Zdichynec, Jan

 

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

*1. 3. 1977, Jablonec nad Nisou

Oddělení starších českých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 221 619 204
jan.zdichynec@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002 – 2007 – postgraduální vzdělání: Ústav českých dějin FF UK, obor: historie, seminář raně novověkých dějin, paralelně v Paříži, EHESS (doctorat en cotutelle)
 • 1995 – 2002 – Karlova univerzita v Praze, Filozofická fakulta, magisterské obory: historie – latina
 • 2002 – 2003 – stipendium francouzské vlády: Diplôme des Études Approfondies (D.E.A.)
 • 1991 – 1995 – Gymnázium U balvanu Jablonec nad Nisou

Přehled zaměstnání

 • 2018 – dosud – odborný asistent na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK
 • 2005 – dosud – výzkumný a pedagogický pracovník na Ústavu českých dějin FF UK, seminář raně novověkých dějin (odborný asistent)
 • 2000 – 2001 – středoškolský učitel na Gymnáziu Omská, Praha 10 (předměty latina a historie)
 • 1995 – 2000 – externí průvodce na zámku Sychrov

Odborné zaměření

 • dějiny raného novověku – dějiny českých zemí ve středoevropském kontextu
 • církevní a náboženské dějiny

Granty

 • 2018 – dosud – člen týmu Creativity and Adaptability as Conditions for the Success of Europe in an Interrelated World (KREAS, FF UK Praha, hlavní řešitel – doc. Mirjam Fried)
 • 2018 – dosud – spolupracovník grantu „Komunikace rebelie“. České stavovské povstání a jeho následky v politice městských rad v zemích Koruny české (1617–1623) (hlavní řešitel PhDr. Petr Hrachovec, Ph.D. – HÚ AV ČR, v.v.i.), GAČR 18-01320S
 • 2017 – 2019 – spolupracovník grantu Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbolická komunikace (1319/29-1635), GAČR 17-01205S (hlavní řešitelka Doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.)
 • 2014 – 2016 – externí spolupracovník grantu Zdroje, formy a funkce monastické historiografie raného novověku v českých zemích, GAČR, 14-05167S (hlavní řešitelka: PhDr. Kateřina Valentová Bobková, Ph.D.)
 • 2013 – 2015 – spolupráce na grantu GAČR Jan Zhořelecký a jeho vévodství v lucemburské koncepci České koruny (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), GAČR 13-00091S
 • 2012 – dosud – externí spolupracovník projektu Gotika v severních Čechách, NAKI (DF12P01OVV046)
 • 2010 – 2013 – spolupráce na grantu GAČR Cuius Regio. Analýza faktorů určujících soudržnost uvnitř regionů a pocit sounáležitosti jejich obyvatel (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), COR/10/E008
 • 2009 – 2013 – externí spolupracovník projektu Architektura, urbanismus a krajinotvorba frýdlantského panství Albrechta z Valdštejna (1621–1634), GAČR č. 404092112
 • 2008–2010: spolupráce na grantu GAČR Integrační a desintegrační tendence v České koruně na sklonku středověku. Král a stavovská společnost v Lužicích a Dolním Slezsku 1437–1526 (hlavní řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), GAČR č. 404/08/0031
 • 2005 – 2011 – zaměstnán ve VZ MŠMT č. 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes
 • 2003 – 2006 – spolupráce na doktorandském grantu Centrum a komunikace (řešitel: Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.), MŠMT č. 404/03/H050

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 10/2012 – 05/2013 – badatelský pobyt ve Vratislavi (podpora české vlády)
 • 2005, 2006 – kratší studijní pobyty v Paříži (stipendium francouzské vlády)
 • 09/2004 – 08/2005 – studijní pobyt v Drážďanech (podpora Herbert-Quandt Stiftung)
 • 10/2002 – 09/2003 – studijní pobyt v Paříži (stipendium francouzské vlády)
 • pravidelná aktivní účast na konferencích a workshopech v Německu, Rakousku, Polsku a Francii
 • pravidelné badatelské pobyty v knihovnách a archivech v Německu, Rakousku, Polsku a Francii
 • přednášky v rámci projektu Erasmus: Wrocław, Polsko (2013), Innsbruck, Rakousko (2014)
  • Zvané přednášky na TU Dresden a Universität Leipzig
  • Zvaná přednáška na University of Oxford, Faculty of History; Balliol College, Oxford
  • Zvané přednášky pro Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften
 • 2010 – 2013 – spolupráce na mezinárodním projektu Cuius Regio podporovaném European Science Foundation
 • 2014 – 2018 – člen mezinárodního výzkumného týmu Cohesion building of multiethnic societies (ve spolupráci s Uniwersytetem Wrocławskim)

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2017 – dosud – Zástupce vedoucí redaktorky Česko-lužického věstníku
 • 2013 – dosud – Člen redakční rady časopisu Cornova
 • 2009 – 2019 – výkonný redaktor časopisu Historie – Otázky – Problémy

