Bobková, Lenka

 

prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.

*8. 1. 1947, Červený Kostelec

Ústav českých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 221 619 311
lenka.bobkova@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2005 – prof., profesorské řízení na Univerzitě Karlově, české dějiny
 • 1992 – doc., habilitace na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, československé dějiny
 • 1991 – CSc., Historický ústav ČAV, československé dějiny
 • 1974 – PhDr., FF UK, československé dějiny
 • 1965 – 1970 – Filozofická fakulta UK Praha, obor historie-český jazyk a literatura

Přehled zaměstnání

 • 1993 – dosud – Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 1998 – 2003 – Historický ústav ČAV, částečný úvazek
 • 1979 – 1993 – Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem (od 1993 součást Univerzity Jana Evangelisty Purkyně), katedra historie
 • 1973 – 1979 – Oblastní galerie v Liberci, odborná pracovnice
 • 1970 – 1973 – Střední zemědělská technická škola, Frýdlant v Čechách, středoškolská učitelka

Odborné zaměření

 • položka odborného zaměření
 • české dějiny pozdního středověku, zvláště doba panování Jana Lucemburského a Karla IV.
 • politické a kulturní dějiny zemí České koruny ve 14. – 16. století
 • panovnický dvůr a kultura dvorské společnosti

Granty

 • Řešitelka
  • 2020 – dosudČeská koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku, GAČR 20-08698S
  • 2013 – 2015 Jan Zhořelecký a jeho vévodství v lucemburské koncepci České koruny, GA ČR č. 13-00091S
  • 2010 – 2013Cuius Regio. Analýza faktorů určujících soudržnost uvnitř regionů a pocit sounáležitosti jejich obyvatel/ Cuius Regio. An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon , ESF a GA ČR COR/10/E008
  • 2008 – 2010 Integrační a desintegrační tendence v České koruně na sklonku středověku. Král a stavovská společnost v Lužicích a Dolním Slezsku 1437–1526, GAČR č. 404/08/0031
  • 2003 – 2006Centrum a komunikace, MŠMT č. 404/03/H050 (doktorandský grant)
  • 2003 – 2005 Horní a Dolní Lužice a državy v Říši jako součást České koruny v pozdním středověku. I. Za vlády Lucemburků, GA ČR č. 404/03/1449.
  • 1998 – 2000Dějiny Horní Lužice ve svazku České koruny, GAUK č. 284/1998
  • 1999 – Grant hlavního města Prahy na vydání publikace Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639
  • 1995–1997 Čeští pobělohorští exulanti v Sasku; GA UK
 • Podíl na grantech
  • 2017 – 2019Královská Horní Lužice. Panovnická reprezentace – mechanismy vlády – symbolická komunikace 1319–1635, GA ČR č. 17–01205S
  • 2000 – 2002Vladislavské zřízení zemské a česká státnost, GA ČR č. 404/00/1721
  • 2001 – 2003 Gotické umění v severních Čechách; koordinátorka výzkumu české šlechty v severních Čechách, GA ČR č. 408/01/0092.
  • 2003 – 2005Vývoj české ústavnosti v letech 1627–1918, GA ČR č. 407/03/0527.
 • Výzkumný záměr MŠMT
  • březen 2005 – prosinec 2011České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, VZ MŠMT č. 0021620827, zástupkyně hlavního řešitele

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2015 – Technische Universität Dresden, Institut für Sächsische Geschichte
 • 2015, 2017, 2018, 2019 – Humboldtuniversität Berlin, čtrnáctidenní pobyty
  2005 – 2010 – Friedrich-Meinecke- Institut der Freien Universität Berlin, čtrnáctidenní pobyty v rámci meziuniverzitní výměny
 • 2010 – Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg
 • 2004 – 2019 Wrocławski Universytet, Polsko, čtrnáctidenní pobyty v každém roce v rámci meziuniverzitní výměny

