Hausenblasová, Jaroslava

 

PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.

*21. 3. 1957

Oddělení starších dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 737 325 560
jaroslava.hausenblasova@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004 – Ph.D. – FFUK, Archivnictví a Pomocné vědy historické
 • 1984 – PhDr. – FFUK, Archivnictví a Pomocné vědy historické
 • 1976 – 1981 – FFUK, Dějepis, Archivnictví a pomocné vědy historické

Přehled zaměstnání

 • 2013 – dosud – Ústav českých dějin FFUK
 • 2013 – 2014 – Collegium Europaeum FFUK a FLÚ AVČR
 • 2006 – 2011 – Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig (GWZO)
 • 1987 – 2005 – Ústav dějin umění AV ČR
 • 1981 – 1982 – Ústav československých a světových dějin Československé akademie věd

Odborné zaměření

 • Sociální, kulturní a správní dějiny raného novověku českých zemí a střední Evropy
 • Dějiny měst a rezidencí
 • Edice písemných pramenů

Granty

 • 2018 – 2021 – Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, GAČR
 • 2013 – 2017 – Praha – residence Ferdinanda I. Habsburského a jeho kulturního okruhu, 1526–1564, GAČR
 • 1996 – 1998 – Fontes historiae artium. Ediční řada pramenů k dějinám výtvarného umění, GAČR

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 1990 – 2021 – badatelské pobyty v rámci řešení vědeckých projektů, studium v knihovnách a archivech: Rakousko (Vídeň, Innsbruck), Švédsko (Stockholm), Holandsko (Amsterdam), Německo (Lipsko, Drážďany, Marburg, Kassel), Itálie (Řím, Trident), Belgie (Brusel), Polsko (Vratislav)
 • 2003 – 2004 – stáž, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig (GWZO Leipzig)

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 1999 – 2002 – členka oborové rady GA AVČR (Historické vědy)
 • 2001 – 2005 – členka Ediční rady AV ČR
 • 1994 – 2005 – předsedkyně redakční rady Fontes historiae artium (ÚDU AVČR)

Další profesní aktivity

 • Spolupráce na projektech:
  • 2017 – 2019 Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) a jeho kulturní mecenát mezi Prahou a Innsbruckem, GAČR (ÚDU AVČR)
  • 2017 – 2019Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in Städten des habsburgischen Reichs – von Ferdinand I. bis Josef I. (1526–1711), FWF (ÖAW, Österreich)
  • 2006 – 2010Hofkultur in Ostmitteleuropa vom 14.–18. Jahrhundert. Kulturelle Kommunikation und Repräsentation im Vergleich, DFG (GWZO Leipzig, BRD)
  • 2003 – 2005Die Jagiellonen in der Kunst und Kultur Mitteleuropas 1454–1572, DFG (GWZO Leipzig, BRD)
  • 1992 – 1995Kaiser Rudolf II. (1576–1612), Geschichte, Kunst und Kultur, Ost-West-Programm (Kunsthistorisches Museum Wien)
  • 1991 – 1993Rudolf II. a Praha, GA AVČR (ÚDU AVČR)
 • Spolupráce na výstavách:
  • 2015 – 2017 – příprava mezinárodní výstavy a vydání katalogu Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595), KHM Schloß Ambras – Národní galerie v Praze 2017/2018
  • 1991 – 1997 – příprava mezinárodní výstavy a vydání katalogu Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha (Pražský hrad) 1997

Ocenění

 • 1999 – druhé místo v soutěži o nejkrásnější knihu roku za publikaci Gloria et Miseria. Praha v době třicetileté války, Praha 1998
 • 1998 – udělení Ceny Akademie věd ČR za zpracování vědeckého katalogu Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy (1997) a za vědecký přínos k výstavě
 • 1998 – třetí místo v soutěži o nejkrásnější knihu roku za publikaci Urbs aurea. Praha císaře Rudolfa II., Praha 1997
Bibliografie

