Medializace a digitalizace dějepisné tvorby (Milan Hlavačka)

Název projektu, zkratka

Kontaktní osoba, pacoviště

Partneři projektu

Vědní obory

Stručný popis databáze

Aktuální využití, poznámky

Zdroj financování, instituce

Analytická bibliografie (archeologie)

Bibliograficko-informační odd. Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i

Alice Broncová broncova@arup.cas.cz

archeologie, historie

Analyticky zpracovává vybrané časopisy oboru od r. 2005 (celkem 23 zahraničních časopisů)

URL: http://www.arup.cas.cz/cz/bibliografie/bibliografie.html

on-line přístup

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.

Bibiliografie české, moravské a slezské archeologie

Bibliograficko-informační odd. Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i

Alice Broncová broncova@rup.cas.cz

archeologie, historie

Výběrová bibliografie

Není on-line, interní databáze

interní databáze – rešeršní zdroj

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.

Digitální archiv české archeologie

PhDr. Martin Kuna, DSc.,

257 014 387, 604 204 699, e-mail: kuna@arup.cas.cz

archeologie, historie

Hlavním úkolem projektu je převedení fondů v archivu Archeologického ústavu AV ČR v Praze (ARÚP) do digitální podoby. V současné době je projekt před dokončením. Většina dat již byla převedena do digitální podoby a je, nebo letos bude, přístupná pomocí internetové aplikace. Vydány jsou, nebo se k tisku připravují, uživatelské příručky. Zpracována byla mj. i rozsáhlá bibliografická databáze archeologických bohemik.

projekt je před dokončením – počítá se s on-line přistupem pro odbornou i širší veřejnost

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.

GA AV ČR, program. „Informační společnost“, kód projektu 1ET200020405

Památky archeologické. Vyhledávací bibliografie časopisu od roku 1354

Vedoucí redaktor: Mgr. Michal Ernée, Ph.D., e-mail: ernee@arup.cas.cz

archeologie, historie

Bibliografie článků byla zpracována se záměrem zachytit pokud možno veškeré podstatné informace o publikovaných článcích.

URL: http://www.arup.cas.cz/pa/cs/articles/search

on-line přístup

česká a angl. verze vyhledávání

vyšlo též na DVD

Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.

Anotace české filosofické literatury po roce 1990

Mgr. Aleš Kubeczka

Kubeczka@seznam.cz

filozofie

Přehled anotací cca 600 titulů filosofické literatury, která vyšla na území ČR po roce 1990. Studijní a informativní charakter, jejich cílem je upozornit na klíčová témata a motivy anotované knihy.

URL: http://www.flu.cas.cz/newweb/prehled/prehled.html

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.

Antická inspirace ve výtvarném umění

neuvedena, databázi zpracovali Jan Bažent, Nina Bažantová

filozofie, historie

Cílem je úplná dokumentace a komplexní analýza antického dědictví ve výtvarné kultuře českých zemí od počátku až do současnosti

URL: http://pam.olympos.cz/

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.

GA ČR (č. 96202, č. A9062601, a č. IAA806250)

Bohuslai Balbini

rerum bohemicarum scriptoris incliti Bohemia docta

Připravili – Jiří Žůrek a kol.

faksimile 1. i 2. dílu tohoto díla – Tractatus Imus, Tractatus IIus – ve formátu PDF. Faksimile bylo doplněno databází jmen (v původních tvarech)

URL: http://www.clavmon.cz/bbbd/

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.

Černý klíč (Clavis Nigra)

Připravili: doc. PhDr. Jaromír Černý CSc., mgr. Jiří Žůrek.

historie

On-line databáze vícehlasých skladeb z bohemikálních pramenů 15.-16. stol. v černé menzurální notaci.

URL:http://www.clavmon.cz/clavis_nigra/

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.