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2009 – dosud – redakční rada Medievalia Historica Bohemica, vydává Historický ústav ČAV
 • 2009 – dosud – redakční rada Folia Historica Bohemica, vydává Historický ústav ČAV
 • 2012 – dosud – redakční rada Fontes Nisse, vydává TU v Liberci
 • 2009 – dosud – redakční rada časopisu Historie-Otázky-Problémy, časopis ÚČD FF UK
 • 2009 – dosud – Vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
 • 2015 – dosud – Vědecká rada Centra medievistických studií
 • 2010 – 2015 – redakční rada časopisu Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, vydává Uniwersytet Wrocławski
 • 2003 – 2006 – Vědecká rada Jihočeské univerzity České Budějovice a Oborová rada pedagogické fakulty Jihočeské univerzity pro obor starší české dějiny

Další profesní aktivity

 • 1998 – dosud – členka společnosti Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz

Ocenění

 • 2013 – cena Akademie věd České republiky, za podíl na knize Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy
 • 2013 – cena nadace Český literární fond, za podíl na knize Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy
 • 2009 – dr.h.c. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • 2007 – stříbrná medaile Univerzity Karlovy
Bibliografie

Kapitoly v knihách

 • Lenka BOBKOVÁ, Die Zittauer Chronik des Johannes von Guben im Kontext der böhmischen und Oberlausitzer mittelalterlichen Chronistik, in: Lars-Arne Dannenberg – Mario Müller (Hrsg.), Studien zur Stadchronistik (1400–1850). Bremen und Hamburg, Oberlausitz und Niederlausitz, Brandenburg und Böhmen, Sachsen und Schlesien, Hildesheim 2018, s. 67–93
 • Lenka BOBKOVÁ, Země Koruny české. Budování a rozvoj, in: Jiří Fajt – Markus Hörsc(eds-), Císař Karel IV. 1318–2016. První česko-bavorská zemská výstavy, Praha – Nürnberg 2016, s. 123–136
 • Lenka BOBKOVÁ, Die Länder der Böhmischen Krone zu Zeiten Karls IV., in: Karl IV. – Ein Kaiser in Brandenburg, Katalog zur Ausstellung, Haus der Brandenburgisch-Preußisch Geschichte, Berlin 2016, s. 22–27
 • Lenka BOBKOVÁ, Zlaté buly sicilské v ustanoveních Karla IV., in: Martin Wihoda a Josef Žemlička (ed.), Zlatá bula sicilská. Mezi mýtem a realitou (Prameny české historie 1), Praha 2016, s. 98–126
 • Lenka BOBKOVÁ, Dítě jako objekt sňatkové politiky, in: Dana Dvořáčková-Malá, Jan Zelenka a kolektiv, Ženy a děti ve dvorské společnosti, Praha 2015, s. 47–57
 • Lenka BOBKOVÁ – Jan ZDICHYNEC, Korunní země (Slezsko a Lužice) v raném novověku, in: Marie Šedivá Koldinská, Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 413–452
 • Lenka BOBKOVÁ, Emigrace, exil, reemigrace, in: Marie Šedivá Koldinská, Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 534–558
 • Lenka BOBKOVÁ, Od nezkušeného mladíka k poučenému králi, in: Klára Benešovská (ed.), Královská sňatek. Eliška Přemyslovna a Jana Lucemburský 1310, Praha 2010, s. 184–201
 • Lenka BOBKOVÁ, Smělý cíl, malých úspěch. Jošt Moravský a markrabství braniborské, in: Libor Jan a kol., Morava v časech markraběte Jošta, Brno 2012, s. 59 – 80.
 • Lenka BOBKOVÁ, Česká koruna na sklonku středověku, in: Lenka Bobková a kol., Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526), Praha 2010, s. 25–86
 • Lenka BOBKOVÁ, Die Goldene Bulle und die Rechtsverfügungen Karls IV. in den Jahren 1346-1356, in: Ulrike Hohensee – Mathias Lawo—Michael Lindner – Michael Menzel – Olaf B. Rader (edd.), Die Goldene Bulle. Politik – Wahrnehmung – Rezeption, Bd. 2, Berlin 2009, s. 713-736
 • Lenka BOBKOVÁ, Kariéra ve službách krále. Zemští fojtové v Horní Lužici za vlády Lucemburků (1319-1437), in: Lenka Bobková – Martin Čapský – Irena Korbelářová a kol., Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české (Acta historica Universitatis Silesiannae Opaviensis – Supplemanta Tomus VII), Opava 2009, s. 151–166
 • Lenka BOBKOVÁ, Bayern und die Oberpfalz in der Politik Karls IV. In: Robert Luft – Ludwig Eiber (edd.), Bayern und Böhmen. Kontakt, Konflikt, Kultur, München 2007, s. 35–58
 • Lenka BOBKOVÁ, Corona Regni Bohemiae und ihre visuelle Repräsentation unter Karl IV., in: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext, hg. von Jiří Fajt/ Andrea Langer, Berlin-München 2009, s. 120-135, ISBN 978-3-422-06598-7, Deutscher Kunstverlag Berlin München
 • Lenka BOBKOVÁ, Jan Lucemburský, Karel IV., in: Čeští králové, ed. Marie Ryantová – Petr Vorel, Praha – Litomyšl 2008, s. 171– 207
 • Lenka BOBKOVÁ, Exulant, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 297–326
 • Lenka BOBKOVÁ, Geschichtlicher Abriß der Beziehungen zwischen Böhmen und Oberlausitz im 15. Jh. unter besonderer Berücksichtigung zum Nordböhmen. In: Tomasz Torbus (ed.), Die Kunst in der Oberlausitz während der Jagiellonenherrschaft, Leipzig 2003
 • Lenka BOBKOVÁ, Zemská zřízení a zemské stavy v Horní a Dolní Lužici v 16. století, in: Karel Malý – Jaroslav Pánek (ed.), Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v Českých zemích 1500–1619, Praha 2001, s. 165–191
 • Lenka BOBKOVÁ, Pönfall – Šestiměstí v protihabsburském odboji 1547, in: Petr Vorel (ed.), Stavovský odboj roku 1547, první krize habsburské monarchie, Pardubice 1999, s. 41–64

