Holokaust českých Židů (Dalibor Krčmář)

A. Prameny

 • Anna Hyndráková, Raisa Machatková, Jaroslava Milotová (eds.), Denní rozkazy Rady starších a Sdělení židovské samosprávy Terezín 1941–1945, Praha 2003.
 • Miroslav Kárný (ed.), Terezínská pamětní kniha. Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy 1941–1945, Sv. I–II, Praha 1995.
 • Miroslav KÁRNÝ, Jaroslava MILOTOVÁ (eds.), Anatomie okupační politiky v „Protektorátu Čechy a Morava“. Dokumenty z období říšského protektora von Neuratha. Sborník k problematice dějin imperialismu, sv. 21, Praha 1987.
 • Miroslav KÁRNÝ, Jaroslava MILOTOVÁ, Margita KÁRNÁ (eds.), Protektorátní politika Reinharda Heydricha, Praha 1991.
 • Anna Hyndráková, Helena Krejčová, Jana Svobodová, Židé v protektorátu/Die Juden im Protektorat Böhmen und Mähren. Hlášení Židovské náboženské obce v roce 1942, Praha 1997.
 • Egon Redlich (edit. Miroslav Kryl), Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem. Deník Egona Redlicha z Terezína 1.1. 1942 – 22.10. 1944, Praha-Brno 1995.
 • Richard Seemann (ed.), Ghetto Litzmannstadt 1941–1944. Dokumenty a výpovědi o životě českých židů v lodžském ghettu, Praha 2000.

B. Odborná literatura

 • Hans Günther ADLER, Terezín 1941–1945. Tvář nuceného společenství. Část 1-3, Praha 2006, 2007.
 • Shlomo ARONSON, Theresienstadt im Spiegel amerikanischer Dokumentation, In: Theresienstädter Studien und Dokumente 1994, s. 11-35.
 • Wolfgang BENZ, Theresienstadt, In: Wolfgang BENZ, Barbara DISTEL (Eds.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 9, München 2009, s. 449–496.
 • Měčislav Borák (Ed.), Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945–1948 a v některých zemích střední Evropy, Praha-Opava 2002.
 • Měčislav Borák (Ed.), Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných soudů a trestních komisí ONV v letech 1945–1948, Praha-Opava 2002.
 • Toman BROD, Miroslav KÁRNÝ, Margita KÁRNÁ (Eds.), Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau, Praha 1994.
 • Petr Bednařík, Arizace české kinematografie, Praha 2003.
 • František Beneš, Patricia Tošnerová, Pošta v ghettu Terezín, Praha 1996.
 • Vojtěch BLODIG, Město poznamenané tragédií. Poválečný Terezín v letech 1945-1946, In: Terezínské listy, 24, 1996, s. 7-18.
 • Týž, Vznik terezínského ghetta, In: Terezínské listy, 25, 1997, s. 7-20.
 • Vojtěch BLODIG, Miroslav KÁRNÝ, Terezín v konečném řešení židovské otázky. Mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta 1941–1945, Praha 1992.
 • Ruth Bondyová, Jakob Edelstein, Praha 2001.
 • Bohumil ČERNÝ, Emigrace Židů z Českých zemí v letech 1938-1941, In: Terezínské studie a dokumenty 1997, s. 55-71.
 • Anita FRANKOVÁ, Deportationenaus dem Theresienstädter Ghetto. Methoden der Abfertigung von Transporte und deren Rückwirkung auf das Leben der Häftlinge im Licht einiger Quellen, In: Judaica Bohemiae, Vol. XXIII, 1987, 1, s. 3-28.
 • Táž, Die Struktur der aus dem Ghetto Theresienstadt zusammengestellten Transporte (1942-1944), In: Judaica Bohemiae, Vol. XXV, 1989, 2, s. 63-81.
 • Tomáš FEDOROVIČ, Terezínský lagerkommandant Siegfried Seidl, In: Terezínské studie a dokumenty 2002, s. 113-144.
 • Týž, Deník Pavla Weinera, In: Terezínské listy, 31, 2003, s. 63-86.
