Rychlík, Jan

 

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc, dr. h. c.

*26. 11. 1954, Praha

Oddělení moderních a soudobých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 721 958 229
jan.rychlik@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2003 – jmenovací řízení, udělen titul profesor po obor české dějiny
 • 1998 – získán titul doktora historických věd (DrSc.) v oboru československé dějiny v Historickém ústavu AV ČR v Praze
 • 1997 – habilitace na FF UK pro obor českých dějin, získán titul docent.
 • 1985 – po obhajobě dizertační práce v Sofii získán titul kandidáta filologických věd (CSc.)
  (ekvivalent dnešního PhD.)
 • 1979 – 1984 – vědecká aspirantura (ekvivalent dnešního doktorského studia) na Fakultě slovanské filologie Univerzity Sv. Klimenta Ochridského v Sofii a v Ústavu pro folklor Bulharské akademie věd. Během studia na FF UK získán v roce 1980 titul PhDr. 1974-1979 – studium oboru etnografie-historie na FF UK Praha (dosažen titul „promovaný filozof, ekvivalent dnešního titulu Mgr.)

Přehled zaměstnání

 • 1997 – dosud – Ústav českých dějin FF UK (v letech 1992 – 1997 jsem přednášel na ÚČD bezplatně)
 • 2012 – dosud – Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci
 • 1991 – 2001; 2004 – 2018 – Ústav T. G. Masaryka v Praze (od r. 1995 Masarykův ústav AV ČR, r. 2008 Masarykův ústav a archív AV ČR)
 • 2007 – 2012 – Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Sv. Cyrila a Metoda Trnava:
 • 1985 – 1991 – Zemědělské muzeum při Ústavu vědeckotechnických informací v zemědělství Praha
 • 1984 – 1985 – Záhorské muzeum v Skalici (Slovensko)

Odborné zaměření

 • Problematika formování novodobých národů, rozpad mnohonárodnostních států, etnické konflikty, moderní dějiny střední, východní a jihovýchodní Evropy.

Granty

 • 2018 – dosud – Nejisté mandáty, volby a jejich legitimizace v českých zemích a Československu 1848-1939 (Grant GA ČR – veden u FP TUL)
 • 2012 – 2013 – Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939. (Grant Hlávkovy nadace)
 • 2008 – 2012 – GA ČR: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje
 • 2004 – 2007 – T. G. Masaryk a Slovensko (GA ČR – veden u MÚA AV ČR)

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2013 – University of Ottawa. Badatelský pobyt v archívu University of Ottawa, kde jsou uloženy materiály Kanadské Slovenské ligy a pozůstalosti osobností poválečné slovenské ľudácké emigrace. Financováno Nadací manželů Stolarikových při University of Ottawa.
 • 2012 – Užhorod, Berehovo – badatelský pobyt v Státním oblastním archívu Zakarpatské oblasti. Financováno z grantu Hlávkovy nadace.
 • 2006 – Sofia; pobyt na Univerzitě Sv. Klimenta Ochridského na pozvání této univerzity v rámci programu CEEPUS
 • 1999 – University of Tampere, pobyt v rámci CEEPUS (přednášky)
 • 1998, 2001 a 2003 – Skopje. Badatelský pobyt na základě pozvání Národního historického ústavu a Univerzity „Sv. Kiril i Metodij“ v rámci programu CEEPUS
 • 1998 a 1999 – Sofia. Badatelský pobyt na základě výměny mezi Bulharskou akademií věd (BAN) a AV ČR
 • 1998 – Bratislava. Badatelský pobyt v rámci výměny mezi SAV a AV ČR.
 • 1991, 1992 a 1993 – Londýn. Badatelský pobyt – archívy School of Slavonic and East European Studies

