Rigorózní zkouška

Rigorózní řízení probíhá v rámci dalšího vzdělávání, adept tedy není ve studijním stavu a nemá studentské výhody. Základní informace naleznete zde.

Uznávání prací jako prací rigorózních:

1) Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům kladeným na rigorózní práci na fakultě může být komisí uznána jako rigorózní práce.

2) Podmínkou pro uznání diplomové práce jako práce rigorózní je publikování celé práce nebo její podstatné části v knižní monografii nebo v recenzovaných vědeckých časopisech. Žádáme uchazeče, aby publikování prací dokládali vhodným způsobem již při podání přihlášky (nejlépe úplnou bibliografickou citací).

3) Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška. Pokud byla disertační práce podle první věty obhájena v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako postgraduální studium, uzná se jako rigorózní práce.

Přihlášky

Velkou přihlášku k celému rigoróznímu řízení podává uchazeč celoročně kdykoli, a to na studijní oddělení fakulty. Ode dne podání přihlášky pak má dva roky na to, aby rigorózní řízení zdárně dokončil státní rigorózní zkouškou.

Malou přihlášku k této zkoušce, tedy přihlášku k SRZK je třeba podat vždy do 31. 1., respektive 31. 8. přímo na sekretariát ústavu.

Vkládání do SISu

Rigorózní práci, stejně jako práci bakalářskou a diplomovou, je třeba vložit v součinnosti se sekretářkou ÚČD do SIS.

V případě uznání práce disertační nebo práce diplomové jako práce rigorózní uchazeč NEODEVZDÁVÁ znovu práci, a to ani v tištěné, ani v elektronické podobě, pokud tato práce byla obhájená na FF UK po 31. prosinci 2005.

Platba za rigorózní řízení je 9 tisíc Kč, v případě uznání disertační práce jako práce rigorózní je platba 3 tisíce Kč.

Termíny

Fakulta stanovuje období rigorózní zkoušky na duben a listopad, konkrétní základní součást si pak určuje v rámci příslušného období termín sama. Aktuální termíny budou včas vyvěšeny na hlavní stránce ÚČD.

Obsah rigorózní zkoušky

Komise pokládá dvě otázky. Jedna je zaměřená konkrétněji a faktograficky, druhá je utvářena spíše šířeji a metodologicky. Otázky se rámcově týkají období a problematiky, jež uchazeč zpracovává ve své rigorózní práci, tj. podle tématu starší dějiny, nebo moderní a soudobé dějiny. Zkouška prověřuje všeobecný přehled a orientaci v těchto okruzích.

Konktaktní osoba: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Úvod > Studium > Rigorózní zkouška