Film jako historický pramen (Petr Koura)

A. Odborná literatura

 • Milan BÁRTA, Cenzura československého filmu a televize v letech 1953-1968, Securitas imperii 10, Praha 2003, s. 5–57.
 • Luboš BARTOŠEK, Náš film. Kapitoly z dějin (1896–1945), Praha 1985.
 • Šárka BARTOŠKOVÁ–Luboš BARTOŠEK, Filmové profily. Českoslovenští scenáristé, režiséři, kameramani, hudební skladatelé a architekti hraných filmů, Praha 1986.
 • Petr BEDNAŘÍK, Arizace české kinematografie, Praha 2003.
 • Jan BERNARD – Pavla FRÝDLOVÁ, Malý labyrint filmu, Praha 1988.
 • Václav BŘEZINA, Lexikon českého filmu. 2000 filmů 1930–1996, Praha 1996.
 • Český hraný film I. 1898–1930, Praha 1995.
 • Český hraný film II. 1930–1945, Praha 1998.
 • Český hraný film III. 1945–1960, Praha 2001.
 • Český hraný film IV. 1961–1970, Praha 2004.
 • Český hraný film V. 1971–1980, Praha 2007.
 • Český hraný film VI. 1981–1993, Praha 2010.
 • Petr ČORNEJ, Husitská tematika v českém filmu (1953–1968) v kontextu dobového nazírání na dějiny, Iluminace, 1995, č. 3, s. 13–43 a Iluminace, 1995, č. 4, s. 43–75.
 • Gilles DELEUZE, Film 1. Obraz-pohyb, Praha 2000.
 • Gilles DELEUZE, Film 2. Obraz-čas, Praha 2006.
 • Jiří DOLEŽAL, Česká kultura za protektorátu. Školství – písemnictví – kinematografie, Praha 1996.
 • Tereza DVOŘÁKOVÁ, Prag-Film (1941–1945). V průniku říšské a protektorátní kinematografie. Diplomová práce, FF UK, Praha 2002.
 • Miloš FIKEJZ, Český film. Herci a herečky. I. díl: A–K, Praha 2006.
 • Miloš FIKEJZ, Český film. Herci a herečky. II. díl: L–Ř, Praha 2007.
 • Miloš FIKEJZ, Český film. Herci a herečky. III. díl: S–Ž, Praha 2008.
 • Film a doba. Čtvrtletník pro filmovou a televizní kulturu, vychází od r. 1955
 • Filmový přehled, vychází od r. 1949
 • Filmový sborník historický 4. Česká a slovenská kinematografie 60. let, Praha 1993.
 • Peter HAMES, Československá nová vlna, Praha 2008.
 • Jiří HAVELKA, Čs. filmové hospodářství. Zvukové období 1929–1934, Praha 1935.
 • Jiří HAVELKA, Čs. filmové hospodářství. 1. díl, 1898–1945, Praha 1958.
 • Jiří HAVELKA, Čs. filmové hospodářství. 2. díl, 1945–1957, Praha 1958.
 • Jiří HAVELKA, Čs. filmové hospodářství. 3. díl, Dokumentární a animovaný film 1922–1957, Praha 1959.
 • Jiří HAVELKA, Čs. filmové hospodářství. 4. díl. Filmoví pracovníci, Praha 1959.
 • Jiří HAVELKA, Čs. filmové hospodářství. 1951–1955, Praha 1972.
 • Jiří HAVELKA, Čs. filmové hospodářství. 1956–1960, Praha 1973.
 • Jiří HAVELKA, Film v číslech a událostech. K 20 létům čs. filmu, Praha 1965.
 • Petr HOFMAN, K historii jednoho filmového projektu. Příprava filmu Zborov v dokumentech, Iluminace, 1995, č. 2, s. 141–152.
 • Jiří HOPPE, Sovětský dokument o nové vlně, Iluminace, 2001, č. 1, s. 117–139.
 • Jindra KARASOVÁ, Tvůrci dokumentárního filmu. Kdo je kdo v dokumentárním filmu, Praha 1965.