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2021 – dosud – Redakční rada časopisu Česko-slovenská historická ročenka, předseda
 • 2020 – dosud – Panel pro posuzování mezinárodních vědeckých projektů Slovenský akademický a vedecký program (Slovak Academic and Scientific Programme – SASPRO 2) – obor společenské vědy – historie, etnologie, člen
 • 2020 – dosud – Komise pro udělování doktorátů historických věd (DrSc.) pri Historickém ústavu SAV v Bratislavě, člen
 • 2020 – dosud – Vědecká rada FP TUL, člen
 • 2018 – dosud – Oborová rada pro obor Moderní dějiny střední Evropy (FVP SU, Opava), člen
 • 2017 – dosud – Vědecká rada FVP SU (Opava), člen
 • 2017 – dosud – Vědecká rada Národního zemědělského muzea (Praha), člen
 • 2013 – dosud – Redakční rada Securitas imperii (ÚSTR, Praha), člen
 • 2006 – dosud – Polsko-česká vědecká společnost (Vratislav, Polsko), člen předsednictva
 • 1994 – dosud – Česko-slovenská komise historiků při AV ČR a SAV, člen
 • do 2022 – Oborová rada ÚČD FF UK pro obor české dějiny, člen
 • 2003 – 2018 – Vědecká rada FF UK, člen
 • Mezinárodní redakční rada Historického časopisu SAV (Bratislava), člen
 • Redakční rada časopisu Kultúrne dejiny (Katolícka univerzita Ružomberok), člen
 • Komise pro obhajoby doktorátu historických věd (DSc) při Historickém ústavu AV ČR, člen

Další profesní aktivity

 • 2016 – Spoluorganizátor I. kongresu polských bohemistických studií
 • 2019 – Spoluorganizátor I. kongresu českých polonistických studií
 • Spolupráce na grantovém projektu „Malé“ a „velké“ dějiny českého/československého cestování a cestovního ruchu 1945-1989.“

Ocenění

 • 2019 – „Bene Merito“ – polské státní vyznamenání udělené za upevňování pozice Polska na mezinárodním poli.
 • 2014 – čestný doktorát Univerzity Sv. Klimenta Ochridského v Sofii
 • 2005 – Zlatá vavřínová ratolest – bulharské státní vyznamenání za zásluhy a propagaci Bulharska při jednání o jeho vstup do EU
 • 2004 – cena Mateja Hrebendu Obce Slováků v ČR „za výrazný prínos k pestovaniu vzájomnosti medzi Čechmi a Slovákmi a za formovanie vzájomne prospešných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou“
Bibliografie

