Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy

Oddělení se ve své pedagogické i badatelské činnosti zaměřuje zejména na dějiny historické vědy a související proměny metodologických konceptů historiografie. K významným výzkumným tématům patří intelektuální dějiny, epistemologie, dějiny pojmů, ale též zájem o historickou kulturu, dějiny ve veřejném prostoru a o dějepisné vzdělávání. Konkrétní badatelská témata a zaměření jsou specifikována v profilech jednotlivých pedagogů. Výzkumná činnost členů Oddělení se bezprostředně promítá do výuky, a to jak zaměřením jednotlivých výběrových seminářů, tak tématy bakalářských, diplomových či disertačních prací, jež dotyční badatelé vedou.

Z publikačních aktivit členů Oddělení, ze zaměření jejich výběrových seminářů a specializačních přednášek, či z témat obhájených závěrečných prací vystupuje několik tematických okruhů. Studentky a studenti, kteří by měli zájem o didakticky či metodologicky zaměřené téma závěrečné práce, se mohou dle tohoto pouze rámcového výčtu zorientovat.

 • Myšlenkový svět osvícenství
 • Zrození moderní vědy
 • Vývojové proměny české historiografie 19. – 20. století
 • Historická antropologie a „nové kulturní dějiny“
 • Genderové perspektivy v historiografii
 • Soudobé historiografické myšlení v souvislosti s proměnami společenských věd a společenskovědního diskursu
 • Paměťová studia
 • Soudobá historická kultura a dějiny ve veřejném prostoru
 • Teorie a praxe školního dějepisu, historická edukace jako sociokulturní jev.

Oddělení se podílí na řadě aktivit. V oblasti historické edukace spolupracuje s Oddělením vzdělávání ÚSTR, s Ministerstvem školství a Národním ústavem pro vzdělávání, Česko-německou komisí pro školní učebnice a Česko-polskou vědeckou společností. Ve všech těchto oblastech vyvíjí vedle samotné badatelské práce také činnost organizační a konceptuální. Jde jak o pořádání vědeckých setkání, tak o přípravu či oponenturu dokumentů řídících výuku.

Pedagogickým úkolem Oddělení je:

 • Poskytnout studentkám a studentům historie ze všech historických ústavů a ve spolupráci s nimi základní kurzy historiografie a metodologie historické vědy. V rámci těchto přednášek a seminářů mají studenti a studentky možnost reflektovat základní problémy a koncepty moderní historiografie a zohlednit je v rámci vlastní badatelské praxe.
 • Vytvořit pro studentky a studenty prostředí, které by posílilo jejich metodické, metodologické a teoretické myšlení. Ve výběrových kurzech se Oddělení zaměřuje též na problematiku historiografického psaní a praktické odborné stylistiky. Může tak studentkám a studentům poskytnout podporu při tvorbě závěrečných prací.
 • Poskytnout průběžnou podporu studentkám a studentům doktorského studia v rámci Teoreticko-metodologického semináře, kde mají možnost napříč specializacemi prezentovat a diskutovat výzkumné otázky, metody a teze svých dizertačních projektů.
 • Zajistit kurzy pro absolvování tzv. pedagogického minima zaměřeného na výuku dějepisu na středních školách a gymnáziích. Oddělení se věnuje dějepisnému vzdělávání na teoretické i praktické úrovni, podílí se na vývoji vzdělávacích pomůcek, zajišťuje pedagogickou praxi pro studentky a studenty všech historických ústavů a spolupracuje s učiteli dějepisu.
Úvod > O ústavu > Oddělení ÚČD > Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy