Smrček, David

 

Mgr. David Smrček

 

Kontakt
d.smrcek@seznam.cz / david.smrcek@univie.ac.at

Další vědecké profily:
Academia.edu

Odborné zaměření

Ve svém disertačním projektu nahlíží na téma Badeniho jazykových nařízení roku 1897 z jiné perspektivy, a analyzuje demonstrace a násilné interakce v předlitavských městech. Tento výzkum navazuje na práce, kterým se věnoval ve svém bakalářském a magisterském studiu, kdy se zabýval česko-německým sporem v pozdní Habsburské monarchii. Speciální pozornost přitom věnoval tzv. „souboji o Prahu“, symbolickému a fyzickému konfliktu o urbánní prostor v Čechách.
Jeho druhé zaměření, tedy dějiny každodennosti, je spojeno s Davidovou spoluprací na projektu Databáze dějin všedního dne, který funguje pod hlavičkou Historického ústavu AV ČR. Hlavním zájmem přitom je identita a sounáležitost v ego-dokumentech.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2020–dosud – Ph.D. program Cotutelle de these, Univerzita ve Vídni + Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Street Politics and Collective Violence in Cisleithania in 1897 (vedoucí ve Vídni prof. Peter Becker)
 • 2017–2020 – Historie – České dějiny v evropském kontextu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr.
 • 2014–2017 – Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Bc.
 • 2010–2014 – Gymnázium Českolipská, Praha; maturita

Přehled zaměstnání

 • 2022–dosud – Asistent, Institut für Geschichte, Univerzita ve Vídni (financován Rakouskou akademií věd)
 • 2018–dosud – Spolupracovník projektu Databáze dějin všedního dne AV ČR
 • 2019–2020 – Administrátor databáze, Muzeum hlavního města Prahy
 • 2019–dosud – Lektor přípravných kurzů, Spolek studentů historie FF UK
 • 2019–2020 – Asistent ředitele a PR-manažer, nakladatelství Citadelle

Granty a jiná ocenění

 • 2022–2024 – DOC stipend (ÖAW – Rakouská akademie věd)
 • únor–červen 2022 – Stipendium rakousko-české spolupráce Aktion
 • 2021 – První místo v Studentské soutěži nakladatelství Academia
 • 2019 – 2.-3. místo na Celostátní studentské vědecké konferenci v Brně

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • říjen 2020–dosud – PhD (Univerzita ve Vídni)
 • únor 2020 – Studentské vědecké stipendium (SVS): Mnichov; Koblenz
 • únor 2019 – Studentské vědecké stipendium (SVS): Vídeň
 • září 2017–červen 2018: Výměnný program ERASMUS, Univerzita ve Vídni
Bibliografie
Knihy:
SMRČEK, D. (2022): Grabenbummel. Nacionální souboj o Prahu na přelomu 19. a 20. století, Praha: Nakladatelství Academia.
KESSLER, Vojtěch – SMRČEK, D. (2022): Děti křtěné Dunajem. České vzpomínky na meziválečnou Vídeň, 2022, Praha: Historický ústav AV.

Populárně naučné knihy:
SMRČEK, D: Sto let Dvacetčtyřky: historie skautského střediska 24 Sever Praha, 2021, Praha: Junák – český skaut, středisko 24 Sever Praha.

Články:
RAŠKA, Jakub – SMRČEK, D. (2021). Politika ulice v 19. století: úvodní poznámky, Moderní dějiny, 28/2, Praha, s. 9-13.
SMRČEK, D. (2021). Politika ulice nebo politici v ulicích? Fenomén vůdců davu během pražských nepokojů roku 1897, Moderní dějiny, 28/2, Praha, s. 103-121.
SMRČEK, D. (2020). Prosincové nepokoje 1897 v Praze. Odraz v pražském politickém tisku (Image of the December Riots of 1897 in Prague Political Press), In: Historie 2019. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference konané 17. a 18. dubna 2019 v Brně. Ed. Jireček, Miroslav, 2020, Brno: Masarykova univerzita.

Ostatní publikace
HLAVAČKA, Milan, KESSLER, V. and SMRČEK, D. (2020). Databáze dějin všedního dne (Database of the History of Everyday Life), Prague, Czech Republic: Akademie věd České republiky – Academia.

Úvod > O ústavu > Lidé > Doktorandi ústavu > Smrček, David