Další profesní aktivity

 • Pravidelná přednášková činnost pro Univerzitu třetího věku FF UK
 • Popularizační a zvané přednášky – výběr
  • Quia sic fert consuetudo? La clôture, la confession et les rapports de gender dans des abbayes cisterciennes de l’époque moderne: règles – perception – pratique, Sorbonne 1 (Nouveaux chantiers en histoire moderne, seminář vedený prof. Christine Lebeau – Jean-François Chauvard, Jean-Marie Le Gall), 9. listopadu 2020
  • Horní Lužice v České koruně, v Sasku, ve střední Evropě, ferialny kurs serbskeho jazyka, Budislav, 10. srpna 2020
  • Země bez víry: k náboženským poměrům českých zemí před Bílou horou, Evropská škola v Bruselu, 10. února 2020
  • Osvícenská panovnice nebo bigotní katolička? Vztah Marie Terezie k náboženství a církvi, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové (20. 11. 2017)
  • Dějepis zblízka, Škola a rodina v latinských pramenech, spolu s Alenou Bočkovou pro Den latiny, 22. listopadu 2016
  • Abbesses – Nuns – Monks. Disciplining, Communication and Culture in the Cistercian nunneries of Early Modern Upper Lusatia, Institute of History, University of Oxford (8. 3. 2017)
  • Reformation vor der Reformation? Buntheit und Spezifika der religiösen Situation in den böhmischen Ländern vom XV. bis zum XVII. Jahrhundert : přednášky pro Deutsches Kulturforum östliches Europa v rámci připomínání 500 let od Lutherova vystoupení Görlitz 9. 2. 2017, Wrocław 4. 4. 2017
Bibliografie

Knižní monografie

 • (spolu s Lenkou Bobkovou a Luďkem Březinou), Horní a Dolní Lužice (= Stručná historie států), Praha, Libri, 2008, ISBN 978-80-7277-382-4, 200 s.
 • Les abbayes féminines de Haute Lusace aux XVIe et XVIIe siècles. Les religieuses entre pouvoirs temporel et spirituel au temps des réformes, Presses académiques francophones, ISBN 978-3-8381-4343-9, 319 p., Saarbrücken, 2014
 • Kateřina Bobková-Valentová – Alena Bočková – Magdaléna Jacková – Martin Bažil – Eva Pauerová – Jan Zdichynec – Zdeněk Žalud (edd.), Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách (Theatrum Neolatinum. Latinské divadlo v českých zemích, svazek I), Praha, Academia, 2015, 645 s., ISBN 978-80-200-2515-9
 • Lenka Bobková – Tomáš Velička (a Mlada Holá, Jan Zdichynec), Jan Zhořelecký, třetí syn Karla IV., Korunní země v dějinách českého státu VII, Václav Žák, Casablanca 2016, Praha, ISBN 978-80-87292-35-8, 408 s.
 • spolu s Martinem Boukalem, Hórnikova lužickosrbská knihovna v Praze, Česko-lužická historie 5, Praha, Casablanca, 2016, 28 s., ISBN 978-80-905626-2-2
 • spolu s Lenkou Bobkovou, Tomášem Veličkou a Mladou Holou, Johann von Görlitz. Der dritte Sohn Karls IV. (Beihefte zum Neuen Lausitzischen Magazin 22), Verlag Gunter Oettel, Görlitz – Zittau 2019

Celý sborník

 • (spolu s Luďkem Březinou a Janou Konvičnou), Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Praha 2006
 • (spolu s Jiřím Hrbkem a Petrem Polehlou), „Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru“. Sborník z konference k 360. výročí uzavření vestfálského míru, Ústí nad Orlicí 2008
 • (spolu s Lenkou Bobkovou), Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert (= Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates V), Prag 2011
 • (spolu s Pavlou Jirkovou, Jiřím Hrbkem a Janem Kahudou), Země – paměť – lidé, České dějiny, 11, Praha, Lidové Noviny, 2017, ISBN 978-80-7422-490-4

