Tinková, Daniela

 

doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD.

*18. 11. 1973, Znojmo

CV in English for download

Oddělení didaktiky, teorie a metodologie historické vědy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

daniela.tinkova@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010 – doc. (FFUK)
 • 1998 – 2002 – doktorské studium v režimu cotutelle, Ústav světových dějin FFUK – EHESS Paříž
 • 1997 – 1998 – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paříži (EHESS), diplom DEA
 • 1991 – 1996 – FFUK v Praze, obory historie a francouzština

Přehled zaměstnání

 • 2006 – dosud – odborná asistentka, poté docentka na Ústavu českých dějin
 • 2001 – 2006 – Fakulta humanitních studií UK, odborná asistentka (Historický modul + Katedra obecné antropologie)
 • 2001 – 2004 – Výzkumné centrum pro dějiny vědy, částečný úvazek
 • 1996 – 1997 – Historický ústav AVČR, odd. Biografického slovníku

Odborné zaměření

 • evropské a české osvícenství
 • sociální a kulturní dějiny Evropy a českých zemí 16.-19. století
 • moderní historiografie
 • dějiny vědy a medicíny

Granty

 • 2017 – 2019 – hl. řešitelka grantu GAČR Neklidní zemřelí. Dekriminalizace, medikalizace a sekularizace sebevraždy v 17.-19. století (s dr. Tomášem Malým a Mgr. Terezou Liepoldovou)
 • 2011 – 2013 – spoluúčast (s prof. M. Lenderovou a dr. V. Hanulíkem) na grantu GAČR Tělo v dlouhém 19. století
 • 2009 – 2011 – grant GAAV: Informace a propaganda – cirkulace informací v době Francouzské revoluce; výsledky hodnoceny jako vynikající
 • 2009 – 2011 – grant GAČR: Homo hygienicus: zdravotní policie a osvěta v osvícenských Čechách
 • 2003 – 2005 – postdoktorandský grant GAČR: Gender a biomoc v osvícenské vědě a medicíně

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2005 – 2006 – roční studijní pobyt (stip. Jeana Monneta) na Evropské univerzitě ve Fiesole u Florencie
 • 2001 – semestrální pobyt v rámci programu Erasmus na Evropské univerzitě (Instituto universitario Europeo) ve Fiesole u Florencie
 • 1998 – 2002 – 3 půlroční pobyty v rámci doktorandského studia en cotutelle tamtéž.
 • 1997 – 1998 – roční studijní pobyt (stipendium francouzské vlády) v Paříži (EHESS), příprava na diplom D.E.A.;
 • 1994 – 1995 – roční studijní pobyt (stipendium francouzské vlády) v Paříži, na Ústavu dějin Francouzské revoluce na univerzitě Paris I – Panthéon-Sorbonne

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • ROK – položka členství
 • Redakční rady:
  • 2011 – dosud – Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století; 2011-2017 předsedkyně red. rady
  • 2004 – dosud – Dějiny – teorie – kritika, členka redakční rady
  • 2009 – 2010 – Historická sociologie, členka redakční rady
 • Oborové rady:
  • České dějiny – FFUK
  • 2018 – dosud – Historie – Katedra historie, Univerzita Hradec Králové
  • 2018 – Filozofie a historie přírodních věd – Přírodovědecká fakulta UK
 • Vědecké rady:
  • 2019 – dosud – vědecká rada Muzea hl. m. Prahy
Bibliografie

