Edičně zpřístupněná korespondence (Magdaléna Pokorná)

A. Prameny

 • Robert ADAM-Jaroslava JANÁČKOVÁ-Magdaléna POKORNÁ-Lucie SAICOVÁ ŘÍMALOVÁ-Stanislav WIMMER (eds.), Božena Němcová. Korespondence I., 1844-1852, Praha 2003; Korespondence II. 1853-1856, Praha 2004; Korespondence III. 1857-1858, Praha 2006; Korespondence IV. 1858-1862, Praha 2007.
 • Ludmila ADAMCOVÁ,  Vincenc Janda – dopisy z rovníku. Korespondence trojanovského rodáka z misií v Ekvádoru, Trojanovice 2008.
 • Viktor ADLER, Briefwechsel mit August Bebel und Karl Kautsky (vyd. Friedrich Adler), Wien 1954.
 • Jakub ARBES, Romaneto v listech. Korespondence z let 1867-1892, sest. Jaroslava Janáčková, Praha 2010.
 • Herrmann BAHR-Jaroslav KVAPIL, Briefe, Texte, Dokumente, Kurt Ifkovits –  Hana Bláhová (usp.),  Bern 2007.
 • Stanislav BATŮŠEK (zpracoval podle rukopisné edice Oldřicha Svozila), Přátelství básníků. Vzájemná korespondence Karla Dostála-Lutinova s Juliem Zeyerem a Otokarem Březinou, Brno 1997.
 • Věnceslava BECHYŇOVÁ–Zoe HAUPTOVÁ, Korespondence Pavla Josefa Šafaříka s Františkem Palackým, Praha 1961.
 • Václav BENDA-Kamila BENDOVÁ, Dopisy přes mříže, Kostelní Vydří 2007.
 • Edvard BENEŠ, Dopisy bratru Vojtovi. 1938-1944, k vyd. připr. Věra Olivová, Praha 1998.
 • Jan BÍLEK, Korespondence v archivní pozůstalosti Edvarda Beneše, Ivan Šťovíček (spolupr.), Moderní dějiny 16, 2008, s. 321-340.
 • Kateřina BLÁHOVÁ, „Zítra bude se muset založit český časopis pro literární historii…“ Vzájemná korespondence Jaroslava Vlčka a Jana Jakubce v letech 1898-1899, Listy filologické 131, 2008, č. 1-2, s. 171-229.
 • Jiří BLECHA (ed.), Alexander von Humboldt a české země, Praha 1996.
 • Tomáš BURSÍK,  12 dopisů napsaných generálnímu tajemníkovi OSN z pardubické věznice v roce 1956, České, slovenské a československé dějiny. [1]. Moderní přístupy k soudobým dějinám, Ústí nad Orlicí, s. 26-37
 • Karel ČAPEK, Korespondence I-II, ed. Marta Dandová-M. Cihlář, Praha 1993.
 • Karel ČAPEK, Listy Olze, Praha 1971.
 • Karel ČAPEK, Přijatá korespondence, ed. Marta Dandová-M. Cihlář, Praha 2000.
 • Jaroslav ČECHURA-Jana ČECHUROVÁ (ed.), Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty, Praha 1999.
 • Jaroslav ČECHURA-Jana ČECHUROVÁ (ed.), Vzájemná korespondence Josefa Pekaře a Antonína Rezka, Časopis Národního muzea 157, 1998, č. 3-4, s. 37-68.
 • Jaroslav ČECHURA-Jana ČECHUROVÁ, Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého, Sborník Národního muzea-A, 2004, č. 1, s. 1-36.
 • Bořivoj ČELOVSKÝ (uspoř., komentáři a pozn. opatřil), „Emigranti“. Dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948, Šenov u Ostravy 1998.
 • Pavel ČTVRTNÍK-Jan GALUŠKA-Patricia TOŠNEROVÁ, Poštovnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Liberec 2008.
 • Jindřich DEJMEK, Korespondence Kamila Krofty s Edvardem Benešem, Sborník archivních prací 44, 48, 1994, 1998, s. 449-555, 107-208.
