, 2017, 175 s.
 • Milan HLAVAČKA, Učební text pro odborné a střední školy, Praha: Scientia 2002, 35 s.

Ostatní publikace: Popularizace oboru

 • Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin I, Praha 1999, 2. vydání 2001, kolektiv autorů, s. 128 – 143
 • Příbuzní českých králů. Praha 1999 (společně s J. Čechurou a M. Koldínskou), s. 120 – 165
 • Historie českých spiknutí. Praha: Akropolis, 2000, (společně s J. Čechurou, J. Čechurovou, a M. Koldínskou), s. 110 – 131
 • Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin II., Praha 2001, kolektiv autorů, s. 112 – 129
 • Falza a podvody české historie, Praha 2001, společně s Jaroslavem Čechurou, Janou Čechurovou, a Marií Koldínskou, s. 96 – 138
 • Královská trilogie, Praha 2002, (společně s J. Čechurou, J. Mikulcem a E. Maurem), s. 138 – 190, 343 – 396 a 540 – 572; Královská trilogie, Praha, Ottovo nakladatelství, Praha 2007, ISBN 978-80-7360-634-3; Královská trilogie, Praha, Ottovo nakladatelství, Praha 2016, ISBN 978-80- 7451-505-7
 • Ženy a milenky českých králů, Praha 1994, společně s E. Maurem a J. Čechurou, Praha 1994, s. 152 – 204
 • Muži a milenci českých královen, Praha 1995, společně s J. Čechurou a J. Mikulcem, s. 165 – 212
 • Děti a levobočci českých králů, Praha 1995, společně s J. Čechurou a J. Mikulcem, s. 142 – 204
 • Čtení o Severní dráze Ferdinandově, společně s J. Honsem, Z. Marunou a K. Zeithammerem. Praha l990, str. 9-16, 70-80, 111-117, 140-145, 153-158, 203-210, 229-238
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Hlavačka, Milan