Oddělení moderních a soudobých dějin

Vedoucí: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

Členové: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.; prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.; prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.; prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.; doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc.; Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.

Emeritní členové: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.

Doktorandi:
Jméno: Přijetí: Téma dizertace: Školitel:
Mgr. Beáta Hrenyová 2023 Reemigrace jako nástroj politické moci. Přístupy režimu k navrátilcům v období tzv. normalizace Jan Rychlík
Mgr. Martin Jelínek 2023 Renegáti, zrádci a odpadlíci. Sociální demokracie v pojetí KSČ 1921–1990 Jana Čechurová
Mgr. et Bc. Lucie Eliášová 2022 Vliv vysídlení německého obyvatelstva na proces kolektivizace vybraných regionů bývalé Říšské župy Sudety Michal Stehlík
Mgr. Jana Kynkorová 2022 Reflexe žité kultury studentů na pražských vysokoškolských kolejích pro nemajetné v letech 1918–1948 Miroslav Michela
Jaromír Dvořák 2021 České země a angloamerická kultura v první polovině 20. století Ivan Šedivý
Mgr. Jakub Hošek 2021 StB a lidé. Interakce mezi Státní bezpečností a občany v období normalizace Jan Randák
Mgr. Pavel Petric 2021 Tuberkulóza jako politický činitel v 19. a 20. století v komparativním pohledu Magdaléna Pokorná
Mgr. Miroslav Vašík 2021 Pražské vysokoškolské studenstvo během proměn univerzitního studia v polovině 19. století Milan Hlavačka
Mgr. Otto Drexler 2020 Česká divadelní kritika 1937–1947. Generace mizející v novém milieu Magdaléna Pokorná
Mgr. Jiří Jiráček 2020 Svaz československých skladatelů v letech 1948–1970: postavení a vliv v kulturní politice KSČ Jan Randák
Mgr. Veronika Kršková 2020 Uplatnění rakouských politických elit v československé samosprávě na příkladu J. V. Hráského a poděbradské společnosti Magdaléna Pokorná
Mgr. Vít Pěček 2020 Česká osvícenská pouť. Náboženské poutě v českých zemích na přelomu 18. a 19. století Milan Hlavačka
Mgr. Václav Skořepa 2020 Koncept sebeorganizace v disentu a postdisentu v Československu a Polsku Michal Kopeček
Mgr. David Smrček 2020 Street Politics and Collective Violence in Cisleithania in 1897 Milan Hlavačka
Mgr. Otmar Beneš 2019 „Rakousko i s ‚metály‘ zmizelo“: vztah české společnosti k řádům a vyznamenáním Miroslav Michela
Mgr. Jan Bouška 2019 Šlechta a národ Magdaléna Pokorná
Mgr. Michal Cáp 2019 Sociální status a prestiž v kariérách důstojníků v meziválečném Československu Ivan Šedivý
Mgr. Michaela Erbenová 2019 První, druhý a třetí život Eduarda Štorcha Milan Hlavačka
Mgr. Miroslav Kučera 2019 Levicové hnutí v Československu a v České republice v letech 1989–2004 Jan Rychlík
PhDr. et Mgr. Radovan Lovčí 2019 Vojta Beneš – politik, odbojář, pedagog a literát Jana Čechurová
Mgr. Martin Lundák 2019 Víno, rum a šnaps: alkohol v zákopech první světové války na příkladu českých vojáků rakousko-uherské armády Ivan Šedivý
Mgr. Eliška Švarná 2019 Lipno jako stavba socialismu Jan Randák
Mgr. Barbora Hunčovská 2017 Jazyk ve válce jako prostředek ne/porozumění (na příkladu rakousko-uherské armády 1914–1918) Ivan Šedivý
Mgr. Kamil Polehla 2017 Moravismus a moravská identita ve 20. století Jan Rychlík
PhDr. Jan Bárta 2015 Pozdní stalinismus a pokus o společenskou reformu na pozadí života a literárního díla Jana Procházky Miroslav Michela
PhDr. Ing. Jana Kasíková 2015 Problematika Displaced Persons po druhé světové válce v evropském kontextu z pohledu Československa Jana Čechurová
PhDr. Michal Kurz 2015 Vize a budování socialistických měst v období stalinismu Michal Stehlík
Mgr. Marta Kellerová Kordíková 2014 Psychiatrie zneužívaná a využívaná v Československu 1948-1990 Milan Hlavačka
Mgr. Matěj Trepeš 2014 Oficiální ideologie KSČ v období tzv. normalizace, „myšlenkový svět“ a identity normalizační politické elity KSČ Jan Rychlík