 • Lukáš KAŠPAR, Český hraný film a filmaři za protektorátu. Propaganda – kolaborace – rezistence, Praha 2007.
 • Ivan KLIMEŠ (ed.), Filmový sborník historický 1. Film a literatura, Praha 1988.
 • Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK (eds.), Filmový sborník historický 2. 90 let vývoje československé kinematografie – příspěvky z konference, Praha 1991.
 • Ivan KLIMEŠ (ed.), Filmový sborník historický 3, Praha 1992.
 • Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK, Film a historie I. Fikce a realita, Film a doba, 1988, č. 3, s. 140–145.
 • Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK, Film a historie II. Žánry historického filmu, Film a doba, 1988, č. 6, s. 330–335.
 • Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK, Film a historie III. Tradice a stereotypy v historickém filmu, Film a doba, 1988, č. 9, s. 516–521.
 • Ivan KLIMEŠ – Jiří RAK, Idea národního historického filmu v české meziválečné společnosti, Iluminace, 1989, čís. 2, s. 23–37.
 • Ivan KLIMEŠ, Národně obranné tendence v hraném filmu za protektorátu, Iluminace, 1989, č. 1, s. 53–77.
 • Jiří KNAPÍK, Kdo byl kdo v naší kulturní politice 1948–1953. Biografický slovník stranických a svazových funkcionářů, státní administrativy, divadelních a filmových pracovníků, redaktorů, Praha 2002.
 • Jiří KNAPÍK, Únor a kultura. Sovětizace české kultury, Praha 2004.
 • Jiří KNAPÍK, V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956, Praha 2006.
 • Jan Stanislav KOLÁR – Myrtil FRÍDA, Československý němý film 1898–1930, Praha 1957.
 • Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny, Praha 2005.
 • Petr KOPAL (ed.), Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla, Praha 2009.
 • Petr KOURA, Historický film jako nástroj konstrukce historické paměti. In: Místa paměti česko-německého soužití. Sborník příspěvků z konference pracovní skupiny Česko-německého diskusního fóra Místa paměti v Chebu 5. 6. 2010, Praha 2011, s. 116–128.
 • Petr KOURA, Filmy smíchu a zapomnění. Obraz „pražského jara“ v českém hraném filmu z období „normalizace“, Soudobé dějiny, roč. XV (2008), čís. 3–4, s. 575-606.
 • Siegfried KRACAUER, Dějiny německého filmu. Od Caligariho k Hitlerovi: Psychologické dějiny německého filmu, Praha 1958.
 • Otomar KREJČA ml., Nelidskost a umění. Poučení z Žida Süsse?, Iluminace, 1993, čís. 3, s. 99–110.
 • Helena KREJČOVÁ, „Jsem nevinnen“. Süss, Harlan, Čáp a jiní, Iluminace, 1993, čís. 3, s. 65–97.
 • Helena KREJČOVÁ, Theresienstadt – film o vzorném ghettu, Iluminace, 1992, čís. 1, s. 37–55.
 • Robert KVAČEK, „Krize“ proti krizi. Crisis – dokument o roce 1938, Iluminace, 1997, č. 4, s. 55–65.
 • Robert KVAČEK, „První kulturně politický film“. J. A. Holman, Revoluce krve a ducha (1936), Iluminace, 1995, č. 4, s. 77–87.
 • Antonín J. LIEHM, Ostře sledované filmy. Československá zkušenost, Praha 1991.
 • Jan LUKEŠ, Pád, vzestup a nejistota. Český film 1970–1996, Iluminace, 1997, č. 1, s. 53–81.
 • James MONACO, Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií, Praha 2004.
 • Antonín NAVRÁTIL, Cesty k pravdě či lži. 70 let československého dokumentárního filmu, Praha 2002.
 • Antonín NAVRÁTIL, Přehled vývoje dokumentárního filmu v Československu, Praha 1985.
 • Antonín NAVRÁTIL, Vývoj dokumentárního filmu v ČSSR, Praha 1965.
