Otázka sociální (Jakub Rákosník)

A. Odborná literatura

 • Albín BRÁF, Almužna a mzda, Praha 1883.
 • Albín BRÁF, Studien über nordböhmische Arbeiterverhältnisse, Prag 1881.
 • Česká politika, díl IV, Praha 1911.
 • Zdeněk DEYL, Sociální vývoj Československa 1918–1938, Praha 1985.
 • Zdeněk DEYL, K problematice sociálního vývoje Československa v letech 1918–1938, ČSČH 20, 19782, s. 677–705.
 • Zdeněk DEYL, Soupis literatury k sociálním dějinám ČSR 1918–1938, 3 svazky, Praha 1973–1979.
 • Zdeněk DEYL, Kolektivní smlouvy v Československu 1918–1938, Praha 1987.
 • Zdeněk DEYL, Sociální politika ve druhé polovině třicátých let, Sborník k dějinám 19. a 20. století 13, 1993, s. 249–271.
 • Zdeněk DEYL, O národní pojištění na stránkách Rudého práva v letech 1945–1948, Sborník k dějinám 19. a 20. století 4, 1977, s. 137–152.
 • Friedrich ENGELS, Vývoj socialismu od utopie k vědě, Praha 1950.
 • Etnografie dělnictva – periodický sborník vydávaný Ústavem pro etnografii a folkloristiku ČSAV od roku 1974.
 • Lukáš FASORA, Dělník a měšťan – vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst 1870–1914, Brno 2010.
 • Stanislav HOLUBEC, Lidé periferie – sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době, Plzeň 2009.
 • Cyril HORÁČEK (st.), Počátky českého hnutí dělnického, Praha 1896 (II. vyd. 1933).
 • Pavla HORSKÁ, Kapitalistická industrializace a středoevropská společnost: Příspěvek ke studiu formování tzv. průmyslové společnosti, Praha 1970.
 • Jaroslav HOUSER, Dětská práce a její právní úprava v našich zemích za kapitalismu, Praha 1962.
 • Jaroslav HOUSER, Vývoj hornického pojištění – k bojům našich horníků za kapitalismu, Praha 1960.
 • Jaroslav HOUSER, Vývoj sociální správy za předmnichovské republiky, Praha 1968.
 • Jaroslav HOUSER, Die historische Entwicklung des Arbeitsvertrages in der Tschechoslowakei, Budapest 1973.
 • Jaroslav HOUSER, Die nazistische Ideologie und die Sozialpolitik zur Zeit der Okkupation der Tschechoslowakei, b. m., b. d.
 • Václav HUSA, Třídní boje – tabu československého dějepisectví, Dějiny a přítomnost 1, 1937, s. 39-46.
 • Antonín CHYBA, Postavení dělnické třídy v kapitalistickém Československu, Praha 1972.
 • Tomasz INGLOT, Welfare States in East Central Europe 1919–2004, Cambridge 2008.
 • Jan JANÁK, Příčiny vzniku předlitavské sociální správy, Brno 1970.
 • Jan JANÁK, Rakouský protitulácký zákon z roku 1873 jako pokus o řešení společenských důsledků průmyslové revoluce, Sborník prací FFBU C 16, 1969, s. 73 – 102.
 • Martin JEMELKA, Na Šalamouně – společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii 1870–1950, Ostrava 2008.
 • Martin JEMELKA, Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny, Praha 2009.
 • Ludmila JEŘÁBKOVÁ–Miluše SALCMANOVÁ, Vývoj důchodového zabezpečení v ČSSR 1930–1956, Praha 1965.
 • Václav JOHANIS, Vývoj sociálního pojištění u nás a v cizině, Praha 1928.
 • Tomáš Josef JIROUŠEK, Dějiny sociálního hnutí v zemích Koruny české od roku 1840 do roku 1903, I.–III., Praha1900–1905.
 • Lenka KALINOVÁ et. al., K proměnám sociální struktury v Československu 1918–1968, Praha 1993.
 • Lenka KALINOVÁ, Východiska, očekávání a realita poválečné doby – k dějinám české společnosti v letech 1945–1948, Praha 2004.
 • Lenka KALINOVÁ, Společenské proměny v čase socialistického experimentu – k sociálním dějinám v letech 1945–1969, Praha 2007.
 • Lenka KALINOVÁ, K sociálním dějinám Československa v letech 1969–1989, Praha 1999.
 • Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře I. republiky, Praha 2000–2003.
 • Ludmila KÁRNÍKOVÁ, Vývoj obyvatelstva v českých zemích 1754–1914, Praha 1958.
 • Jan KLEPL–Adolf BRANALD, Hrdinové všedních dnů: jejich příběhy, vzpomínky a vyprávění, I. díl – Život, Praha 1953.
 • Jan KLEPL– Adolf BRANALD, Živé prameny – ze vzpomínek pracujících I–II, Praha 1952–1953.
 • Arnošt KLÍMA, Manufakturní období v Čechách, Praha 1955.
 • Kol. autorů: Úvod do dějin dělnického hnutí, Praha 1966.