 • Jakub DEML, Carrisime, kde se touláte? Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic, k vyd. připř., doprovodné texty, vysvětlivky a ediční poznámku napsaly Šárka Kořínková-Iva Mrázková, Praha 2010.
 • Dopisy Jaroslava Mezníka o myšlence a politice sociální demokracie, Tomáš ZAHRADNÍČEK –  Milan DRÁPALA (eds.), Soudobé dějiny 16, 2009, č. 2-3, s. 359-385.
 • Yvetta DÖRFLOVÁ, Láska mladého aristokrata k dceři národa aneb „vám vstříc nepřináším ani trochu pýchy aristokratické, upusťte též od své hrdosti měšťanské“, in: JUDr. Václav Kounic a jeho doba (Země a kultura ve střední Evropě 12), ed. Jiří Malíř a Martin Rája, Brno 2009, s. 43-58.
 • Eva DRAŠAROVÁ et al., Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1911-1912, 2 díly, Praha 2008.
 • Antonín DVOŘÁK, Korespondence a dokumenty. Kritické vydání sv. 9. 10, ed. Milan Kuna a kol., přel. Eliška Nováková – Libor Trejdl, Praha 2004.
 • Ewa DZIURZYNSKA-Marek ĎURČANSKÝ-Pavel KODERA (eds.), Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypka i Bedřichem Hroznym, Kraków 2007.
 • Erich EICHLER-Gerhart SCHRÖTER (Hrsg.), Deutsch-tschechischer Wissenschaftsdialog im Lichte der Korrespondenz zwischen Wilhelm Streitberg und Josef Zubatý 1891-1895, Münster 1999.
 • Andreas ENGELHART, Allgemeiner österreichischer oder neuester Wiener Sekretär und Hausadvocat für alle im Gerichts-, Geschäfts- und Privatleben vorkommenden Fälle: unentbehrliches Handbuch bei der Abfassung aller Arten Briefe, Eingaben, Gesuche, Klagen, Verträge, Urkunden, mit ausführlicher Belehrung über die betreffenden Gesetze: das Stämpel-, Post-, und Telegraphen- und Zollwesen, Wien 1856.
 • Renata FERKLOVÁ-Yvetta DÖRFLOVÁ, Činnost českých spisovatelů a česká politika v roce 1917, Literární archiv 30, 1998, s. 69-238.
 • Zdeněk FIŠER (ed.), Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery, Listy českým přátelům, sv. 4, Vysoké Mýto 2003.
 • Zdeněk FIŠER (ed.), Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery, Listy Klácelovi, sv. 3, Vysoké Mýto 2003.
 • Zdeněk FIŠER (ed.), Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery, Listy moravským přátelům, sv. 2, Vysoké Mýto 2002.
 • Zdeněk FIŠER (ed.), Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery, Listy slovenským přátelům, sv. 5, Vysoké Mýto 2007.
 • Zdeněk FIŠER (ed.), Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery, Listy Palackému, sv. 1, Vysoké Mýto 2002.
 • Zdeněk FIŠER (ed.),  Korespondence Daniela Slobody s Jozefem Miloslavem Hurbanem, Brno 2009.
 • Martin FRANC, Úderná skupina? Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů Ivana Málka, Praha 2009.
 • Johann Wolfgang GOETHE, Utrpení mladého Werthera, Praha 2008.
 • Frank HADLER (vybral, přeložil a uspořádal), Weg von Österreich! Das Weltkriegsexil von Masaryk und Beneš im Spiegel ihrer Briefe und Aufzeichnungen aus den Jahren 1914 bis 1918, Berlin 1995.
 • Dagmara HÁJKOVÁ, Velká válka (1914-1918) v korespondenci, korespondence za války, Masarykův sborník 11-12, 1999-2003, vyd. 2004.
 • Dagmara HÁJKOVÁ-Ivan ŠŤOVÍČEK-Helena NOVÁČKOVÁ, Edvard Beneš a M. R. Štefánik-svědectví jejich dopisů, Sborník archivních prací 54, 2004. č. 2, s. 567-655.
