Industrializace (Jakub Rákosník)

A. Odborná literatura

 • Anton ANSCHIRINGER, Johan Liebig: ein Arbeiterleben geschildert von einem Zeitgenossen, Leipzig 1871.
 • Lubomír BAJGER, Průmyslové oblasti – všeobecné dějiny 18. – 20. století, výběrová bibliografie z československých a zahraničních časopisů, roč. 1–11, Opava: Slezský ústav ČSAV 1981–1989.
 • Anatol DOBRÝ, Hospodářský vývoj ČSR, Praha 1955.
 • Anatol DOBRÝ, Hospodářská krize československého průmyslu ve vztahu k Mnichovu, Praha 1959.
 • Anatol DOBRÝ, Kdo vládl v předmnichovské republice, Praha 1958.
 • Jozef FALTUS, Štátne zásahy do československého národného hospodárstva v 30. rokoch, Hospodářské dějiny, vol. 13, Praha 1985, s. 133–163.
 • Ludmila FIALOVÁ–Eduard MAUR et al., Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996.
 • Jan HÁJEK–Vlastislav LACINA, Kdy nám bylo nejlépe? od hospodářské dezintegrace k integraci střední Evropy, Praha 2002.
 • Hermann HALLWICH, Firma Franz Leitenberger 1793–1893, Prag 1893.
 • Miloš HOŘEJŠ–Ivana LORENCOVÁ (eds.): Věda a technika v českých zemích v období druhé světové války, Praha 2009.
 • Karel HOCH, Čechy na prahu moderního hospodářství, Praha 1936.
 • Pavla HORSKÁ, Počátky elektrisace českých zemí, Praha 1961.
 • Pavla HORSKÁ, Český průmysl a tzv. druhá průmyslová revoluce, Praha 1965.
 • Pavla HORSKÁ, Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost: Příspěvek ke studiu formování tzv. průmyslové společnosti, Praha 1970.
 • Jan HORSKÝ–Markéta SELIGOVÁ, Rodina našich předků, Praha 1997.
 • Václav HOUFEK, Historie a současnost podnikání na Ústecku a Teplicku, Žehušice 2004.
 • Ivan JAKUBEC–Zdeněk JINDRA et al., Dějiny hospodářství českých zemí: od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2006.
 • Drahomír JANČÍK, Německo a Malá dohoda: hospodářské pronikání Německa do Jugoslávie a Rumunska v první polovině 30. let, Praha 1990.
 • Drahomír JANČÍK–Eduard KUBŮ, Arizace a arizátoři: drobný a střední židovský majetek v úvěrech Kreditanstalt der Deutschen 1939–1945, Praha 2005.
 • Drahomír JANČÍK–Eduard KUBŮ, Arizace na úvěr: příspěvek Kreditanstalt der Deutschen ke germanizaci hospodářského života v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2003.
 • Drahomír JANČÍK–Eduard KUBŮ–Jan KUKLÍK (ml.)., Arizace a restituce židovského majetku v českých zemích 1939–2000, Praha 2003.
 • František JÍLEK et al., Dějiny výrobních sil v české historické práci, sv. 1–7, Praha 1977–1985.
 • Zdeněk JINDRA, První světová válka, Praha 1984.
 • Václav JÍŠA– Václav MAŠEK, Píšeme dějiny závodů, Praha 1979.
 • Václav JÍŠA, Škodovy závody 1859–1919, Praha 1964.
 • Václav JÍŠA, Škodovy závody 1918–1938, Praha 1962.
 • Karel KAPLAN, Znárodnění a socialismus, Praha 1968.
 • Vladimír KLIMECKÝ, Strukturální změny v hospodářství světovém a československém,
 • Praha 1936.
 • Vladimír KLIMECKÝ, Řízené hospodářství v Československu do roku 1939, I. – IV. díl, Praha 1968.
 • Arnošt KLÍMA, Manufakturní období v Čechách, Praha 1955.
 • Arnošt KLÍMA, Economy, Industry, and Society in Bohemia in the 17th–19th Centuries, Praha 1991.
 • Zdeňka KOKOŠKOVÁ–Stanislav KOKOŠKA–Jaroslav PAŽOUT, Museli pracovat pro Říši: nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech druhé světové války, Praha 2004.
 • Zdeňka KOKOŠKOVÁ–Jaroslav PAŽOUT–Monika SEDLÁKOVÁ, Pracovali pro Třetí říši: nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939–1945), Praha 2011.
