Nejedlý, Martin

 

prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

*18.10. 1964, Praha

Seminář starších českých dějin
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38

+420 221 619 204
martin.nejedly@ff.cuni.cz

Konzultační hodiny: zde

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2015 – profesor českých dějin
 • 2007 – docent českých dějin
 • 1995 – doktorát na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales v Paříži, nostrifikováno rektorátem UK jako „Dr.“
 • 1986 – PhDr
 • 1986 – dokončení studia historie na FF UK

Přehled zaměstnání

 • 1995 – dosud – FF UK

Odborné zaměření

 • Dějiny středověku se zaměřením na 13.–15. století, kulturní dějiny, středověký národ, cestování ve středověku, literární a výtvarná díla středověku jako historický pramen, středověká symbolika, dějiny česko-francouzských vztahů, dějiny zvířat a rostlin jako základní dějinný problém.

Granty

 • 2012 – 2018 – Zapojen do projektu excelence Grantové agentury České republiky P405/12/G148 „Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období“, v tomto rámci vedoucí modulu IV „České země jako exemplum a jejich reprezentace v evropském prostoru“. Výstupy: Spoluorganizování 44. sjezdu francouzských medievistů v Praze na téma „Nation et nations au Moyen Age“ (Národ a národy ve středověku) 23.–26. května 2013, příspěvek: NEJEDLÝ Martin. Le concept de nation en Bohême au XIVe et au début du XVe siècle. In: Nation et nations au Moyen Âge. Actes du XLIVe Congrès de la SMESP, Prague, 23–26 mai 2013. Paris: Publications de la Sorbonne, 2014 (=Histoire ancienne et medievale, 130), s. 229–241.
  • Další publikační výstupy:
  • NEJEDLÝ Martin. „Comme les orties dans le jardin, comme l’aigremoine dans la crinière des chevaux…“ Les conflits entre Tchèques et Allemands en Bohême au XIVe et au début du XVe siècle, West Bohemian Historical Review, 2012, č. 2, s. 41–71.
  • NEJEDLÝ Martin. „O podivuhodném promíchání pražských mnichů a dívek“. Bohemikální a lucemburské pasáže Georgese Chastelaina z let 1455–1459 jako historiografický a metodologický problém. Studia Mediaevalia Bohemica, 2012, 4, s. 233–257.
 • 2010 – dosud – Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 12 „Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery”.
  • Hlavní výstup:
  • NEJEDLÝ Martin. Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. 2., rozšířené vydání. Praha: Scriptorium, 2014, 532 s.
 • 2005 – 2010 – Účast ve výzkumném záměru MSM 0021620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“ (konkrétní badatelské zaměření: česko-francouzské vztahy ve středověku). Výstupem monografie: NEJEDLÝ Martin. Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. Praha: Scriptorium, 2008.
 • 2005 – 2010 – Zapojení do projektu Centra základního výzkumu „Křesťanství a česká společnost ve středověku“ (projekt MŠMT č. LC 521), konkrétně v jeho rámci jako koordinátor česko-francouzského vědeckého a pedagogického projektu „Pozdní křížové výpravy“: společný projekt Centra medievistických studií, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Université Toulouse II-Le Mirail (Laboratoire Framespa UMR 5136) a Université Paris-Est Créteil (Spolufinancováno vládou Francouzské republiky, ANRS (Agence nationale de la recherche scientifique). Hlavním výstupem cyklus mezinárodních kolokvií, např. 2007 v Praze „Ideály šlechty v pozdním středověku: mezi věrností, dobrodružstvím, rytířstvím a kruciátou“, 2008 v Toulouse, 2009 v Paříži.
  • Hlavní publikační výstupy (jako spolueditor):
  • NEJEDLÝ Martin, SVÁTEK Jaroslav (eds.). La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Age (France, Bourgogne, Bohême) (=Méridiennes, Les croisades tardives, 1). Toulouse: Framespa UMR 5136, 2009.
  • NEJEDLÝ Martin, SVÁTEK Jaroslav (eds.). Histoires et mémoires des croisades à la fin du Moyen Age (=Méridiennes, Les croisades tardives, 3). Toulouse: Framespa UMR 5136, 2012.
 • 2001 – 2004 – Účast ve výzkumném záměru CEZ: J13/98: 112100004 „Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin“. Hlavním výstupem monografie: NEJEDLÝ Martin. Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2003.