Studie

 • Jan Zdichynec, Od Hájka do Stránskiego. Obraz Ziemi Kłodzkiej w wybranych dziełach humanistycznej historiografii czeskiej, in: Bogusław Czechowicz (ed.), Projektowanie historii. Historiografia Ziemi Kłodzkiej od średniowiecza do współczesności / Projektování dějin. Historiografie Kladska od středověku do současnosti, Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko 2018, s. 27–34
 • Jan Zdichynec, Les bibliothèques de moniales cisterciennes de Haute Lusace (Saxe) à l’époque moderne, in: Les cisterciens et la transmission des textes (XIIe-XVIIIe siècles), études réunies par Thomas Falmagne, Dominique Stutzmann, Anne-Marie Turcan-Verkerk, avec la collaboration de Pierre Gandil, 2018, (Bibliothèque dʼhistoire culturelle du moyen Âge 18, collection dirigée par Nicole Beriou et Franco Morenzoni), Brepols, Turnhout Belgium, s. 127–156
 • Lars-Arne Dannenberg – Gisela Rieck – Jan Zdichynec, Böhmischer Schutz und kluge Toleranz. Der Weg der Abtei St. Marienthal durch die Wirren des Reformationszeitalters, Cistercienser Chronik 125, 2018, Heft 1, s. 20–27
 • Petr Hrachovec – Jan Zdichynec, Der Dreißigjährige Krieg im Spiegel der zeitgenössischen Zittauer und Laubaner Chroniken bis zum Übergang der Oberlausitz von Böhmen an Kursachsen (1618–1635/37), in: Lars-Arne Dannenberg / Mario Müller (Hrsg.), Studien zur Stadtchronistik (1400–1850), Bremen und Hamburg, Oberlausitz und Niederlausitz, Brandenburg und Böhmen, Sachsen und Schlesien, Universitätsverlag Hildesheim, OLMS, Beihefte zum Neuen Lausitzischen Magazin, hrsg. von der OBL Gesellschaft der Wissenschaften, Band 20, Hildesheim – Zürich – New York 2018, s. 151–272
 • Jan Zdichynec, Die konfessionelle Zeit in den Oberlausitzischen Frauenklöstern. Krise und Erneuerung des monastischen Lebens in der bikonfessionellen Oberlausitz, in: Epitaphien Netzwerke Reformation. Zittau und die Oberlausitz im konfessionellen Zeitalter, Städtische Museen Zittau – Verlag Gunter Oettel, Mit einem Bestandskatalog der Zittauer Epitaphien, Zittau 2018, hrsg. Peter Knüvener, s. 45–52
 • Jan Zdichynec, Kláštery v Lužicích v době baroka – katolická duchovní kultura a politika vzdělávání mezi Saskem a Čechami. Die Lausitzer Klöster in der Barockzeit – katholische Kultur und Bildungspolitik zwischen Sachsen und Böhmen, in: Sabine Wolfram – Jiří Fajt – Doreen Mölders – Marius Winzeler (edd.), Sachsen Böhmen 7000. Sasko Čechy, Praha – Chemnitz 2018 (Ausstellungskataloge des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz 2), s. 359–366
 • Jan Zdichynec, Regiuncula Hexapolis Lusatia Superior. Górne Łużyce oczami Czechów, Niemców, Polaków i Serbów łużyckich, in: Bliska historia. O badaniach historii lokalnej i regionalnej, red. Przemysław Wiszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018
 • Kateřina Valentová – Jarmila Kašpárková a kol., Historiam scribere: řádová historiografie raného novověku II. Biografický slovník, Praha – Olomouc 2018 (Opera Instituti Historici Pragae. Encyclopaedica 6) – Jan Zdichynec hesla k cisterciákům)
 • Jan Zdichynec, Pohled vybraných církevních reformátorů 15. a 16. století na mnišské sliby, in: Oldřich Chládek, Veronika Kucrová Stachurová, Tomáš Petráček, Jan Síč (edd.), Jdi svou cestou: Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi, NLN – Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019, s. 133–155
 • Jan Zdichynec, Regem solemniter excipere. Církevní obřady při cestách českých králů do hornolužických a dolnoslezských měst ve druhé polovině 16. století, Historie – Otázky – Problémy 11, 2019, č. 2, s. 207–216
 • Petr Hrachovec – Jan Zdichynec, Landesherrliches Kirchenregiment und die Klöster während der kirchlichen Reformen. Die Klosterpolitik Ferdinands I. (1526–1564) und die Reformation in der Oberlausitz, in: Gabriela Wąs – Lucyna Harc (edd.), Reformacja: między ideą a realizacją. Aspekty europejskie, polskie, śląskie/Reformation: zwischen Idee und ihrer Umsetzung. Europäische, polnische und schlesische Aspekte, Księgarnia Akademicka Kraków, 2019, s. 163–187
 • Lenka Bobková – Petr Hrachovec – Jan Zdichynec, Chronicles of The Towns of Upper Lusatia: Reflecting the Political and Cultural Identity of the Region?, in: Dick E. H. de Boer – Luís Adão da Fonseca (edd.), Regions in Clio᾽s Looking Glass,Historiography and the Shaping of Regional Identity in Europe (Early European Research 16), Brepols Publishers, Tournhout, Belgium, 2020, s. 117–144
 • Jan Zdichynec, Religion and Ethnicity in the Humanist Historiography of the Czech Region, in: Memories in Multi-Ethnic Societies. Cohesion in Multi-Ethnic Societies in Europe from c. 1000 to the Present, I (Early European Research 15), ed. Przemysław Wiszewski, s. 93–114, Brepols Publishers n. v., Turnhout, Belgium, 2020
 • Jan Zdichynec, Konfessionsstreitigkeiten unter dem Mikroskop. Beispiele aus der Oberlausitz vor und nach 1600, in: Petr Hrachovec – Gerd Schwerhoff – Winfried Müller – Martina Schattkowsky (edd.), Reformation als Kommunikationsprozess, Böhmische Kronländer und Sachsen, Wien: Böhlau Verlag, 2021, s. 511–538 (Norm und Struktur. Studien zum sozialen Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit, 51)