Zilynská, Blanka

 

PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

 

Oddělení starších dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 221 619 311
blanka.zilynska@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001 – 2008 – doktorandské studium, titul Ph.D., téma: Synody v Čechách 1440–1540. Proměny synodální praxe v Čechách v kontextu vývoje synodality v Evropě
 • 1980 – rigorózum, rig. práce Husitské synody v Čechách 1418–1440, titul PhDr.
 • 1975 – 1980 – vysokoškolské studium na FF Univerzity Karlovy, obor archivnictví – dějepis
 • 1971 – 1975 – gymnázium v Praze 7, Nad Štolou

Přehled zaměstnání

 • 1999 – dosud – hlavní pracovní poměr na FF UK, Ústav českých dějin, odborná asistentka
 • 1980 – dosud – Archiv Univerzity Karlovy, archivář, odborný referent, od 1999 vedlejší pracovní poměr

Odborné zaměření

 • České středověké dějiny, pozdní středověk, církevní a univerzitní dějiny

Granty

 • 2017 – 2021 – PROGRES Q09:Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa na ÚČD FF UK
 • 2017 – 2021 – PROGRES Q23: Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti v ÚDAUK
 • 2018 – 2020 – GAČR – grant Universitas magistrorum. Profesoři pražské utrakvistické univerzity (1458-1622), r. č. 18-00408S, nositel HÚ AV ČR, doc. M. Holý; jako jeden ze spolupracovníků
 • 2017 – doktorandský grant GAUK – nositel Mgr. Jan Boukal
 • 2012 – 2015 – další řešitelka projektu NAKI ministerstva kultury DF12P01OVV026 Jan Hus roku 1415 a 600 let poté. Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století (příjemce: Husitské muzeum v Táboře)
 • 2012 – 2016 – spoluúčast na Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P12) Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Společnost, kultura a komunikace v českých dějinách (FF UK)
 • 2012 – 2016 – spoluúčast na Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK P21) Dějiny univerzitní vědy a vzdělanosti (ÚDAUK)
 • 2010 – 2013 – další řešitelka grant. projektu ESF a GAČR COR/10/E008 Cuius Regio. Analýza faktorů určujících soudržnost uvnitř regionů a pocit sounáležitosti jejich obyvatel / An analysis of the cohesive and disruptive forces destining the attachment of groups of persons to and the cohesion within regions as a historical phenomenon (FF)
 • 2005 – 2012 – spoluřešitelka výzkumného záměru České země uprostřed Evropy (koordinátor bloku IV FF)
 • 2004 – 2006 – řešitelka grantu GAČR 404/04/0234 Církevní topografie a teritoriální církevní správa v pražské diecézi vrcholného a pozdního středověku (příjemce FF UK)
 • 2002 – 2004 – spoluřešitelka grantu Gotika v severních Čechách (UJEP Ústí n. L.)
 • 2000 – 2001 – spoluřešitelka grantu GAUK: Perzekuce a emigrace studentů a učitelů UK ve 40. letech 20. stol. (nositel dr. Z. Pousta, AUK)
 • 1995 – 1996 – spoluřešitelka grantu Prosopografie studentů UK (nositel prof. J. Havránek, AUK)

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • Badatelské pobyty
  • 2003 – 2012 (každoročně) – Berlin, Freie Universität, Friedrich-Meinecke-Institut
  • 2005 – dosud (každoročně) – Wrocłav, Instytut Historyczny
  • 2006 – dosud (opakovaně) – Konstanz, Universitätsbibliothek
  • 2007, 2010, 2013 – 2015 – Mnichov, Staatsbibliothek
 • Erasmus
  • 2009 – Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II., Instytut Historii – výměnný program Erasmus – přednášky jako host
 • Aktivní účast na zahraničních konferencích
  • 2019 – Paris, École Normale Supérieure, mezinárodních setkání v rámci cyklu La fabrique de l’espace religieux centre-européen au Moyen Âge; seminář Journé III: Paroisses, doyennés, archidiaconés, referát: „Le destin du réseau paroissial en Bohême hussite
  • 2014 – Krakov, konference Die Eliten der Städten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Herkunft, Nationaliät, Mobilität, Mentalität, referát: Intelektuální elity středověké Prahy – Die intelektuellen Eliten der Stadt Prag im Mittelalter
  • 2008 – Regenstauf, NSR, Institut für ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte – Hussitentagung – referát: Hussitische Synoden – die Vorläufer der reformatorischen Synodalität
  • 2007 – Lublin/Lviv (Polsko, Ukrajina), pořadatel CIHEC – Religious space of East-central Europe – open to the East and the West – referát ové podoby synodality konce středověku: Čechy v kontextu evropské reformace
  • 2005 – Heilbad Heiligenstadt, NSR – Wallfahrt und Reformation – referát Ansichten der böhmischen Utraquisten des 15. Jahrhunderts zur Wallfahrt
  • 2004 – Göttingen, NSR – Partikularsynoden im Spätmittelalter – referát Synoden im utraquistischen Böhmen bis 1531

