Prameny lidové provenience (Jan Randák)

A. Odborná literatura

 • Lydia Baštecká, Jak se žilo na kladském pomezí: čtení ze starých pamětí a kronik, Červený Kostelec 2004.
 • Pavel Bělina, Česká města v 18. století a osvícenské reformy, Praha 1985.
 • Peter L. BERGER –Thomas LUCKMANN, Sociální konstrukce reality, Brno 1999.
 • Peter BURKE, Co je kulturní historie, Praha 2011.
 • Peter BURKE, Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005
 • Gert DRESSEL, Historische Anthropologie: eine Einführung, Wien, Köln, Weimar 1996.
 • Richard van DÜLMEN, Historická antropologie. Vývoj-problémy-úkoly, Praha 2002.
 • Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř, Sekularizace venkovského prostoru v 19. století, Brno 2009.
 • Clifford GEERTZ, Interpretace kultur. Vybrané eseje, Praha 2000
 • Carlo Ginzburg, Sýr a červi: svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.
 • Josef HANZAL, Idyla v písmácké literatuře, in: Kristina KAISEROVÁ – Ivan MARTINOVSKÝ, Idyla a idyličnost v kultuře 19. století, Ústí nad Labem, s. 63-68.
 • Jan Horský, Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení: příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy, Ústí nad Labem, 1999.
 • Miroslav HROCH, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999.
 • Jaroslava JANÁČKOVÁ, Zazděná slečna a jiné příběhy pro vyražení, Praha 1980.
 • Josef KAFKA, Národopisná výstava českoslovanská. Výstavní repertoir Českých novin, Praha 1895.
 • Wolfgang KASCHUBA, Einführung in die Europäische Ethnologie, München 2006.
 • Wolfgang KASCHUBA, Volkskultur zwischen feudaler und bürgerlicher Gesellschaft. Zur Geschichte eines Begriffs und seiner gesellschaftlichen Wirklichkeit, Frankfurt am Main 1988.
 • Wolfgang KASCHUBA, Lebenswelt und Kultur der unterbürgerlichen Schichten im 19. und 20. Jahrhundert, München 1990.
 • Václav Rodomil Kramerius, Kniha Josefova, Praha 1941.
 • Václav Rodomil Kramerius, Knížky lidového čtení, Praha, 1988.
 • Lenka KUSÁKOVÁ, Krásná próza raného obrození. Studie, Praha 2003.
 • František Kutnar, Cesta selského lidu k svobodě, Praha 1948.
 • František Kutnar, František Jan Vavák, Praha 1941.
 • František KUTNAR, Lidoví písmáci a kronikáři v národním obrození, in: Národní obrození severovýchodních a východních Čech. Sborník příspěvků z vědecké konference, konané ve dnech 18.-20. června 1968 v Hradci Králové, Hradec Králové 1971, s. 74-79.
 • František KUTNAR, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské, Praha 2003.
 • František KUTNAR (ed.), Paměti sedláka Josefa Dlaska, Praha 1941.
 • František KUTNAR, Sociálně myšlenková tvářnost obrozeneckého lidu, Praha 1948.
 • František KUTNAR, Zamyšlení nad lidovou literaturou pamětní a písmáckou, in: Vědecké práce Zemědělského muzea 22, 1982, s. 77-85.
 • Milena LENDEROVÁ–Tomáš JIRÁNEK–Marie MACKOVÁ, Z dějin české každodennosti, Praha 2009.
 • Alf LÜDKE, Alltagsgeschichte – ein Bericht von unterwegs, in: Historische Anthropologie. Kultur – Gesellschaft – Alltag, r. 11, č. 2, 2003, s. 278-295.
 • Národopisná výstava 1895, Praha 1895.
 • Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895. Hlavní katalog a průvodce, Praha 1895.
 • Zdeněk R. Nešpor, (ed.), Mezi náboženstvím a politikou: lidová kultura raného novověku: sborník z konference Lidová kultura v 16.-19. století: mezi náboženstvím a politikou, konané v Praze 28. listopadu 2003. Praha 2005.
 • Jana Machačová – Jiří Matějček, Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Praha 2010.
 • Eduard MAUR, Kronikářské záznamy lidové provenience jako historický pramen, in: Karlová Štepánka – Lišková Veronika – Stočes Jiří (eds.), Plzeň 2006.
 • Michael Maurer, Kulturgeschichte: eine Einführung, Köln 2008.
 • Barbora Mlynaříková, Geografický horizont prostého člověka v Čechách v letech 1740-1830, Praha 2001.
 • Otakar NAHODIL – Antonín ROBEK, České lidové kronikářství, Praha 1960.
