Fapšo, Marek

 

Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.

*23. 3. 1988, Turnov

Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

marek.fapso@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2016 – dosud – postgraduální studium oboru Historie ve veřejném prostoru na PedF UK
 • 2013 – 2019 – postgraduální studium oboru České dějiny na FF UK
 • 2013 – 2016 – magisterské studium učitelství (dějepis-ZSV) na PedF UK
 • 2010 – 2013 – magisterské studium oboru historie na FF UK
 • 2007 – 2010 – bakalářské studium oboru historie na FF UK
 • 2007 – maturita Gymnázium Turnov

Přehled zaměstnání

 • 2014 – dosud – akademický pracovník Ústavu českých dějin FF UK
 • 2015 – dosud – učitel dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy na ZŠ Resslova Praha 2

Odborné zaměření

 • dějiny dějepisectví, didaktika dějepisu, teorie a metodologie historické vědy

Granty

 • 2011/2012 – hlavní řešitel Vnitřního grantu FF UK Ob razy středověku a jejich význam pro konstituování moderního českého národa – organizátor studentské mezinárodní konference 8.11.2012 v Centru medievistických studií stejného názvu
 • 2010/2011 – hlavní řešitel Vnitřního grantu FF UK Paměť a prostor komparace pomníků Theodora Mommsena a Františka Palackého

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • červenec 2012 – Zhořelec; studium městských knih v souvislosti s působením Jakoba Böhmeho
 • březen 2012 – Vídeň (financováno v rámci Vnitřního grantu FF UK); studium literatury v Österreichische Nationalbibliothek; analýza míst spojených s reprezentacemi starších dějin rakouské monarchie
 • říjen 2011 – Berlín (financováno v rámci Vnitřního grantu FF UK); analýza pomníku Theodora Mommsena u Humboldtovy univerzity
 • leden 2010 – Kostnice (financováno Univerzitou v Kostnici); studium literatury v Bibliothek der Universität Konstanz; analýza míst paměti spojených s působením Jana Husa
 • leden 2009 – Lipsko; studium pramenů k zahraničním cestám Gollových žáků

Další profesní aktivity

 • 2. – 3. června 2016 – Praha: účastník konference Soumrak tradiční společnosti. Český venkov a maloměsto na přelomu epoch (příspěvek Dlaskův zapomenutý Vejtah. Drobné zamyšlení nad metodologickými východisky ediční praxe
 • 25. listopadu 2015 – Praha: účastník konference Sváteční člověk. 150 let od narození Antonína Podlahy (příspěvek Antonín Podlaha a Josef Pekař „disent“ československé historiografie první republiky?
 • 26. – 28. února 2015 – Plzeň: účastník mezinárodní konference Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století (příspěvek Původ jazyka a původ z jazyka. Raně obrozenské loajality
 • 9. května 2014 – Berlín: účastník Erstes Doktorandenforum für die Kunstgeschichte des östlichen Europas (příspěvek na téma vztahu osvícenství a formování moderního národního národa)
 • 17. – 18. dubna 2014 – Praha: účastník mezinárodní konference Knihovny, knihovníci a čtenáři (příspěvek Když k nám dorazilo národní obrození. Antonín Marek a založení veřejné knihovny v Turnově
 • 11. – 12. listopadu 2013 – Praha: účastník konference Politická kultura v českých zemích a Československu 1848 1948 (příspěvek Boj o symboly. Historiografie a politika v předválečném Československu (Pfitzer Pekař)
 • 19. – 20. dubna 2013 – Jičín: účastník mezinárodní konference Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo (příspěvek Kazbundova Stolice dějin na pražské univerzitě. Pramen, nebo sekundární literatura?
 • 22. října 2012 – Praha: účastník kolokvia Obrazy středověku a jejich význam pro konstituování moderního českého národa (příspěvek K původu Palackého obraznosti. Herder a národní potýkání
 • 3. – 6. října 2012 – Praha: účastník mezinárodního trialogu Proměny paměti a vize budoucnosti (příspěvek Vzpomínky na utopii. Příspěvek k otázce Heideggerova nacismu
 • 13. června 2011 – Praha: účastník workshopu DOX na univerzitě aneb Vytvářej své město (příspěvek Paměť města
 • 27. – 28. května 2011 – Moravská Třebová: účastník projektu Centra pro studium populární kultury s názvem Populární kultura a česká identita (příspěvek Husova Kostnice na přelomu století)
 • 24. září 2010 – Radnice: účastník konference účastník konference Češi-Židé-Němci příspěvek „Tobě, jenž jsi zákeřně urazil můj národ…“ Básnicko–vědecká polemika s Theodorem)
 • 15. října 2009 – Praha: účastník konference účastník konference Dějiny ve škole – škola v dějinách (příspěvek „Ptal se mne, co bručím.“ Mladý Josef Pekař a gymnaziální)
 • 24. – 25. dubna 2009 – Turnov: účastník konference účastník konference Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji (příspěvek Když statné hrady k oblakům čněly, aneb Raná díla Josefů Pekaře a Šimáka)
Bibliografie