GAČR 408/98/0320

Fontes rerum Regni Bohemiae

mgr. Jiří Žůrek

filozofie, historie

elektronická edice latinských kronik

http://www.clavmon.cz/clavis/FRRB/

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.

Hymnorum Thesaurus Bohemicus – obsah tištěných kancionálů 16.-18. stol.

mgr. Jiří Žůrek.

historie, literární dějiny, dějiny hudby

Databáze českých duchovních písní z tištěné kancionálové produkce 16.-18. století.

URLhttp://www.clavmon.cz/htb/

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.

Verze 1.0 vznikla s podporou grantů č. 408/98/0320 a 405/98/K016 GA ČR.

Databáze inscenací antického dramatu

Antické oddělení Kabinetu pro klasická studia.

historie, dějiny divadla

Databáze obsahuje nyní základní informace o inscenacích českých profesionálních, poloprofesionálních a amatérských divadel činoherních a loutkových od r. 1889, údaje o hostování zahraničních společností od r. 1960 a údaje o inscenacích v České televizi a Českém rozhlase.

URL:http://drama.olympos.cz/

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR, v.v.i

GAČR (408/98/0704) a MČK (DA 98Po1UKK002)

Knihopis Digital.

České prvotisky a staré tisky (1476-1800) on-line.

oddělení Dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích

historie, dějiny literatury

Hlavním úkolem oddělení Dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do roku 1800 Ústavu pro klasická studia AV v Praze (nyní Filozofického ústavu AV ČR – Kabinetu pro klasická studia, dále jen ÚKS) je v současné době realizace projektu na vytvoření a zpřístupnění obrazově-textové databáze Clavis monumentorum litterarum Regni Bohemiae – Repertorium písemnictví v českých zemích do r. 1800 (dále jen CML), který v současné době představuje především digitalizaci Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století.

URL: http://www.knihopis.org/

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR , v.v.i.

Spolu s druhým projektem ÚKS Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum /Slovník středověké latiny v českých zemích/ patří CML k mezinárodním projektům, které jsou sledované Mezinárodní akademickou unií (Union Académique Internationale) v Bruselu. Oba jsou rovněž zahrnuty do českého „Programu rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy“. CML je součástí projektu „Kulturní přínos českých zemí v oblasti jazyka a umění“ (K9056118, nositel Ústav pro českou literaturu, Praha).

LIMUP – databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience 15.-16. století

mgr. Jiří Žůrek

historie, dějiny hudby

V databázi je možno najít textový incipit každého liturgického zpěvu, čtení, modlitby, rubriky, marginálie apod., obsažené ve zpracovaných pramenech. Každá položka obsahuje dále liturgické a hudebně-vědné určení, poznámku o notaci, lokaci, příp. další poznámku. Vyhledávat je možno podle různých hledisek

URL:http://www.clavmon.cz/limup/

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR , v.v.i.

GA ČR č. 401/02/0042.

Repertorium jazykově českých prvotisků

mgr. Jiří Žůrek

historie, dějiny literatury

Databáze literárních památek (jazykově českých prvotisků) obsahující stručnou charakteristiku, bibliografii a faksimile titulního listu a všech ilustrací. Jedná se o internetovou verzi databáze Incunabula lingua bohemica impressa, UKS – Praha, 1995. (Originální CD je možno prohlížet v ÚKS AV ČR nebo prostřednictvím Ultranetu ÚKS).

URL: http://www.clavmon.cz/clavis/sttisky/repertorium/index.html

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR , v.v.i.

GA ČR

č. 405/93/2137

Slovník českých a slovenských tiskařů (podle K. Chyby)

mgr. Jiří Žůrek

historie, dějiny literatury

zpracováno podle K. Chyba, Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do r. 1860

URL: http://www.clavmon.cz/chyyba/

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR , v.v.i

Czech Medieval Sources on-line

Robert Novotný, Jiří Petrášek

historie, dějiny středověku

Portál Czech medieval sources on-line zveřejňuje významné edice k českým středověkým dějinám. V současné chvíli je takto dostupných 213 svazků, stránka je neustále doplňována a aktualizována.