 • Josef HANZAL, Poslední dopis Josefa Šusty, Dějiny a současnost13, 1991, č. 3, s. 51-54.
 • Josef HANZAL-Blanka SVADBOVÁ, Korespondence Zdeňka Nejedlého s historiky Gollovy školy, Praha 1978.¨
 • Václav HAVEL, Dopisy Olze, (Toronto 1985), Praha 1992.
 • Vladimír HELLMUTH-BRAUNER (ed.), Přátelství z konce století. Vzájemná korespondence Zdenky Braunerové s F. X. Šaldou, Praha 1939.
 • Petr HOLMAN-Miroslav ČERVENKA-Miroslav BALAŠTÍK, Otokar Březina, Korespondence I (1884-1908). Korespondence II (1909-1929), Brno 2004.
 • Jiří HOLÝ, Román v dopisech a dopisy o románech, Česká literatura 31,1983, č. 6, s. 560-561.
 • Wilm HOSENFELD, „Ich versuche jeden zu reten“. Das Leben eines deutschen Offiziers in Briefen und Tagebüchern, München 2004.
 • František HRUBÍN -Václav ČERNÝ, Vzájemná korespondence z let 1945-1953, ed. Růžena Hamanová, Praha 2004.
 • Jaroslava JANÁČKOVÁ-Alena MACUROVÁ, Poslední slovesný výkon Boženy Němcové, Česká literatura 44, 1996, č. 1, s. 3-16.
 • František JANOUCH, Sám ďábel by se rděl. Otcovy dopisy z nacistických koncentráků. Shromáždil, vybral, úvodem a komentáři opatřil František Janouch, částečně přeloženo z němčiny, Praha 2003.
 • František JANOUCH-Martin GROMAN-Daniel ŠTĚPÁNEK (připr.), Na smutek není čas. Korespondence mezi Františkem a Rivou Krieglovými a Františkem Janouchem a Adou Kolmanovou (1974-1979), Praha 2009.
 • Petr JIČÍNSKÝ, Mezi jásotem a obavami. Dopis ženy želetavského četníka jako příspěvek ke každodennosti převratu v roce 1918, Západní Morava. Vlastivědný sborník 7, 2003, s. 137-145.
 • Ivan M. JIROUS, Magorovy dopisy, uspoř. k vyd. připrv. a komentář napsali Andrej Stankovič-Zuzana Jürgensová, Praha 2005.
 • Jaroslava JISKROVÁ, Milostný listář. Výbor z milostné korespondence českých spisovatelů 19. a 20. století, Praha 1986.
 • Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci, k vyd. připravili a úvodní studii napsali Tomáš BOROVSKÝ-Jiří LACH, Brno 2006.
 • Jan KABELÍK (vyd.), Korespondence a zápisky Jana Helceleta, Brno 1910.
 • Franz KAFKA, Dopisy Mileně, (ed. František Kautman), Praha 1968.
 • Jiří KAREN, Kdybych se snad nevrátil… Korespondence a deníky z totálního nasazení, k vyd. připravil Josef Ruszelák, Praha 2006.
 • Karla Aloisa Vinařického Korespondence a spisy pamětní na památku stých jeho narozenin k tisku připravil Václav Otakar SLAVÍK, díl I-III, Praha 1903, 1909, 1914.
 • Josef KLIK (vyd.), Josef ŠUSTA (předmluva), Listy úcty a přátelství. Vzájemná korespondence Jaroslava Golla a Josefa Pekaře, Praha 1941.
 • Hana KLÍNKOVÁ-Ivan MARTINOVSKÝ, Korespondence mezi Karlem Klostermannem a Františkem Hollmannem v letech 1908-1923. (Edice). Minulostí Západočeského kraje43, 2008, s. 263-363
 • Bohuslav KNOESL (ed.), Jaroslav Vrchlický – Eduard Albert. Vzájemná korespondence, Praha 1954.
 • Helena KOKEŠOVÁ, Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence, Praha 2004.