 • Jerzy PŁAŻEWSKI, Dějiny filmu 1895–2005, Praha 2009.
 • Stanislava PŘÁDNÁ–Zdena ŠKAPOVÁ–Jiří CIESLAR, Démanty všednosti. Český a slovenský film 60. let. Kapitoly o nové vlně, Praha 2002.
 • Luboš PTÁČEK (ed.), Panorama českého filmu, Olomouc 2000.
 • Jiří RAK, Historická tematika v kinematografii Třetí říše, Iluminace, 1993, č. 1, s. 7–36.
 • Jiří RAK, Úvahy o národním charakteru českého filmu po roce 1918, Iluminace, 1989, č. 1, s. 30–42.
 • Petr REICHEL, Svůdný klam Třetí říše. Fascinující a násilná tvář fašismu, Praha 2004.
 • Georges SADOUL, Dějiny filmu. Od Lumiera až do doby současné, Praha 1958.
 • Jan SEDMIDUBSKÝ, Obraz sudetských Němců a sudetoněmecká otázka v českém hraném filmu 1945–1969. Diplomová práce, FF UK, Praha 2006.
 • Eva STRUSKOVÁ, Film Ghetto Theresienstadt 1942. Poselství filmových výstřižků, Iluminace, 2009, čís. 1, s. 5–35.
 • Petr SZCZEPANIK – Jaroslav ANDĚL (eds.), Stále kinema. Antologie českého myšlení o filmu 1904–1950, Praha 2008.
 • Petr SZCZEPANIK, Konzervy se slovy. Počátky zvukového filmu a česká mediální kultura 30. let, Brno 2009.
 • Petr SZCZEPANIK (ed.): Nová filmová historie. Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury, Praha 2004.
 • Josef ŠKVORECKÝ, Nejdražší umění a jiné eseje o filmu, Praha 2010.
 • Josef ŠKVORECKÝ, Všichni ti bystří mladí muži a ženy. Osobní historie českého filmu, Praha 1991.
 • Václav ŠMIDRKAL, Armáda a stříbrné plátno. Československý armádní film 1951–1999, Praha 2009.
 • Zdeněk ŠTÁBLA, Data a fakta z dějin čs. kinematografie 1896–1945. Svazek 1, Praha 1988.
 • Zdeněk ŠTÁBLA, Data a fakta z dějin čs. kinematografie 1896–1945. Svazek 2, Praha 1989.
 • Zdeněk ŠTÁBLA, Data a fakta z dějin čs. kinematografie 1896–1945. Svazek 3, Praha 1990.
 • Zdeněk ŠTÁBLA, Data a fakta z dějin čs. kinematografie 1896–1945. Svazek 4, Praha 1990.
 • Martin ŠTOLL a kol., Český film. Režiséři–dokumentaristé, Praha 2009.
 • Kristin THOMPSONOVÁ – David BORDWELL, Dějiny filmu. Přehled světové kinematografie, Praha 2007.
 • Michael TÖTEBERG, Lexikon světového filmu, Praha 2006.
 • Vít VLNAS, Oldřich J. Blažíček a český historický film, Iluminace, 1995, čís. 3, s. 5–11.
 • Jiří VORÁČ, Čeští a slovenští filmoví režiséři v exilu, Olomouc 1993.
 • Jiří VORÁČ, Český film v exilu. Kapitoly z dějin po roce 1968, Brno 2004.
 • Nancy M. WINGFIELDOVÁ, Film jako otázka národní identity. Zvukové filmy a pražské protiněmecké demonstrace v roce 1930, Iluminace, 1996, čís. 4, s. 5–32
 • Jitka ZABLOUDILOVÁ, Film a fotografie v československém vojsku v Rusku 1914–1920, Iluminace, 1995, čís. 2, s. 111–139
 • Pavel ZEMAN, Týdeník Aktualita. České filmové zpravodajství na začátku druhé světové války, Iluminace, 1997, čís. 4, s. 67–89
 • Jan ŽALMAN, Umlčený film, Praha 2008