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 1998 – dosud – redakční rada ÚDAUK
 • 2005 – dosud – tajemnice a výkonná redaktorka AUC-HUCP
 • 1999 – 2005 – grantová agentura UK

Další profesní aktivity

 • 2001 – dosud – Společnost Husova muzea v Praze, členka výboru (správa Husova domu v Kostnici)
Bibliografie

Knižní monografie

 • Blanka ZILYNSKÁ, Husitské synody v Čechách 1418–1440. Příspěvek k úloze univerzitních mistrů v husitské církvi a revoluci, Praha 1985.
 • Eva DOLEŽALOVÁ – Jan KALIVODA – Jakub SMRČKA – Blanka ZILYNSKÁ, Jan Hus. Hus-Haus in Konstanz, Praha–Tábor 2019.
 • Eva DOLEŽALOVÁ – Jan KALIVODA – Jakub SMRČKA – Blanka ZILYNSKÁ, Jan Hus. The House of Jan Hus in Constance, Praha–Tábor 2019.
 • Jan KALIVODA – Jakub SMRČKA – Blanka ZILYNSKÁ, Schwan, Gans und Kirche. Martin Luther und Jan Hus im geistlichen Vermächtnis Europas / Labuť, husa a církev. Martin Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy / Swan, Goose and the Church. Martin Luther and Jan Hus in Spiritual Legacy of Europe, Tábor 2017.
 • Jakub SMRČKA – Blanka ZILYNSKÁ – Jan KALIVODA, Johannes Hus. Mut zu denken, Mut zu glauben, Mut zu sterben, Tábor 2015.
 • Jakub SMRČKA – Blanka ZILYNSKÁ – Eva DOLEŽALOVÁ, Jan Hus. Courage to Think, Courage to Believe, Courage to Die, Tábor 2015.
 • Blanka ZILYNSKÁ – Bohdan ZILYNSKYJ, Kozojedy 1514-1994. 480 let od vydání znakového privilegia, Ústí n. L. 1994.

Kapitola v monografii

 • Blanka ZILYNSKÁ, The Utraquist Church after the Compactata, kapitola in: Michael Van Dussen – Pavel Soukup (edd.), A Companion to the Hussites (Brill´s Companions to the Christian Tradition, vol. 90), Leiden-Boston, Brill, s. d. (copyright 2020), s. 219–257.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Kališnická církev, kapitola in: Pavlína Cermanová – Robert Novotný – Pavel Soukup (edd.), Husitské století, Praha 2014, s. 586–605.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Mezi řeholí, politikou a privátem. Příběh vratislavského opata Mikuláše Schönborna za neklidných časů krále Jiřího z Poděbrad, kapitola in: Lenka Bobková a kol., Česká koruna na rozcestí, Praha 2010, s. 365–381
 • Blanka ZILYNSKÁ, The Post-War Renewal of Charles University, in: František Kavka – Josef Petráň (eds.), A History of Charles University II, Praha 2001, pp. 265–271.
 • Blanka ZILYNSKÁ, The Pedagogical Faculty, in: František Kavka – Josef Petráň (eds.), A History of Charles University II, Praha 2001, pp. 373–376.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Poválečná obnova a zápas o charakter univerzity, in: Jan Havránek – Zdeněk Pousta (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy IV: 1918-1990, Praha 1998, s. 235–261.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Pedagogická fakulta, in: Jan Havránek – Zdeněk Pousta (edd.), Dějiny Univerzity Karlovy IV: 1918-1990, Praha 1998, s. 511–532.

Články v časopise a pravidelně vycházejících sbornících

 • Blanka ZILYNSKÁ, Die Beendigung der Konfessionalisierung der Prager Universität an der Wende von den 1450er zu den 1460er Jahren am Beispiel des Schicksals aktiver katholischer Magister, AUC-HUCP 60/1, 2020, s. 65–76.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Tištěná média a synodální praxe utrakvistů do poloviny 16. století, in: Kamil Boldan – Jan Hrdina (edd.), Knihtisk, zbožnost, konfese v zemích Koruny české doby poděbradské a jagellonské, Praha 2018 (= Colloquia mediaevalia Pragensia 19), s. 29–40.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Kutnohorská záduší konce středověku (nahlédnutí do jejich účtů), in: Jan Hrdina – Kateřina Jíšová (edd.), Městský farní kostel v českých zemích ve středověku, Scriptorium, Praha–Dolní Břežany 2017, s. 99–122 + 341–342 (Documenta Pragensia Supplementum 6, 2015).
 • Blanka ZILYNSKÁ, Role církevních institucí v procesu integrace slezského regionu, Śląski kwartalnik historyczny Sobótka 66/3, 2011, s. 37–51.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Johann Hoffmann: Prager Student, antihussitischer Repräsentant und Bischof von Meissen, AUC-HUCP 49/2, 2009, s. 81–98.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Utrakvistická církevní správa a možnosti jejího studia, in: Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku, AUC-PhH 2, 1999, Z PVH XV, Praha 2003, s. 39–53.

