Doktorské studium

Studium v doktorském studijním programu probíhá na UK v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK a jednotlivých fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol. Obecné informace o doktorském studiu na FF UK naleznete na fakultním webu. Administraci doktorského studia zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK).

Historie/České dějiny (Czech History)

Současná akreditace doktorského studijního programu Historie/České dějiny je akreditovaná v prezenční a kombinované formě, její standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia 8 let. Její platnost potrvá do 31. prosince 2024. Prezenční forma studia koresponduje se standardní dobou studia. V této formě je poskytováno stipendium a mimopražští studenti mohou být ubytováni na koleji. Zároveň dobíhá na dostudování dřívější  tříletá akreditace oboru Historie/České dějiny, studijního programu Historické vědy.

Oborová rada

Na doktorské studium oboru Historie/České dějiny dohlíží Oborová rada, jejíž předsedkyní je doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Oborová rada posuzuje plnění studijních povinností a další vědecko-pedagogické aktivity doktorandů a projednává roční plnění (ev. neplnění) jednotlivých ISP.

Přijímací řízení

Obecné informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici zde.

Přijímací zkouška pro doktorský studijní obor Historie/České dějiny (více informacív odkazu) je jednokolová, ústní. Předměty/oblasti přijímací zkoušky jsou následující:

  • Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu (0-30 bodů)
  • Posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-15 bodů)
  • Prokázání znalosti ze studia odborné literatury (0-15 bodů)

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 30 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných.

Oborová rada uchazečům umožňuje individuální volbu tématu disertační práce. Pro lepší orientaci a inspiraci uchazečů nabízí rada tyto tematické okruhy. Návrhy témat uchazeč předem konzultuje s předsedkyní oborové rady.

Zápis předmětů do SIS

Pro studenty doktorského studia je povinný elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému (SIS). Údaje ze SIS (semestrálně zapisované předměty a výsledky atestací) slouží vedle protokolů o splnění/nesplnění atestace a zápisu ve výkazu o studiu jako doklad o průběhu studia, příloha k žádostem o kolej, k tisku Dodatku diplomu apod. Elektronický zápis se řídí Harmonogramem akademického roku. (Kompetence zapisovat jednotlivé atestace je rozdělena mezi školitele (konzultace), koordinátora pro zápis do informačního systému (doc. Kamil Činátl, Ph.D.) a předsedkyni oborové rady.

Individuální studijní plán (ISP)

Studium se řídí individuálním studijním plánem, který dle platného studijního plánu akreditace vypracují doktorandi v součinnosti se svým školitelem, s nímž řeší veškeré vědecko-pedagogické záležitosti a se kterým jsou v pravidelném kontaktu. Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele, studium sleduje oborová rada. K případnému přesunutí atestací do dalšího roku studia se vyjadřuje školitel a Oborová rada.

Povinnosti doktorandů

Na základě rozhodnutí ředitele Ústavu českých dějin a předsedkyně Oborové rady jsou všichni doktorandi studijního oboru Historie/České dějiny povinni kromě povinností, jež stanoví školitel a které vyplývají z individuálního studijního plánu:

  1. Zadávat své publikační aktivity průběžně do OBD. V případě nejasností je pak možno obrátit se na doc. Kamila Činátla, Ph.D., který je pověřen touto agendou.
  2. V případě potřeby vypomoci při akcích, pořádaných Ústavem českých dějin FF UK.

Podrobnou strukturu povinností doktorského oboru České dějiny lze nalézt zde.

Oborová zkouška z českých dějin (AXCDSPE07)

Termín: 1. – 2. rok studia.

Skládá se ze dvou tematických okruhů: první se vztahuje k některému z profilujících problémů českých dějin daného historického období v evropském kontextu a metod jejich řešení, druhý se úžeji vztahuje k tematice doktorské disertace. Obsahem zkoušky je rozprava na daná témata, v níž student prokazuje orientaci v problematice, hlubokou znalost zadaných témat a schopnost strukturovaně představit problém.

Přihláška k oborové zkoušce (.docx k vyplnění) ; (pdf k tisku) – podává se na Ústav českých dějin (nikoliv na ODSAK!)

Státní doktorská zkouška (SDZK, ASDZK0001)

Termín: 3. rok studia.

Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je splnění všech předepsaných studijních povinností z části plánu „základní studijní povinnosti“.

Cílem SDZK je prokázat, že doktorand je schopen vystupovat jako samostatná badatelská osobnost, která nejen dobře ovládá své téma, ale dokáže je též zasazovat do širších souvislostí, je schopna hlubší reflexe teoretických předpokladů a metodologie svého oboru a specializace, umí srozumitelně prezentovat vlastní stanoviska, jasně je vymezovat vůči stanoviskům jiných badatelů a přesvědčivě odpovídat na případné protiargumenty.

SDZK probíhá formou krátké přednášky (20-25 minut) proslovené doktorandem s následnou obšírnou diskusí na předem zadané problémové téma, které navazuje na jeho disertační práci. Přednáška má být koncipována s určitou mírou obecnosti a měla by zahrnovat metodologické aspekty.

Spolu s přihláškou k SDZK podávanou na Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací odevzdá doktorand její kopii na sekretariát ÚČD a k ní přidá v příloze tři návrhy témat ke zkoušce. Přílohu zároveň zašle mailem předsedkyni oborové rady. Tyto návrhy musí být konzultovány se školitelem. Každý z návrhů obsahuje teze přednášky (0,5-1,5 normostrany) a seznam literatury. Po jmenování komise SDZK vyberou její členové jedno z navržených témat a při vlastním zahájení zkoušky toto téma uchazeči oznámí. Poté proběhne vlastní přednáška uchazeče a následně i rozprava k ní.

Disertační práce

Disertační práce se musí odevzdat nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia. Předpokladem pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce je splnění všech povinností předepsaných v ISP. Práce se odevzdává dle předepsaných náležitostí prostřednictvím SIS + 2 výtisky v kroužkové vazbě na sekretariát Ústavu českých dějin. Přihlášku k obhajobě vytiskne ODSAK. V případě, že se nemůžete k podání přihlášky osobně dostavit, je možné zaslat přihlášku elektronicky emailem.

Pokyny k odevzdání disertační práce

Manuál pro studenty – vkládání závěrečných prací

Úvod > Studium > Doktorské studium