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Lenka BOBKOVÁ, Slavnostní vjezdy českých králů do Horní Lužice ve 14. a 15. století, in: Historie – Otázky – Problémy 11, 2/ 2019, s. 11–28
 • Lenka BOBKOVÁ, Corona Regni Bohemiae, oder die Integration Mitteleuropas nach Vorstellungen Karls IV., in: Historischer Verein für das Fürstentum Lichtenstein, Jahrbuch Bd. 118, Vaduz 2019, s. 133–146
 • Lenka BOBKOVÁ, Výtah z českých dějin v Žitavské kronice Jana z Gubenu, in: Mediaevalia Historica Bohemica 20/1, 2017, s. 121–140
 • Lenka BOBKOVÁ, I membri della dinastia dei Lussemburgo a Parma alla luce della cronaca della città (1331–1333), in: BOLLETTINO dell’Istituto Storico Ceco di Roma 10, 2016, s. 11–31
 • Lenka BOBKOVÁ, Zhořelecké vévodství v koncepci lucemburské České koruny, in: Historie – Otázky – Problémy 7, 2015/1, s. 9–22
 • Lenka BOBKOVÁ, Die Reise von Prinzessin Elisabeth von Böhmen zur Hochzeit mit Johann von Luxemburg, in: Hémecht 66 (Zeitschrift für Luxemburger Geschichte), 2014/2, s. 135–153
 • Lenka BOBKOVÁ, Provincia, terra, marchionatus. Zur Bezeichnung der Kronländer im Mittelalter , in: Lenka Bobková – Jana Fantysová-Matějková (edd.) Terra – ducatus – marchionatus – regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen (=Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates 6), Praha 2013, s. 86–109
 • Oberlausitz und Niederlausitz – zwei Länder der Böhmischen Krone in der Zeit der Luxemburger, in: Heinz-Dieter Heimann – Klaus Neitmann – Uwe Tresp (edd.), Die Nieder- und Oberlausitz – Konturen einer Integrationslandschaft I: Mittelalter, Berlin 2013 (= Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte 11), s. 204–219
 • Lenka BOBKOVÁ, Chroniken der Oberlausitzischen Städte und ihre böhmischen mittelalterlichen Themen. In: Thomas Binder (ed.), 666 Jahre Sechsstädtebund (= Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv Kamenz 1), Görlitz – Zittau 2012, s. 11–26.
 • Lenka BOBKOVÁ, Cesta princezny Elišky do Špýru, in: Historie – Otázky – Problémy 3, 2/ 2011, s. 11–24
 • Lenka BOBKOVÁ, Stadt, Region und Herrscher in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Historiografie der Oberlausitzer Städte am Beispiel der Stadt Görlitz, in: Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14. – 18. Jahrhundert, hrsg. von Lenka Bobková und Jan Zdichynec unter Mitarbeit von Jana Nešněrová und Zdeněk Vašek, (=Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates 5), Praha 2011, s. 318–343
 • Lenka BOBKOVÁ, Přivítat a pohostit. Holdovací cesta krále Ladislava do Horní Lužice roku 1454. In: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Dvory a rezidence ve středověku III. Všední a sváteční život na středověkých dvorech (= Mediaevalia Historica Bohemica 12, Supplementum 3), Praha 2009, s. 253–270
 • Lenka BOBKOVÁ, Diecezální správa na území Koruny království českého a její úloha v politice Karla IV. In: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. –17. století (= Korunní země v dějinách českého státu 4), Praha 2009, s. 60–75