Stipendijní a badatelské pobyty v zahraničí

 • 2018 – hostující profesor na Ecole des hautes études en science sociales
 • 2017 – hostující profesor na Université Lyon II
 • 2010, leden Professeur invité (hostující ředitel výzkumu) na École des hautes études en science sociales, Gahom – 1 měsíc.
 • 2010, únor – červenec – pětiměsíční výzkumně-pedagogická stáž v Institut dEtudes avancées, Collegium de Lyon (Centrum badatelské excelence, výzkumný projekt: tzv. mírový projekt Jiřího z Poděbrad, jeho francouzský autor Antonio Marini a zahraniční ohlas Jiříkovy politiky). V tomto rámci také semestrální přednáška a seminář z českých středověkých dějin na Université Lyon II.
 • 2008, březen – dubenProfesseur invité (hostující profesor českých dějin) na Université Toulouse II – Le Mirail (celkem 30 hodin přednášek z českých středověkých dějin a vedení semináře ve francouzštině) – 2 měsíce.
 • 2004, březen – duben – dvouměsíční stáž jako directeur d’études associé (přidružený ředitel výzkumu) ve výzkumné skupině historické antropologie (GAHOM), odborný projekt Středověký mýtus o Meluzíně na základě literárních a ikonografických pramenů.
 • 2002 – 2019 – Každoroční dvoutýdenní přednáškové pobyty v rámci programu Erasmus–Socrates, vždy 12 přednášek z českých dějin (Université Paris IV-Sorbonne, Université Paul Valéry Montpellier III, Ecole Normale Supérieure Paris, Université Charles de Gaulle-Lille III, Université Lyon II, Université Toulouse II-Le Mirail, Université catholique de Louvain, Université dAvignon et des pays de Vaucluse).
 • 1996, listopad – Přednáškový pobyt jako professeur invité (hostující profesor) na Ecole Normale Supérieure v Paříži (celkem 18 hodin přednášek z českých dějin a vedení specializačního semináře ve francouzštině) – 1 měsíc.

Členství v redakčních, oborových, vědeckých radách atp. (výběr)

 • 2019 – dosud – člen redakční rady ediční řady Medium na FF UK
 • 2018 – dosud Staletá Praha
 • 2016 – dosud – vedoucí ediční řady Medievistika v nakladatelství Karolinum, UK
 • 2014 – dosud – Prague Papers on the History of International Relations
 • 2012 – dosud – Oborová rada ÚČD
 • 2014 – 2019 – Redakční rada: Historický obzor

Ocenění

 • 2010 – francouzské státní vyznamenání Rytíř akademických palem
Bibliografie

Monografie

 • NEJEDLÝ Martin. La Représentation des pouvoirs et des hiérarchies dans les Chroniques de Jean Froissart. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1999. ISBN 2-284-00451-2. 558 p.
 • NEJEDLÝ Martin. Fortuny kolo vrtkavé: Láska, moc a společnost ve středověku. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2003, ISBN 80-86493-08-3. 426 p.
 • NEJEDLÝ Martin. Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. 1. vydání. Praha: Scriptorium, 2007. ISBN 978-80-86197-81-4, 504 p.
 • NEJEDLÝ Martin. Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků. 2., rozšířené vydání. Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-97-1. 532 p.
 • NEJEDLÝ Martin, Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku, Praha: Scriptorium 2016. ISBN 978-80-88013-38-9. 743 p.