Knižní monografie

 • Tinková: disertace Déicide, suicide, infanticide au temps du désenchantement du monde, EHESS Paris 2002, publikováno elektronicky na doc-thèses ; tiskem vyšlo jako Péché, crime, folie au temps du désenchantement du monde, Presses académiques francophones, Strasbourg 2013.
 • Tinková: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Argo, Praha 2004
 • Tinková: Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Argo, Praha 2010
 • Tinková: Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě, Argo, Praha 2011
 • Tinková: Zákeřná Mefitis. Zdravotní policie a osvěta v osvícenských Čechách, Argo, Praha 2012
 • Tinková: Bez zpěvu a bez zvonění. Dekriminalizace sebevraždy mezi sekularizací a medikalizací. Argo, Praha 2021(dílčí spolupráce – podkapitoly: Tereza Liepoldová a Tomáš Malý)
 • Francouzská revoluce, Triton, Praha 2008
 • Revoluční Francie 1787-1799, Triton, Praha 2009
 • Velké dějiny zemí Koruny české XI. a (1792-1860), spoluautoři Pavel Bělina a Milan Hlavačka, Paseka, Praha-Litomyšl 2013
 • Velké dějiny zemí Koruny české XI. b (1792-1860), spoluautoři Milan Hlavačka, Jiří Kaše, Jan P. Kučera, Paseka, Praha-Litomyšl 2014
 • Tělo mezi medicínou a disciplínou, spoluautoři Vladan Hanulík a Milena Lenderová, Lidové noviny, Praha 2014; podíl 1/3.

Slovníky a encyklopedie:

 • Encyklopedie novověku. 1492-1815, spoluautoři Miroslav Hroch, Karel Kubiš, Luďa Klusáková, Jan Tuček. Nakl. Libri, Praha 2005

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku – zahraniční

 • « Protéger ou punir? Les voies de la décriminalisation de l’infanticide en France et dans les domaines des Habsbourg (XVIIIe – XIXe siècles) », in Crime, History and Societies / Crime, Histoire et Sociétés 9/2. Droz, Genève 2005, s. 43-71.
 • Tschechisch als Karrierevorteil? Die Professionaliserung der Geburtshilfe und das Problem des sprachlichen ‚Utraquismus‘ an der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert, in Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Lander, 49 (2009) 1, Oldenbourg Verlag, München, s. 76–95, ISSN 0523-8587
 • Une espérance révolutionnaire en Moravie. L´imaginaire politique et philosophique de trois curés francophiles (1790-1803), in Annales Historiques de la Révolution Francaise – 2012 – N° 4, s. 103-130
 • Dass „Revolutionen in der politischen, und moralischen Welt so nothwendig seyen, wie Stürme und Ungewitter in Natur“. Sympathisanten der Französischen Revolution unter Geistlichen in Südmähren. In: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. R. Oldenbourg Verlag München, Band 52 (2012), Heft 2, 2012, s. 239-276, ISSN 0523-8587.
 • Le suicide comme transgression. entre normes religieuses, pénales et médicales du Xvii e au XiXe siècles. Revue des études slaves, t. 91, Fascicule 4, 2020, s. 521-540, Institut d´Etudes Slaves I, Paris

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku – cizojazyčné

 • Fred Bérence, écrivain francophone à Prague. In: Moderní dějiny. Sborník k dějinám 19. a 20. století. = Modern History. Praha: Historický ústav AV ČR 8, (2000), s. 225-232.
 • Sinner, Criminal, or Lunatic? Fabrication of the „Criminal“ in the Process of Secularization (17th19th Centuries) in Meeting the Other, Studies in Comparative History, pro Studia Historica LVI, AUC, Philosophica et Historica 2/2003, Praha 2006
 • „Suicide, His Body and His Soul in the Age of Reason“, in : Menschen, Strukturen, Handlungen, Václav Bůžek – Dana Štefanová (edd.), Opera Historica 9, České Budějovice 2001, str. 295-324
 • Selbstmordstrieb auf den Leib eingeschrieben. Selbsttötungsdebatte in der französischen und deutschen medizinischen Literatur an der Wende des 18 und 19 Jahrhundert. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 32/2018 – Supplementum: Literatur und Suizid Brno 2018, s. 11-33. ISSN 1803-7380 (print), ISSN 2336-4408 (online)https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/138926/1_BrunnerBeitratgeGermanistikNordistik_32-2018-3_4.pdf?sequence=1

Článek v časopise nebo v relativně pravidelně vycházejícím sborníku – domácí, českojazyčné