 • Lenka BOBKOVÁ, Českému králi a koruně chceme zachovávat věrnost. Lenní a holdovací přísahy v zemích České koruny v pozdním středověku na příkladu Slezska a Horní Lužice, in: Martin Nodl – František Šmahel (edd.), Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. a 15. století (= Colloquia mediaevalia Pragensia 12), Praha 2009, s. 51–64
 • Lenka BOBKOVÁ, Zhořelecký dvůr a rezidence vévody Jana. In: Dana Dvořáčková-Malá – Jan Zelenka (edd.), Skladba a kultura dvorské společnosti (= Dvory a rezidence ve středověku 2), Praha 2008, s. 197–214,
 • Lenka BOBKOVÁ, „Boj“ o Jana, in: Jiří Šouša –Ivana Ebelová (edd.). Inter laurum et olivam, AUC – Z pomocných věd historických 16, Praha 2007, s. 653–666¨
 • Lenka BOBKOVÁ, Rezidenční a správní centra v zemích Koruny české za vlády Lucemburků, in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (ed.), Rezidence a správní centra v zemích České koruny (=Korunní země v dějinách českého státu 3), Praha 2007, s. 23–48
 • Lenka BOBKOVÁ, Markrabství braniborské v rukou Lucemburků. In: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14. – 17. století (=Korunní země v dějinách českého státu 2), Praha-Ústí nad Labem 2005, s. 159–190
 • Lenka BOBKOVÁ, Česká koruna na rozcestí. Dezintegrační tendence v zemích České koruny v 2. polovině 15. století, in: Jan Royt – Michaela Ottová – Aleš Mudra (edd.), Doba Jagellonská v zemích České koruny (1471-1526) (=Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Dějiny umění – historie 1), Praha 2005, s. 19–28
 • Lenka BOBKOVÁ, Die Gemeinde der böhmischen Exulanten in der Stadt Pirna 1621-1639, in: Herbergen der Christenheit, Jahrbuch für deutsche Kirchengeschichte 27, 2003 (2004), s. 37–56
 • Lenka BOBKOVÁ, Vedlejší země České koruny v politice Lucemburků a jejich následovníků (1310-1526), in: Lenka Bobková (ed.), Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku (=Korunní země v dějinách českého státu 1), Ústí nad Labem Praha 2003, s. 9–34
 • Lenka BOBKOVÁ, Česká komunita v Pirně v letech 1629-1639. Příspěvek k pobělohorskému exilu v Sasku. In: Česko-slovenská historická ročenka, Masarykova univerzita, Brno 1999, s. 25-37
 • Lenka BOBKOVÁ, Rezidenční představy rytířů ze Salhausenu v severozápadních Čechách. In: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku (= Opera Historica 7), České Budějovice 1999, s. 251–273
 • Lenka BOBKOVÁ, Böhmische Exulanten in Sachsen während des Dreißigjährigen Krieges am Beispiel der Stadt Pirna. In: Früher Neuzeit Info 10/1-2, Wien 1999, s. 21–30
 • Lenka BOBKOVÁ, Der Böhmische Aufstand 1547 und der Sechsstädtebund. In: 1547–1997. Pönfall der Oberlausitzer Sechsstädte (= Kamenzer Beiträge 2), Kamenz 1999, s. 51-65
 • Lenka BOBKOVÁ, Vše špatné na něco dobré. Požáry v Ústí nad Labem do konce 16. století. In: Documenta Pragensia 16, 1998, s. 171–178