Podíl na monografiích

 • NEJEDLÝ Martin. Traité de paix et ambassades de bonne volonté de Georges, le „roi hussite“. In: De la Bohême jusqu’ à Compostelle. Aux sources de l’idée d’union européenne. Biarritz: Atlantica, 2008. ISBN: 978-2-7588-0180-1, s. 11–72.
 • NEJEDLÝ Martin. Deník panoše Jaroslava o poselstvu z roku 1464 jako historický pramen k plánu protitureckého tažení Jiřího z Poděbrad. In: SOUKUP Pavel, SVÁTEK Jaroslav a kolektiv. Křížové výpravy v pozdním středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktu, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-055-5, s. 202–215.
 • NEJEDLÝ Martin. Vyslanec Eustach Deschamps a jeho dojmy z Čech. In: ŠMAHEL František, BOBKOVÁ Lenka (eds.). Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7422-093-7, s. 792–794.
 • NEJEDLÝ Martin. Lucemburské Čechy očima francouzských literátů. In: ŠMAHEL František, BOBKOVÁ Lenka (eds.). Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7422-093-7, s. 795–798.
 • NEJEDLÝ Martin. Rodová pověst Lucemburků o víle Meluzíně. In: ŠMAHEL František, BOBKOVÁ Lenka (eds.). Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012. ISBN 978-80-7422-093-7, s. 785–788.
 • NEJEDLÝ Martin – SVÁTEK Jaroslav, La Bohême aux XIVe et XVe siècles, in: Histoires de Bohême, Médiévales 67, automne 2014, s. 5-10
 • NEJEDLÝ Martin. Úvod, in: BAŽANT Vojtěch, VEJRYCHOVÁ Věra (eds.), Kacíři, barbaři, nepřátelé a stereotypy v pozdním středověku, Praha 2016, s. 7-9.
 • NEJEDLÝ Martin. Zámořská cesta v dobovém literárním kontextu jako narativní pouť k (sebe)poznání, in: SVÁTEK Jaroslav a kol. (ed), Bertrandon de la Broquière, Zámořská cesta. Burgundský zvěd 15. století v muslimských zemích, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, ISBN 978-80-7422-464-5, 38-63.
 • NEJEDLÝ Martin. O mnichově těhotenství a sojce s nevymáchaným zobákem; Skandální kronika 15. století. In: Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin, ed. Oldřich Chládek, Tomáš Petráček, Jan Síč, Veronika Stachurová-Kurcová, Praha 2018, ISBN 978-80-7422-629-82, s. 462-486.
 • Nejedlý, M., Mélusine en République tchèque, in: Mélusine, secrets d’une fée, catalogue de l’exposition „Mélusine, secrets d’une fée“, Milan 2019, pp. 141–145
 • Nejedlý, M., doslov k českému vydání Bernard Guenée, Jak se psaly dějiny ve 13. století. Primat a Román o králích, ed. Jean-Marie Moeglin, překlad V. Soukupová, Praha 2020, s. 226-233.

