Vokurka, Michal

 

Ing. Mgr. Michal Vokurka

 

Kontakt
vokurka@hiu.cas.cz

Další vědecké profily:
Academia.edu
ORCID

Odborné zaměření

Vedle barokní krajinotvorby, kterou považuje za své hlavní téma, se věnuje také problematice environmentálních dějin, šlechtické kultury a historické geografie. Při své práci se pokouší o propojování oborů, které vystudoval (tedy historie a environmentálních věd), a práci s různými typy pramenů. Výsledky svého bádání se kromě tradiční písemné formy snaží prezentovat také pomocí rekonstrukčních map. Většinu dosavadních výzkumů soustředil kolem rodu sasko-lauenburských vévodů a jejich dědiců (resp. dědiček), kde jej láká široký a bohatý pramenný materiál, malá míra zpracování a široký (přeshraniční) geografický záběr.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2018–dosud – České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Panství. Vztah aristokrata k pozemkové držbě. Sasko-lauenburští vévodové 1600-1750
 • 2018–2020 – Ochrana přírody, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity; Ing.
 • 2015–2018 – České dějiny v evropském kontextu – specializace raný novověk, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr.
 • 2014–2017 – Krajinářství, Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity; Bc.
 • 2012–2015 – Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Bc.
 • 2008–2012 – Gymnázium Česká Lípa; maturita

Přehled zaměstnání

 • 2019–dosud – pracovník Oddělení raného novověku, Historický ústav AV ČR

Granty

 • 2017 – hlavní řešitel grantu FF/VG/2017/74 Rezidence sasko-lauenburských vévodů a jejich dědiček v druhé polovině 17. století

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • březen 2023 – AKTION, Universität Innsbruck (Rakousko)
 • květen 2022 – Visiting PhD student, Universität Wien (Rakousko)
 • listopad-prosinec 2021 – DAAD-Ost, Universität Hamburg (Německo)
 • červenec-červen 2021 – CEEPUS, Esterházy-Károly-Egyetem, Eger (Maďarsko)
Bibliografie

M. Vokurka, Sasko-lauenburský rod v 17. století. V síti příbuzenských a politických vztahů, in: Jan Malíř (red.) a kol., Anna Marie Františka Sasko-Lauenburská a její rod mezi Čechami a Evropou. Příspěvek k dějinám barokní doby, Zákupy 2022, s. 37–56.
M. Vokurka, Barokní krajinotvorba na sasko-lauenburských panstvích 1635–1740, Praha 2022.
M. Vokurka, Louis George of Baden-Baden and his gardens at the end of the baroque era, Die Gartenkunst 34, 2022, č. 1, s. 55–66.
J. Močičková – M. Vokurka, Barokní Čechy pohledem zvnějšku. Bernard Ferdinand Erberg a topografické dílo Notitiae illustris regni Bohemiae (1760), in: Robert Šimůnek (red.) a kol., Krajiny barokních Čech, Praha 2022, s. 189–208.
M. Vokurka, Einsiedelnské kaple v Čechách a vliv bádenských markrabat, Bohemiae Occidentalis Historica, 2021, č. 2, s. 30–47.
M. Vokurka, Bádensko jako česká barokní krajina, Historická geografie 46, č. 2, 2020, s. 197–230.
M. Vokurka, Méně nápadné formy barokní krajinotvorby, Prameny a studie 67, 2020, s. 23–44.
M. Vokurka, Měděnec: Krušné hory jako laboratoř pozdního feudalismu, Ústecký sborník historický, 2019, č. 2, s. 7–30.
M. Vokurka, Rezidence sasko-lauenburských princezen. Úpravy sídel a jejich okolí na panstvích Anny Marie Františky a Sibylly Augusty, Historická geografie 45, č. 1, 2019, s. 59–119.
M. Vokurka, Sasko-lauenburská panství v době třicetileté války, Bohemiae Occidentalis historica 5, č. 1, 2019, s. 145–161.
M. Vokurka, Zahrada sasko-lauenburských vévodů v Ostrově ve světle písemných pramenů, Monumentorum Custos, 2018, s. 17–28.
M. Vokurka, Sasko-lauenburští vévodové jako příklad aristokracie v Čechách 17. století, Bohemiae Occidentalis historica 3, č. 2, 2017, s. 5–29.
M. Vokurka, Julius Jindřich Sasko-Lauenburský versus ostrovští měšťané: Proměna Ostrova ve vévodskou rezidenci, in: Kateřina Kovárová – Zbyněk Sviták (red.), Historie 2015/2016. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference Brno 21.–22. dubna 2016, Brno 2017, s. 135–150.
Úvod > O ústavu > Lidé > Doktorandi ústavu > Vokurka, Michal