Knižní monografie

 • Jan RYCHLÍK, Československo v období socialismu 1945-1989, Praha 2020, stran [s.] 416
 • Jan RYCHLÍK, 1918- Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa, Praha 2018, s. 276.
 • Jan RYCHLÍK, Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty. 2. doplněné vydání. Praha 2015, s. 688 (jde o 2. doplněné vydání v nakladatelství Vyšehrad v Praze, kde vyšlo také 1. vydání v roce 2012; vydání z roku 2012 je rozšířeným a doplněním vydáním knihy Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914-1945, Bratislava 1997 a Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945-1992, Bratislava 1998).
 • Jan RYCHLÍK, Rozdělení Česko-Slovenska 1989-1992, Praha 2012, s. 432 (rozšířené a přepracované vydání knihy J. RYCHLÍK, Rozpad Československa. Česko-slovenské vztahy 1989-1992, Bratislava 2002).
 • Jan RYCHLÍK, Devizové přísliby a cestování do zahraničí v období normalizace, Praha 2012, s. 178.
 • Jan RYCHLÍK, Cestování do ciziny v habsburské monarchii a v Československu 1848-1989, Praha 2007, 260 s.
 • Jan RYCHLÍK, Етнос и фолклор/Etnos i folklor, Sofia 1997, s. 199.
 • Jan RYCHLÍK – Władimir PENCZEW, Historia Czech, Wrocław 2020, s. 926.
 • Jan RYCHLÍK a kol., Mezi Terstem a Istanbulem. Balkánské národy ve 20. století, Praha 2020, s. 401.
 • Jan PELIKÁN – Lubomíra HAVLÍKOVÁ – Tomáš CHROBÁK – Jan RYCHLÍK – Miroslav TEJCHMAN – Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ, Dějiny Srbska. 3. vyd., Praha 2019, s. 680 (1. vyd. 2004, 2. vyd. 2013).
 • Jan RYCHLÍK – Vladimir PENČEV, Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí. 2. vydání, Praha 2018, s. 688 (1. vyd. 2013).
 • Jan RYCHLÍK – Miroslav KOUBA, Dějiny Makedonie. 2. rozšířené a doplněné vydání, Praha 2017, s. 471 (1. vyd. 2003, vyšlo rovněž makedonsky).
 • Jan RYCHLÍK – Magdaléna RYCHLÍKOVÁ, Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946, Praha 2016, s. 237 (rozšířené a přepracované vydání publikace J. RYCHLÍK – M. RYCHLÍKOVÁ, Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939, Praha 2013.
 • Jan RYCHLÍK a kol.: Dějiny Bulharska. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha 2016, s. 536 (1. vyd. 2000, 2. vyd. 2002).
 • Jan PELIKÁN – Tomáš CHROBÁK – Jan RYCHLÍK – Stanislav TUMIS – Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ – Ondřej ŽÍLA, Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje, Praha 2016, s. 464.
 • Jan RYCHLÍK – Bohdan ZILYNSKYJ – Paul Robert MAGOCSI, Dějiny Ukrajiny, Praha 2015, s. 524.
 • Jan RYCHLÍK – Vladimir PENČEV – Novica VELJANOVSKI, Историја на Чешка/Istorija na Češka, Skopje 2014, s. 581.
 • Jan RYCHLÍK, Jan – Mária TONKOVÁ – Ladislav HLADKÝ – Aleš KOZÁR, Dějiny Slovinska, Praha 2011, s. 442.
 • Jan RYCHLÍK – Vladimir PENČEV (Ян Рихлик– Владимир Пенчев), История на Чехия/Istorija na Čechija, Sofia 2010, 1055 s.
 • Jan RYCHLÍK, – Milan PERENČEVIĆ, Dějiny Chorvatska. 2. vyd., Praha 2011, s. 580 (1. vydání Praha 2007).
 • Jan RYCHLÍK a kol., Mezi Vídní a Cařihradem, Formování identity balkánských národů, Praha 2009, s. 398.

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku (výběr)