URL: http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=1113

on-line přístup

Filozofický ústav AV ČR , v.v.i

Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR (BDČZ)

PhDr. Václava Horčáková

horcakova@hiu.cas.cz

historie

Databáze Biblio – průběžná bibliografie dějin českých zemí – obsahuje bohemikální práce s historickou tematikou od roku 1990 do současnosti tj. práce, které mají vazbu k českému prostředí tématem, původem autora, případně místem vydání) Knihy, články, recenze i zprávy (cca 140 000 záznamů v r. 2009, databáze je průběžně doplňovaná o cca 15 000 záznamů ročně )

Databáze BDCZ 1 – Rejstříky sta ročníků Českého časopisu historického (1895-2002) (cca 42 000 záznamů)

URL: http://biblio.hiu.cas.cz/

on-line přístup

vyhledávání česky, anglicky a německy

seznam excerpovaných časopisů a sborníků

Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Rejstříky sta ročníků ČČH GA 409/00/1723

Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas – LitDok Ostmitteleuropa

PhDr. Václava Horčáková

horcakova@hiu.cas.cz

Herder-Institut Marburg (Německo), Herne, Martin-Opitz-Bibliothek (Německo), Kraków, Polska Akademia Nauk, Instytut Historyczny (Polsko), Poznań, Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Polsko), Toruń, Biblioteka Uniwersytecka (Polsko), Wrocław, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (Polsko), Praha, Historický ústav AV ČR (ČR); Bratislava, Historický ústav Slovenskej akadémie vied (Slovensko),

Vilnius, Lietuvos istorijos institutas (Litva), Budapest, Országos Széchényi Könyvtár (Maďarsko)

historie

Bibliografická databáze vědecké literatury k dějinám střední a východní Evropy, kterou koordinuje Herder-Institut v Marburgu, v současné době obsahuje cca 500 000 záznamů.

Vyhledávání buď přímo nebo přes portály Clio-online, ViFa-Ost und ViFa-Nord

URL: http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?lang=de

on-line přístup

vyhlednávání německy, anglicky, polsky , česky, slovensky, maďarsky, litevsky, lotyšsky, estonsky, rusky

českou účast financuje Historický ústav AV ČR, v.v.i.

European Historical Bibliographies

PhDr. Václava Horčáková

horcakova@hiu.cas.cz

Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland; Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften; Centre national de la recherche scientifique (Paris); Det Kongelige Bibliotek (Copenhagen); Giunta Storica Nazionale (Roma); Herder-Institut Marburg; Historický ústav AV ČR; Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Haague); Lietuvos istorijos institutas (Vilnius); Royal Historical Society (London); National Széchényi Library (Budapest); National University of Ireland; Polska Akademia Nauk; Schweizerische Nationalbibliothek; Universität Klagenfurt

historie

Mezinárodní projekt patnácti historických bibliografií ze třinácti evropských zemí. Cílem je koordinace možností vyhledávání prostřednictvím společného portálu zahrnujícího bibliografické databáze celé Evropy.

URL: http://www.histbib.eu/

on-line přístup

českou účast financuje Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Digitální průvodce Archivu AV ČR

Mgr. Jan Bílek

286 010 135 bilek@mua.cas.cz

historie

Poskytuje přehled o všech zde uložených archivních fondech, sbírkách a pomůckách. Nabízí hledání podle názvů fondů a sbírek, podle jejich původců, na základě tematických skupin a v evidenci pomůcek. Dále umožňuje fulltextové hledání. Obsažené údaje se liší podle stavu zpracování jednotlivých fondů a sbírek, resp. pomůcek.