 • Lenka BOBKOVÁ, Budyšínsko a Zhořelecko, součást České koruny v letech 1319-1396. In: Mediaevalia Historica Bohemica 5, 1998, s. 67-90
 • Lenka BOBKOVÁ, Česká exulantská šlechta v Pirně v roce 1629. In: Folia Historica Bohemica 19, Praha 1998, s. 83-116
 • Lenka BOBKOVÁ, Karel IV. und der Oberlausitzer Sechsstädtebund. In: Matthias Herrmann ěd.), 650 Jahre Oberlausitzer Sechsstädtebund (= Kamenzer Beiträge 1), , Kamenz 1997, s. 31–48
 • Lenka BOBKOVÁ, Beziehungen zwischen den Wettinern und Luxemburgern in den territorialen Plänen von Karl IV. In: Sächsische Heimatblätter 43/2, 1997, s. 72–79
 • Lenka BOBKOVÁ, Zittau im Sechsstädtebund und die Politik Karls IV. In: Gunter Oettel – Volker Dudeck (edd.), 650 Jahre Oberlausitzer Sechsstädtebund 1346–1996, (= Mitteilungen des Zittauer Geschichts- und Museumsvereins 25) Bad Muskau 1997, s. 37–47
 • Lenka BOBKOVÁ, Poměr korunních zemí k Českému království ve světle ustanovení Karla IV. In: Právněhistorické studie 34, 1997, s. 17- 38
 • Lenka BOBKOVÁ, Karlsfried, císařský hrad na Žitavské cestě. In: Volker Dudeck – Gunter Oettel (edd.), Die Besiedlung der Neißeregion. Urgeschichte-Mittelalter-Neuzeit, Zittau 1995 (= Mitteilungen des Zittauer Geschichts- und Museumsvereins 22), s. 81–86
 • Lenka BOBKOVÁ, Kniha privilegií Českého království v drážďanském archivu. In: Folia Historica Bohemica 16, 1993, s. 71-76
 • Lenka BOBKOVÁ, Sasko v teritoriální politice českých králů do roku 1459. In: Čechy a Sasko v proměnách dějin (= Acta Universitatis Purkynianae, Slavogermanica 2), Ústí nad Labem 1993, s. 49–67
 • Lenka BOBKOVÁ, Saská a slezská šlechta v severních Čechách v době předbělohorské. In: Lenka Bobková (ed.), Život na šlechtickém sídle v 16.-18. století (= Acta Universitatis Purkynianae 1, Studia historica 1), Ústí nad Labem 1992, s. 99–113
 • Lenka BOBKOVÁ, Nordbayern in den territorialen Plänen Karls IV. In: Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 131, 1991, s. 281-286
 • Lenka BOBKOVÁ, Severočeská města v pozdním středověku. In: Vácav Bůže (ed.), Kultura každodenního života českých a moravských měst v předbělohorské době (= Opera Historica 1), České Budějovice 1991, s. 101–128
 • Lenka BOBKOVÁ – Iveta SVOBODOVÁ, Struktura městské sítě v severních Čechách v druhé polovině 15. a na počátku 16. století. In: Sborník Severočeského muzea, Historia 10, Liberec 1991, s. 5–19
 • Lenka BOBKOVÁ, Ústí nad Labem ve stavovském odboji 1546-1547. In: Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada historická, 1987, s. 5–28
 • Lenka BOBKOVÁ, České državy ve Vogtlandu a v Plíseňsku za vlády prvních Lucemburků. In: Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada historická, 1985, s. 5–36
 • Lenka BOBKOVÁ, České panství v Horní Falci za vlády Karla IV. In: Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, řada historická, 1982, s. 5–32
 • Lenka BOBKOVÁ, Soupis českých držav v Horní Falci a ve Francích za vlády Karla IV. In: Sborník archivních prací 30, 1980, s. 169–229