Knižní monografie

 • Sylva DOBALOVÁ – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ (edd.), Archduke Ferdinand II of Austria: A Second-Born Son in Renaissance Europe, Vienna 2021.
 • Ivan Prokop MUCHKA – Ivo PURŠ – Sylva DOBALOVÁ – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, The Star. Archduke Ferdinand II of Austria and his Summer Palace in Prague, Praha 2017.
 • Ivan Prokop MUCHKA – Ivo PURŠ – Sylva DOBALOVÁ – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Hvězda. Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu, Praha 2014.
 • Petr HLAVÁČEK – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Zdeněk MUŽÍK – Ota PAVLÍČEK, Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622, Praha 2013.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612, Prag 2002 (Fontes historiae artium IX).
 • Michal ŠRONĚK – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Gloria et miseria. Praha v době třicetileté války, Praha 1998.
 • Michal ŠRONĚK – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Gloria et miseria. Prag und der Dreißigjährige Krieg, Prag 1998.
 • Michal ŠRONĚK – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Gloria et miseria. Prague during the Thirty Years War, Prague 1998.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Michal ŠRONĚK, Urbs aurea. Praha císaře Rudolfa II., Praha 1997.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Michal ŠRONĚK, Urbs aurea. Das Rudolfinische Prag, Prag 1997.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Michal ŠRONĚK, Urbs aurea. Prague of Emperor Rudolf II, Prague 1997.

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Blanka KUBÍKOVÁ, Jewellery and precious objects in the formation of Habsburg family relationships. Anne of Bohemia and Hungary (1503–1547) and her inventories, in: Journal of the History of Collections, vol. 35, issue 1, March 2023, pp. 23–38, online: fhac016, https://doi.org/10.1093/jhc/fhac016 Published: 18 May 2022.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Hoffman von Grünbühel und Strechau. Eine adelige „Hoffamilie“ zwischen den österreichischen und böhmischen Ländern und ihre Repräsentationsmodelle, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 128, 2020, Nr. 2, S. 253–283.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Dvůr habsburských arcivévodkyň a jeho reforma v roce 1563 [The court of Habsburg Archduchesses and its reform in 1563], Paginae historiae 27, 2019, č. 1, s. 91–102.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Sylva DOBALOVÁ, Die Zitruskultur am Hofe Ferdinands I. und Anna Jagiellos. Import und Anbau von Südfrüchten in Prag 1526–1564, Studia Rudolphina 15, 2015, s. 9–36.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Prag in der Regierungszeit Ferdinands I. Die Stellung der Stadt im System des höfischen Residenznetzwerks, Historie – Otázky – Problémy 7, 2015, č. 2, s. 9–28.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Reflexe událostí První rakousko-turecké války v soukromé korespondenci Ferdinanda I., Anny Jagellonské a Marie Habsburské [Reflections of Events in the first austro-turkish War in private Correspondence between Ferdinand I, Anna Jagellon and Marie Habsburg], Historie – Otázky – Problémy 6, 2014, č. 2, s. 125–137.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Ivo PURŠ, Simon Thadeas Budek und Christoph Harant von Polžice unter den Alchemisten Kaiser Rudolfs II., Studia Rudolphina 9, 2009, s. 70–85.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Ivo PURŠ, Kryštof Harant v kontextu alchymického konvolutu Šimona Tadeáše Budka – příspěvek k dějinám rudolfínské alchymie [Christoph Harant im Kontext des alchemistischen Handschriftenkonvolutes von Simon Thadeas Budek], Historie – Otázky – Problémy 1, 2009 (Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a intelektuální život jeho doby), s. 69–80.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁSylva DOBALOVÁ – Ivan P. MUCHKA, Grüne Gänge im Königlichen Garten der Prager Burg, Studia Rudolphina 8, 2008, s. 18–33.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Ferdinand I. a pražský humanistický okruh. Několik poznámek k problematice panovnického mecenátu kolem poloviny 16. století [Ferdinand I. und der Prager Humanistenkreis. Einige Bemerkungen zur Problematik des Herrschersmäzenatentums um die Mitte des 16. Jahrhunderts], in: Ivana Čornejová – Jiří Stočes (edd.), Sborník k životnímu jubileu PhDr. Michal Svatoše, CSc. – Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 47, 2007, č. 1–2, s. 89–97.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Žena v rudolfinské Praze. Několik poznámek k právnímu, sociálnímu a ekonomickému postavení měšťanských žen na přelomu 16. a 17. století [Frau im rudolphinischen Prag. Einige Bemerkungen zur rechtlichen, sozialen und ökonomischen Stellung der bürgerlichen Frauen des 16./17. Jahrhunderts], in: Jiří Šouša – Ivana Ebelová (edd.), Inter laurum et olivam – Acta Universitatis Carolinae – philosophica et historica, 2002, č. 1–2. Z pomocných věd historických 16, Praha 2007, s. 721–730.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Der Kaiserhof Rudolfs II. (1576–1612) und seine Eingliederung in den Konfessionalisierungsprozeß. Methoden und Ausgangspunkte der Forschung, Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig 2006, Nr. 2 (Konfessionelle Formierungsprozesse im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa. Vorträge und Studien, hrsg. von Jörg Deventer), S. 33–50.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Počátky apelačního soudu v Čechách a jeho personální obsazení 1548–1627 [Die Anfänge des Appellationsgerichts in Böhmen und seine personelle Besetzung 1548–1627], Paginae historiae 13, 2005, s. 5–31.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Ivo PURŠ, Kontakty Michaela Maiera s Rudolfem II. v Praze roku 1609 [Michael Maier und seine Kontakte mit Rudolf II. in Prag 1609], Studia Rudolphina 5, 2005, s. 51–65.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Oswald Croll and his Relation to the Bohemian Lands, Acta Comeniana 15–16, 2002, pp. 169–182.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Prag und der Habsburger Hof – Koexistenz und Distanz, Frühneuzeit-Info 13, 2002, Nr. 1–2, S. 15–24.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Vztah mezi císařským dvorem a nejvyššími správními úřady Českého království v době vlády Rudolfa II. [Das Verhältnis zwischen dem kaiserlichen Hof und den obersten Behörden des Königreichs Böhmen in der Regierungszeit Rudolfs II.], Sborník archivních prací 52, 2002, s. 279–294.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Nationalitäts- und Sozialstruktur des Hofes Rudolfs II. im Prager Milieu an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhunde, Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e. V., 1999, S. 20–37.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Zdeněk HOJDA, Pražský rudolfinský dvůr mezi Hradem a městem [Der Prager Hof Rudolfs II. zwischen Burg und Stadt], Opera historica 3, 1993, s. 115–136.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Berní reforma Josefa II. v Čechách [Die Steuerreform Josephs II. in den böhmischen Ländern], Hospodářské dějiny 11, 1983, s. 139–162.