Články v recenzovaných časopisech

 • NEJEDLÝ Martin. Kroniky Jeana Froissarta a jejich snaha o hierarchické uspořádání světa. Český časopis historický, 1996, 94, č. 3, s. 481–527.
 • NEJEDLÝ Martin. Froissartovy Kroniky, diplomatický materiál a heroldové. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, 1995, č. 2, Z pomocných věd historických XII, s. 91–102.
 • NEJEDLÝ Martin. Deux poètes français du quatorzième siècle en Bohême. Rencontres et confrontations. Prague Papers on the History of International Relations, 1997, s. 30–53.
 • NEJEDLÝ Martin. Jana z Arku. Historický obzor, 1997, 8, č. 3–4, s. 50–57.
 • NEJEDLÝ Martin. Poezie Eustacha Deschampse jako historický pramen 14. století. Český časopis historický, 1998, 96, s. 26–71.
 • NEJEDLÝ Martin. Les „relations internationales“ dans les Chroniques de Jean Froissart, (L’Image de l’espace et de l’autre au service de sa vision du monde). Prague Papers on the History of International Relations, 1998, sv. 1, s. 22–44.
 • NEJEDLÝ Martin. Čechy a Čechové očima dvou francouzských básníků 14. století. Historický obzor, 1998, 9, č. 1–2, s. 2–7.
 • NEJEDLÝ Martin. Meluzínský mýtus a rodová pověst Lucemburků. Český časopis historický, 2000, 98, č. 4, s. 693–736.
 • NEJEDLÝ Martin. Václav IV. a panská jednota. Část první – Barvy všecky. Historický obzor, 1999, 10, č. 11–12, s. 242–249.
 • NEJEDLÝ Martin. Václav IV. a panská jednota. Část druhá – Králová koruna krásná jest věc, ale těžká. Historický obzor, 2000, 11, č. 1–2, s. 8–15.
 • NEJEDLÝ Martin. Václav IV. a panská jednota. Část třetí – Račiž, králi, poslúchati. Historický obzor, 2000, 11, č. 3–4, s. 68–75.
 • NEJEDLÝ Martin. Historie o Meluzíně. Část I: „Bože, dej mi sílu psát o tak podivuhodných událostech“. Historický obzor, 2001, 12, č. 3–4, s. 50–63
 • NEJEDLÝ Martin. Historie o Meluzíně. Část II: „Zjev se, krásná vílo!“. Historický obzor, 2001, 12, č. 5–6, s. 102–114.
 • NEJEDLÝ Martin. Historie o Meluzíně. Část III: „Kdy opět otočíš, rozmarná paní Fortuno, svým kolem osudu?“. Historický obzor, 2001, 12, č. 7–8, s. 158–172.
 • NEJEDLÝ Martin. Od krásné dívky až k hadům a drakům. Proměny víly Meluzíny a jejich odraz v ikonografii středověkých pramenů. Archeologické rozhledy, 2002, 54, č. 2, s. 457–494.
 • NEJEDLÝ Martin. Froissartovy příběhy bojů a lásek. Část I.: O šťastném kováři a jeho okřídlených jelenech. Historický obzor, 2002, 13, č. 5–6, s. 98–111.
 • NEJEDLÝ Martin. Froissartovy příběhy bojů a lásek. Část II.: Cesta ke slunečnímu lovci. Historický obzor, 2002, 13, č. 7–8, s. 152–168.
 • NEJEDLÝ Martin. Froissartovy příběhy bojů a lásek. Část III.: Lesk a stíny orthezského hradu. Historický obzor, 2002, 13, č. 9–10, s. 200–214.
 • NEJEDLÝ Martin. Froissartovy příběhy bojů a lásek. Část IV.: Neodolatelná moc věrného chrta. Historický obzor, 2002, 13, č. 11–12, s. 254–271.
 • NEJEDLÝ Martin. Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část I: „Nic nepozná ten, kdo na cesty se nevydá“. Historický obzor, 2003, 14, č. 3–4, s. 50–70.
 • NEJEDLÝ Martin. Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část II „Jednu nohu mám bosou, druhou obutou“. Historický obzor, 2003, 14, č. 7–8, s. 165–187.
 • NEJEDLÝ Martin. Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část III, „Prožil jsem hoře a zhlédl časy rozjitřené“. Historický obzor, 2003, 14, č. 9–10, s. 205–217.
 • NEJEDLÝ Martin. Slasti a strasti prokletého básníka středověku. Část IV „Přátelé moji, neopusťte ubohého Eustacha!“. Historický obzor, 2003, 14, č. 11–12, s. 251–262.
