Demografický přechod – demografická revoluce (Eduard Maur)

A. Prameny

 • Antonín BOHÁČ, Český problém populační a některé pozoruhodné jevy v naší měně přirozené. Obzor národohospodářský, roč. 1914, s. 7-32.
 • Heinrich RAUCHBERG, Die Entwicklung der Bevölkerung Böhmens im 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 13, 1905, s. 429-449.
 • Václav SEKERA (ed.), Obyvatelstvo českých zemí v letech 1754-1918, Díl I, 1754-1765, díl II, 1866-1918, Praha 1978.

B. Odborná literatura

 • Jean-Pierre BARDET – Jacques DUPÂQUIER (eds.), Histoire des populations de l´Europe, I, Des origines aux prémices de la révolution démographique, Paris 1997; II., La révolution démographique 1750-1914, Paris 1998; III, Les temps incertains, 1914-1998, Paris 1999.
 • Bevölkerung und Industrialisierung: Zur Frage des demographischen Übergangs. Beträge zur historischen Sozialkunde roč. 2000, č. 3 [monotematické číslo].
 • Alain BIDEAU – H. DESJARDIN – Héctor PÉREZ BRIGNOLI (eds.), Infant and the Child Mortality in the Past, Oxford 1997.
 • Boris BURCIN – Ludmila FIALOVÁ – Jitka RYCHTAŘÍKOVÁ, Demografická situace České republiky. Proměny a kontexty 1993-2008. Praha 2010.
 • J. C. CALDWELL, Demographic Teory: A Long View. Transition in the Developed World, Population and Development Review 28, 2004, 3, s. 170-181.
 • Robert L. CLIQUET, The Second Demographic Transition, Fact or Fiction? Strassbourgh 1991.
 • Amsley J. COALE, The Demographic Transition reconsidered, in: Iternationale Population Conference, IUSSP, Li?ge 1973.
 • Amseley J. COALE – Susan COTTS WATKINS (eds.), The Decline of Fertility in Europe, Princeton 1986.
 • Carlo A. CORSINI – Pier Paolo VIAZZO (eds.), The Decline oh Infant Mortality in Europe: 1800-1950, Four National Case Studies, Florenz 1993.
 • Carlo A. CORSINI – Pier Paolo VIAZZO (eds.), The Decline of Infant and Childern Mortality: the European Experience, 1750-1990, Florenz 1997.
 • K. DAVIS, The World Demographic Transition, Annals of the American Academy of Political and Social Sciences 237, 1945, s. 1-11.
 • Josef EHMER, Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie, 1800-2000, München
 • 2004 (Enzyklopädie deutscher Geschichte  71).
 • Patric FESTY, La fécondité des pays occidentaux de 1870 ? 1970, Paris 1979.
 • Ludmila FIALOVÁ,  Postavení ČSR v procesu poklesu plodnosti v Evropě. In: Dlouhodobé populační trendy na území ČSR, (Acta demographica 4), Praha 1981, s 7-20.
 • Ludmila FIALOVÁ, Rozdíly v poklesu plodnosti v českých zemích ve venkovských a městských oblastech v letech 1869-1930, Historická demografie 8, 1983, s. 133-147.
 • Ludmila FIALOVÁ, Příspěvek k vývoji plodnosti v českých zemích, Demografie 27, 1985, č. 1, s. 34-43.
 • Ludmila FIALOVÁ ad., Dějiny obyvatelstva českých zemí, 2. vyd., Praha 1998.
 • Ludmila FIALOVÁ – Zdeněk PAVLÍK – Pavel VEREŠ, Fertility decline in Czechoslovakia during the last two centuries, Population studies 44, 1990, 1, s. 89-106.
 • John R. GILLIS – Louise A. TILLY – David LEVINE  (eds.), The European Experience of Declining Fertility. A Quiet Revolution 1850-1970, Oxford 1992, s. 13-30.
 • Martin HAMPL – Zdeněk PAVLÍK, Hierarchie reality a problém hodnocení širších souvislostí populačního vývoje, Praha 1976.
 • Pavla HORSKÁ, Urbanizační vlna v českých zemích na přelomu 19. a 20. století a některé aspekty vývoje rodiny, in: Sborník k dějinám 19. a 20. století, Praha 1974, s. 87-125.
 • Pavla HORSKÁ, Vztah rodiny a domácnosti v procesu demografické revoluce ve středoevropské oblasti. In: Populační vývoj v kontextu sociálního vývoje (= Acta demographica 2), Praha 1983, s. 45-56.
 • Pavla HORSKÁ – Milan KUČERA – Eduard MAUR – Karel STLOUKAL, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1996.
 • Jean-Claud CHESNAIS, La transition démographique, Paris 1985.
 • Jean-Claud CHESNAIS, The Demographique Transition. Stages, Patterns and Economic Implications. A longitudinal Study of Sixty-Seven Countries Covering the Period 1720-1984, Oxford 1992.
 • Arthur E. IMHOF, Die gewonnenen Jahre. Von der Zunahme unserer Lebensspanne seit dreihundert Jahren oder die Notwendigkeit einer neuen Einstellung zu Leben und Sterben. Ein historisches Essay, München 1981.
 • Arthur E. IMHOF, From the Old Mortality Pattern to the New: Implications of a Radical Chane from the Sisteenth to the Twentieth Centuy, Bulletin of the History of the History of Medicine, 59, 1085, s. 1-29.
