Záměr a program časopisu

Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se rozhodl navázat na starší snahy svých pracovníků a založil nový historický časopis nazvaný Historie – Otázky – Problémy. Na stránkách tohoto periodika chceme odbornou i zasvěcenou laickou veřejnost seznamovat především s výsledky stěžejních vědeckých úkolů vázaných na naše pracoviště a s nimi spojeného pedagogického úsilí členů ÚČD. V rámci časopisu proto uveřejňujeme nejen články a studie učitelů, ale též části zdařilých dizertačních, rigorózních či magisterských prací. Formou obsáhlejších anotací se snažíme badatelskou obec pravidelně informovat rovněž o úspěšně obhájených bakalářských, diplomových a dizertačních pracích našich studentů. Své místo na stránkách periodika nachází i tradiční badatelský servis v podobě recenzí a anotací nejnovější literatury a samozřejmě také dalších zpráv o aktuálním dění v oboru. Časopis jako takový je a bude publikačně otevřený i široké badatelské obci, kterou tímto rádi vyzýváme ke spolupráci. Studie v časopise v zásadě vycházejí v českém jazyce a doprovázejí je klíčová slova, stručné anotace a rozsáhlejší résumé v anglickém jazyce. Nebráníme se však ani publikování statí v jiných jazycích, zejména v angličtině, slovenštině, polštině a němčině, přičemž i takové texty jsou doplněny doprovodnými texty v angličtině.

Na základě odborného zaměření ÚČD FF UK profil časopisu Historie – Otázky – Problémy tematicky primárně sleduje dějiny českých zemí a střední Evropy, a to od raného středověku až po soudobé dějiny. Konkrétní studie by měly pokrýt široké spektrum aktuálních historických témat, a to jak z okruhu politických, kulturních, sociálních a hospodářských dějin, tak dějin historiografie, aktuálního vývoje metodologie historické vědy či otázek souvisejících s didaktikou dějepisu. Ve všech těchto směrech bychom tak rádi činili nejen v souladu s nejnovějšími historiografickými trendy, ale zejména v širší mezioborové spolupráci humanitních disciplín (pomocné vědy historické, dějiny umění, bohemistika, filozofie, filologické obory, sociologie, judaistika…).

Periodikum Historie – Otázky – Problémy vydáváme dvakrát ročně. Některá čísla pojímáme chronologicky či tematicky sevřeněji; v zásadě každý svazek představuje práci jednoho ze seminářů ÚČD. Domníváme se, že tento přístup může být pro odbornou veřejnost atraktivnější a že současně lépe a uceleněji představí výsledky práce ÚČD a jeho jednotlivých organizačních součástí.

Časopis byl založen 1. září 2009. Vydává jej Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy společně s Vydavatelstvím FF UK. Jedná se o odborný recenzovaný časopis, v němž každá odevzdaná stať prochází řádným a objektivním oponentským řízením. Časopis je na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice a od února 2015 také v databázi ERIH plus, která je pokračováním databáze ERIH. V červenci roku 2015 byl časopis zařazen do databáze Ebscohost. Časopis je také nově přístupný v režimu open-access (https://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/)

Úvod > Věda a výzkum > Historie – Otázky – Problémy > Záměr a program časopisu