 • NEJEDLÝ Martin. La Bohême et ses habitants vus par quatre auteurs français du Moyen Age (Guillaume de Machaut, Eustache Deschamps, Jean Froissart, Jean d’Arras). Listy filologické, 2005, CXXVIII, č. 1–2, s. 21–24.
 • NEJEDLÝ Martin. „Přijměte ruku této urozené dívky a čest vládnout vznešenému českému království“. K souvislostem lucemburských a českých dobrodružství v genealogickém mýtu o víle Meluzíně. Mediaevalia Historica Bohemica, 2005, 10, s. 161–198.
 • NEJEDLÝ Martin. Středověké víly a imaginace lidské touhy. K sociálním a politickým aspektům féerických příběhů 12.–14. století, 1. část. Kuděj, 2006, 8, č. 1, s. 3–25.
 • NEJEDLÝ Martin. Středověké víly a imaginace lidské touhy. K sociálním a politickým aspektům féerických příběhů 12.–14. století, 2. část. Kuděj, 2006, 8, č. 2, s. 3–21.
 • NEJEDLÝ Martin. „Právě jsem přiletěl z Prahy v Čechách“ . Příspěvek k úloze fantastiky ve středověkém kronikářství. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, 2002, č. 1–2, Z pomocných věd historických XVI, s. 451–468.
 • NEJEDLÝ Martin. Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku, I. část. Historický obzor, 2008, 19, č. 11–12, s. 242–256.
 • NEJEDLÝ Martin. Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku, II. část. Historický obzor, 2009, 20, s. 58–72.
 • NEJEDLÝ Martin. Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku, III. část. Historický obzor, 2009, 20, s. 155–175.
 • NEJEDLÝ Martin. Na dobrodružných stezkách. Zvědové pozdního středověku, IV. část. Historický obzor, 2009, 20, s. 242–261.
 • NEJEDLÝ Martin. Le premier projet d’union des Etats européens, conçu en Bohême dans les années 1463–1464 a l’initiative de Georges de Poděbrady, le « roi hussite » et de son conseiller français Antonio Marini de Grenoble. Prague Papers on the History of International Relations, 2008, s. 29–57.
 • NEJEDLÝ Martin. Paměti o varanovi, „mňoukajícím víc než kočka“ a o rubínu Svatováclavské koruny „velikém jako zralá datle“. Zvěd Bertrandon de la Broquière na cestách (sebe)poznání. Studia Mediaevalia Bohemica, 2010, 2, č. 1, s. 39–73.
 • NEJEDLÝ Martin. O nových směrech medievistického bádání ve Francii, o zdrojích francouzské inspirace a o každoroční proměně výkladních skříní. Mediaevalia Historica Bohemica, 2010, 13, č. 2, s. 109–165.
 • NEJEDLÝ Martin. Le journal de l’ambassade tchèque en France en 1464 par l’écuyer Jaroslav, introduction. Annuaire-bulletin de la societé de l’histoire de France, 2009, s. 53–87.
 • NEJEDLÝ Martin. „Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností“. Lesk a trýzně 15. století očima dvorských služebníků. Historický obzor, 2012, 23, č. 1–2, s. 2–17.
 • NEJEDLÝ Martin. „Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností“. Lesk a trýzně 15. století očima dvorských služebníků. Historický obzor, 2012, 23, č. 3–4, s. 65–81.
 • NEJEDLÝ Martin. „Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností“. Lesk a trýzně 15. století očima dvorských služebníků. Historický obzor, 2012, 23, č. 9–10, s. 199–214.
 • NEJEDLÝ Martin. „Pohleďte do zrcadla úsměvných zrůdností“. Lesk a trýzně 15. století očima dvorských služebníků. Historický obzor, 2012, 23, č. 11–12, s. 241–252.
 • NEJEDLÝ Martin. „Já, válka, hodlám každému poroučet!“ Středověká poezie jako pramen k pochopení dobového diskursu o válce a míru. Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2012, tom. LII, suppl 1 (=KÁBOVÁ Hana, ČTVRTNÍK Mikuláš (eds.). Bylo nebylo, Studie (nejen) k dějinám dějepisectví, vzdělanosti a didaktice dějepisu), s. 101–109.
