Charakteristika oboru studia

Studijní program historie je součástí širšího studijního programu historické vědy, zahrnujícího obory historie, dějiny a kultura islámských zemí, byzantologie, egyptologie, ibero-amerikanistika, archivnictví a pomocné vědy historické, archeologie klasická, archeologie pravěká, etnologie. Patří k nejstarším oborům pěstovaným na Karlově univerzitě; omezíme-li se pouze na její novověkou tradici, je na ní bez přerušení přednášena od roku 1741, respektive 1774. Její dnešní podoba a začlenění do studia na FF UK je výslednicí tradice moderní české vědy počínající v 19. století a jejího prolínání se s vývojem historických věd v Evropě i v USA.

Výuka historie zahrnuje ve svém chronologickém aspektu světové a české dějiny od raného středověku do současnosti. Ve svém tématickém aspektu se soustřeďuje na výklad světových a obecných, hospodářských a sociálních dějin a českých dějin chápaných nikoli ve smyslu nacionálních dějin, nýbrž ve smyslu dějin společnosti českých zemí. Z metodologického a metodického hlediska je při studiu dějin uplatňována široká škála výzkumných metodik a postupů, které odpovídají badatelskému profilu osobností, jež předmět vyučují, a které představují dnes takřka úplný rejstřík metodik užívaných v české historické vědě. Také z tohoto důvodu je ve studijním plánu kladen značný důraz – vedle konkrétní badatelské kvalifikovanosti – na složku teoretické a metodologické vybavenosti studentů.

Výuku studijního programu historie zajišťují tři historické ústavy: Ústav českých dějin, Ústav světových dějin a Ústav hospodářských a sociálních dějin, jež jsou v prvních dvou případech rozvinutím dvou tradičních stolic na českých vysokých školách do nové organizační podoby, třetí ústav vznikl v roce 1990. Na výuce historie se vedle nich podílí ještě řada dalších vědecko-pedagogických pracovišť FF UK, zejména Středisko ibero-amerických studií, katedra pomocných věd historických a archivního studia, Ústav pro klasickou archeologii, Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Ústav řeckých a latinských studií, katedra pedagogiky, Ústav filozofie a religionistiky.

Úvod > Uchazeč > Charakteristika oboru studia