 • Týž, Zánik města Terezín a jeho přeměna v ghetto, In: Terezínské listy, 32, 2004, s. 15-42.
 • Týž, Nové poznatky o příslušnících SS v terezínském ghettu, In: Terezínské listy, 33, 2005, s. 50-57.
 • Týž, Pronásledování židů v Sudetské župě se zvláštním zaměřením na vládní kraj a město Ústí nad Labem, In: Terezínské studie a dokumenty 2005, s. 246-281.
 • Týž, Židovské evidenční karty – opomíjený pramen k historii perzekuce židovského obyvatelstva, In: Terezínské listy, 36, 2008, s. 140-160.
 • Týž, Konfidenti v ghettu Terezín, In: Terezínské listy, 37, 2009, s. 134-139.
 • Týž, Neobyčejný život Julia Taussiga, In: Terezínské listy, 38, 2010, s. 128-142.
 • Anita FRANKOVÁ, Anna HYNDRÁKOVÁ, Die jüdische selbstverwaltung im Ghetto von Terezín (Theresienstadt) 1941-1945, In: Judaica Bohemiae, Vol. VIII, 1972, 1, s. 36-54.
 • Tíž, Terezinskije „Prikazy dnja“ v kačestve istoričeskogo istočnika, In: Judaica Bohemiae, Vol. IX, 1973, 1, s. 3-15.
 • Rudolf FREIBERGER, Studie k historii výrobní činnosti v terezínském ghettu, In: Terezínské studie a dokumenty 1996, s. 112-128.
 • Anna HÁJKOVÁ, Osm transportů z Říšského komisariátu Nizozemí do Terezína, In: Terezínské studie a dokumenty 2001, s. 181-199.
 • Táž, Židé z Nizozemí a Terezín, In: Terezínské studie a dokumenty 2002, s. 145-202.
 • Jan HRUBEŠ, Miroslav KRYL, Ješrě jednou Jiří Weil (O jeho životě a díle), In: Terezínské listy, 31, 2003, s. 18-39.
 • Anna HYNDRÁKOVÁ, Helena KREJČOVÁ, Jana SVOBODOVÁ (Eds.), Prominenti v ghettu Terezín 1942– 1945 Praha 1996.
 • Ludmila CHLÁDKOVÁ, Karel Poláček v Terezíně, In: Terezínské listy, 24, 1996, s. 55-70.
 • Drahomír JANČÍK, Eduard KUBŮ, Jiří NOVOTNÝ, Jiří ŠOUŠA, Zrůdný monopol. „Hageda“ a její obchod drahými kovy a drahokamy za druhé světové války, In: Terezínské studie a dokumenty 2001, s. 249-307.
 • Miroslav KÁRNÝ, „Konečné řešení.“ Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha 1991.
 • Týž, Terezínský koncentrační tábor v plánech nacistů, In: Československý časopis historický, roč. XXII, 1974, č. 5, s. 673-702.
 • Týž, Terezínský rodinný tábor v Birkenau, In: Sborník historický, sv. 26, 1979, s. 229-304.
 • Týž, Das Theresienstädter Familienlager in Birkenau, In: Judaica Bohemiae, Vol. XV, 1979, 1, s. 3-26.
 • Týž, Zur Typologie des Theresienstädter Konzentrationslager, In: Judaica Bohemiae, Vol. XVII, 1981, 1, s. 3-14.
 • Týž, Vorgeschichte, Sinn und Folge des 23. Juni 1944 in Theresienstadt, In: Judaica Bohemiae, Vol. XIX, 1983, 2, s. 72-98.
 • Týž, Ein Auschwitz-Bericht und das Schicksal des Theresienstädter Familienlagers, In: Judaica Bohemiae, Vol. XXI, 1985, 1, s. 9-28.
 • Týž, Zur Statistik der jüdischen Bevölkerung im sogennanten Protektorat, In: Judaica Bohemiae, Vol. XXII, 1986, 1, s. 9-19.