 • „Dobrovolná smrt a elita Francouzské revoluce“, in Český časopis historický, 1/1997, str. 1-34
 • „Profanace posvátna a odkouzlování světa. Rouhačství a svatokrádež mezi „magickým světem“ tradiční Evropy a na prahu občanské společnosti“, in Lidé města 12/2003, s. 13-49.
 • Předcházet či trestat? Problém infanticidia v osvícenské společnosti / Daniela Tinková. In: Český časopis historický = The Czech Historical Review Praha : Historický ústav AV ČR 101, č. 1, (2003) s. 27-76
 • “Ilegitimita a nová ekonomie života: svobodné matky a nemanželské děti mezi sociální péčí a kontrolou v osvícenském “Rakousku””, in: Historická demografie 27, Sociologický ústav AVČR, 2003, ISSN: 0323-0937, str. 133-172
 • „Revoluce a smysl dějin. Esej o mýtu revolučního zlomu a „logiky“ dějin v historiografické reflexi“, in Dějiny-teorie-kritika I., Praha 2004, str. 30-59
 • „Čas nejistot“ a „kritický obrat“. K diskusím ve francouzské historiografii na sklonku 90. let, in Dějiny – teorie – kritika II., Praha 2004, s. 253-269
 • Exodus zemřelých: Počátky medikalizace smrti v pozdně osvícenských Čechách. In Sociální studia. roč. 8/2011, č. 2: Smrt. Brno: Masarykova univerzita. S. 35-55. https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5891/4998
 • Názory venkovského faráře aneb „Velká evropská revoluce ještě není završena“. „Correspondance littéraire“ Jana Ferdinanda Opize s Karlem Killarem, in Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a FFUK, 1,1/2011, s. 81-96. ISSN 1804-6983.
 • Kariéra prvních krajských lékařů a chirurgů v Čechách po josefínských reformách, Český časopis historický 109/2011, Číslo 3, s. 432-487.
 • Mechanismus vášní v „économie animale“. K otázce vášní duše v osvícenské medicíně, in Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a FFUK, 2, 4 (2014), s. 73-91.
 • Biomoc a „medikalizace“ společnosti jako rysy „modernity“. In AntropoWebzin, 3-4, 2014, s. 107-118.
 • Osvícenství a věda v českých zemích 18. století, in In Acta Universitatis Carolinae Pragensis – Historia Universitatis Carolinae Pragensis / Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy 2017, Karolinum 2018, s. 15-28
 • Osvícenství a věda v českých zemích 18. století, in Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2017 Tomus LVII. Fasc. 2 Pag. 15–28
 • „Sebevražedný pud“ vepsaný do těla. Diskuse o sebevraždě v německojazyčné a francouzské lékařské literatuře mezi Wertherem a Kleistem (přelom 18. a 19. století). In Ergot, revue pro filozofii a společenské vědy, 2019/1, s. 33-51. ISSN 2533-7564. https://ergotsite.wordpress.com/2019/03/28/sebevrazedny-pud-vepsany-do-tela-diskuse-o-sebevrazde-v-nemeckojazycne-a-francouzske-lekarske-literature-mezi-wertherem-a-kleistem-prelom-18-a-19-stoleti/
 • Bez zpěvu a bez zvonění. Tělo a duše sebevraha před vrchnostenskými soudy v předosvícenském období. Historie – otázky – problémy 1/2019, ročník 11, č. 1, s. 146-165. ISSN 1804-1132 (Print)
  ISSN 2336-6672 (Online) https://historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/
 • S Tomášem Malým: Boj o posvěcenou půdu. Zacházení s těly sebevrahů v brněnské diecézi po dekriminalizaci sebevraždy (1850-1900) In Časopis Matice Moravské 139/2020, S. 65-92.
 • Učinit neviditelné viditelným. Od anatomické Venuše k tajemství počátku. In Opuscula Historiae Artium, 68, 2019, s. 256-267, Brno.
 • Osvícenství jako proces „vernakularizace vědění“. In Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století 10, 2/2020, s. 11-19.
 • Osvícenství, obrození, vernakularizace či „kulturní obnova“? Dodatečné poznámky ke konceptu osvícenství jako „demokratizace vědění“ a ke vztahu osvícenství a obrození. In Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století 10, 2/2020, s. 49-61.