URL: http://arbach.mua.cas.cz:8080/vade/centrum.mhtml?rs=3&si=2ip8MPZpxbOJrEn9&mn=uv

on-line přístup

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Databáze pramenů

k dějinám přírodních věd

Mgr. Jan Bílek

286 010 135 bilek@mua.cas.cz

historie

Databáze s přehledem pramenů k dějinám přírodních věd, uložených v archivech a několika jiných institucích České republiky.

URL: http://natur.mua.cas.cz/

on-line přístup

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Databáze vnikla díky podpoře UNESCO

Digitální fotoarchiv MÚA

Mgr. Jan Bílek

286 010 135 bilek@mua.cas.cz

historie

Vyhledávání z fondů a sbírek: E. Beneš, L. Niederle, J. Smutný, B. Vavroušek, Česká akademie věd a umění, Královská česká společnost nauk, Reportáže AV ČR, Ústav T. G. Masaryka

URL: http://arbach.mua.cas.cz:8082/bachmsu/mhtml/centrum.mhtml?msg=hledej

on-line přístup

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937)

PhDr. Jana Malínská, Ph.D.

234 612 219 malinska@mua.cas.cz

historie

Představuje první pokus systematicky zachytit celý rozsah tvorby a obsáhlý výběr reflexí, dotýkajících se Masarykovy biografie i celé škály jeho veřejných aktivit.

URL: http://tgm.mua.cas.cz/hledani.html

on-line přístup

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Databáze a metodologický komentář k účasti západoslovanských literatur na formování českého literárního vývoje

PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.

224800250,251 ulbrechtova@slu.cas.cz

dějiny literatury

Databáze obsahuje výběrovou primární (překlady beletrie knižní i vydané v časopisech) i sekundární literaturu týkající se české recepce polské, slovenské a lužickosrbské literatury ve 20. století. Databáze časopisů obsahuje excerpce z cca 200 periodik.

URL: http://search.slu.cas.cz/

on-line přístup

Slovanský ústav Av ČR, v.v.i.

GA AV ČR č. IAA 9092201

Sociologický datový archiv (SDA)

SDA, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Jilská 1, 110 00 Praha 1

E-mail: archiv@soc.cas.cz

Tel. (+420) 221 183 231

Fax (+420) 222 220 143

CESSDA (Council of European Social Science Data Archives): Rada evropských sociálněvědních datových archivů

EDAN (East European Data Archive Network)

REGIO (Regional Infrastructure Organization)

REGIO (Regional Infrastructure Organization)

sociologie

Sociologický datový archiv Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. shromažďuje datové soubory ze sociálních výzkumů a zpřístupňuje je odborné veřejnosti pro účely sekundární analýzy v oblasti nekomerčního výzkumu a výuky.

URL: http://147.231.52.119/webview/

on-line přístup

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

č. projektu 1N04192

Česká uměleckohistorická bibliografie

PhDr. Polana Bregantová

bregantova@udu.cas.cz

historie, dějiny umění

Zpracování České uměleckohistorické bibliografie, která zachycuje v širokém výběru českou literaturu z oblasti historie, teorie a metodologie umění a práce zahraničních autorů o českém výtvarném umění.

URL: https://sluzby.incad.cz/rw/cba/index.htm (v současnosti je odkaz nefunkční)

on-line přístup?

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

GA AV ČR č. S 8033002

Bibliografie české literární vědy – Retrospektivní bibliografie (do roku 1945) – Databáze RET

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Pracoviště Praha

Adresa: Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1

Telefon:+420 234 612 111

E-mail: literatura@ucl.cas.cz

historie, dějiny literatury

Databáze RET obsahuje dosavadní přepis (cca 95 000 záznamů, další práce byly pozastaveny) většího dílu předmětové části Retrospektivní bibliografie 1770-1945, tj. lístkového katalogu, v němž jsou shromážděny odkazy na články a studie v českých časopisech týkající se české literární kultury od počátku národního obrození až do konce druhé světové války. Excerpční základnu tohoto katalogu tvoří kolem 530 periodických tiskovin – novin, časopisů, sborníků a almanachů.