Článek ve sborníku

 • Blanka ZILYNSKÁ – Milena BRAVERMANOVÁ, Relikvie mučedníka Jana Husa – zrod poutního místa v Kostnici, in: Kolektiv autorů, Hus – husitství – tradice – Praha: od reality k mýtu a zpátky, Praha 2020, s. 333–358 (Práce HÚ AV ČR, v.v.i., řada A, Monographia).
 • Blanka ZILYNSKÁ, Knižní soubory při kutnohorských kostelech na konci středověku (na základě inventářů zádušní správy), in: Eva Doležalová – Petr Sommer (edd.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 261–276.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Farnost Těchobuz na konci středověku a její záduší. Etuda z mikrohistorie, in: Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře, Praha 2016, s. 203–219.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Die intellektuellen Eliten der Stadt Prag im Mittelalter, in: Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (Hgg.), Krakau – Nürnberg – Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität (Documenta Pragensia – Monographia 33/1, series Cracovia – Norimberga – Praga), Praha 2016, s. 393–414.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Die Geschichtsschreibung im Ausgang des Mittelalters als Ausdruck der regionalen Identität. Eine Konfrontation der Auffassungen Benedikt Johnsdorfs mit den Ansichten seiner Zeitgenossen zum Thema Zugehörigkeit Schlesiens zur Böhmischen Krone, in: Lenka Bobková – Jana Fantysová-Matějková (Hgg.), Terra – Ducatus – Marchionatus – Regio. Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen (Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen StaatesVI), Prag 2013, s. 308–334.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Hussitische Synoden. Die Vorläufer der reformatorischen Synodalität, in: Franz Machilek (Hg.), Die hussitische Revolution. Religiöse, politische und regionale Aspekte, Köln–Weimar–Wien 2012, s. 57–75 (Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Band 44).
 • Blanka ZILYNSKÁ, Synoden als Kommunikationsforum, in: Eva Doležalová – Robert Šimůnek (edd.), Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa (13.–16. Jahrhundert) (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 122), München 2011, s. 51–66.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Die Böhmische Chronik Benedikt Johnsdorfs über die Böhmische Krone und die Stellung Schlesiens im Rahmen der Kronländer, in: Lenka Bobková – Jan Zdichynec (edd.), Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.-18. Jahrhundert (Korunní země v dějinách českého státu 5), Praha 2011, s. 82–108.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Les nouvelles formes de la synodalité à la fin du Moyen Âge: la Bohême dans le contexte de la Réforme européenne, in: Krzysztof Bracha – Paweł Kras (edd.), Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu / Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages, Warszawa 2010, s. 79–100.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Ansichten der böhmischen Utraquisten des 15. Jahrhunderts zur Wallfahrt, in: J. Hrdina – H. Kühne – T. T. Müller (Hgg.), Wallfahrt und Reformation. Zur Veränderung religiöser Praxis in Deutschland u. Böhmen in den Umbrüchen der Frühen Neuzeit, Frankfurt/M. etc. 2007, s. 79–108.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Jakoubek ze Stříbra a dobová církevní správa, in: Ota Halama – Pavel Soukup (edd.), Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení, Praha 2006, s. 9–48.
 • Blanka ZILYNSKÁ, Synoden im utraquistischen Böhmen 1418–1531, in: Nathalie Kruppa – Leszek Zygner (Hgg.), Partikularsynoden im späten Mittelalter, Göttingen 2006, s. 377–386.

Slovníkové heslo

 • Blanka ZILYNSKÁ, Synody v husitském a utrakvistickém období, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin 17, 2019 (XII´), s. 544–550.

Redakce publikací

 • Blanka ZILYNSKÁ – Martin HOLÝ (edd.), Universitätsprofessoren in (Mittel-)Europa vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert) / University Professors in (Central) Europe from the Late Middle Ages to the Early Modern Period (15th–18th Century), AUC-HUCP 60/1, 2020, Praha 2020.
 • Blanka ZILYNSKÁ (ed.), Universitäten, Landesherren und Landeskirchen: Das Kuttenberger Dekret von 1409 im Kontext der Epoche von der Gründung der Karlsuniversität 1348 bis zum Augsburger Religionsfrieden 1555 (AUC–HUCP 49/2, 2009), Praha 2010.
 • Blanka ZILYNSKÁ (red. se společníky nebo samostatně), Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis / Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy, 39 (1999) – 60 (2020) a dále.

Edice pramenů

 • Blanka ZILYNSKÁ – Bohdan ZILYNSKYJ, Úmluva jednoty a svornosti 1448. Edice synodního usnesení, in: Miloslav Polívka a Michal Svatoš (edd.), Historia docet. Sborník prací k poctě….prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, Praha 1992, s. 537–548.


Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Zilynská, Blanka