 • Zdeněk R. Nešpor, Náboženství na prahu nové doby: česká lidová zbožnost 18. a 19. století, Ústí nad Labem 2006.
 • Zdeněk R. Nešpor, Víra bez církve?: východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století. Ústí nad Labem 2004.
 • Martin Nodl – Daniela Tinková, Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.
 • Martin Nodl, Mikrohistorie a historická antropologie, in: Dějiny – Terorie – Kritika, roč. 1, 2004, č. 2, s. 237-252.
 • Jan NOVOTNÝ, Matěj Václav Kramerius, Praha 1956.
 • Jan Pargač et al, Mýtus českého národa, aneb, Národopisná výstava českoslovanská 1895. Praha 1996.
 • Josef Pekař, Kniha o Kosti: kus české historie, Praha 1970.
 • Josef Petráň, Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011.
 • Josef Petráň et al, Dějiny hmotné kultury: vysokošk. učebnice pro stud. fakult připravujících učitele. [Díl] 1, [sv.] 1, Vymezení kulturních dějin. Kultura každodenního života od pravěku do 15. století, Praha 1985.
 • Josef Petráň (ed.), Dějiny hmotné kultury. [Díl] 1, [sv.] 2, Kultura každodenního života od 13. do 15. století, Praha 1985.
 • Josef Petráň a kol., Dějiny hmotné kultury. II/1, [Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995.
 • Josef Petráň et al., Dějiny hmotné kultury. II/2, [Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1997.
 • Josef Petráň. Dvacáté století v Ouběnicích: soumrak tradičního venkova, Praha 2009.
 • Josef Petráň, Příběh Ouběnic: mikrohistorie české vesnice, Praha 2001.
 • Jiří RAK, Exotismus doma aneb Venkov versus město, in: Kateřina BLÁHOVÁ – Václav PETRBOK (eds.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha 2008, str. 221-227.
 • Jan Randák, Cizí v životních světech lidového prostředí na počátku 19. století, in: Kateřina BLÁHOVÁ – Václav PETRBOK (eds.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Praha 2008, str. 228–234.
 • Jan Randák, Prameny lidové provenience: teoretická reflexe jedinečných výpovědí i minulém světě, in: Museum Vivum, Sborník Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, roč. 3, 2007, s. 21-25.
 • Jan Randák, Revoluční kultura roku 1848. Pokus o možné vnímání revoluce, in: ČČH, roč. 104, 2006, č. 2, str. 333-349.
 • Jan Randák – Jan SOCHA, „… važ si času, chyť se práce, zahálky se střež co zrádce“. Lidové prostředí jako objekt osvícenské disciplinace, in: Daniela TINKOVÁ – Jaroslav LORMAN (eds.), Post tenebras speero lucem. Duchovní tvář českého a moravského osvícenství, Praha 2009, s. 78-84.
 • Jan Randák, Životní světy, paměti a jejich interpretace, in: Sekyrková Milada (ed.), Paměti a vzpomínky jako historický pramen, Praha 2006, s. 79–90.
 • Tomáš RATAJ, Mezi Zíbrtem a Geertzem. Úvaha o předmětu kulturních dějin, Kuděj, roč. 7, 2005, č. 1-2, s. 142 -158.
 • Antonín Robek, Lidové kronikářství na Kralupsku a Mělnicku, Praha 1974.
 • Antonín Robek, Lidové kronikářství na Lounsku, Praha 1979.
 • Antonín Robek, Lidové kronikářství na Poděbradsku, Praha 1978.
 • Antonín Robek, Lidové zdroje národního obrození: Městské lidové zdroje národního obrození, Praha 1981.
 • Antonín Robek, Městské lidové kronikářství na Rychnovsku. [Díl] 1. Praha 1976.
 • Antonín Robek, Městské lidové kronikářství na Rychnovsku. 2. [díl]. Praha 1979.
 • Antonín Robek, Městské lidové zdroje národního obrození, Praha 1977.
 • Antonín Robek – Jarmila Šťastná – Mirjam Moravcová, Stará dělnická Praha: život a kultura pražských dělníků 1848-1939, Praha 1981.
 • Winfried Schulze, Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte, Berlin 1996.
 • Alena ŠUBRTOVÁ, Dějiny populačního myšlení v českých zemích, Praha 2006.
 • Anne-Marie THIESSOVÁ, Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno 2007.
 • František Jan VAVÁK, Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816, Kniha I – VII, Praha 1907-1924, 2009.
 • Rudolf VIERHAUS, Die Rekonstruktion historischer Lebenswelten. Probleme moderner Kulturgeschichtsschreibung. in: Wege zu einer neuen Kulturgeschichte, Göttingen 1995, s. 7-28.
 • Čeněk Zíbrt, Kulturní historie, Praha 1891.