URL: http://isis.ucl.cas.cz/?form=ret

on-line přístup

seznam excerpovaných časopisů

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Bibliografie české literární vědy – Bibliografie české literární vědy (od roku 1961)

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Pracoviště Praha

Adresa: Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1

Telefon:+420 234 612 111

E-mail:

literatura@ucl.cas.cz

historie, dějiny literatury

Bibliografická databáze Bibliografie české literární vědy je plně přístupná v elektronické podobě a prozatím obsahuje anotované záznamy od roku 1961 do současnosti.

URL: http://isis.ucl.cas.cz/?form=biblio

on-line přístup

seznam excerpovaných časopisů

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Bibliografie české literární vědy – Česká literatura v exilu (1948-1989) – Databáze CLE

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Pracoviště Praha

Adresa: Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1

Telefon:+420 234 612 111

E-mail:

literatura@ucl.cas.cz

historie, dějiny literatury

Databáze obsahuje záznamy cca

1400 knih vydaných v českých exilových nakladatelstvích v letech 1948-1989 a záznamy statí s literární tematikou v českých exilových časopisech z uvedeného období. Exilové časopisy vycházející dále po roce 1989 jsou excerpovány v databázi Bibliografie české literární vědy.

on-line přístup

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Biografie českých literárních osobností – Databáze CLO

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Pracoviště Praha

Adresa: Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1

Telefon:+420 234 612 111

E-mail:

literatura@ucl.cas.cz

historie, dějiny literatury

Databáze CLO shromažďuje archivním výzkumem a další excerpcí biografická data a údaje o profesním zaměření osobností české literatury od počátku našeho písemnictví do současnosti.

URL: http://clo.ucl.cas.cz/

on-line přístup

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

MŠMT č. 1N04172.

Archiv on-line

archiv@ucl.cas.cz

historie, dějiny literatury

On-line přístupný archiv digitálních kopií průběžně skenovaných českých literárních a kulturních časopisů.

URL: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php

on-line přístup

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Literární ceny

mikova@ucl.cas.cz

historie, dějiny literatury

Databáze českých literárních cen, oceněných osob a porotců.

URL: http://www.ucl.cas.cz/ceny/

on-line přístup

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století

e-mail: literatura@ucl.cas.cz

tel.: 234612112

kontaktní osoba: PhDr. Blanka Svadbová, CSc.

historie, dějiny literatury

Plnotextová databáze Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století, bezplatně přístupná na internetu, prezentuje 1200 básnických titulů, převážně v prvním vydání. Soustřeďuje díla prvořadých básníků i autorů jedné sbírky, a dává tak ucelený přehled o básnické produkci daného období. Zprostředkovává všechny výhody práce s digitálním textem: umožňuje snadné strukturované vyhledávání, vytváří statistiky a dovoluje pohyb mezi jednotlivými texty prostřednictvím filtrů.

URL:

http://www.ceska-poezie.cz/cek/

on-line přístup

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Slovník české literatury po roce 1945

slovnik@ucl.cas.cz.

historie, dějiny literatury

Internetový Slovník české literatury po roce 1945 vychází z knižního Slovníku českých spisovatelů, který vznikl v devadesátých letech v ÚČL AV ČR pod vedením Pavla Janouška (vyšel ve dvou dílech v letech 1995 a 1998), a ze Slovníku českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů (red. Blahoslav Dokoupil, 2002). Všechna hesla jsou postupně revidována a aktualizována, průběžně bude doplňován i heslář. Perspektivně počítáme s rozšířením slovníku o hesla institucí i neformálních sdružení, které se podílely na českém poválečném literárním životě. Stránky jsou prozatím ve zkušebním provozu.

