Muzejní studia

Navazující magisterský program Muzejní studia

Filozofická fakulta UK ve spolupráci s Národním muzeem připravila jedinečný studijní program Muzejní studia, který je možné studovat v prezenční i kombinované formě. Studijní program je – na rozdíl od většiny akademicky zaměřených studijních programů na FF – orientován spíše profesně, tedy je (dle znění předpisu UK) „zaměřený s důrazem na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi.“

Cílem programu je vychovávat odborníky v oblasti muzejních studií s porozuměním profesním potřebám oblasti muzeí, galerií a širšímu kontextu kulturního dědictví i jeho ochrany. Program je jedinečný spojením teoretických předpokladů, metodologie, praktických dovedností a podchycení co nejširší oblasti práce s doklady o kultuře i přírodním vývoji světa. Studijní program je zaměřen profesně a prakticky, v maximálním využitím empirických poznatků z oblasti kulturního dědictví. Využívá obory a oblasti jako jsou historie, etnologie, dějiny umění, studium nových médií, management, didaktika dějepisu, knihovnictví, archivní studia, památkové péče jakož i základní klasifikace a přehled z přírodních věd a samotné kurátorské praxe

Národní muzeum se stalo garantem praktické části studia, což vytváří nebývale podnětné prostředí pro rozvoj dovedností studentů. Studenti muzejních studií budou mít možnost získat bezprostřední zkušenosti ve správě sbírek, tvorbě výstav, realizaci edukačních programů a projektovém řízení. Součástí studia jsou také zahraniční exkurze a spolupráce se zahraničními experty.

Student si osvojí důkladnou znalost prostředí paměťových institucí, a to jak v českém, tak i mezinárodní kontextu. Získá si rozhled po současných směrech problematiky kulturního dědictví a obeznámí se jak s teoretickými metodologickými přístupy, legislativní oblastí, tak se souvisejícími specifiky praktického fungování paměťových institucí. V závislosti na svém odborném zaměření student získá hluboké znalosti problematiky kulturního dědictví, muzeí, památkové péče i návazných oblastí.

Výuka programu:

Garantem programu je prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., který je také jedním z kmenových vyučujících. Na programu se podílí další odborníci z Ústavu českých dějin (doc. Kamil Činátl, Ph. D., Mgr. Miroslav Michela, Ph.D., Mgr. Václav Sixta, Ph. D.) a spolupracují na něm také pracovníci Ústavu pro dějiny umění, Katedry pomocných věd historických a archivního studia, Ústavu etnologie a Ústavu informačních studií a knihovnictví. Velkou část výuky zajišťují také pracovníci Národního muzea, v čele s ředitelem Michalem Lukešem.

Program sestává z nutných základních profilových povinných předmětů (včetně povinně vyučovaného v angličtině) a dvou semestrů diplomového semináře. Většina programu je pak tvořena čtyřmi základními skupinami povinně volitelných předmětů, z nichž si student vybírá jisté minimální množství definované počtem kreditů. Skupiny jsou zaměřeny na sbírkotvornou činnost; výstavní, prezentační a edukační čínnost; management a komunikaci. Poslední skupina obnáší předměty praktické (projektové semináře a exkurze). Z celkového množství 120 kreditů může student 20 kreditů získat dalším libovolným studiem, ať už dalších předmětů z nabídky programu, nebo jiných v rámci filozofické fakulty i celé Univerzity Karlovy.

Uplatnění absolventa:

Absolvent získá základní kompetence spojené s fungováním, historií i aktuální praxí v oblasti paměťových institucí. Především jde o dovednosti spjaté s oblastmi kurátorské práce – znalosti charakteristiky sbírkových fondů, movitých i nemovitých památek, dále pak dovednosti spjaté s prezentací kulturního dědictví, oblasti výstavní a expoziční činnosti, dále dovednosti a praxi v oblasti managementu institucí, public relations, marketingu a didaktiky, včetně dovedností získaných v rámci povinných praxí v konkrétních muzejních institucích.

SP Muzejní studia umožní uplatnění v odborných pozicích kurátorů muzeí, stejně jako v administrativě spojené s kulturním prostředím, a to jak v muzejních institucích, tak v úřadech státní a veřejné správy či neziskových organizacích. Možné využití představují dále prostředí kultury v širším slova smyslu – památkář, pracovník v administraci i řízení kultury, management kulturních institucí, pracovník vnějších vztahů, marketingu či fundraisingu kultury, edukátor v kulturní sféře, pracovník preventivní konzervace, publicista či obecně pracovník v médiích.

Forma a typ studia:

  • prezenční a kombinované studium
  • samostatné (obě formy) i sdružené studium
  • u prezenčního sdruženého studia kombinovatelnost se všemi dvouoborovými neučitelskými programy v rámci FF UK, které to ze své strany nevylučují

Další zdroje informací:

Úvod > Studium > Studijní obory > Muzejní studia