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku

 • Marek FAPŠO, „Tobě, jenž jsi zákeřně urazil můj národ…“. Básnicko-vědecká polemika s Theodorem Mommsenem, in: Jeden jazyk naše heslo buď 6. Češi – Židé – Němci, Plzeň 2010 s. 15-21.
 • Marek FAPŠO, Od mýtu k fetiši. Příběh obrazu Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší 24, 2011, s. 32-48.
 • Marek FAPŠO, František Palacký a Theodor Mommsen. K paralele pomníků, Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století 4, 2012, č. 1, s. 9-32.
 • Marek FAPŠO, Edice jako interpretace. Ignaz Cornova a jeho vydání Stránského Respvblica Bojema, in: Středočeský sborník historický 41, 2015 (vyd. 2016), s. 11-31.
 • Marek FAPŠO, Připomenutí sedláka Josefa Dlaska (1782-1853). K některým možnostem interpretace této osobnosti, in: Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí Turnov 22 (38), 2015, č. 1, s. 19-23 (s Jaroslavem Křížem).
 • Marek FAPŠO, Dlaskův zapomenutý Vejtah. Drobné zamyšlení nad metodologickými východisky ediční praxí, Historie – Otázky – Problémy 9, 2017, č. 1, s. 280-285.
 • Marek FAPŠO, Alois Klar mezi slepotou a osvícením. Vědění, moc a vynález sociální péče, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 7, 2017, č. 1, s. 33-55.
 • Marek FAPŠO, Dobré osvícenství – špatný stalinismus? Komparace na poli tělesné výchovy, Historie – Otázky – Problémy 10, 2018, č. 2, s.85-104 (s Janem Randákem).
 • Marek FAPŠO, Josef Pekař na cestách, In: Od Ještěda k Troskám : vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí Turnov : Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí Roč. 27 (43), č. 1 (2020), s. 48-51.
 • Marek FAPŠO, Šimákova nejpolitičtější kniha. In: Od Ještěda k Troskám : vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí Turnov : Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí Roč. 27 (43), č. 3 (2020), s. 163-166.
 • Marek FAPŠO, Operovat, vzdělat, pracovat. Příspěvek k dějinám oka kolem roku 1800 v rakouské monarchii, Dějiny a současnost Roč. 42, č. 4 (2020), s. 30-33.

Článek ve sborníku

 • Marek FAPŠO, Když statné hrady k oblakům čněly, aneb raná díla Josefů Pekaře a Šimáka, in: Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 24.-25. dubna 2009 v Turnově, Semily 2009, s. 219-224.
 • Marek FAPŠO, Kazbundova „Stolice dějin na pražské univerzitě“: sekundární literatura nebo pramen?, in: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.-20. dubna 2013 v Jičíně, Semily 2013 s. 130-133.
 • Marek FAPŠO, Původ jazyka a původ z jazyka. Raně obrozenské loajality v zemích Koruny české kolem roku 1800, in: Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století: Plzeň, 26.-28. února 2015, Praha 2016 s. 43-50.
 • Marek FAPŠO, Antonín Podlaha a Josef Pekař – „disent“ československé historiografie první republiky?, in: Antonín Podlaha. Kněz ve vědách o historii a umění, Praha 2017 s. 171-181.
 • Marek FAPŠO, Národ, stát, kultura. Kapitola z dějin československé literární vědy Josefa Pfitznera a Arnošta Krause, in: Tamara NOVÁKOVÁ – Markéta DEVÁTÁ – Antonín KOSTLÁN (edd.), Mezi Čechy a Němci, mezi vědou a životem, Praha 2020, s. 113-134.