Kapitola v kolektivní monografii

 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Von der Wildhege zur Pferdezucht. Jagd und höfische Tierhaltung in den böhmischen Ländern im 16. Jahrhundert, in: Nadir Weber (ed.): Hege und Herrschaft. Höfische Jagdtiere in der europäischen Vormoderne, Köln 2023, s. 137–154.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, The court of Archduke Ferdinand II: Its organisation, function and financing, in: Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová (edd.): Archduke Ferdinand II of Austria: A Second-Born Son in Renaissance Europe, Wien 2021, s. 47–72.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, The life of Archduke Ferdinand II: Between ambitions and reality, in: Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová (edd.): Archduke Ferdinand II of Austria: A Second-Born Son in Renaissance Europe, Wien 2021, s. 25–43.
 • Sylva DOBALOVÁ – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Introduction, in: Sylva Dobalová – Jaroslava Hausenblasová (edd.): Archduke Ferdinand II of Austria: A Second-Born Son in Renaissance Europe, Wien 2021, s. 9–23.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Die Krönung Maximilians II. zum böhmischen König 1562 in Prag und ihre langjährigen Vorbereitungen, in: Gerhard Ammerer, Ingonda Hannesschläger, Martin Holý (eds.), Festvorbereitung. Die Planung höfischer und bürgerlicher Feste in Mitteleuropa 1500–1900, Leipzig 2021, s. 153–173.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Ubytovací možnosti, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 658–660.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Výtvarní a hudební umělci, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 654–658.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Lékaři, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 651–653.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Alchymisté a jiní učenci, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 648–651.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Dvůr Rudolfa II. mezi Vídní a Prahou, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 492–494.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Dvory Ferdinanda I. a Maxmiliána II., in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 491–492.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Pozdně středověká tradice burgundského a španělského dvorského ceremoniálu, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 477–480.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Vydání spisu Astronomia nova Jana Keplera, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 389–391.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Veřejná pitva lidského těla provedená v Praze Janem Jesseniem, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 386–387.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Pražský, olomoucký a vratislavský okruh humanistů, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.): Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 348–353.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Dvorské řády Ferdinanda I., in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 346–348.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Anna Jagellonská – manželka Ferdinanda I., in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526–1740, Praha 2017, s. 221–223.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Ivo PURŠ, Michael Maier and his Prague Activities, in: Ivo Purš – Vladimír Karpenko (edd.), Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries, Prague 2016, pp. 335–366.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Between Medicine and Politics: Oswald Croll’s Activity in the Lands of the Bohemian Crown during the Reign of Rudolf II, in: Ivo Purš – Vladimír Karpenko (edd.), Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries, Prague 2016, pp. 367–380.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Ivo PURŠ, Simon Thadeas Budek and his Contacts at the Court of Rudolf II, in: Ivo Purš – Vladimír Karpenko (edd.), Alchemy and Rudolf II. Exploring the Secrets of Nature in Central Europe in the 16th and 17th centuries, Prague 2016, pp. 607–624.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Markus JEITLER, Die Hofburg im Mittelpunkt militärischer Ereignisse, in: Herbert Karner (ed.), Die Wiener Hofburg 1521–1705, Wien 2014 (Österreichische Akademie der Wissenschaften Denkschriften der philosophisch – historischen Klasse 444; Veröffentlichungen zur Kunstgeschichte 13; Veröffentlichungen zur Bau- und Funktionsgeschichte der Wiener Hofburg – hrsg. von Artur Rosenauer 2), S. 31–34.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Markus JEITLER, Die Hofburg und die Familie Habsburg, in: Herbert Karner (ed.), Die Wiener Hofburg 1521–1705, Wien 2014, S. 24–30.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Ivo PURŠ, Šimon Tadeáš Budek a jeho kontakty u dvora Rudolfa II. [Simon Thadeas Budek und seine Kontakte zum Hof Rudolf II.], in: Ivo Purš und Vladimír Karpenko (edd.), Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, Praha 2011, s. 607–624.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Mezi lékařstvím a politikou. Působení Oswalda Crolla v českých zemích v době vlády Rudolfa II. [Zwischen Medizin und Politik. Die Aktivitäten Oswald Crolls in den böhmischen Ländern in der Zeit Rudolf II.], in: Ivo Purš und Vladimír Karpenko (edd.), Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, Praha 2011, s. 367–380.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Ivo PURŠ, Michael Maier a jeho pobyt v Praze [Michael Maier und sein Aufenthalt in Prag], in: Ivo Purš und Vladimír Karpenko (edd.), Alchymie a Rudolf II. Hledání tajemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století, Praha 2011, s. 335–365.