URL: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

on-line přístup

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

GA ČR grant č. 405/06/0880

Thesaurus českých meter 1795-1825

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Pracoviště Praha

Adresa: Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1

Telefon:+420 234 612 111

E-mail:

literatura@ucl.cas.cz

historie, dějiny literatury

Zachycuje veškerou českou básnickou produkci (včetně překladů) po jednotlivých básních (resp. metricky samostatných částech básní) s podrobnou charakteristikou jejich metra, strofiky a rozložení rýmů; u každé básně vedle autora a bibliografického údaje je uvedena její žánrová charakteristika.

URL: http://isis.ucl.cas.cz/?form=cme

on-line přístup

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Databáze heslářů slovníků

oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

český jazyk

hesláře reprezentativních výkladových a několika speciálních slovníků češtiny

URL: http://lexiko.ujc.cas.cz/heslare/

on-line přístup

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Vokabulář webový

Oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v.v.i. Valentinská 1, 116 46 Praha 1

český jazyk, dějiny jazyka

Internetová aplikace, která od listopadu 2006 postupně zpřístupňuje zájemcům o dějiny českého jazyka především slovní zásobu historické češtiny.

URL: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx

on-line přístup

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Internetová jazyková příručka

poradna@ujc.cas.cz.

Fakulta informatiky MU

český jazyk

Slovníková část obsahuje přes 60 000 slovníkových hesel, výkladová část shrnuje zásady českého pravopisu a gramatiky

URL: http://prirucka.ujc.cas.cz/

on-line přístup

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Korpus DIALOG

Správa stránek: Zdeňka Svobodová (ÚJČ AV ČR) & Petr Kaderka (ÚJČ AV ČR)

Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

český jazyk

Speciální multimediální korpus mluvené češtiny. Shromažďuje veřejné jazykové projevy dialogického typu – nahrávky a přepisy diskusních pořadů českých televizí. Slouží výzkumu mediální komunikace a výzkumu mluvené češtiny v její současné veřejné podobě.Uživatelé korpusu DIALOG mohou pracovat s přepisy i nahrávkami. Vyhledávací program umožňuje k vyhledaným pasážím přehrát odpovídající videozáznam.

URL:http://ujc.dialogy.cz/

on-line přístup

Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i.

Báze článků – literatura k soudobým čes. a čs. dějinám

PhDr. Věra Břeňová

E-mail brenova@usd.cas.cz

telefon: 257286372

historie

Bibliografie článků k soudobým českým a československým dějinám URL: momentálně nedostupná

on-line přístup – momentálně mimo provoz/konverze dat

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

Souborný katalog knihoven ústavů AV ČR,

všechny obory

URL: http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=AV

on-line přístup

Knihovna Akademie věd ČR

Lístkové katalogy knihoven ústavů AV ČR

všechny obory

Archeologický ústav, Astronomický ústav, Filozofický ústav, Historický ústav Praha, Kabinet hudební historie, Knihovna Akademie věd, Orientální ústav, Psychologický ústav Praha, Ústav dějin umění

URL: http://www.lib.cas.cz/cs/knihovna/listkove-katalogy-ustavu-av-cr

on-line přístup

Knihovna Akademie věd ČR

Digitální knihovna AV ČR

Digitalizační centrum Knihovny AV ČR

Národní knihovna ČR

všechny obory

Přístup k časopisům vydávaným AV ČR

URL: http://kramerius.lib.cas.cz/kramerius/Welcome.do

on-line přístup

systém Kramerius

Knihovna Akademie věd ČR

ASEP

všechny obory

Evidence publikační činnosti Akademie věd v r. 2009 ca 172 000 záznamů)

URL: http://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&logout=1&language=2&skin=1&show_lim=1

on-line přístup

Knihovna Akademie věd ČR

Databáze inscenací českých divadel

Zuzana Jindrová

historie, dějiny divadla

Téměř 24 tisíc inscenací českých, moravských a slezských divadel s datem premiéry, se všemi autory, inscenátory a obsazením. Databáze je průběžně doplňována.