 • Helena KOKEŠOVÁ, Gustav Eim. Životopisná studie a edice korespondence, Praha 1999
 • Korespondence a zápisky Františka Ladislava Čelakovského, I-III, ed. František Bílý, Praha.
 • Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Rezek. ed. Jan BÍLEK-Helena KOKEŠOVÁ-Vlasta QUAGLIATOVÁ, Praha 2011.
 • Korespondence T. G. Masaryk – Bedřich Hlaváč, ed. Vratislav DOUBEK–Martin KUČERA (ed.), Praha 2001
 • Korespondence T. G. Masaryk – Karel Kramář, ed. Jan BÍLEK-Helena KOKEŠOVÁ-Vlasta QUAGLIATOVÁ-Lucie SWIERCZEKOVÁ, úvodní studie Martin Kučera – Josef Tomeš, Praha 2005.
 • Korespondence T. G. Masaryk – slovenští veřejní činitelé [do r. 1918], ed. Jan RYCHLÍK, Praha 2008.
 • Korespondence T. G. Masaryk – staročeši, ed. Jan BÍLEK–Helena KOKEŠOVÁ–Vlasta QUAGLIATOVÁ, Praha 2009.
 • Korespondence T. G. Masaryk-Edvard Beneš 1914-1918, ed. Dagmar HÁJKOVÁ-Ivan ŠEDIVÝ, Praha 2004
 • Jiří KOŘALKA, Nové poznatky ve zpřístupnění korespondence Františka Palackého. Úvaha o půvabu historického řemesla, Časopis Národního muzea128, 2009, č. 2, s. 349-365.
 • Marie KRULICHOVÁ, Nechte mne zapomenout na sny mé. Korespondence Tomáše G. Masaryka se Zdenkou Šemberovou, Praha 1996.
 • Marie KRULICHOVÁ-Milan JANKOVIČ, Zapomenuté hlasy: korespondence, deníkové záznamy a kresby z první světové války, Hradec Králové 1986.
 • Martin KUČERA, Dopisy Aloise Rašína politickým přátelům a staršímu bratru Josefovi z období perzekuce pokrokářského hnutí (1893-1895), Moderní dějiny 5, 1997 (vyd. 1998), s. 179-279.
 • František KUTNAR, Dopisy českých vystěhovalců, in: Začiatky českej a slovenskej emigrácie do USA. Česká a slovenská robotnická emigrácia v období I. internacionály, Bratislava 1970.
 • Jiří LACH, Poslední dopis Josefa Šusty Karlu Stloukalovi, Historický obzor 11, 2000, č. 3-4.
 • František LANGER, Dopisy do vězení. (Dopisy Františka Langera Janu Vladimíru Langerovi). 52, 2004, č. 6, s. 797-821.
 • Iva MÁLKOVÁ (ed.), Adresát František Hrubín. (Dopisy F. Hrubína, J. Seiferta, J. Strnadla, E. Frynty), Brno 2010.
 • Jakub MALÝ, Dopisovatel. Navedení ke spisování listů a psaní všeho druhu s bohatou sbírkou nejrozmanitějších vzorů, Praha 1869.
 • Tomáš Garrigue MASARYK, Dopisy Oldře, vybrala, uspořádala, ediční poznámku napsala a rejstřík sestavila Dagmara Hájková, Praha 2006.
 • Josef Karl MAYR, Metternichs geheimer Briefdienst. Postlogen und Postkurse, Wien 1935.
 • Milá mama. / Dear Alice. Korespondence Alice a Charlotty G. Masarykových 1915-1916, [k vyd. připr.] Hájková, Dagmar – Soukup, Jaroslav,  Praha 2001.
 • P. MOLISCH (vyd.), Briefe zur deutschen Politik in Österreich von 1848 bis 1918, Wien-Leipzig 1934.
 • My, nasazení na nucené práce ve druhé světové válce. Z dopisů, vyprávění a dokumentů některých nasazených získaných v roce 2003. [Sborník zpracoval]: Jaroslav Bílek, Žďár nad Sázavou 2004.
 • Na shledanou v lepších časech. Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby marnosti (1968-1989), (usp. Alena a Michal PŘIBÁŇOVI), Praha 2011.