 • Týž, Nisko in der Geschichte der „Endlösung“, In: Judaica Bohemiae, Vol. XXIII, 1987, 2, s. 69-84.
 • Týž, Das Schicksal der Theresienstädter Osttransporte im Sommer und Herbst 1942, In: Judaica Bohemiae, Vol. XXIV, 1988, 2, s. 82-97.
 • Týž, Neobjasněné záhady jedné osudové zprávy, In: Terezínské listy, 20, 1992, s. 11-33.
 • Týž, Terezínské podzimní transporty 1944, In: Terezínské studie a dokumenty 1996, s. 10-39.
 • Týž, Útěk osvětimského vězně Vítězslava Lederera a český odboj, In: Terezínské studie a dokumenty 1997, s. 147-169.
 • Týž, Vyřazení židů z veřejného života Protektorátu a historie „čestného árijství“, In: Terezínské studie a dokumenty 1998, s. 11-41.
 • Miroslav KÁRNÝ, Margita KÁRNÁ, Terezínští dětští vězňové, In: Terezínské listy, 22, 1994, s. 25-40.
 • Helena Krejčová , Jana Svobodová (Eds.), Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939 – 1945, Praha 1998.
 • Miroslav KRYL, Osud vězňů terezínského ghetta, Brno 1999.
 • Týž, Nový pramen k dějinám terezínského ghetta, In: Terezínské listy, 1, 1970, s. 17-23.
 • Týž, Nové svědectví o Osvětimi, In: Terezínské listy, 8, 1978, s. 41-48.
 • Týž, Deportationen von Theresienstadt nach Majdanek, In: Theresienstädter Studien und Dokumente 1994, s. 74-90.
 • Týž, Fritz Ulmann a jeho pomoc vězňům v Terezíně, In: Terezínské studie a dokumenty 1997, s. 170-197.
 • Týž, K životním osudům Ing. Otto Zuckera, In: Terezínské listy, 33, 2005, s. 92-101.
 • Miroslav KRYL, Mojmír HÁJEK, Dr. Bruno Zwicker a Terezín, In: Terezínské listy, 12, 1982, s. 18-42.
 • Erich Kulka, Židé v československé Svobodově armádě, Praha 1990.
 • Erich Kulka, Židé v československém vojsku na západě, Praha 1992.
 • Marie R. Křížková, Jiří Kotouč, Zdeněk Ornest, Je mojí vlastí hradba ghett? Básně, prózy a kresba terezínských dětí, Praha 1995.
 • Milan KUNA, Hudba vzdoru a naděje. Terezín 1941–1945. O činnosti a tvorbě hudebníků v koncentračním táboře Terezín, Praha 2000.
 • Karel LAGUS, Tschechische Juden und das Warschauer Ghetto, In: Judaica Bohemiae, Vol. IV, 1968, 2, s. 97-100.
 • Karel LAGUS, Josef POLÁK, Město za mřížemi, Praha 2006.
 • Zdeněk LEDERER, Ghetto Theresienstadt, London 1953.
 • Elena Makarova, Sergei Makarov, Victor Kuperman, Univerzita přežití. Osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941–1945, Praha 2002.
 • Jaroslava MILOTOVÁ, Protektorátní tisk a „židovská otázka“, In: Terezínské studie a dokumenty 1996, s. 129-153.
 • Táž, Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze. Geneze a činnost do počátku roku 1940, In: Terezínské studie a dokumenty 1997, s. 10-29.
 • Nisko 1939/1994. Akce Nisko v historii “konečného řešení židovské otázky”, Ostrava 1995.
 • Jörg OSTERLOH, Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety v letech 1938-1945, Praha 2010.
 • Arno PAŘÍK, Terezín Painters, In: Judaica Bohemiae, Vol. XVI, 1980, 1, s. 15-17.
 • Týž, Friedl Dicker-Brandeis (30. 7. 1898 – 6. 10 1944), In: Judaica Bohemiae, Vol. XXIV, 1988, 2, s. 69-81.
 • Erik POLÁK, Terezínská republika ŠKID, In: Terezínské listy, 21, 1993, s. 81-101.