URL:http://www.divadelni-ustav.cz/inscenace.aspx

on-line přístup

Divadelní ústav

Bibliografie článků o českém i zahraničním divadle

bibliografie@divadlo.cz

historie, dějiny divadla

Články o českém i zahraničním divadle publikované v novinách, časopisech, sbornících, elektronických časopisech a portálech, které vycházejí v České republice. Z vybraných zahraničních časopisů zaznamenává všechna bohemika a výběrově články o zahraničním divadle.

URL:http://www.divadelni-ustav.cz/fdb_biblio/index.php

on-line přístup

Divadelní ústav

Digitální knihovna „České sněmy“

historie

http://www.psp.cz/eknih/snemy/

on-line přístup

Parlamentní knihovna

Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna

historie

http://www.psp.cz/eknih/

on-line přístup

Parlamentní knihovna

Národní digitální knihovna

Projekt iFontes

o projektu: http://www.ndk.cz/

všechny obory

Zahrnuje digitalizaci, dlouhodobou ochranu digitálních dat a přístup k celému národnímu kulturnímu dědictví v digitální formě. Přístup uživatelů k českému národnímu kulturnímu dědictví bude řešen přes jeden národní portál zahrnující knihovní dokumenty, archiválie, muzejní sbírky, architektonické památky, média a živé umění.

Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com) je systém pro vytváření sbírek a zpřístupnění informací o historických a vzácných dokumentech na Internetu, včetně virtuální digitální knihovny digitalizovaných dokumentů.

Kramerius (http://kramerius.nkp.cz) se zaměřuje na ochranu a zpřístupnění periodik, knih a ostatních dokumentů publikovaných od roku 1801. Velká část těchto dokumentů je silně ohrožena v důsledku tisku na kyselém papíře a/nebo častého používání.

WebArchiv (http://www.webarchiv.cz) je digitální archiv českých webových zdrojů, které jsou shromažďovány s cílem jejich dlouhodobé ochrany a zpřístupnění.

on-line přístup

Ministerstvo kulutry,

řešitelem je Národní knihovna ČR

Knihovna Národního filmového archivu – katalog dokumenů

historie, dějiny filmu

Katalog dokumentů obsahuje mimo jiné i bibliografické záznamy článků z českého tisku a periodik od roku 1992.

URL: http://arl.nfa.cz:8080/i2/i2.entry.cls?ictx=nfa

on-line přístup

Národní filmový archiv

Databáze komeniologické literatury (KOM)

historie, komeniologie

Obsahuje dokumentační záznamy knih, sborníků, časopiseckých článků a statí o životě a díle J.A.Komenského a záznamy různých vydání jeho prací. Databáze v současné době obsahuje přibližně 5 600 většinou anotovaných záznamů.

Vyhledávaní v rámci katalogu knihovny.

URL: http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/index.php

on-line přístup

Národní pedagogická knihovna Komenského

Český hudební slovník

slovnik@phil.muni.cz

historie, dějiny hudby

Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí pokračuje v tradici specializovaných lexikografických děl o hudební kultuře českých zemí. Po 40 letech od vydání posledního českého díla tohoto typu ? Československého hudebního slovníku osob a institucí ? je znovu mapována hudební scéna prostřednictvím personálního slovníku. V několika fázích bude zpracováno cca 16.000 hesel o všech důležitých subjektech reprezentujících hudební kulturu českých zemí v minulosti i současnosti.

