Tisk jako historický pramen (Pavel Horák)

A. Odborná literatura

 • Herbert J. ALTSCHULL, Agents of Power, New York 1995.
 • Benedict ANDERSON,  Představy společenství. Úvahy o původu a šíření nacionalismu, Praha 2008.
 • John L. AUSTIN, Jak udělat něco slovy, Praha 2000.
 • Roland BARTHES, Mytologie, Praha 2004.
 • Petr BEDNAŘÍK–Jan JIRÁK–Barbara KÖPPLOVÁ,  Dějiny českých médií. Od počátků do současnosti, České Budějovice 2011.
 • Josef BENDA, Vlastnictví periodického tisku v ČR v letech 1989 – 2006, Praha 2007.
 • Vít BENEŠ, Diskurzivní analýza, in: DRULÁK, Petr a kol., Jak zkoumat politiku. Kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích, Praha 2008, s. 92-123.
 • Milena BERÁNKOVÁ,  Dějiny československé žurnalistiky. 1. díl. Český periodický tisk do roku 1918. Praha 1980.
 • Arthur A. BERGER, Media Research Methods, Thousand Oaks 2011.
 • Peter L. BERGER–Thomas LUCKMANN,  Sociální konstrukce reality. Brno 1999.
 • Ladislav BITTMAN a kol., Manipulátoři, Praha 1992.
 • Pierre BOURDIEU,  O televizi, Brno 2002.
 • Asa BRIGGS–Peter BURKE, A Social History of the Media, Cambridge 2002.
 • Peter BURKE,  Jazyky a společenství v raně novověké Evropě, Praha 2011.
 • James CURRAN–Jean SEATON, Power Without Responsibility. The press and broadcasting in Britain, London 1998.
 • Lenka ČÁBELOVÁ, Radiojournal – rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, Praha 2003.
 • Jiří ČERNÝ–Jan HOLEŠ,  Sémiotika, Praha 2004.
 • Melvin DeFLEUR–Sandra BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996.
 • Milan DRÁPALA, Na ztrácené vartě Západu. Antologie české nesocialistické žurnalistiky z let 1945 – 1948, Praha 2000.
 • Norman FAIRCLOUGH, Analyzing Discourse. Textual Analysis for Social Research, London 2003.
 • John FISKE–John HARTLEY,  Reading Television. London 1996.
 • John FISKE,  Television Culture, London 1987.
 • Roger FOWLER,  Language in the News. Discourse and Ideolology in the Press, London 1998.
 • Jan GEBHART–Barbara KÖPPLOVÁ–Jitka KRYŠPÍNOVÁ,  Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2010.
 • Peter GOLDING–Graham MURDOCK, The Political Economy of the Media,
 • Cheltenham 1997
 • Jack GOLDSMITH–Tim  WU, Kdo řídí Internet, Praha 2008.
 • Lyn GORMAN–David McLEAN,  Media and Society in the Twentieth Century. A Historical Introduction, Malden 2003.
 • Martin GROMAN–Vladimír KARFÍK(eds.), Ztraceni v davu. Osudy novinářů ve 20. století, Praha 2005.
 • Jurgen HABERMAS, Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské společnosti, Praha 2000.
 • Daniel HALLIN–Paolo  MANCINI, Média v postmoderním světě, Praha 2008.
 • John HARTLEY,  Understanding News, London 1990.
 • Terence HAWKES,  Strukturalismus a sémiotika, Brno 1999.
 • Karel HOCH,  Dějiny novin a časopisů (Část II. – od roku 1860 do doby současné), in Československá vlastivěda (díl 7, Písemnictví), Praha 1933.
 • Karel HOCH,  Noviny, Praha 1913.
 • Jiří HOPPE,  Pražské jaro v médiích: výběr z dobové publicistiky, Praha a Brno 2004.
 • Miroslav HROCH, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999.
 • Karel HVÍŽĎALA, Mardata – vzpoury v žurnalistice, Praha 2011.
 • Roger CHARTIER, Na okraji útesu, Červený Kostelec 2010.
 • George G. IGGERS,  Dějepisectví ve dvacátém století, Praha 2002.
 • Pavel JANOUŠEK a kol., Dějiny české literatury 1945 – 1989. 4 díly, Praha 2007 – 2008.
 • Klaus B. JENSEN, A Handbook of media and communication research: qualitative and quantitative methodologies, London 2002.
 • Hynek JEŘÁBEK, Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu, Praha 1997.
 • Jan JIRÁK-Barbara KÖPPLOVÁ-Denisa KASL KOLLMANNOVÁ (eds.), Média dvacet let poté, Praha 2009.
 • Jan JIRÁK–Barbara KÖPPLOVÁ, Masová média, Praha 2009.
 • Karel KAPLAN–Dušan TOMÁŠEK, O cenzuře v Československu v letech 1945 – 1956. Praha 1994.
 •  Zdeněk KÁRNÍK,  České země v éře První republiky (1918-1938), díl 1 – 3, Praha 2000.
 • Zdeněk KÁRNÍK, Habsburk, Masaryk či Šmeral, Praha 1996.
 • Jiří KNAPÍK, V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956, Praha 2006.
 • Jakub KONČELÍK–Barbara KÖPPLOVÁ–Jitka KRYŠPÍNOVÁ, Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmar. Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových porad 1939-1941, Praha 2003.