Článek ve sborníku

 • Lenka BOBKOVÁ, Die Zittauer Chronik des Johannes von Guben im Kontext der böhmischen und Oberlausitzer mittelalterlichen Chronistik. In: Lars-Arne Danneberg – Mario Müller (edd.), Studien zur Stadtchronistik (1400 – 1850), Hildesheim 2018, s. 67–94
 • Lenka BOBKOVÁ, Pryłączenie księstw śląskich do Korony Czeskiej w ujęciu kroniki Piotra Żytawskiego i innych kronik z czasów Karola IV. In: Wojciech Mrozwicz (ed.), Czeska historia Śląska. ze szczeglóm uwzględnieniem Oleśnicy i Kwięstwa Oleśnickriego, Wrocław – Oleśnica 2017, s. 71–84
 • Lenka BOBKOVÁ, Jak v roce 1331 vítali krále Jana v Parmě, in: Eva Doležalová – Petr Sommer (ed.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 434–444.
 • Lenka BOBKOVÁ, Das Königspaar Johann und Elisabeth. Die Träume von der Herrlichkeit in den Wirren der Realität, in: Michael Pauly (Hg.), Die Erbtochter, der fremde Fürst und das Land. Die Ehe Johanns des Blinden und Elisabeths von Böhmen in vergleichender europäischer Perspektive (Publications du CLUDEM, 38), Luxembourg 2013, s. 47–73 ¨
 • Lenka BOBKOVÁ – Jana HANOUSKOVÁ, Die böhmischen Lehen in Mitteldeutschland und die Erneuerung der Böhmischen Krone durch Georg von Podiebrad im Lichte der Verträge von Eger, in: André Thieme – Uwe Tresp (ed.), Eger 1459. Fürstentreffen zwischen Sachsen, Böhmen und ihren Nachbaren: Dynastische Politik, fürstliche Representation und kulturelle Verflechtung, Döβel 2011, s. 241–262
 • Lenka BOBKOVÁ, Cesta krále Jiřího do Budyšína v roce 1462, in: Robert Novotný – Petr Šámal (edd.). Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. Praha 2011, s. 140–149
 • Lenka BOBKOVÁ, Relikvie darované Karlem IV. vratislavskému kostelu sv. Marie Magdaleny. In: Bogusław Czechowicz (ed.), Śródmiejska katedra. Kościoł św. Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia, Wrocław 2010, s. 175–188
 • Lenka BOBKOVÁ, Paměť o právech Českého království a územním rozsahu České koruny. Zlatá bula pro Horní Falc a její reflexe na prahu raného novověku, in: Per saecula ad tempora nostra, Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, edd. Jiří Mikulec – Miloslav Polívka, Praha 2007, sv. 1, s. 138–146
 • Lenka BOBKOVÁ, Slavné činy českých králů očima Matouše z Chlumčan, in: Nardi aristae, Sborník k sedmdesátým narozeninám Ivana Martinovského, Plzeň 2007, s. 23–32
 • Lenka BOBKOVÁ, Civitas Pragensis, sedes et caput regni nostri Bohemiae krále Jana Lucemburského, in: V komnatách paláců – v ulicích měst, Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, ed. Kateřina Jíšová, Praha 2007, s. 51–68
 • Lenka BOBKOVÁ, Pochybnosti prvního pražského arcibiskupa. Několik poznámek k vidění Arnošta z Pardubic. In: Eva Doležalová – Robert Šimůnek (edd.), Od knížat ke králům, Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky, Praha 2007, s. 328–337.
 • Lenka BOBKOVÁ, Slezští Piastovci na dvoře Karla IV. In: Antoni Barciak (ed.), Piastowie śląscy w kulturze i europejskich dziejach, Katowice 2007, s. 168–180
 • Lenka BOBKOVÁ, Die Oberpfalz und die Burg Lauf in den territorial-dynastischen Plänen Karls IV. In: Daniel Burger (ed.), Burg Lauf a.d. Pegnitz. Ein Bauwerk Kaiser Karls IV., Regensburg 2006, s. 25–34
 • Lenka BOBKOVÁ, Das Königreich Böhmen und die Oberlausitz im Mittelalter – politische Beziehungen. In: Lars-Arne Dannenberg (ed.), Böhmen – Oberlausitz – Tschechien. Aspekte einer Nachbarschaft, Zittau 2006, s. 33–46
 • Lenka BOBKOVÁ – Jan ZDICHYNEC, Kodifikace zemského práva pro Horní Lužici v 16. až 18. století. In: René Petráš – Karel Malý (eds.), Ústavnost českého státu v letech 1618 až 1918, Praha 2006, s. 112–134
 • Lenka BOBKOVÁ, Místo pánů z Bibrštejna v politice Lucemburků, in: Tomasz Jaworski (ed.), Bibersteinowie w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, Zielona Góra 2006, s. 47–56
 • Lenka BOBKOVÁ, Budyšín, místo diplomatických schůzek Karla IV., in: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanorum Imperium, Sborník k poctě Jiřího Kuthana, ed. Viktor Kubík, Praha 2005, s. 103-114
 • Lenka BOBKOVÁ, Prezentace královského majestátu v korunních zemích za vlády králů Jana a Karla, in: Lenka Bobková-Mlada Holá (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. Františku Kavkovi k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005, s. 61-80