 • Kol. autorů: Genese průmyslových oblastí: Vznik a počátky vývoje ostravské průmyslové oblasti: materiály ze symposia – Ostrava 24.–26. května 1966, sv. 1–2, Ostrava: Pedagogická fakulta 1967.
 • Kol. autorů: Průmyslové oblasti českých zemí za kapitalismu: 1780–1945, sv. 1–2, Opava: Slezský ústav ČSAV 1991.
 • Kol. autorů: Dějiny hutnictví železa v Československu. 1. díl – Od nejstarších dob do průmyslové revoluce, 2. díl – Od průmyslové revoluce do konce druhé světové války, 3. díl – Od znárodnění k současnosti, Praha 1984–1988.
 • Kol. autorů: „Nepřichází-li práce k Tobě“: různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech, Praha 2003.
 • Jiří KOSTA, Abriß der sozialökonomischen Entwicklung der Tschechoslowakei 1945–1977, Frankfurt am Main 1978.
 • Václav KRÁL, Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938–1945, 3 díly, Praha 1957–1959.
 • Jiří KŘIČKA et al., Dílo sedmi generací: 150 let Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2008.
 • Eduard KUBŮ–Jaroslav PÁTEK, Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami, Praha 2000.
 • Zdeněk KUCHYŇKA–Libor DOBNER, Historie a současnost podnikání na Kladensku a Slánsku, Žehušice 2005.
 • Jan KUKLÍK (ml.)., Znárodněné Československo: od znárodnění k privatizaci – státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě, Praha 2010.
 • František KUTNAR–Jaroslav MAREK, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví: od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století, Praha 1997.
 • František KUTNAR, Nezaměstnanost a bída krkonošských a podkrkonošských tkalců plátna před revolucí 1848, Lnářský průmysl, svazek 3, Trutnov 1980, s. 149–164.
 • Vlastislav LACINA, Hospodářství českých zemí 1880–1914, Praha 1990.
 • Vlastislav LACINA, Krize československého zemědělství 1928–1934, Praha 1974.
 • Vlastislav LACINA, Zadlužení kapitalistického zemědělství v českých zemích v letech 1918–1938, Praha 1978.
 • Vlastislav LACINA, Velká hospodářská krize v Československu 1929–1934, Praha 1984.
 • Vlastislav LACINA, Formování československé ekonomiky 1918–1923, Praha 1990.
 • Vlastislav LACINA, Zlatá léta československého hospodářství 1918–1929, Praha 2000.
 • Eduard LANGER, Firma Benedict Schrolls Sohn, Prag 1895.
 • Bohumil LEHÁR, Dějiny Baťova koncernu (1894–1945), Praha 1960.
 • Václav LHOTA, Znárodnění v Československu 1945–1948, Praha 1987.
 • František MAINUŠ, Totálně nasazeni 1939–1945, Praha 1974.
 • Pavel MATES, Právní problémy zespolečenštění průmyslu v Československu 1945–1947, Brno 1978.
 • Franklin MENDELS, Proto-industrialization: The First Phase of the Industrialization Process, Journal of Economic History 32, 1972, pp. 241–261.
 • Milan MYŠKA, Proto-industrializace – Čtvrtstoletá bilance jednoho historiografického paradigmatu, ČČH 92, 1994, s. 759–774.
 • Milan MYŠKA, Proto-industriální železářství v českých zemích: robota a jiné formy nucené práce v železářských manufakturách, Ostrava: Ostravská univerzita 1992.
 • Milan MYŠKA, Problémy a metody hospodářských dějin: Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru, Ostrava: Ostravská univerzita 2010.
 • Milan MYŠKA, Průmyslová revoluce z perspektivy historiografie 70. a 80. let, ČČH 89, 1991, s. 533–546.
 • Milan MYŠKA, Opožděná industrializace. Lnářský a bavlnářský průmysl na Frýdecku a Místecku do počátků tovární výroby, Trutnov: Texlen 1991.
 • Milan MYŠKA, Založení a počátky Vítkovických železáren, 1828–1880, Ostrava 1960.
 • Milan MYŠKA, Rytíři průmyslové revoluce: šest studií k dějinám podnikatelů v českých zemích, Šenov u Ostravy – Ostrava 1997.
 • Milan MYŠKA a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003–2008.