Článek ve sborníku

 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, „Rozepsání dvojího turnaje“ – k historii jednoho vzácně dochovaného tisku z roku 1562, in: Jana Čechurová – Josef Žemlička (edd.): Souboj mečů, idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, Praha 2019, s. 89107.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Sylva DOBALOVÁ, Příběh z Královského letohrádku: Ferdinand I. jako Meleagros, in: Petra Lexová – Lenka Vrlíková (edd.): Gesta v umění, Brno 2018, s. 73–84.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, A New Monarch and a New System of Residences: Ferdinand I Habsburg as the Founder of the Network of Main and Occasional Residences in the Habsburg Empire, in: Sylva Dobalová – Ivan Muchka (edd.), Looking for Leisure. Court Residences and their Satellites 1400–1700, Praha 2017 (Palatium e-Publications, Vol. 4, http://www.courtresidences.eu), pp. 46–61.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Prag als ein Knotenpunkt der höfischen Handelsnetzwerke in der Zeit Ferdinands I. (1526–1564), in: Gerhard Ammerer – Ingonda Hannesschläger – Milan Hlavačka – Martin Holý (edd.), Präzedenz, Netzwerke und Transfers. Kommunikationsstrukturen von Herrscherhöfen und Adelsresidenzen in der Frühen Neuzeit, Leipzig 2016, S. 11–25.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Vláda císaře Rudolfa II. a její tragický závěr v Praze – historické zamyšlení [The reign of Emperor Rudolf II. and its tragic conclusion in Prague – historical reflection], in: Petr R. Beneš – Petr Hlaváček – Tomáš Sterneck et al: Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. (Europaeana Pragensia 6 – Historia Franciscana V.), Praha 2014, s. 18–28.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Die diplomatischen Aktivitäten des sächsischen Kurfürsten Christians II. in Prag 1609, in: Jaroslava Hausenblasová – Jiří Mikulec – Martina Thomsen (edd.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 46), S. 63–81.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁJiří MIKULEC – Martina THOMSEN, Der rudolfinische Majestätsbrief: Entstehungsgeschichte, Forschungsstand und konzeptionelle Überlegungen, in: Jaroslava Hausenblasová – Jiří Mikulec – Martina Thomsen (edd.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 46), S. 11–22.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Ferdinand Hoffman z Grünbühelu a Strechau – podnikatel, politik a mecenáš rudolfinské doby, in: Ivana Ebelová – Jiří Pešek – Tomáš Sekyrka – Vít Vlnas (edd.), Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu, Praha 2013, s. 86–95.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Die Privatsphäre des Herrschers zwischen Norm und Praxis. Die Formierung der „Leibkammer“ der österreichischen Habsburger und ihre Stellung in den Hofordnungen und Instruktionen im 16. Jahrhundert, in: Anita Hipfinger u.a. (edd.), Ordnung durch Tinte und Feder? Genese und Wirkung von Instruktionen im zeitlichen Längsschnitt vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert, Wien 2012, S. 87–105.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Ein modifiziertes Vorbild oder ein eigenes Modell? Der Aufbau des Hofes Ferdinands I. in Mitteleuropa in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Werner Paravicini – Jörg Wettlaufer (edd.), Vorbild, Austausch, Konkurenz. Höfe und Residenzen in der gegenseitigen Wahrnehmung, Ostfildern 2010 (Residenzenforschung 23), S. 363–390.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Soukromí jako obřad. Rituály a ceremoniál na dvoře Anny Jagellonské [Das Privatleben als Zeremonie. Rituale und Zeremoniell am Hof der Anna Jagiello], in: Martin Nodl – František Šmahel (edd.), Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století (Colloquia mediaevalia Pragensia 12), Praha 2009, s. 97–108.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Intelektuálové na cestách. Kulturní okruh Ferdinanda I. mezi Vídní a Prahou v první polovině 16. století, in: Město a intelektuálové (Documenta Pragensia 27), Praha 2008, s. 451–466.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Zwischen Nutzen und Ideologie. Strategien der Ämterbesetzung in habsburgischen Zentralbehörden des 16. Jahrhundert, in: J. Bahlcke – K. Lambrecht – H.-C. Maner. (edd.), Konfessionelle Pluralität als Herausforderung. Koexistenz und Konflikt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Leipzig 2006, S. 367–380.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Prager Elitenwandel um 1600. Böhmischer und höfischer Adel zur Zeit Rudolfs II., in: Marina Dmitrieva – Karen Lambrecht (edd.), Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat, Stuttgart 2000 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 10), S. 173–184.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Höflinge des Kaisers Rudolf II. Beitrag zur Begriffbestimmung, in: Lubomír Konečný – Beket Bukovinská – Ivan Muchka (edd.), Rudolf II., Prague and the World, Prague 1998, pp. 239–243.