 • Jakub KONČELÍK–Pavel VEČEŘA–Petr ORSÁG, Dějiny českých médií 20. století, Praha 2010.
 • Barbara KÖPPLOVÁ a spol., Dějiny českých médií v datech. Rozhlas, televize, mediální právo, Praha 2003.
 • Pavel KOSATÍK, Ferdinand Peroutka. Pozdější život (1938-1978), Praha 2011.
 • Pavel KOSATÍK,  Ferdinand Peroutka. Život v novinách (1895-1938), Prahy a Litomyšl 2003.
 • Lucie KOSTRBOVÁ–Kurt IFKOVITS–Vratislav DOUBEK, Die Zeit (1894–1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne, Prag und Wien 2011.
 • Jiří Kraus, Jazyk v proměnách komunikačních médií, Praha 2008.
 • Jiří KRAUS, Rétorika a řečová kultura, Praha 2004.
 • Filip LÁB-Alena LÁBOVÁ,  Soumrak fotožurnalismu? (Manipulace fotografií v digitální éře), Praha, 2009.
 • George LAKOFF–Marc JOHNSON, Metafory, kterými žijeme, Brno 2002.
 • Walter LIPPMAN,  Public Opinion, New Brunswick 1990.
 • Jiří MALÍŘ–Pavel MAREK a kolektiv, Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu v letech 1861-2004, Brno 2005.
 • Maxwell McCOMBS, Agenda-setting. Nastolování agendy – masová média a veřejné mínění, Praha 2009.
 • Marshall McLUHAN,  Jak rozumět médiím, Praha 1991.
 • Brian McNAIR, An Introduction to Political Communication, London 2003.
 • Brian McNAIR,  Sociologie žurnalistiky, Praha 2004.
 • Denis McQUAIL,  Úvod do teorie masové komunikace, Praha 2007.
 • Joshua MEYROWITZ,  Všude a nikde, Praha 2006.
 • Elisabeth Noelleová,  Výzkum veřejného mínění, Praha 1970.
 • Od mikrofonu k posluchačům, Praha 2003.
 • Barbora OSVALDOVÁ–Alice TEJKALOVÁ–Alena LÁBOVÁ–Martin  LOKŠÍK–Robert  ZÁRUBA,  O reportáži a reportérech, Praha 2010.
 • Barbora OSVALDOVÁ, Vytrženo z kontextu,  Brno 2009.
 • Tomáš PASÁK, Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945, Praha 1980.
 • Jiří PERNES–Jiří RUML, Svět Lidových novin 1893 – 1993. Stoletá kapitola z dějin české žurnalistiky, kultury a politiky, Praha 1993.
 • Neil POSTMAN, Ubavit se k smrti, Praha 1999.
 • Dieter PROKOP, Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích, Praha 2005.
 • Michal PŘÍBÁŇ (ed.), Z dějin českého myšlení o literatuře, antologie k dějinám české literatury 1945-1990, 4 díly, Praha 2001 – 2005.
 • Ignacio RAMONET, Tyranie médií, Praha 2003.
 • Aleš ROZEHNAL, Mediální právo, Praha 2007.
 • Martin SEKERA, Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. Století do počátku 20. století, in: Sborník Národního muzea v Praze 53, 2008, s. 11-19.
 • Danuša SERAFINOVÁ, Dejiny svetového novinárstva IV – dejiny nemeckého novinárstva, Bratislava 1999.
 • Winfried SCHULZ–Lutz  HAGEN–Helmut SCHERER–Jakub KONČELÍK–Irena REIFOVÁ, Analýza obsahu mediálních sdělení, Praha 2004.
 • Winfried SCHULZ, Funkce a důsledky politické komunikace, in: JIRÁK, Jan – ŘÍCHOVÁ, Blanka (eds.): Politická komunikace a média, Praha 2000, s. 24-51.
 • Fred SIEBERT–Theodore PETERSON–Wilbur SCHRAMM, Four theories of the press: the authoritarian, libertarian, social responsibility, and Soviet communist concepts of what the press should be and do, Urbana 1963.
 • Slovník mediální komunikace, Praha 2004.
 • Jan STEJSKAL,  Zprávy z českého století, tiskové agentury a česká společnost 1848-1948, Praha 2008.
 • Jiří ŠTAIF,  Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851, Praha 2005.
 • Erik TABERY,  Vládneme, nerušit, Praha 2008.
 • John B. THOMPSON,  Média a modernita. Sociální teorie médií, Praha 2004.
 • Tomáš TRAMPOTA–Martina VOJTĚCHOVSKÁ, Metody výzkumu médií, Praha 2010.
 • Tomáš TRAMPOTA, Zpravodajství, Praha 2006.
 • Howard TUMBER, News. A Reader. Oxford 1999.
 • Greame TURNER,  British Cultural Studies: an introduction, London 2003.
 • Stephen VELLA, Newspapers, in: Reading primary sources. The interpretation of texts from nineteenth- and twentieth-century history, London 2009, s. 193-207.
 • Josef VOLF,  Dějiny novin a časopisů (Část I. –  do roku 1848), in: Československá vlastivěda (díl 7, Písemnictví), Praha 1933.
 • Brian Winston,  A History from the Telegraph to the Internet, London and New York 1998.
 • Radim WOLÁK–Barbara KÖPPLOVÁ (ed.), Česká média a česká společnost v 60. letech, Praha 2008.