 • NEJEDLÝ Martin. „Lucemburku, jsi světloplachý netopýr, mžourající sýček a přeušatý kalous“. Zápas o dědictví lucemburské dynastie pohledem „strůjce povyražení“ Michaulta Tailleventa. Historie – Otázky – Problémy, 2011, 3, č. 2, s. 161–180.
 • NEJEDLÝ Martin. Roi étranger ou roi diplomate? Jean l’Aveugle au miroir des sources tchèques. Prague Papers on the History of International Relations, 2012, sv. 2, s. 11–36.
 • NEJEDLÝ Martin. „Comme les orties dans le jardin, comme l’aigremoine dans la crinière des chevaux…“ Les conflits entre Tchèques et Allemands en Bohême au XIVe et au début du XVe siècle. West Bohemian Historical Review, 2012, č. 2, s. 41–71.
 • NEJEDLÝ Martin. „O podivuhodném promíchání pražských mnichů a dívek“. Bohemikální a lucemburské pasáže Georgese Chastelaina z let 1455–1459 jako historiografický a metodologický problém. Studia Mediaevalia Bohemica, 2012, 4, s. 233–257.
 • NEJEDLÝ Martin. „Tak jaký přídomek mu vymyslíme?“ Středověcí vládci v osidlech kronikářovy moci. Mediaevalia Historica Bohemica, 2013, 16, č. 2, s. 25–72.
 • NEJEDLÝ Martin. Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku, I. díl. Historický obzor, 2014, 25, č. 5–6, s. 98–107,
 • NEJEDLÝ Martin. Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku, II. díl. Historický obzor, 2014, 25, č. 7–8, s. 154–165.
 • NEJEDLÝ Martin. Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku, III. díl. Historický obzor, 2014, 25, č. 9/10, s. 198-206.
 • NEJEDLÝ Martin. Der Hussitismus als Wertezerfall im Werk von Georges Chastelain. West Bohemian Historical Review, 2014, 4, s. 29-44.
 • NEJEDLÝ Martin. Inspirace ještě pro jednu generaci. Úvaha nad osobností a dílem Jacquese Le Goffa (1924–2014). Český časopis historický, 2014, 112, č. 3, s. 463-496.
 • NEJEDLÝ Martin. „Sekta starodávného hada“ či „lidé dobré vůle“? Protichůdný obraz Turků a islámu v dílech burgundských dvorských literátů Georgese Chastelaina a Bertrandona de la Broquière (kolem 1455). Historie – Otázky – Problémy, 2014, 6, č. 2, s. 95-105.
 • NEJEDLÝ Martin. Dýka zdobená krajkou. O (bez)moci placeného historika středověku (IV. díl), Historický Obzor 26, květen-červen 5/6, 2015, s. 98-109.
 • NEJEDLÝ Martin. Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klukově. Středověký román jako pramen historikova poznání (I. díl), Historický obzor 7/8, 2018, s. 146-154.
 • NEJEDLÝ Martin. Lišák Ferina z Kuliferdy a na Klukově. Středověký román jako pramen historikova poznání (II. díl), Historický obzor 9/10, 2018, s. 212-222.
 • NEJEDLÝ Martin. Svobodný Martin, obránce žen, nepřítel husitů, Historický obzor 11/12,
 • 2018, s. 242-251.
 • Nejedlý, M., Reinardus en Bohême: La transformation de la perfide bête médiévale en compagnon espiègle, Reinardus – Yearbook of the International Reynard Society [online], 31 2020, 1, pp. 80–114
 • Nejedlý, M., La révolution hussite comme subversion et altérité sous la plume de quelques auteurs bourguignons, Publications du Centre Européen d’Etudes Bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), 60, 2020, pp. 197–212
 • Nejedlý, M., „Si vous êtes amenés a choisir un nouveau roi, je vous conseille ne pas traverser les forêts a la recherche des bois tortueux.“ L’image de Jean l’Aveugle dans les sources médiévales en Bohême, Le Moyen Age [online] (v tisku)