Celý sborník

 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Jiří MIKULEC – Martina THOMSEN (edd.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolfs II. von 1609, Stuttgart 2014 (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa 46).

Edice pramenů

 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612, Prag 2002 (Fontes historiae artium IX).
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ (ed.), Seznamy dvořanů císaře Rudolfa II. z let 1580, 1584 a 1589 [Hofstaatsverzeichnisse Kaiser Rudolfs II. aus den Jahren 1580, 1584 und 1589], Paginae historiae 4, 1996, s. 39–151.

Studie ve výstavním katalogu

 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Arcivévoda Ferdinand II. – správce a místodržící zemí Koruny české, in: Blanka Kubíková – Jaroslava Hausenblasová – Sylva Dobalová (edd.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem. Výstava Národní galerie v Praze 3.11.2017–25.2.2018 (Kat.), Praha 2017, s. 18–23.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Erzherzog Ferdinand II. – Verweser und Statthalter der Länder der Böhmischen Krone, in: Sabine Haag Veronika Sandbichler (edd.): Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst – Jubiläumsausstellung, Innsbruck 2017, S. 2329.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Císařský dvůr a úřady Českého království 1576–1612 [Der kaiserliche Hof und die Behörden des Königreichs Böhmen], in: Eliška Fučíková et al. (edd.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, (Kat.), Praha 1997, s. 239–243.
 • Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Rudolf II., římský císař a český král 1552–1612 [Rudolf II., römischer Kaiser und böhmischer König 1552–1612], in: Eliška Fučíková et al. (edd.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy (Kat.), Praha 1997, s. 212–216.

Celý výstavní katalog

 • Blanka KUBÍKOVÁ – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ – Sylva DOBALOVÁ (edd.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem. Výstava Národní galerie v Praze 3.11.2017–25.2.2018 (Kat.), Praha 2017.
 • Eliška FUČÍKOVÁ – James M. BRADBURNE – Beket BUKOVINSKÁ – Jaroslava HAUSENBLASOVÁ et al. (edd.), Rudolf II and Prague. The Court and the City […] on the occasion of the Exhibition Rudolf II and Prague: The Imperial Court and Residential City at the Cultural and Spiritual Heart of Central Europa, Prague 30. 5.1997–7. 9.1997 (Kat.), London 1997, 792 s. (také česká a německá verze)


Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Hausenblasová, Jaroslava