Randák, Jan

 

doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.

*3. 9. 1977, Slaný

Oddělení moderních a soudobých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 221 619 205
jan.randak@ff.cuni.cz
profil na Academia.edu
profil na LinkedIn

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2019 – doc. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
 • 2007 – PhDr. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; jako rigorózní práce uznána disertační práce Ritualizace smrti a umírání v revoluci 1848: kult mrtvých, školitel: doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 • 2002 – 2006 – Ph.D. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; studijní program: Historické vědy; studijní obor: České dějiny; název práce: Ritualizace smrti a umírání v revoluci 1848: kult mrtvých, školitel: doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
 • 1996 – 2002 – Mgr. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, kombinace geografie-historie
 • 1992 – 1996 – Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou; studium ukončené maturitní zkouškou

Přehled zaměstnání

 • 2007 – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, odborný asistent, od roku 2019 docent
 • 2014 – Metropolitní univerzita Praha, Katedra mediálních studií, externí vyučující
 • 2007 – 2011 – Západočeská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra Antropologie, externí vyučující

Odborné zaměření

 • České moderní a soudobé dějiny ve středoevropském kontextu; dějiny trampingu; politika dějin a paměti; dětství a dějiny (zvláštního) školství.

Granty

 • 2016 – 2018 – Tramping v českých zemích v letech 1918 až 1989: subkultura v interakci se státem a společností; Grantová agentura České republiky
 • 2010 – 2012 – Formování historického vědomí české společnosti po únoru 1948 na příkladu vytváření husitské revoluční tradice; Grantová agentura České republiky

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • únor 2014 – Vídeň, Rakousko Mezinárodní interdisciplinární Erasmus-Intensivprogramm „Die Transformation von ‚Mitteleuropa’“ pořádaný Rolandem Innerhoferem (Institut für Germanistik, Uni Wien) ve spolupráci s Jozefem Tancerem (Univerzita Komenského Bratislava), Robertem Keményfim (Univerzita Debrecen) a Janem Randákem (Univerzita Karlova Praha).
 • září 2014 – Lipsko, Německo Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas v Lipsku. Stáž v rámci projektové skupiny Geschichte bauen.
 • leden 2011 – Řezno, Německo
 • říjen 2003 – duben 2004 – Tübingen, Německo stipendijní pobyt v rámci doktorandského studia
 • Krátkodobé zpravidla několikadenní pobyty v Německu a Rakousku v rámci řešení grantových projektů.

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2020 – člen redakční rady časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia
 • 2016 – externí člen Rady pro výstavní činnost Národního muzea
 • 2010 – člen redakční rady časopisu Historie – Otázky – Problémy (Filozofická fakulta, Ústav českých dějin), od roku 2016 předseda redakční rady
 • 2010 – člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost
 • 2009 – člen redakční rady časopisu Acta Historica Neosoliensia (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)

Další profesní aktivity

 • 2018 – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, vědecký pracovník projektu KREAS – Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • 2012 – 2016 – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, odborný pracovník vnitřního výzkumného záměru Formování a vývoj národních identit ve středoevropském prostoru v 19. a 20. století, od roku 2015 garant záměru
 • 2012 – člen řešitelského týmu projektu Ritualization of Remembrance of the Anti-Nazi Uprising in Central Europe řešeného v rámci programu Geschichtswerkstatt-Europa, fond německé nadace Remembrance, Responsibility and Future.
 • 2006 – 2011 – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, vědecký pracovník výzkumného záměru České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
 • 2005 – 2007 – Český rozhlas Leonardo, redaktor historického magazínu Zrcadlo
Bibliografie

Knižní monografie

 • Jan RANDÁK, Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Praha 2007.
 • Jan RANDÁK, V záři rudého kalicha. Politika dějin a husitská tradice v Československu 1948–1956, Praha 2015
 • Jan RANDÁK – Jan KRŠKO – Jan MAREŠ – Jan POHUNEK – Jan ŠPRINGL, Putování za obzor. Tramping v české společnosti 1918–1989, Praha 2020.
 • Jan KRŠKO – Jan MAREŠ – Jan POHUNEK – Jan RANDÁK – Jan ŠPRINGL, Český tramping v časech formování a rozmachu, Praha 2019.