Článek ve sborníku – zahraniční

 • „L´apprivoisement idéologique et artistique du passé: le roman historique tchèque, 1945-1989“. In La littérature face à l‘histoire, Discours historique et fiction dans les littératures est-européenes, L Harmattan, Paris 2005, p. 185-199
 • „Le champ de bataille d’Austerlitz. Deux siècles de mémoire vivante“ in Les lieux de mémoire en Europe centrale, Antoine MARES (ed.), INALCO – Université Paris I, 2009, s. 49-58.
 • „La (re)naissance de l’obstétricien(ne). Une nouvelle profession dans l´Europe des Lumières? L´exemple de deux régions habsbourgeoises – a Toscane et la Bohême (1750-1820)“ in Saperi a confronto. Trasmissione dei saperi nell’Europa dal XIII al XIX secolo, Maria Pia PAOLI (ed.), Scuola Normale Superiore, Pisa, 2009, s. 395-412, ISBN 978-88-7642-350-5
 • « La grande révolution de l’Europe n’est pas encore achevée». La Correspondance littéraire de deux « jacobins » francophones de province en Bohême. In Le rayonnement francais en Europe centrale du XVIIe siecle a nos jours. Centre d´Etudes des Mondes Moderne et Contemporain, ed. Olivier CHALINE – Jaroslaw Dumanowski – Michel FIGEAC, Bordeaux 2009, s. 386-406. ISBN : 2-85892-346-7 ; EAN/ISBN : 978-2-85892-346-9
 • La peste de la liberté. Les franҁais suspets de jacobinisme en Bohême et en Moravie (1790-1800), in La République en voyage (1770-1830), Gilles Bertrand – Pierre Serna (eds.), Presses Universitaires de Rennes 2013, s. 109-121.
 • „Das Recht, die Beleidigung Gottes zu rächen“. Verwandelte Auffassung der „Religionsverbrechen“ an der Wende des 18. Jahrhunderts, in HLAVAČKA M. – A: BRAUNEDER (eds.), Bürgerliche Gesellschaft auf dem Papier: Konstruktion, Kodifikation und Realisation der Zivillgesellschaft in der Habsburgermonarchie, Duncker und Humblot, Berlin 2014, s. 379-405.

