Dějiny žen a gender history (Denisa Nečasová)

A. Odborná literatura

 • Johanna ALBERTI, Gender and the Historician, London 2002.
 • Pavel BARŠA, Panství člověka a touha ženy. Feminismus mezi psychoanalýzou a poststrukturalismem, Praha 2002.
 • Judith BUTLER, Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity, Bratislava 2003.
 • Judith BUTLER – Joan W. SCOTT (eds.), Feminists Theorize the Political, New York – London 1992.
 • Leonore DAVIDOFF, Gender and the Great Divide: Public and the Private in British Gender History, in: Journal of Women´s History 2003, č. 15, s. 11–27.
 • Laura L. DOWNS, Writing Gender History, London 2004.
 • Judith K. GARDINER (ed.), Masculinity studies. Feminist theory. New Directions. New York 2003.
 • Jonathan N. KATZ, The Invention of Heterosexuality, Chicago – London 1993.
 • Joan B. LANDES (ed.), Feminism, the Public and the Private, Oxford 1998.
 • Joan W. SCOTT, Feminism and History, Oxford – New York 1996.
 • Joan W. SCOTT, Gender and the Politics of History, New York 1999.
 • Robert SHOMAKER – Mary VINCENT (eds.), Gender nad History in Western Europe, London 1998.
 • Jana RATAJOVÁ, Dějiny ženy a koncept genderu v české historiografii, in: Kuděj 2005, 1–2, s. 159–174.
 • Jana RATAJOVÁ, Gender history jako alternativní koncept dějin, in: Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (eds.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 33–40.
 • Sonya O. ROSE, What is Gender History?, Cambridge 2010.
 • Leila J. RUPP, Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost, Praha 2002.
 • Daniela TINKOVÁ, „Oddělené sféry“ – tradiční polarita nebo dědictví 19. století?, in: Milan Řepa (ed.), 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, Praha 2008, s. 458-470.
 • Daniela TINKOVÁ, Tělo – věda – historie. K formování „moderního“ těla v historiografii a novověké vědě, in: Martin Nodl – Daniela Tinková (eds.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007, s. 13-53.
 • Daniela TINKOVÁ, „Žena“ – prázdná kategorie? Od (wo)men´s history k gender history v západoevropské historiografii posledních desetiletí 20. století, in: Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (eds.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia moderních a soudobých dějin > Dějiny žen a gender history (Denisa Nečasová)