 • Není dálky… Vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let 1930-1949, ed. Jan WIENDL – Jan KOMÁREK, Praha 2003
 • Miloslav NOVOTNÝ (ed.), Jan Neruda. Dopisy, Praha 1965.
 • Miloslav NOVOTNÝ (ed.), Život Boženy Němcové I–VI, Dopisy a dokumenty, Praha 1951–1959.
 • Františka PALACKÉHO korespondence a zápisy I-III, Praha 1898-1911.
 • František PALACKÝ, Briefe an Therese. Korrespondenz von František Palacký mit seiner Braut und späteren Frau aus den Jahren 1826-1860, úvod Jiří Gruša, Hrsg. Jiří Kořalka, Dresden 2003.
 • Radovan PEKAŘ, Milostné listy Karla Kramáře Naděždě Nikolajevně Abrikosové, Slovanský přehled 90, 2004, č. 1, s. 129-162.
 • Bedřich PEŠKA, Gratulant čili ouplná sbírka přání v řeči vázané i nevázané k novému roku, k jmeninám i zrozeninám, ke školním zkouškám a jiným příležitostem s připojenou částí slov do památní knihy a nápisů náhrobních ku všeobecné potřebě a obzvláště pro mládež, Praha 1850.
 • Sofie PODLIPSKÁ, Z let probuzení. Kniha první: Paměti a korespondence Bohuslavy Rajské z let 1839-1844; Kniha druhá: Korespondence Bohuslavy Rajské a Františka Ladislava Čelakovského, Praha 1872.
 • Magdaléna POKORNÁ-Kateřina KOUDELKOVÁ-Marie MALÁ ve spolupráci s Hedvikou HONZÁTKOVOU a Jarmilou HURTOVOU (Edd.), Spoléhámť se docela na zkušené přátelství Vaše… Vzájemná korespondence Josefa Jirečka a Václava Vladivoje Tomka z let 1858-1862, Praha 2008.
 • Jiří POKORNÝ, Vzájemná korespondence bratří Grégrů, in: Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století, Praha 1997, s. 145-151.
 • Alois PRAŽÁK, Paměti a listář Dra Aloisa Pražáka I-II (vyd. F. Kameníček), Praha 1926-1927.
 • Pražský lingvistický kroužek v korespondenci: Bohuslav Havránek, Roman Jakobson, Vilém Mathesius, Jan Mukařovský, Bohumil Trnka, Miloš Weingart. Korespondence z let 1923-1974, ed. Marie HAVRÁNKOVÁ, Praha 2008.
 • Vilém PREČAN, Ke spolupráci dvou posrpnových exilových nakladatelství. Korespondence z let 1971-1987 s dodatky z roku 1996, in: Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003, s. 53-134.
 • Profesora Augusta Sedláčka listy důvěrné, (předmluvu napsal Josef Blüml), Mladá Vožice 1998.
 • Přátelé Zeyer – Herites. Vzájemná korespondence, ed. Božena HERITESOVÁ, Praha 1941.
 • Ladislav QUIS, Korespondence K. Havlíčka, Praha 1903.
 • Ernst RUTKOWSKI, Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie unter besonderer Berücksichtigung des böhmisch-mährischen Raumes. I. Der Verfassungstreue Grossgrundbesitz 1880-1899, II. Der Verfassungstreue Grossgrundbesitz 1900-1904,  III. Der Verfassungstreue Grossgrundbesitz 1905-1908, München 1983-2011.
 • Ilse SEEHASEOVÁ, Pojetí překladatelství Otokara Fischera ve světle jeho korespondence s Rudolfem Fuchsem, Česká literatura 31, 1983, č. 3, s. 218-236.
 • Milada SEKYRKOVÁ, Vzájemná korespondence Václava Novotného, Jaroslava Prokeše a Otakara Odložilíka, Sborník archivních prací 51, 2001, č. 1, s. 85-274.
 • Martina SENDLEROVÁ-Milan ŘEPA, Josef Pekař a Arne Novák ve světle vzájemné korespondence, Česká literatura  56, 2008, č. 5, s. 651-665.