URL: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/

on-line přístup,

grantové projekty Ministerstva kultury, GA ČR, Ústav hudební vědy FF Masarykovy univerzity

 

Poznámka: tato rešerše se zaměřuje pouze na informační zdroje AV ČR humanitních oborů dostupné on-line. Další on-line přístupné projekty významné pro českou historickou vědu doplněny kurzívou

Doplňky: Etnologický ústav nenabízí žádné on-line informační zdroje, na svých webových stránkách však představuje dokumentační sbírky a archivní fondy (http://www.eu.cas.cz/index.php?c=154&nazev=y)

Poznámka: on-li je přístupná ještě řada úzce specializovaných databází – databáze obětí holocaustu (http://www.holocaust.cz/cz2/victims/victims), databáze legionářů a padlých ve 2. sv. válce (http://www.vuapraha.army.cz/)

Ohlas na projekt evropských historických bibliografií z H-Soc-Kult

European Historical Bibliographies – Portal der europäischen
Geschichtsbibliografien*

_European Historical Bibliographies_ ist ein von den ?Jahresberichten für deutsche Geschichte? unter der Leitung von Professor Dr. Christoph Cornelißen initiiertes bibliografisches Kooperationsprojekt, an dem derzeit insgesamt 15 Geschichtsbibliografien aus dreizehn europäischen Ländern beteiligt sind. Sein Ursprung liegt in zwei internationalen bibliografischen Fachtagungen begründet, die 2007 und 2008 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften stattfanden.[1] Eine dritte Runde der internationalen Kooperation zwischen den bereits bestehenden nationalen historischen Bibliografien, welche sich mit der Vereinheitlichung von Schlagworten und ihrer Übersetzung ins Englische befassen soll, wird im Dezember 2009 in Den Haag zusammenkommen. Die vereinbarte Zusammenarbeit der bislang vorwiegend nationalgeschichtlich ausgerichteten historischen Bibliografien, zwischen denen jedoch zahlreiche inhaltliche und formale Berührungspunkte bestehen, sowie die Zusammenführung ihrer bibliografischen Ressourcen trägt nicht nur den jüngsten Tendenzen der Geschichtswissenschaft Rechnung, die ein stetig wachsendes Interesse an transnationaler Geschichte beziehungsweise internationalen Vergleichsstudien erkennen lassen, sondern soll erstmals auch die Möglichkeit bieten, länderübergreifende bibliografische Suchstrategien zu verfolgen. Die aus dem Kooperationsprojekt heraus entstandene Homepage der europäischen Geschichtsbibliografien http://www.histbib.eu, welche seit Ende Juli 2009 existiert, soll zu einem späteren Zeitpunkt vor allem umfassende Recherchen fachwissenschaftlicher Publikationen zu Fragestellungen der europäischen Geschichte erlauben. Sie bildet in dieser Hinsicht Ausgangspunkt und Schnittstelle für eine Suche nach Veröffentlichungen in mehr als zehn europäischen Sprachen in einem stetig wachsenden Bestand von weit über drei Millionen Einträgen, welche die einzelnen Online-Datenbanken der vertretenen bibliografischen Vorhaben nachweisen. Die Online-Präsenz des Projektes _European Historical Bibliographies_unter der Adresse http://www.histbib.eu wird der historischen Forschung somit eine zentrale Einstiegsmöglichkeit zur Recherche bibliografischer Nachweise auf europäischer Ebene bieten. Eine Zusammenführung der einzelnen Datenbanken sowie eine Vereinheitlichung der Suchmasken befinden sich im Planungsstadium. Die technische Bereitstellung des Vorhabens wird von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gewährleistet. Anmerkung: [1] Zur ersten Konferenz siehe den bericht von Daniel Schlögl und Gregor Horstkemper, Conference on historical bibliographies, 27.-28. September 2007 in Berlin, in: Zeitschrift für  Bibliothekswesen und Bibliografie 2008, H. 3 / 4, S. 212-215.
————————————————————————

Dirk Petter, Kiel
E-Mail: dirk.petter@gmx.de
European Historical Bibliographies – Portal der europäischen Geschichtsbibliografien <http://www.histbib.eu>

Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia soudobých a moderních dějin > Medializace a digitalizace dějepisné tvorby (Milan Hlavačka)