 • Jan RYCHLÍK, Die Friedensverträge der Jahre 1919-1920 und der Traum von „Verbrüderbung“. In: Europaeische Rundschau. Jahrgang 48, 2020, Nr. 2, S. 83-88.
 • Jan Rychlik, Czesi i Słowacy na drodze do niepodległego państwa (1914-1918). In: Historia Slavorum Occidentalis, 23, 2019, Nr. 4, s. 90-114.
 • Jan RYCHLÍK, Jozef Tiso: můj nepřítel – tvůj hrdina? In: Soudobé dějiny, roč. 25, 2018, č. 3-4, s. 348-365.
 • Jan RYCHLÍK, Kárpátalja és Csehoszlovákia 1918-1919-ben. In: Aetas, Éfv (roč.) 33, 2018, 2. Szám, (číslo), s. 133-148.
 • Jan RYCHLÍK, Překračování hranic a emigrace v Československu a východní Evropě ve 20. století. In: Securitas imperii, roč. 28, 2016, č. 2, s. 2-64.
 • Jan RYCHLÍK, The Dissolution of the Multinational States in Central and Eastern Europe in 1990s: Causes and Consequences. In: Études balkaniques, Année 51, 2015, No 3, s. 302-312.
 • Jan RYCHLÍK, La nascita di uno stato comune: Cechi e Slovacchi durante la Prima guerra mondiale. In: Anuarul Institutului de Studii Italo-Român/Annuario dell‘Instituto di Studi Italo-Romeno, Annuario 8, 2011, s. 53-66.
 • Jan RYCHLÍK, Spory slovenské a maďarské historiografie o interpretaci slovenského povstání 1848-1849 a jejich politický dopad. In: Acta Universitatis Carolinae – Historia, Universitatis Carolinae Pragensia. Tomus 52, supl., 1, 2012, s. 199-208.
 • Jan RYCHLÍK (Ян Рихлик), Словашко-български отношения в периода 1939-1945 година. Slovaško-bălgarski otnošenija v perioda 1939-1945 godina. In: Исторически преглед/Istoričeski pegled, год./god. 64, 2008, No 5-6, s. 185-202.
 • Jan RYCHLÍK, Odnosi Slovačke i Nezavisne Države Hrvatske. In: Časopis za suvremenu povijest, god. 36, 2004, br. 3, s. 939-958.
 • Jan RYCHLÍK, Forschung zur slowakischen Geschichte in der Tschechichen Republik. In: Neue Impulse der Forschung: Geschichtsschreibung in der und über die Slowakei. Bohemia, Band 44, 2003, Heft 2, S. 402-417.
 • Jan RYCHLÍK, Memorandum britského Královského institutu mezinárodních vztahů o transferu národnostních menšin z roku 1940. In.: ČČH, 91, 1993, č. 4, s. 612-631.
 • Jan Rychlík, Pokusy o připojení Slovácka ke Slovensku v letech 1938-1941. In: HČ, 40, 1992, č. 1, s. 69-88.
 • Jan RYCHLÍK, K postavení slovenského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1938-1945. In: ČCH, 88, 1990, č. 5. s. 683-704.
 • Jan RYCHLÍK, K otázke postavenia českého obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1938-1945. In: HČ, 37, 1989, č. 3, s. 403-424.
 • Jan RYCHLÍK, Pozemková reforma z let 1919-1936 a změny v pozemkové držbě za druhé světové války. In: Československý časopis historický (ČsČH), 37, 1989, č. 2, s. 187-207.
 • Jan RYCHLÍK, Príprava a priebeh pozemkovej reformy na Slovensku v rokoch 1938-1945. In.: Agrikultúra, 22, 1989, s. 143-165.
 • Jan RYCHLÍK, Pozemková reforma v Československu 1919-1938. In: Vědecké práce Zemědělského muzea (VPZM), 27, 1987-1988, s. 127-148.