Článek ve sborníku – domácí, českojazyčné

 • „Gironda mezi rudou a bílou I. Otázka „Republiky bez Teroru“ ve francouzské historiografii 19. století“, in Interpretace Francouzské revoluce, CDK Brno 2004, s. 40-54
 • „Gironda mezi rudou a bílou II. Tváří v tvář „jakobínské vizi“ revoluce ve 20. století“, in Interpretace Francouzské revoluce, CDK Brno 2004, s. 105-116
 • „Povera nostra Toscana“ a „francouzská uzurpace“. Z exilové korespondence arcivévody Ferdinanda a toskánského vyslance ve Francii, Luigi Angioliniho (1799-1803) v pražském Národním archivu, in Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ, Napoleonské války a historická paměť (Země a kultura ve střední Evropě 1), Brno 2005, s. 125-145, ISBN 80-86488-32-3.
 • Jazyk, symbol, revoluční moc. Ke sporům o „kulturní interpretaci“ Francouzské revoluce ve francouzské a anglosaské historiografii poslední čtvrtiny 20. století, in Kultura jako téma a problém dějepisectví, Tomáš Borovský – Jiří Hanuš – Milan Řepa (eds.), edice Země a kultura ve střední Evropě 2, Brno 2006, s. 71-89. „Člověk-stroj“ nebo „člověk citlivý“? K vitalistické fyziologii 18. století a myšlení Jiřího Prochasky, in Historia – Medicina – Cultura. Sborník prací Ústavu dějin lékařství, Karel ČERNÝ (ed.), 1. lékařská fakulta UK, Praha 2006, s. 107-131
 • „Biomoc a „politická anatomie lidského a společenského těla“. Foucaultův koncept biomoci ve vztahu k otázce modernizace státu, zrození humanitních věd a medikalizace společnosti na přelomu 18. a 19. století“ in Conditio Humana – konstanta či historická proměnná?, L. Storchová (ed.), FHS UK Praha 2006, s. 115-139
 • „Historie jako aplikovaná psychologie. K pozitivismu a historickému skepticismu Hippolyta Taina a jeho ohlasu v českém prostředí“, in Historik v proměnách doby a prostředí – 19. století, Jiří Hanuš – Radomír Vlček (eds.), Brno 2007, s. 57-83
 • – s Janem Horským: Roger Chartier: Nové intelektuální a kulturní dějiny jako historiografická odpověď na výzvy postmoderních kritik, in Jiří HANUŚ – Radomír VLČEK (eds.), Historik v proměnách doby a prostředí – 20. století, Matice moravská, Historický ústav AVČR, v. v. i., Brno 2009, s. 27-56
 • „Ohyzda na prodej“ a „zmatení pojmů“. Koncept svobody a rovnosti v protirevolučních brožurách z českých zemí (1793-1799) in Francouzský švindl svobody, C. Mádl – D. Tinková (eds.), Argo, Praha 2012, s. 101-142.
 • „Medizinische Polizey“: Koncept veřejného zdraví a hygieny mezi neohippokratismem 18. století a osvícenskou státovědou, in FISCHEROVÁ S. (ed.), Medicína mezi jedinečným a univerzálním, nakl. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2012, s. 197-224-
 • Chudí nemocní ve službách osvícenské vědy : Soukromá nemocnice pražského lékaře a porodníka Johanna Melitsche (1763–1837), in HLAVAČKA M. (ed.): Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení, Praha 2013, s. 454-477.
 • Syn Prozřetelnosti boží : Napoleon Bonaparte jako nástroj boží vůle v korespondenci J. F. Opize s farářem K. Killarem, in Jeden jazyk naše heslo buď VII. Napoleonská Evropa a česká společnost, Radnice 2013, s. 97-118.
 • Tělo, obraz duše. Katechismy zdraví a dietetické příručky přelomu 18. a 19. století jako pramen k dějinám těla a tělesnosti, in Lenderová Milena – Hanulík Vladan – Tinková Daniela, Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, s. 111-130.
 • Temná zákoutí mysli. In: Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 37. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Plzeň – Academia Praha 2018, Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl eds., s. 93-112.
 • Ďábel v břiše. Proměny postoje k sebevraždě na jihočeských panstvích od konce 17. na práh 19. století. Daniela Tinková. In: Oldřich Chládek a kol. (eds.), Jdi svou cestou a nech lidi mluvit : variety sociálních a kulturních dějin / Praha : Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2018 s. 509-531. ISBN: 978-80-7422-629

Celý sborník:

 • TINKOVÁ Daniela, NODL Martin (edd.). Antropologické přístupy v historickém bádání. Praha: Argo, 2008. 978-80-7203-923.
 • Claire Mádl – Daniela Tinková (eds.), Francouzský švindl svobody. Francouzská revoluce a veřejné mínění v českých zemích, Argo 2012, ISBN 978-80-257-0695-4
 • Jaroslav Lorman – Daniela Tinková (eds.): Post tenebras spero lucem. Duchovní tvář českého osvícenství, Casablanca, Praha 2008, 415 str.
 • Jaroslav Lorman – Daniela Tinková (eds.): Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství v českých zemích. Historie-otázky-problémy 1 (2/2009), Ústav českých dějin FFUK, ISSN: 1804-1132
 • Vladan Hanulík – Milena Lenderová – Daniela Tinková (eds.): Dějiny těla. Prameny, koncepty, historiografie. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, ISBN 978-80-7465-068-0

Edice pramenů

 • Zrození občana. Antologie dokumentů z Francouzské revoluce. Academia, Praha 2015. Edice: D. Tinková, překlady z francouzštiny K. Jirsová, J. Růžička, D. Tinková, E. Tinková.
 • Fakta a poznámky k mému budoucímu nekrologu. Vzpomínky pražského lékaře Jana Theobalda Helda (1770-1851) na léta 1770-1799, Academia, Praha 2017 (Edice a překlad z němčiny +Jindřich Květ a Daniela Tinková)
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Tinková, Daniela