Čechurová, Jana

 

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.

*30. 5. 1969, Praha

Oddělení moderních a soudobých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 221 619 205
jana.cechurova@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2002 – 2003 – doc., FF UK, hospodářské a sociální dějiny
 • 1992 – 1995 – Ph.D., PhDr., FF UK, české dějiny
 • 1987 – 1992 – Mgr., FF UK, historie – český jazyk a literatura – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
 • 1983 – 1987 – Gymnázium Jana Keplera, Praha 6

Přehled zaměstnání

 • 2003 – dosud – FF UK, Ústav českých dějin, 2007-2016 vedoucí Semináře moderních dějin, 2013-dosud zástupkyně ředitele, 2016-dosud předsedkyně oborové rady
 • 1995 – 2003 – FF UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin, odborná asistentka, tajemnice ústavu
 • 1993 – 1996 – Archiv Národního muzea

Odborné zaměření

 • Moderní dějiny, dějiny české politické pravice, dějiny politických a společenských elit a elitních spolků (především svobodné zednářství), exil za 2. světové války, biografie, rozsáhlá ediční činnost

Granty

 • GAUK 276/200, Sociální dějiny dnes
 • GAČR 409/00/P034, Čeští svobodní zednáři ve 20. století
 • GAČR 409/04/0204, Zachráněni na ostrově. Kapitoly ze života čs. emigrace ve Velké Británii za 2. světové války
 • FRVŠ 667/2011/F5/a, Inovace předmětu Základní problémy studia 19. a 20. století
 • Členství v řešitelském týmu
 • GAČR 14-12289S, Konstruování národní identity: Státní svátky za první Československé republiky
 • GAČR 18-02760S, Inscenování politického exilu. Českoslovenští politici v Londýně za druhé světové války

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2019 – dosud – Vědecká rada Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • 2013 – dosud – Vědecká rada Muzea svobodného zednářství
 • 2011 – dosud – Redakční rada Edice České dějiny (Nakladatelství Lidové noviny + FF UK)
 • 2011 – 2015 – členka panelu 410 Grantová agentura České republiky
 • 2009 – dosud – Redakční rada Historie-Otázky-Problémy (FF UK)
 • 2007 – 2016 – Oborová rada Didaktika dějepisu FF UK
 • 2003 – dosud – Oborová rada České dějiny FF UK (2016-dosud, předsedkyně)
 • 2001 – 2004 – 8. Oborová rada Grantové agentury Akademie věd (tajemnice)
 • 1996 – dosud – Redakční rada WISOHIM/Prague economic and social history papers (FF UK)

Další profesní aktivity

 • 2018 – 2020 – členka Studijní komise FF UK
 • 2017 – dosud – Subpanel SHVa (Metodka 17+)
 • 2015 – dosud – Společnost Edvarda Beneše (vědecká společnost), místopředsedkyně – garant Ceny Edvarda Beneše
 • 2014 – dosud – garant magisterského navazujícího a doktorského studia České dějiny FF UK
 • 2011 – dosud – dozorčí rada Dny české státnosti, o.p.s.
 • 2008 – dosud – oborový garant U3V (České dějiny FF UK)
 • 2007 – 2012 – členka komise č. 30, 30a a 30b pro obhajoby diplomových prací a SZZK Filozofická fakulta UJEP (Základy společenských věd, Občanská výchova), členka komise č. 1,2 a 3 pro obhajoby bakalářských prací a státní bakalářské závěrečné zkoušky (Humanitní studia: Základy humanitní vzdělanosti-politologie, estetika)
 • 2006 – 2008 – členka AS FF UK
 • 2005 – 2007 – členka komise č. 30a pro obhajoby diplomových prací a SZZK Pedagogická fakulta UJEP (Základy společenských věd, Občanská výchova)
 • Popularizační a expertní činnost – Česká televize, Český rozhlas, Knihovna Václava Havla, Městská knihovna Praha, Národní muzeum, Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Právo a další.
Bibliografie
Výběrová bibliografie:

 • Jana ČEČHUROVÁ, Alois Rašín. Dramatický život českého politika, 2. upravené vydání, Praha 2023.
 • Jana ČECHUROVÁ, Kdo mířil na Hrad? 35 neúspěšných kandidátů na funkci československého prezidenta, Praha 2022.
 • Jana ČECHUROVÁ, Tschechische Freimaurer im 20. Jahrhundert, Leipzig 2020.
 • Jana ČECHUROVÁ – Josef ŽEMLIČKA a kol., Souboj mečů. Idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, Praha 2019.
 • Jan HELLER – Pavel HÁJEK – Jana ČECHUROVÁ (edd.), Václav M. Havel, Mé vzpomínky, Praha 2018.
 • Jana ČECHUROVÁ – Jan RANDÁK a kol., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.
 • Jana ČECHUROVÁ – Pavel ANDRŠ – Luboš VELEK a kol., Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha 2012.
 • Jana ČECHUROVÁ – Lukáš ŠLEHOFER a kol., Ústava 1920. Vyvrcholení konstituování československého státu, Praha 2011.
 • Jana ČECHUROVÁ – Jan KUKLÍK (edd.), Jan Krčmář. Paměti, Díl II. Skoro státníkem, Díl III. Pelhřimov 2007.
 • Jana ČECHUROVÁ – Miroslava VANDROVCOVÁ (vyd.), Karel Kramář (1860-1937), Příspěvky k životu a dílu, Sborník Národního muzea, řada A – historie, roč. 61, 3-4/2007.
 • Jana ČECHUROVÁ – Dana STEHLÍKOVÁ – Miroslava VANDROVCOVÁ, Karel a Naděžda Kramářovi doma/Karel and Nadezhda Kramář at Home, Praha 2007.
 • Jana ČECHUROVÁ – Jan KUKLÍK, Z historie Úřadu vlády České republiky 1918-1992, Praha 2006.
 • Jaroslav ČECHURA – Jana ČECHUROVÁ, Josef Pekař: Příběh Knihy o Kosti, Praha 2005.
 • Jana ČECHUROVÁ – Jiří ŠTAIF (vyd.), K novověkým sociálním dějinám českých zemí VI. Sociální dějiny dnes, Praha 2004.
 • Jaroslav ČECHURA – Jana ČECHUROVÁ (edd.), Korespondence Josefa Pekaře a Františka Teplého, Sborník Národního muzea, řada A-historie, roč. 58, 1/2004.
 • Jana ČECHUROVÁ (vyd.), Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám V/2, Praha 2003.
 • Jana ČECHUROVÁ, Čeští svobodní zednáři ve XX. století, Praha 2002.
 • Jana ČECHUROVÁ – Jan KUKLÍK – Jaroslav ČECHURA – Jan NĚMEČEK (edd.), Válečné deníky Jana Opočenského, Praha 2001.
 • Jana ČECHUROVÁ – Jaroslav ČECHURA (edd.), Edvard Beneš/diplomat na cestách/ Depeše z padesáti zahraničních cest ministra Beneše 1919-1928, Praha 2000.
 • Jana ČECHUROVÁ, Česká politická pravice, Mezi převratem a krizí, Praha 1999.
 • Jaroslav ČECHURA – Jana ČECHUROVÁ (edd.), Korespondence Josefa Pekaře a Kamila Krofty, Praha 1999.
 • Jana ŠETŔILOVÁ, Alois Rašín, Dramatický žvot českého politika, Praha 1997.
 • Jana ŠETŘILOVÁ – Jaroslav ČECHURA (edd.), Listy důvěrné, Vzájemná korespondence Hany a Edvarda Benešových, Praha 1996.
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Čechurová, Jana