 • Sládek-Zeyer. Vzájemná korespondence, ed. Josef Š. KVAPIL, Praha 1957.
 • Karel STLOUKAL, Milostné dopisy Františka Ladislava Riegra a Marie Palacké, Praha 1932.
 • Martin SVATOŠ, Výbor z korespondence filologa Josefa Krále, Praha 1989.
 • Karolina SVĚTLÁ, Bouřky. Příběh Karoliny Světlé a Jana Nerudy. Korespondence Karoliny Světlé z roku 1862, Stanislav Wimmer et al. (ed.), Příbram 2007.
 • Emanuel SVOBODA, Alšovy listy milostné, Praha 1941.
 • Petr ŠÁMAL, Josefa Šusty léta protektorátní, Dějiny a současnostč. 4, s. 36-40.
 • Jana ŠETŘILOVÁ-Jaroslav ČECHURA (připr. k vyd.), Listy důvěrné. Vzájemná korespondence Hany a Edvarda Benešových, Praha 1996.
 • Michal ŠIMŮNEK et al. (eds.), The letters on G. J. Mendel. Correspondence of William Bateson, Hugo Iltis, and Erich von Tschermak-Seysenegg with Alois and Ferdinand Schindler, 1902-1935, Červený Kostelec 2011.
 • Josef ŠKVORECKÝ-Lubomír DORUŽKA, Psaní, jazz a bláto v pásech. Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby kultů (1950-1960),(uspořádal, ve spolupráci s autory k vydání připravil, ediční poznámku a doslov napsal a rejstřík sestavil Michal PŘIBÁŇ), Praha, 2007.
 • Josef ŠKVORECKÝ-Jan ZÁBRANA, Jak je ve světě člověk. Dopisy Josefa Škvoreckého a Jana Zábrany, (usp. Alena a Michal PŘIBÁŇOVI), Praha 2010.
 • Zdeněk ŠOLLE (ed.), 2 svazky, Praha 1993-1994 Masaryk a Beneš ve svých dopisech z doby pařížských mírových jednání v roce 1919, Praha 1993-1994.
 • Jan THON (ed.), Rodinné listy K. Sabiny, Praha 1947.
 • Hugo TRAUB, Ze života Alfonse Šťastného. Vydání jeho korespondence s Ed. Grégrem, Praha –Brno 1928
 • Johannes URZIDIL, Život s českými malíři. Vzájemná korespondence s Janem Zrzavým. Vzpomínky – texty – dokumenty. ed. Vladimír Musil, Horní Planá 2003.
 • Adolf VAŠEK, Milostné listy Viléma Mrštíka Helence: nové dokumenty ke genezi Pohádky máje, Praha 1928.
 • Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Wiener Anteil an den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung. J. V. Zlobický (1743-1810) ) und Zeitgenossen: Leben, Werk, Korrespondendenz, ed. Josef VINTR–Jana PLESKALOVÁ, Praha 2004.
 • Marek VLHA (ed.), Dopisy z války Severu proti Jihu. Korespondence českých vojáků v americké občanské válce, Brno 2010.
 • „Vojáku Vladimíre…“. Karel Čapek, Jindřich Groag a odpírači vojenské služby z důvodu svědomí, (sestavil, úvodní studii napsal a k vydání připravil Zdeněk BAUER, Praha 2009.
 • Alena WAGNEROVÁ (uspoř.), Dopisy Mileny Jesenské, Praha 1998.
 • Michael WÖGERBAUER, Romány „o ničem“. Pražská spisovatelka Maria Anna Sagarová (1729-1805) a její ženská poetika románu (1771, 1774), in: Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha 2009, s. 393-406.
 • V. V. ZELENÝ (ed.), Karla Havlíčka rodinné listy brixenské, Kutná Hora 1896.

(Bližší a průběžně aktualizované údaje na biblio.hiu.cas.cz)

Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia soudobých a moderních dějin > Edičně zpřístupněná korespondence (Magdaléna Pokorná)