 • Týž, Spravedlnost vykonaná a nevykonaná (případy bývalých velitelů terezínského ghetta), In: Terezínské listy, 22, 1994, s. 7-24.
 • Týž, Spravedlnost vykonaná a nevykonaná – II. (případy bývalých velitelů terezínského ghetta), In: Terezínské listy, 23, 1995. s. 29-42.
 • Týž, Deník MVDr. Karla Höniga, In: Terezínské listy, 24, 1996, s. 121-132.
 • Livia RothkirchenOVÁ , Eva Schmidt-Hartmannová, Avigdor DAGAN, Osud Židů v protektorátu 1939–1945, Praha 1991.
 • Michal ŠIMŮNEK – Dietmar SCHULZE (Eds.), Die nationalsozialistische „Euthanasie” im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939-1945, Praha 2008.
 • Jarmila ŠKOCHOVÁ, Detskij dom I v L 417 (Republika Škid), In: Judaica Bohemiae, Vol. XIV, 1978, 1, s. 3-14.
 • Táž, Detskij dom I v L 417 (Republika Škid) v koncentracionnom lagere Terezin. 2. časť, In: Judaica Bohemiae, Vol. XVI, 1980, 2, s. 91-102.
 • Táž, Children’s Home I in L 417 (The Republic of Skhid) in the Concentration Camp of Terezín. Part III, In: Judaica Bohemiae, Vol. XVII, 1981, 1, s. 47-60.
 • Táž, Das literarische Schaffen im Konzentrationslager Theresienstadt, In: Judaica Bohemiae, Vol. XVI, 1980, 1, s. 21-27.
 • Táž, Das literarische Schaffen Karel Fleischmanns im Konzentrationslager Theresienstadt, In: Judaica Bohemiae, Vol. XVIII, 1982, 1, s. 3-16.
 • Táž, Das literarische Vermächtnis von Friedl Dicker-Brandeisová (Zu ihren Gedanken über Zeichnenuntericht der Kinder in Konzentrationslager Terezín), In: Judaica Bohemiae, Vol. XIX, 1983, 1, s. 43-51.
 • Táž, Theater im Konzentrationslager Theresienstadt, In: Judaica Bohemiae, Vol. XIX, 1983, 2, s. 63-71.
 • Táž, Literarisches Schaffen erwachsener Häftlinge im Konzentrationslager Theresienstadt, I. (Tschechische literarische Tätigkeit), In: Judaica Bohemiae, Vol. XX, 1984, 2, s. 63-83.
 • Táž, Literarisches Schaffen erwachsener Häftlinge im Konzentrationslager Theresienstadt, II. (Deutsche literarische Tätigkeit), In: Judaica Bohemiae, Vol. XXI, 1985, 1, s. 32-49.
 • Táž, Literarische Tätigkeit jugendlicher Häftlinge im Konzentrationslager Theresiensdtadt (Die Möglichkeit die literarische Tätigkeit der Jugendlichen als historische Quelle zu nutzen), In: Judaica Bohemiae, Vol. XXIII, 1987, 1, s. 29-37.
 • Pavel ŠKORPIL, K problematice počtu československých obětí nacionálně socialistického Německa v letech 1938–1945, In: Terezínské listy, 21, 1993, s. 60–78.
 • Ludvík VÁCLAVEK, Die Dichterin Gertrud Groag (1889-1979), In: Judaica Bohemiae, Vol. XXV, 1989, 1, s. 6-13.
 • Týž, Literární odkaz Petra Kiena, In: Terezínské listy, 3, 1973, s. 19-24.
 • Týž, Terezínské básně Ilse Weberové, In: Terezínské listy, 5, 1975, s. 26-38.
 • Týž, Ludvík Karpe a jeho překladatelské dílo, In: Terezínské listy, 6, 1976, s. 29-35.
 • Výběrová bibliografie Miroslava Kárného, In: Terezínské studie a dokumenty 2002, s. 29-38.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia soudobých a moderních dějin > Holokaust českých Židů (Dalibor Krčmář)