Doktorské studium

Studium v doktorském studijním programu probíhá na UK v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. § 47 a podle vnitřních předpisů UK a jednotlivých fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol.

Historie/České dějiny/Czech History

Současná akreditace doktorského studijního programu Historie/České dějiny je akreditovaná v prezenční a kombinované formě, její standardní doba studia je 4 roky, maximální doba studia 8 let. Její platnost potrvá do 31. prosince 2024. Prezenční forma studia koresponduje se standardní dobou studia. V této formě je poskytováno stipendium a mimopražští studenti mohou být ubytováni na koleji. Zároveň dobíhá na dostudování dřívější  tříletá akreditace oboru Historie/České dějiny, studijního programu Historické vědy.

Zápis předmětů do SIS

Pro studenty doktorského studia je povinný elektronický zápis předmětů do Studijního informačního systému (SIS). Údaje ze SIS (semestrálně zapisované předměty a výsledky atestací) slouží vedle protokolů o splnění/nesplnění atestace a zápisu ve výkazu o studiu jako doklad o průběhu studia, příloha k žádostem o kolej, k tisku Dodatku diplomu apod. Elektronický zápis se řídí Harmonogramem akademického roku. (Kompetence zapisovat jednotlivé atestace je rozdělena mezi školitele (konzultace), koordinátora pro zápis do informačního systému (Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.) a předsedkyni oborové rady (doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.).

Individuální studijní plán (ISP)

Studium se řídí individuálním studijním plánem, který dle platného studijního plánu akreditace vypracují doktorandi v součinnosti se svým školitelem, s nímž řeší veškeré vědecko-pedagogické záležitosti a se kterým jsou v pravidelném kontaktu. Doktorské studium je koncipováno převážně jako studium individuální, probíhá pod vedením školitele, studium sleduje oborová rada. K případnému přesunutí atestací do dalšího roku studia se vyjadřuje školitel a Oborová rada.

Oborová rada

Na doktorské studium oboru Historie/České dějiny dohlíží Oborová rada, jejíž předsedkyní je doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Oborová rada posuzuje plnění studijních povinností a další vědecko-pedagogické aktivity doktorandů a projednává roční plnění (ev. neplnění) jednotlivých ISP.

Povinnosti doktorandů

Na základě rozhodnutí ředitele Ústavu českých dějin a předsedkyně Oborové rady jsou všichni doktorandi studijního oboru Historie/České dějiny povinni kromě povinností, jež stanoví školitel a které vyplývají z individuálního studijního plánu:

  1. Zadávat své publikační aktivity průběžně do OBD. V případě nejasností je pak možno obrátit se na Mgr. Kamila Činátla, Ph.D., který je pověřen touto agendou.
  2. V případě potřeby vypomoci při akcích, pořádaných Ústavem českých dějin FF UK.

Podrobnou strukturu povinností doktorského oboru České dějiny lze nalézt zde.

Dílčí (oborová) doktorandská zkouška

Termín: 1. – 2. rok studia.

Skládá se ze dvou tematických okruhů: první se vztahuje k některému z profilujících problémů českých dějin daného historického období v evropském kontextu a metod jejich řešení, druhý se úžeji vztahuje k tematice doktorské disertace. Obsahem zkoušky je rozprava na daná témata, v níž student prokazuje orientaci v problematice, hlubokou znalost zadaných témat a schopnost strukturovaně představit problém.

Přihláška k dílčí doktorandské zkoušce

Státní doktorská zkouška (SDZK, ASDZK0001)

Termín: 3. rok studia.

Předpokladem pro podání přihlášky k SDZK je splnění všech předepsaných studijních povinností z části plánu „základní studijní povinnosti“.

Cílem SDZK je prokázat, že doktorand je schopen vystupovat jako samostatná badatelská osobnost, která nejen dobře ovládá své téma, ale dokáže je též zasazovat do širších souvislostí, je schopna hlubší reflexe teoretických předpokladů a metodologie svého oboru a specializace, umí srozumitelně prezentovat vlastní stanoviska, jasně je vymezovat vůči stanoviskům jiných badatelů a přesvědčivě odpovídat na případné protiargumenty.

SDZK probíhá formou krátké přednášky (20-25 minut) proslovené doktorandem s následnou obšírnou diskusí na předem zadané problémové téma, které navazuje na jeho disertační práci. Přednáška má být koncipována s určitou mírou obecnosti a měla by zahrnovat metodologické aspekty.

Spolu s přihláškou k SDZK podávanou na oddělení vědy odevzdá doktorand její kopii na sekretariát ÚČD a k ní přidá v příloze tři návrhy témat ke zkoušce. Přílohu zároveň zašle mailem předsedkyni oborové rady doc. Janě Čechurové (jana.cechurova@ff.cuni.cz). Tyto návrhy musí být konzultovány se školitelem. Každý z návrhů obsahuje teze přednášky (0,5-1,5 normostrany) a seznam literatury. Po jmenování komise SDZK vyberou její členové jedno z navržených témat a při vlastním zahájení zkoušky toto téma uchazeči oznámí. Poté proběhne vlastní přednáška uchazeče a následně i rozprava k ní.

Disertační práce

Disertační práce se musí odevzdat nejpozději 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia. Práce se odevzdává dle předepsaných náležitostí prostřednictvím SIS + 2 výtisky v kroužkové vazbě na sekretariát Ústavu českých dějin. Přihláška k obhajobě se odevzdává na ODSAK.

Pokyny k odevzdání disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce

Manuál pro studenty – vkládání závěrečných prací

Přijímací řízení

Přijímací zkouška pro doktorský studijní obor Historie/České dějiny je jednokolová, ústní. Předměty/oblasti přijímací zkoušky jsou následující (další podrobnosti viz fakultní webové stránky):

  • Odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce (rozprava o tematickém záměru disertační práce a prokázání kompetence uchazeče k řešení projektu (0-30 bodů)
  • Posouzení dosavadní odborné činnosti uchazeče (0-15 bodů)
  • Prokázání znalosti ze studia odborné literatury (0-15 bodů)

Oborová rada uchazečům umožňuje individuální volbu tématu disertační práce. Pro lepší orientaci a inspiraci uchazečů však nabízí tyto tematické okruhy. Návrhy témat je vhodné projednat s předsedkyní oborové rady.

Obecné informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici zde.

Úvod > Studium > Doktorské studium