 • Parviz KHALATBARI; Demographische Transition – der Prozeß der Unterbrechung der Kontinuiät in der Bevölkerungsbewegung, Zetschrift für Bevölkerunskunde 24, 1999, s. 29-45.
 • Ludmila KÁRNÍKOVÁ, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754-1914. Praha 1965.
 • Thomas McKEOWN, The Moderne Rice of Population, New York 1976.
 • John E. KNODEL, The Decline of Fertility in Germany, 1871-1939, Princeton 1974.
 • Josef KOUBEK, Populační politika Československé republiky v letech 1945-1980, Demografie 23, 1981, č. 1, s. 32-50.
 • Milan KUČERA, Demografické a populační důsledky urbanizace, Demografie 14, 1972, č. 4, s. 331-334.
 • Milan KUČERA, Populace České republiky 1918-1991. Praha 1994 (= Acta demographica 12).
 • Milan KUČERA – Ludmila FIALOVÁ, Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989, Praha 1996.
 • Adolph LANDRY, La révolution démographique, Paris 1937.
 • Ron LESTHAEGE, The Second Demographic Transition in Western Countris. An Interpretation, in: Gendre and Familly Change in Industrialized Countris, Oxford 2003, s. 17-62.
 • Massimo LIVI BACCI, Populace v evropské historii, Praha 2003.
 • Rainer MACKENSEN, Theoretische Erwägungen zur Vielgestaltigkeit des Demographischen Übergangs, in: W. Kollmann – P. Marschalk (eds.), Bevölkerungsgeschichte, Köln 1972.
 • Rainer MACKENSEN, Theoretische Notizen zum Konzept der Transition, Zeitschrift für Bevölkerunskunde 24, 1999, s. 5-28.
 • Peter MARSCHALCK, Age of Demographic Transition: Mortality and Fertility, in: K. J. Bade (ed.), Population, Labour and Migration in 19th and 20th Century Germany, Leamington Spa 1987.
 • Eduard MAUR, K ideovým aspektům diskusí o plánovaném rodičovství, Acta Universitatis Carolinae 1989, Philosophica et historica 1, s. 151-159.
 • Eduard MAUR,  Počátky demografického přechodu v Evropě. In: Svatava RAKOVÁ – Christian LEQUESNE, Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova?, Praha 2006, s.125-137.
 • Alain MONNIER, Démographie contemporaine de l´EuropeÉvolution, tendences, défis, Paris 2006.
 • John Thomas NOONAN, The Contraception; a History of its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists, 2. vyd., Cambridge (Mass.)  1986. [Též něm. a franc. překlad]
 • Frank W. NOTESTEIN, Population, the Long View, in: T. W. Schulz (ed.), Food for the World, Chicago 1945.
 • Zdeněk PAVLÍK, Nástin populačního vývoje světa, Praha 1964.
 • Zdeněk PAVLÍK, Rewolucja demograficzna jako ogólna prawidlowość rozwoju ludnośći. Warszawa 1982.
 • Zdeněk PAVLÍK, Problémy demografického rozvoje. In: Marie KOLDINSKÁ – Alice VELKOVÁ, Historik zapomenutých dějin, Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, Praha 2003, s. 21-32.
 • Zdeněk PAVLÍK – Jitka RYCHTAŘÍKOVÁ – Alena ŠUBRTOVÁ, Základy demografie, Praha 1986.
 • Roger SCHOFIELD – D. REHRER – Alain BIDEAU (Eds.), The Decline of Mortality in Europe, Oxford 1991.
 • Vladimír SRB, 1000 let obyvatelstva českých zemí, Praha 2004.
 • Vladimír SRB – Milan KUČERA, Vývoj obyvatelstva českých zemí v 19. století, Statistika a demografie, 1, 1959, s. 109-156.
 • Jan K. STŘÍTESKÝ, Zdravotní a populační vývoj československého obyvatelstva, Praha 1971.
 • Simon SZRETER, The Idea of the Demographic Transition and the Study of Fertility Change: A critical intellectual History, Population ad Development Rewiew, 19, 1993, s. 659-701
 • Alena ŠUBRTOVÁ, Dějiny populačního myšlení a populačních teorií, Praha 1989.
 • Alena ŠUBRTOVÁ, Dějiny populačního myšlení v českých zemích, Praha 2006 (=Acta demographica 16).
 • Michael S. TEITELBAUM, The British Fertility Decline: Demographic Transition in the Crucible of the Industrial Revolution, Princeton 1984.
 • J. VALLIN, The Ende of the Demographic Transition: Relief or Concern? Population and Development Rewue 28, 2002, 1, s. 105-120.
 • Dirk J. VAN DE KAA, Europ´s Second Demographic Transition, Popullation Bulletin 42, 1987, s. 1-57.
 • Dirk J. VAN DE KAA, The Second Demographic Transition revisited: Theories and Expectations, In: Population Change and European Society, Firenze 1998.
 • Zdeněk VÁVRA, Tendence v dlouhodobém vývoji reprodukce obyvatelstva v českých zemích v letech 1870-1944, Praha 1962 (=Rozpravy ČSAV 72, č. 9).
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia moderních a soudobých dějin > Demografický přechod – demografická revoluce (Eduard Maur)