Další odborné publikace

 • Podíl na recenzovaných sbornících
  • NEJEDLÝ Martin. L’idéal du roi en Bohême à la fin du quatorzième siècle. Remarques sur le Nouveau conseil de Smil Flaška de Pardubice. In: BOUTET Dominique, VERGER Jacques (eds.). Penser le pouvoir au moyen âge: Etudes offertes à Françoise Autrand. Paris: Editions rue d’Ulm, 2000. ISBN 2-7288-0256-4, s. 247–260.
  • NEJEDLÝ Martin. Historie, literatura, politika: Meluzínino prokletí. In: HRDINA Jan (ed.). Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka. Praha: Scriptorium, 2002. ISBN 80-86197-26-3, s. 249–269.
  • NEJEDLÝ Martin. „Do jakého Pruska nás to ten admirál zavlekl?“ Periferie Evropy pohledem kronikáře Jeana Froissarta. In: STELLNER František, KOVÁŘ Martin (eds.). Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana (=Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica, 2003, č. 1, Studia historica LV). Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0833-2, s. 345–360.
  • NEJEDLÝ Martin. „V Praze jsou tři města, mnoho výstavných kostelů a lidé zbožní…“: Obraz českých zemí a jejich panovníků ve francouzsky psané literatuře 14. století. In: DOLEŽALOVÁ Eva, NOVOTNÝ Robert, SOUKUP Pavel (eds.). Evropa a Čechy na konci středověku. Sborník příspěvků věnovaných Františku Šmahelovi. Praha: Centrum medievistických studií, 2004. ISBN 80-7007-194-X, s. 35–57.
  • NEJEDLÝ Martin. „A skrývá jeden obraz ze stříbra, tím drží krále ve své moci!“ Splendor maiestatis a přízrak očarovaného krále na přelomu 14. a 15. století. In: BOBKOVÁ Lenka, HOLÁ Mlada (eds.). Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof PhDr. Františku Kavkovi, CSc. k nedožitým 85. narozeninám. Praha: Paseka, 2005. ISBN 80-7185-773-4, s. 331–347.
  • NEJEDLÝ Martin. Rodová pověst Lucemburků a podzimní sny o křížové výpravě. In: BŘEZINA Luděk, KONVIČNÁ Jana, ZDICHYNEC Jan (eds.). Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. Praha: Casablanca, 2007. ISBN 80-903756-1-8, s. 210–230
  • NEJEDLÝ Martin. Mezi svůdnou Morganou, mateřskou Meluzínou a sudičkami nad kolébkou Šípkové Růženky: mnohotvárný obraz víly v literárních pramenech středověku. In: DOLEŽALOVÁ Eva, ŠIMŮNEK Robert (eds.). Od knížat ke králům. Sborník u příležitosti 60. narozenin Josefa Žemličky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. ISBN 978-80-7106-896-9, s. 284–308.
  • NEJEDLÝ Martin. Promouvoir une alliance anti-turque, éviter une croisade anti-hussite: un noble tchèque en mission diplomatique. Le témoignange de l’écuyer Jaroslav sur l’ambassade à Louis XI en 1464. In: NEJEDLÝ Martin, SVÁTEK Jaroslav (eds.). La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Age (France, Bourgogne, Bohême). Toulouse: Framespa UMR 5136, 2009. ISBN 978-2-912025-56-2, s. 163–184.
  • NEJEDLÝ Martin. Le premier projet d’union des Etats européens, conçu en Bohême dans les années 1463–1464 a l’ initiative de Georges de Poděbrady, le « roi hussite » et de son conseiller français Antonio Marini de Grenoble. In: ADDE Éloïse (ed.). Aux sources de l’idée d’union européenne. Actes de la conférence organisée par le CEFRES et l’Institut d’histoire de la Faculté des lettres de l’Université Charles, dans le cadre de l’atelier franco-tchèque d’histoire le 11 décembre 2008 (=Études du CeFRes, 2009, No. 14). Prague: CEFRES, 2009, s. 7–24.
  • NEJEDLÝ Martin. Spisy středověkých cestovatelů jako podnět k „poutím mimo vyšlapané stezky“. In: Guillebert de Lannoy. Cesty a poselstva. K vydání připravili Jaroslav Svátek, Martin Nejedlý, Olivier Marin a Pavel Soukup. Praha: Scriptorium 2009, s. 101–130.
  • NEJEDLÝ Martin. „Češi jsou takoví kacíři, že i Syřanů si vážím víc“. Knížka žalářních veršů Jeana Régniera a její protihusitský osten. In: NOVOTNÝ Robert, ŠÁMAL Petr a kol. (eds.). Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy, k poctě Petra Čorneje. Praha, Litomyšl: Paseka, 2011. ISBN 978-80-7432-099-6, s. 244–259.
  • NEJEDLÝ Martin. Comment le roy Selodus fist ardoir le corps du roy Fedric de Behaigne devan la porte de Prange. Les Tchèques et la croisade contre les Sarrasins dans Mélusine de Jean d’Arras (vers 1393). In: NEJEDLÝ Martin, SVÁTEK Jaroslav (eds.). Histoires et mémoires des croisades a la fin du Moyen Age (=Méridiennes, Les croisades tardives, 3). Toulouse: Framespa UMR 5136, 2012. ISBN 978-2-912025-81-4, s. 255–271.
  • NEJEDLÝ Martin. Union des pays chrétiens ou croisade contre le Turc? Un projet de Georges de Poděbrady difficile à (ne pas sur)interpréter. In: BALOUP Daniel, PAVIOT Jacques (eds.). Les projets de croisade et leurs objectifs à la fin du Moyen Âge (=Méridiennes, Les croisades tardives, 5). Toulouse: Framespa UMR 5136, 2014, s. 181–207.
  • NEJEDLÝ Martin. Le concept de nation en Bohême au XIVe et au début du XVe siècle. In: Nation et nations au Moyen Âge. Actes du XLIVe Congrès de la SMESP, Prague, 23–26 mai 2013. Paris: Publications de la Sorbonne, 2014 (=Histoire ancienne et medievale, 130), s. 229–241.
  • NEJEDLÝ Martin. Války a hrdinství v dílech Georgese Chastelaina. In: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 134-150.
  • NEJEDLÝ Martin. O dobrém českém králi, křivoklátských mrazech a „suknici“ milované krásky. Jan Lucemburský a Čechy v zrcadle paměti dvorního poety, in: Souboj mečeů, idejí a charakterů. K životnímu jubileu prof. Ivana Šedivého, ed. J. Čechurová, J. Žemlička a kol., Praha 2019, s. 63-74.
 • b) komentovaný překlad
  • NEJEDLÝ Martin, ADDE, Éloïse (transl.). Le journal de l’ambassade tchèque en France en 1464 par l’écuyer Jaroslav, introduction. Annuaire-bulletin de la societé de l’histoire de France, 2009. Paris 2012, s. 91–117.
  • SVÁTEK Jaroslav, NEJEDLÝ Martin, Bertrandon de la Broquière, Zámořská cesta. Burgundský zvěd v muslimských zemích, Praha 2016