Oddělení moderních a soudobých dějin vzniklo v roce 2016 spojením původně samostatných seminářů českých moderních dějin a soudobých dějin. Oddělení zabezpečuje výuku i výzkum období od sklonku 18. století až de facto po současnost. Na počátku sledované doby stojí utváření moderního českého národa, jeho konec je však otevřený.  Z praktických důvodů je chronologický výklad v rámci kursových přednášek prozatím ukončen rokem 1992, tedy zánikem československého státu. V rámci další výuky včetně bakalářských a diplomových seminářů nicméně dochází k časovému přesahu do procesu postkomunistické transformace. Období je zkoumáno komplexně. Jeho vysvětlování a prezentace se neomezují pouze na politické dějiny, ale všímají si rovněž vývoje sociálního, kulturního, hospodářského i ideového a intelektuálního. Výklad i výzkum nejsou pojaty úzce pouze jako dějiny českého národa v Rakousku, Rakousko-Uhersku a Československu, ale rovněž jako historie širšího rakousko-uherského a československého prostoru v příslušném období a to v mezinárodním kontextu. Při studiu 19. století je přiměřeně věnována pozornost i dalším národům monarchie a ve 20. století (pro období let 1918–1992) všem národům a národnostem žijícím v dané době na československém území. Stejně jsou badatelsky a pedagogicky pokryta i území patřící k československému státu, která měla částečně odlišný vývoj od českých zemí (Slovensko, Podkarpatská Rus). Pedagogicky jsou problémy vztahu národů Rakousko-Uherska, otázky národnostních menšin v Československu a dějiny Slovenska a Podkarpatské Rusi pokrývány formou volitelných a specializačních přednášek a seminářů.

Vedle jednotlivých projektů bylo společné badatelské úsilí členů oddělení původně rozvíjeno především v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě (podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách). Posléze se pracovníci oddělení podíleli na realizaci úkolů v rámci programu PROGRES. V současnosti se zapojuje do řešení společného univerzitního programu Cooperatio.

Cílem pedagogického působení oddělení je poskytnout posluchačům v bakalářském studiu celkový přehled o českých dějinách 19., 20. i počátku 21. století a posluchačům navazujícího magisterského studia komplexní pohled na české a československé dějiny v 19. a 20. století, a to v širším evropském kontextu. Konkrétně pro jednotlivá období:

  • pro období 1792–1914: ukázat posluchačům s maximální možnou objektivitou postavení českého národa v habsburské monarchii se všemi pozitivy i negativy a vysvětlit význam tohoto období pro český vývoj, především z hlediska formování se politické kultury a tradic parlamentarismu, národní vývoj Čechů ukázat v komparaci jinými národy monarchie;
  • pro období 1918–1945: správně charakterizovat význam první československé republiky a její rozdílné vnímání u Čechů, Slováků a příslušníků národnostních menšin, ukázat posluchačům v čem byl její přínos a v čem její nedostatky. Vysvětlit rozdílnou situaci Čechů a Slováků v letech 1939–1945 a její důsledky pro poválečný vývoj;
  • pro období 1945–1989: ukázat příčiny a mezinárodní souvislosti nastolení komunistického režimu, ukázat (nedemokratický) charakter tohoto zřízení včetně jeho „progresívních“ rysů v oblasti sociální politiky, pokusy o jeho reformu v letech 1968–1969 a příčiny jeho zániku v roce 1989;
  • pro období po roce 1989: vysvětlit příčiny zániku Československa jako státu v roce 1992 a hlavní body politické a ekonomické transformace.

Z uvedených okruhů si posluchači volí i náměty pro své bakalářské a diplomové práce.

Pedagogická činnost zahrnuje pro každé období seznámení posluchačů s historiografií příslušného období, základní historiografický výcvik včetně kritické práce s prameny, získání základních faktografických informací. Dále pak zahrnuje odborné vedení v procesu přípravy a psaní bakalářské a magisterské, resp. v doktorském programu dizertační práce.

Členové oddělení rovněž pravidelně vstupují do veřejné diskuze prostřednictvím vystoupení v médiích, stejně jako se rozličnými způsoby podílí na popularizaci dějin a v roli expertů a hodnotitelů spolupracují s různými organizacemi kultivujícími historické vědomí české veřejnosti (mj. Společnost Edvarda Beneše, Památník Lidice, Post Bellum – Příběhy našich sousedů).

Úvod > O ústavu > Oddělení ÚČD > Oddělení moderních a soudobých dějin