 • Josef NOŽIČKA, Hospodářský a měnový vývoj našich zemí: přehledná studie, Praha 1946.
 • Rudolf OLŠOVSKÝ, Stručný hospodářský vývoj Československa do roku 1955, Praha 1969.
 • Podnikatelstvo jako předmět historického výzkumu, Ostrava 1994.
 • Jaroslav POCHYLÝ, Baťova průmyslová demokracie, Praha 1990.
 • Zdeněk POKLUDA, Ze Zlína do světa – příběh Tomáše Bati, Zlín 2009.
 • Václav PRŮCHA et al., Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, 2 díly, Brno 2004 a 2009.
 • Karel PŮLPÁN, Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990, Praha 1993.
 • Jaroslav PURŠ, K problematice průmyslové revoluce v ČSR, ČSČH 1956, s. 1–29.
 • Jaroslav PURŠ, K problematice průmyslové revoluce v českých zemích a na Slovensku, Historický časopis 1955, s. 553–618 a 1956, s. 50–104.
 • Jaroslav PURŠ, Průmyslová revoluce v českých zemích, Praha 1960.
 • Jaroslav PURŠ, Průmyslová revoluce: vývoj pojmu a koncepce, Praha 1973.
 • Radovan RICHTA, Civilizace na rozcestí: společenské a lidské souvislosti vědeckotechnické revoluce, Praha 1966.
 • František ROUBÍK, Přehled českých dějin, Praha 1947.
 • Oldřich ŘÍHA, Hospodářský a sociálně-politický vývoj Československa 1790–1945, Praha 1946.
 • Arthur SALZ, Geschichte der böhmischen Industrie in der Neuzeit, München 1913.
 • Milan SEKANINA, Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a některá její východiska, Praha 2004.
 • Radoslav SELUCKÝ, Economic Reforms in Eastern Europe: Political Background and Economic Significance, New York 1974.
 • Josef SCHREYER, Dějiny svépomocných záložen českých, Praha 1891.
 • Olga SKALNÍKOVÁ (ed.), Kladensko – Život a kultura lidu v průmyslové oblasti, Praha: ČSAV 1959.
 • Zdeněk SLÁDEK, Malá dohoda 1919–1938: její hospodářské, politické a vojenské komponenty, Praha 2000.
 • Zdeněk SLÁDEK–Marta ROMPORTLOVÁ, Hospodářský a sociální vývoj ve střední a jihovýchodní Evropě 1918–1938, Brno 1994 (první vyd. Praha: 1989).
 • Lubomír SLEZÁK–Vlastislav LACINA, Státní hospodářská politika v ekonomickém vývoji první ČSR, Praha 1994.
 • Johann SLOKAR, Geschichte der österreichischen Industrie: und ihrer Förderung unter Kaiser Franz I., Wien 1914.
 • Kašpar STERNBERG, Nástin dějin českého hornictví, Ostrava 2003.
 • Studie o technice v českých zemích 1800–1992, I.–IX. svazek, Praha 1983–2003.
 • Zdislav ŠULC, Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945–1995, Brno 1998.
 • Alice TEICHOVÁ, An Economic Background to Munich: International Business and Czechoslovakia 1918 – 1938, London 1974.
 • Alice TEICHOVÁ, Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918–1938, Praha 1994.
 • Alice TEICHOVÁ, Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei: 1918 – 1980, Wien 1988.
 • Alice TEICHOVÁ, The Czechoslovak Economy: 1918–1980, London–New York 1990.
 • Alice TEICHOVÁ, Německá hospodářská politika v českých zemích v letech 1939–1945, Praha 1998.
 • Otakar TUREK, Podíl ekonomiky na pádu komunismu v Československu, Praha 1995.
 • Otto URBAN, Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 1978. (2. vyd. 2003).
 • Václav VILIKOVSKÝ, Dějiny zemědělského průmyslu v Československu od nejstarších dob až do vypuknutí světové krise hospodářské, Praha 1936.
 • Miloslav VOLF, Sociální a politické dějiny československé v hlavních obrysech, Praha 1948.
 • Marko WEIRICH, Staré a nové Československo: Národohospodářský přehled bohatství a práce, Praha 1938(1939).
 • Aleš ZÁŘICKÝ (ed.), Milan Myška: z díla hospodářského historika, Ostrava 2010.
 • Aleš ZÁŘICKÝ, Rotschildové a ti druzí, aneb. Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou, Ostrava 2005.