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Jan RANDÁK, Kropící vůz? Asanace? Hygiena a „politika ulice“ , Moderní dějiny 28, 2020, č. 2, s. 173–186
 • Marek FAPŠO – Jan RANDÁK, Dobré osvícenství – špatný stalinismus? Komparace na poli tělesné výchovy, Historie – Otázky – Problémy 10, 2018, č. 2, s. 85–104.
 • Jan RANDÁK, Defektní a přece socialističtí? O normalitě žáků zvláštních škol v počátcích československé komunistické diktatury, Historie – Otázky – Problémy 10, 2018, č. 2, s. 44–59.
 • Jan RANDÁK, O politice těla a hegemonii měšťanského řádu, Acta Musei nationalis Pragae – Historia 71, 2017, č. 1-2, s. 4–11.
 • Jan RANDÁK, Jak psát dějiny trampingu? Studia Ethnologica Pragensia, 2017, č. 2, s. 51–67.
 • Jan RANDÁK, „Die Schule erzieht im Geist des Sozialismus“. Ziele und Grenzen der „neuen Schule“ in der stalinistischen Tschechoslowakei, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kunst der böhmischen Länder 56, 2016, č. 1, s. 145–172.

Článek ve sborníku

 • Jan RANDÁK, O užitku (husitské) tradice pro život aneb Třetirepubliková národní revoluce v Nietzscheho stínu, in: Jana Čechurová – Josef Žemlička (edd.), Souboj mečů, idejí a charakterů: k životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, Praha 2019, s. 262–277.
 • Jan RANDÁK – Jan MAREŠ, Volný čas, in: Dagmar Hájková – Pavel Horák (edd.), Republika československá: 1918-1939, Praha 2018, s. 717–727.
 • Jan RANDÁK, Die Formierung des Prager Raums. Narrative des Nationalen in Prag-Reiseführern (Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, in: Manfred Weinberg – Irina Wutsdorf – Štěpán Zbytovský (edd.), Prager Moderne(n) : interkulturelle Perspektiven auf Raum, Identität und Literatur, Bielefeld 2018, s. 299–316.
 • Jan RANDÁK, Zbroj v každé pěsti? Vize násilí jako identitotvorný nástroj české společnosti přelomu 19. a 20. století, in: Milan Hlavačka – Bedřich W. Loewenstein – Franišek Šístek (edd.), Násilí: jiná moderna, Praha 2017, s. 139–154.
 • Jan RANDÁK, Jan Hus als Protokommunist. Die Rekonstruktion der Prager Bethlehemskapelle und die Konstruktion nationaler Traditionen in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Arnold Bartetzky (ed.), Geschichte bauen. Architektonische Rekonstruktion und Nationenbildung vom 19. Jahrhundert bis heute, Köln – Weimar – Wien 2017, s. 272–290.
 • Jan RANDÁK, Geschichtsbilder im Dienste der sozialistischen Freundschaft. Die Hussiten in den Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und der DDR, in: Tanja Zimmermann (ed.), Brüderlichkeit und Bruderzwist. Mediale Inszenierungen des Aufbaus und des Niedergangs politischer Gemeinschaften in Ost- und Südosteuropa, Göttingen 2014, s. 331–352.

Celý sborník:

 • Jan RANDÁK a kol., Dějiny českých zemí, Praha 2016 (2. vydání).
 • Jan RANDÁK a kol., Osobnosti českých dějin, Praha 2013.
 • Jan RANDÁK a kol., Dějiny českých zemí, Praha 2011 (1. vydání).
 • Lucie PEISERTOVÁ – Václav PETRBOK – Jan RANDÁK (eds.), Zločin a trest v české kultuře 19. století, Praha 2011.
 • Jan RANDÁK – Petr KOURA (eds.), Hrdinství a zbabbělost v české politické kultuře 19. a 20. století, Praha 2008.
 • Jan RANDÁK – Lukáš NOVÁK (eds.), K čemu dnes humanitní vědy?, Praha 2008.