 • Jiří KOŘALKA, Severočeští socialisté v čele dělnického hnutí českých a rakouských zemí, Liberec 1963.
 • Jiří KOŘALKA, Češi v habsburské říši a v Evropě 1815 – 1914 – sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha 1996.
 • Antonín KOSTLÁN, Druhý sjezd československých historiků (5.–11. října 1947) a jeho místo ve vývoji českého dějepisectví v letech 1935–1948, Praha 1993.
 • Jaroslav KREJČÍ, Důchodové rozvrstvení, Praha 1947.
 • Vlastimila KŘEPELÁKOVÁ, Struktura a sociální postavení dělnické třídy v Čechách 1906–1914, Praha 1974.
 • Rudolf KUČERA, Páni kamarádi. Gender v raném dělnickém hnutí českých zemí před rokem 1848, ČČH 107, 2009, s. 797–822.
 • Jana MACHAČOVÁ, Pojištění dělnictva v průmyslových oblastech českých zemí 1848–1914, I. a II. část, Slezský sborník 88, 1990, s. 36–47, 194–206.
 • Jana MACHAČOVÁ– Jiří MATĚJČEK, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1871–1914, Opava 2002 (II. vyd. Praha 2010).
 • Miloslav MARTÍNEK, Přehled vývoje rakouského zákonodárství v českých zemích v letech 1879 – 1918, Sborník k dějinám 19. a 20. století 3, 1976, s. 13–44.
 • Miloslav MARTÍNEK, Přehled vývoje rakouského zákonodárství v oblasti chudinství, zdravotnictví a sociální správy, Sborník k dějinám 19. a 20. století 4, 1977, s. 63–85.
 • Jiří MATĚJČEK, Formování sociální skupiny horníků uhlí v českých zemích 1800–1914, Opava 1990.
 • Bedřich MENDL, Sociální krise a zápasy ve městech čtrnáctého věku, Praha 1926.
 • Milan MYŠKA, Počátky vytváření dělnické třídy v železárnách na Ostravsku, Ostrava 1962.
 • Karel NOVOTNÝ, Severočeští tiskaři kartounu v první polovině 19. století, I. díl, Praha 1993.
 • Jiří PRAŽÁK, Rakouské právo ústavní I – IV, Praha: 1900–1905.
 • Problematika dělnictva v 19. a 20. století – bilance a výhledy studia, Ostrava 2010 (v tisku).
 • Václav PRŮCHA, Nástin vývoje nominální mzdy zaměstnaného průmyslového dělníka v Československu v letech 1913–1937, Sborník historický 13, 1965, s. 65–91.
 • Václav PRŮCHA, Vývoj reálné mzdy průmyslového dělníka v předmnichovském Československu, Revue dějin socialismu 9, 1969, s. 529–558.
 • Jakub RÁKOSNÍK, Sociální ústav 1920 – 1941 – mozkové centrum československé sociální politiky. In: Svět historie – Historikův svět. Sborník Prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 295–316.
 • Jakub RÁKOSNÍK, Třídní boj v marxistické historiografii. In: JIROUŠEK, Bohumil (ed.): Proměny diskursu české marxistické historiografie, České Budějovice 2008, s. 287–300.
 • Jakub RÁKOSNÍK, Odvrácená tvář meziválečné prosperity – nezaměstnanost v Československu v letech 1918–1938, Praha 2008.
 • Jakub RÁKOSNÍK, Sovětizace sociálního státu – Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960, Praha 2010.
 • Antonín ROBEK– Mirjam MORAVCOVÁ–Jarmila ŠŤASTNÁ, Stará dělnická Praha – život a kultura pražských dělníků 1848–1939, Praha 1981.
 • Oldřich ŘÍHA, Hospodářský a sociálně-politický vývoj Československa 1790–1945, Praha 1946.
 • Slovník veřejného práva československého, Brno 1929–1940.
 • Emanuel ŠKATULA–Josef STEINER, Utrpení sociální demokracie českoslovanské a postup strany v Rakousku, Praha 1902.
 • Zdeněk ŠOLLE, Ke vzniku první dělnické strany v naší zemi, Praha 1953
 • Zdeněk ŠOLLE, Dělnické stávky v Čechách v druhé polovině 19. století, Praha 1960.
 • Zdeněk ŠOLLE, Internacionála a Rakousko: I. internacionála a počátky socialistického hnutí v zemích bývalé habsburské monarchie, Praha 1966.
 • Zdeněk Václav TOBOLKA, Počátky dělnického hnutí v Čechách, Praha 1903.
 • Vanda TŮMOVÁ, Pražské nouzové kolonie, Praha 1966 (II. vyd. 1971).
 • Otto URBAN, Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 1978. (2. vyd. 2003).
 • Václav VEBER, Postavení dělnické třídy v českých zemích 1924–1929, Praha 1965.
 • Miloslav VOLF, Dějepisectví dělnického hnutí na evropském kontinentě: Československo, Sovětský svaz, Německo, Polsko, Francie, Itálie, Praha 1936.
 • Miloslav VOLF, Naše dělnické hnutí v minulosti, Praha 1947.