Archivní prameny úřední provenience (Jan Kahuda – Luboš Velek)

A. Odborná literatura

 • Aby na nikoho a na nic nebylo zapomenuto. K 50. výročí Státního ústředního archivu v Praze, Praha 2004.
 • Archivní příručka, Praha 1965.
 • Vácslav BABIČKA–Tomáš KALINA, Historický a provenienční princip v archivnictví, Archivní časopis 38, 1988, s. 137-153, 193-206; 39, 1989, s. 171-183.
 • Vácslav BABIČKA, České archivnictví v posledním desetiletí 20. století a na počátku 21. století, Časopis Matice moravské 2002 – zvláštní příloha, s. 5-16.
 • Vácslav BABIČKA, Hledá se nový Muller, Fruin a Feith. 100 let holandské archivní příručky, Archivní časopis 48, 1998, s. 201-212.
 • Friedrich BECK?Eckhart HENNING, Die archivalischen Quellen. Mit einer Einführung in die Historischen Hilfswissenschaften, Köln – Weimar – Wien 2004.
 • Slavomír BRODESSER, Typy písemností u moravského gubernia a jejich ukládání, Folia diplomatica 1967, s. 28–41.
 • Václav ČERNÝ, Hospodářské instrukce, Praha 1930.
 • Alena FEJKOVÁ, Správní vývoj a diplomatika písemností resortu energetiky v Československu v letech 1945–1969, Sborník archivních prací 38, 1988, s. 483–525.
 • Zdeněk FIALA, Pojem archivu, Archivní časopis 1, 1951, s. 104-108.
 • Walter GOLDINGER, Organisationsformen des Schriftgutes in der österreichischen Verwaltung, Marburg 1971.
 • Lothar GROSS, Geschichte der deutschen Reichskanzlei 1559–1806, Wien 1933.
 • Eckhart HENNING, Wie die Aktenkunde enstand. Zur Disziplingenese einer Historischen Hilfswissenchaft und unrer weitwren Entwicklung im 20. Jahrhundert, in: Ders., Auxilia historica. Beiträge zu den Historischen Hilfswissenschaften ind ihren Wechselbeziehungen, Köln – Weimar – Wien, s. 54 ? 77.
 • Zdeňka HLEDÍKOVÁ–Jan JANÁK–Jan DOBEŚ, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005.
 • Heinz HOFFMAN, Behördliche Schriftgutverwaltung. Ein Handbuch für das Ordner, Registrieren, Aussondern und Archivieren von Akten der Behörden, Schriften des Bundesarchivs 43, Boppard 1999.
 • František HOFFMANN, Archivy, struktura, strukturalismus, Zpravodaj ČIS 48, 1999, s. 34-44.
 • František HOFFMANN, Složitý archivní fond, Archivní časopis 24, 1974, s. 6-25.
 • Michael HOCHEDLINGER, Aktenkunde. Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit, Wien – Berlin 2009.
 • Jürgen KLOOSTERHUIS, Amtliche Aktenkunde der Neuzeit. Ein hilfswissenschaftliches Kompendium, Archiv für Diplomatik (AfD) 45, 1999, s. 465?563.
 • Josef KOLLMANN, Dějiny ústředního archivu českého státu, Praha 1992.
 • Josef Karl MAYR, Geschichte der österreichischen Staatskanzlei in Zeitalter des Kanzlers Metternich, Wien 1935.
 • Heinrich Otto MEISSNER, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Leipzig 1969.
 • Karl MENGER, Beamte. Wirtschafts- und sozialgeschichtliche Aspekte des k. k. Beamtentums, Wien 1986.
 • Erich NEUSS, Aktenkunde der Wirtschaft, Berlin 1954.
 • Jiří PRAŽÁK, Tzv. volný provenienční princip. K vydání Brennekovy učebnice archivní teorie, Archivní časopis 4, 1954, s. 173-183.
 • Václav RAMEŠ, Slovník pro historiky a návštěvníky archivů, Praha 2005.
 • Fritz REINOEHL, Geschichte der k. u k. Kabinettskanzlei, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs (MÖStA) 7, suplement, 1963.
 • František ROUBÍK, Registratura Národního výboru v roce 1848, Časopis archivní školy 6, 1928, s. 126–153.
 • Helmut RUMPLER, Die Protokole des österreichischen Ministerrates 1848?1967. Einleitungsband: Behördengeschichtliche und aktenkundliche Analyse, Wien 1970.
 • Bruno SCHIMETSCHEK, Der österreichische Beamte – Geschichte und Tradition, München 1984.
 • Gerhard SCHMIDT, Aktenkunde des Staates, Potsdam 1959.
 • Eva SOMOGYI, Der gemeinsame Ministerrat der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867?1906, Köln – Weimar – Wien, 1996.
 • Karel STLOUKAL, Česká kancelář dvorská 1599–1608. Pokus z moderní diplomatiky, Praha 1931.
 • Zdeněk ŠAMBERGER, Studie k dějinám československého archivnictví, Praha 2005.
 • Jindřich ŠEBÁNEK–Zdeněk FIALA–Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1984.
 • Eva ŠMILAUEROVÁ, Správní vývoj a diplomatika písemností okresních národních výborů v letech 1945–1960, Sborník archivních prací 32, 1982, s. 43–169.
 • Jiřina ŠTOURACOVÁ, Úvod do archivnictví, Brno 1999.
 • Vladimír VAŠKU, Panovnické konfirmace privilegií pro moravské kláštery v 18. století, Brno 1981.
 • Vladimír VAŠKU, Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu, Brno 1969.
 • Jaroslav VRBATA, Úvahy o některých obecných problémech současného archivnictví, Zpravodaj ČSVTS 5, 1975, s. 21-77.
 • Aleš VYSKOČIL, C. k. úředník ve zlatém věku jistoty, Praha 2009.
 • Berthold WALDTEIN-WARTENBERG, Der Aktenlauf im k. k. Justizministerium 1848–1918, Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 28, 1975, s. 226–235.
 • Zákon o archivnictví č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ze dne 30. června 2004, a prováděcí vyhlášky. Komentované vydání, Praha 2005.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia moderních a soudobých dějin > Archivní prameny úřední provenience (Jan Kahuda – Luboš Velek)