 • Lenka BOBKOVÁ, Arnošt z Pardubic, přední diplomat Karla IV. In: Lenka Bobková – Ryszard Gładkewicz – Petr Vorel (edd.), Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost-okruh-dědictví, Wrocław – Praha – Pardubice 2005, s. 43–58
 • Lenka BOBKOVÁ, Zur Knothe-Rezeption in Böhmen/Tschechien. Die Bedeutung des Werkes von Hermann Knothe für die tschechische Geschichtsschreibung, die tschechische Geschichtsschreibung über die Oberlausitz, in: Matthias Herrmann – Danny Weber (edd.), Oberlausitz, Beiträge zur Landesgeschichte, Wissenschaftliches Symposium zum 100. Todestag von Hermann Knothe, Görlitz – Zittau 2004, s. 129–138
 • Lenka BOBKOVÁ, Hrady Karla IV. V Laufu a Tangermünde. Panovnická reprezentace vepsaná do kamene, in: Martin Nodl – Petr Sommer (edd.), Verba in imaginibus. Františku Šmahelovi k 70. narozeninám, Praha 2004, s. 141–158
 • Lenka BOBKOVÁ, Neuböhmen –ein Land der Böhmischen Krone in Norden Bayern, in: Die Oberpfalz – Land der Pfalzgrafen in der Mitte Europas. Festschrift zum 35 Bayerischer Nordgautag in Vohenstrauß, 2004, s. 47– 52
 • Lenka BOBKOVÁ, Proměna šlechtické držby v severních Čechách v 2. polovině 16. století, in: Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc, Liberec 2004, s. 104–114.
 • Lenka BOBKOVÁ, Pobělohorský exil v Sasku a možnosti jeho dalšího výzkumu, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 72–106.
 • Lenka BOBKOVÁ, Biskupstwo wrocławskie i jego powiązania z Koroną Czeską (1327-1742). In: Miejsce i rola kościoła wrocławskiego w dziejach Śląska, ed. Krystyna Matwijowski, Wrocław 2001, s. 92-99
 • Lenka BOBKOVÁ, Die Beziehungen zwischen Böhmen und Sachsen im Mittelalter und in der frühren Neuzeit. In: Historischer Haus- und Stadtbau im böhmisch-sächsischen Raum, Ústav slovansko-germánských studií UJEP Ústí nad Labem a Institut für bewahrende Erneuerung historischer Bauwerke Pirna, Ústí nad Labem 2000, s. 9–17
 • Lenka BOBKOVÁ, Ústecký kostel Panny Marie ve světle dobových zpráv, in: G otické sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Sborník z kolokvia u příležitosti 70. výročí výstavy Josefa Opitze (=Opitzův sborník), Ústí nad Labem 1999, s. 165–176
 • Lenka BOBKOVÁ, Města na hranici. Na okraj styků měst Ústí nad Labem a Pirny v 1. polovině 17. století. In: Lenka Bobková – Kristina Kaiserová (edd.), Vindemia, Sborník k 60. narozeninám Ivana Martinovského, Ústí nad Labem, 1997, s. 97–107
 • Lenka BOBKOVÁ – Kateřina BOBKOVÁ, Listiny Jana Lucemburského a Karla IV. v Kapitulním archivu v Budyšíně. In: Ivan Hlaváček – Jan Hrdina (edd.), Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1998, s. 71–84
 • Lenka BOBKOVÁ, Die Oberlausitz in der Politik König Johann von Luxemburg, in Klára Benešovská (ed.), King John of Luxembourg (1296-1346) and the Art of his Era, Praha 1998, s. 39–45
 • Lenka BOBKOVÁ, Cizí šlechta v politickém systému předbělohorských Čech. In: Gryspekové a předbělohorská šlechta, Sborník příspěvků ze semináře konaného v Mariánské Týnici 21.–23. května 1997, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice 1998, s. 3–10
 • Lenka BOBKOVÁ, Cestování, součást politické praxe. Cesty Karla IV. po korunních zemích. In: Lenka Bobková – Michaela Neudertvá (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti, edd. (Acta Universitatis Purkynianae, Studia Historica 2), Ústí nad Labem 1997, s. 63–70
 • Lenka BOBKOVÁ, Rezidence pánů ze Salhausenu v Benešově nad Ploučnicí. Příspěvek k podílu saské šlechty na kulturním obraze severozápadních Čech doby předbělohorské. In: Michaela Kokojanová (ed.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.–18. století), Prostějov 1997, s. 428–446
 • Lenka BOBKOVÁ, České državy v Horní Falci za vlády Václava IV. In: Kristina Kaiserová (ed.), Setkání na hranici, 2. Česko-hornofalcké archivní symposium, Ústí nad Labem 1997, s. 11–17
 • Lenka BOBKOVÁ, Renesanční mecenáš, škůdce města nebo oběť víry? In: Jaroslav Pánek – Miloslav Polívka – Noemi Rejchrtová (edd.), Husitství-reformace-renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, 3. díl, Praha 1994, s. 885–898
 • Lenka BOBKOVÁ, Pozdně humanistická společnost v Ústí nad Labem na počátku 17. století. In: Jaroslav Pánek (ed.), Česká města v 16.–18. století, Sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14.-15. listopadu 1990, Praha 1991, s. 253–262