Článek ve sborníku

 • Jan RYCHLÍK (Ян Рыхлик): Распад Австро-Венгрии и этнические проблемы государв-наследников/Raspad Avstro-vengrii i etničeskie problemy gosudarstv-naslednikov. In: Jelena SERAPIONOVA (Серапионова Елена Павловна) (ed.): Чехословакия и Советская Россия на обломках империй/Čechoslovakija i Sovetskaja Rossija na oblomkach imperiij. Москва/Moskva, 2020, s. 77-85.
 • Jan RYCHLÍK, Slovakia, in: David STAHEL (ed.), Joining Hitler’s Crusade. European nations and the Invasion of the Soviet Union, 1941, Cambridge – New York – Melborne – New Dephi – Singarpore, 2018, s. 107-133.
 • Jan RYCHLÍK, „The Velvet Split“ of Czechoslovakia (1989-1992). In: Mark M. STOLARIK (ed.), The Czech and Slovak Republics. Twenty Years of Independence 1993-2013. Budapest – New York 2016, s. 23-46.
 • Jan RYCHLÍK, Freedom of Movement and Emigration in the Hasburg Empire and Czechoslovakia 1848-1989, in: Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ (ed.): Resettlement and Extermination of the Populations. A Syndrome of Modern History. Prague 2015, s. 219-238.
 • Jan RYCHLÍK, Das „Majorisierungverbot“ und die „Samtene Scheidung“ der Tschechoslowakei 1989-1992. In: Franz ADLAGESSER – Jana MALÍNSKÁ – Helmut RUMPLER (Hg.): Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Band XXXV, S. 353-368.
 • Jan RYCHLÍK, Collectivization in Czechoslovakia in Comparative Perspective, 1949-1960. In: Constantin IORDACHI – Arnd BAUERKÄMPER (eds).: The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. Budapest – New York 2014, s. 181-210.
 • Jan RYCHLÍK, Gustáv Husák a česko-slovenské vztahy; postoje k otázce státoprávního uspořádání v období normalizace, a Gustáv Husák – politická bilance. In: Slavomír MICHÁLEK – Miloslav LONDÁK (eds.), Gustáv Husák. Moc politiky – politik moci, Bratislava 2013, s. 535-546, s. 836-840.
 • Jan RYCHLÍK, The Slovak Question and the Resistance During the Second World War.: In: Mikuláš TEJCH – Dušan KOVÁČ – Martin BROWN (eds.): Slovakia in History. Cambridge 2011, s. 193-205.
 • Jan RYCHLÍK, The Breakup of Yugoslavia – the Reasons and Consequences. In: Dušan ŠIMKO (ed.), Stabilization and Progess in the Western Balkans. Proceedings of the Symposium 2010, Bern 2011, s. 41-50.
 • Jan RYCHLÍK, Wahrnehmung des 20. Parteitages der KPdSU in der Ländern Mittel-und Osteuropas, Besonderheiten und ähnlichkeiten. In: Joanna SZYMONICZEK – Cesary Eugeniusz KRÓL: Das Jahr 1956 in Polen und Seine Resonanz in Europa. Warszawa 2010, s. 135-148 (vyšlo rovněž polsky).
 • Jan RYCHLÍK, The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion as Seen from Prague. In: Mark M. STOLARIK (ed.), The Prague Spring and the Warsaw pact Invasion of Czechoslovakia, 1968. Mundelein, Illionois 2010, s. 31-52.
 • Jan RYCHLÍK, Zweierlei Politik gegenüber der Minderheit: Verfolgung und Rettung bulgarischer Juden 1940-1944. In: Wolfgang BENZ – Juliane WETZEL (Hrsg.): Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-zeit. Band 7, Regionalstudien 4. Slowakei, Bulgarien, Serbien, Kroatien mit Bosnien und Herzegowina, Belgien, Italien. Berlin 2004, s. 61-98.
 • Jan RYCHLIK, The Macedonian Question and the National Consciousness of the Slavs in the Macedonian Borderlands. In: Jolanta SUJECKA(ed.), The National Idea as a Research Problem, Warszawa 2002, s. 273-286.

Celý sborník

 • Jan RYCHLÍK – Lukáš HOLEČEK – Michal PEHR (eds.), Agrarismus ve střední Evropě v 19. a 20. století, Praha 2015, 356 s.
 • Jan RYCHLÍK – Joanna DĄBROWSKA – Stefan STEFANOV (eds.), The New Role of the State in the Development of Agriculture in Central and East European Countries. Prague 1995, s. 147.

Edice pramenů

 • Jan RYCHLÍK – Richard VAŠEK – Miroslav LACKO (eds.), Korespondence T. G. Masaryk – Slovenští veřejní činitelé (1918-1937), Praha 2019, s. 489.
 • Jan RYCHLÍK (Јан Рихлик) — Novica VELJANOVSKI (Новица Велјановски) (eds.), Чехословачки дипломатишески документи за Македонија/Čehoslovački diplomatičeski dokumenti za Makedonija, tom I., Skopje 2006, 357 s.; tom II., Skopje 2007, s. 433, tom III., Skopje 2008, s. 494, tom IV. Скопje, Skopje 2010, s. 402.
 • Jan RYCHLÍK (ed.), Korespondence T. G. Masaryk-slovenští veřejní činitelé (do r. 1918), Praha 2007, s. 190.
 • Jan RYCHLÍK – Thomas David MARZIK – Miroslav BIELIK (eds.), R. W. Seton-Watson and His Relations with the Czechs and Slovaks. Documents 1906-1951, Praha – Martin, I. vol. 1995, s. 648, vol. II. 1996, s. 241.