Celý sborník

 • Lenka BOBKOVÁ – Jana FANTYSOVÁ-MATĚJKOVÁ – Petr HRACHOVEC – Jan ZDICHYNEC (edd.), Terra – ducatus – marchionatus – regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen (=Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates 6), Praha 2013
 • Lenka Bobková a Jan Zdichynec (edd.), Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert (=Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates 5), Praha 2011
 • Lenka BOBKOVÁ (ed.), Česká koruna na rozcestí. K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526), Praha 2010
 • Lenka BOBKOVÁ – Jana KONVIČNÁ (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14. – 17. století (= Korunní země v dějinách českého státu 4), Praha 2009
 • Lenka BOBKOVÁ – Jana KONVIČNÁ (edd.), Rezidenční a správní centra v zemích České koruny (=Korunní země v dějinách českého státu 3), Praha 2007
 • Lenka BOBKOVÁ – Jana KONVIČNÁ (edd.), Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14. – 17. století (= Korunní země v dějinách českého státu 2), Praha – Ústí nad Labem 2005
 • Lenka BOBKOVÁ – Mlada HOLÁ (edd.), Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta prof. Františku Kavkovi k nedožitým 85. narozeninám, Praha 2005
 • Lenka BOBKOVÁ – Ryszard GŁADKEWICZ – Petr VOREL, Arnošt z Pardubic (1297-1364). Osobnost-okruh-dědictví, Wrocław – Praha – Pardubice 2005
 • Lenka BOBKOVÁ (ed.), Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku (= Dějiny korunních zemí 1), Praha-Ústí nad Labem 2003
 • Lenka BOBKOVÁ – Michaela NEUDERTVÁ (edd.), Cesty a cestování v životě společnosti (= Acta Universitatis Purkynianae, Studia Historica 2), Ústí nad Labem 1997
 • Lenka BOBKOVÁ (ed.), Život na šlechtickém sídle v 16. – 18. století (= Acta Universitatis Purkynianae 1, Studia historica 1), Ústí nad Labem 1992

Edice pramenů

 • Lenka BOBKOVÁ, Exulanti z Prahy a ze severozápadních Čech v Pirně letech 1621-1639, Praha, Scriptorium, 1999, 292 s. (studie, edice pramene)
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Bobková, Lenka