Příručky a učebnice

 • STELLNER František, POLÁČEK Jaroslav a kol. Internet nejen pro historiky. Jak hledat a najít. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0338-6, s. 57–65.
 • DUMÉZIL Bruno (ed.) Les barbares, hesla saint Adalbert, saint Wenceslas, encyklopedie, Paris 2016, s. 134-136, s. 1392-1394.

Publikované přednášky („invited speaker“)

 • NEJEDLÝ Martin. La nation et les conflits nationaux en Bohême au XIVe et au XVe siècles. L’Amitié franco-tchèco-slovaque. Bulletin de l’Association fondées en 1949 (Université de Nancy), 2004, č. 5, s. 1–11 (doplněný text přednášky proslovené dne 13. března 2004 na pozvání Université Paris Sorbonne).
 • NEJEDLÝ Martin. Un premier projet de constitution européenne né en Bohême au XVème siècle. L’initiative du roi Georges de Poděbrady et de son conseiller français Antonio Marini. AFTS. Bulletin de l’Amitié franco-tchéco-slovaque, 2007, numéro spécial Georges de Poděbrady, s. 2–10 (doplněný text přednášky proslovené v Centre culturel tchèque).
 • NEJEDLÝ Martin. Un projet dʼunion entre pays européens conçu en Bohême dans les années 1463–1464: un projet de croisade contre les Turcs? Académie des Inscription et belles-lettres. Comptes rendus des séances de lʼannée 2009, fasc. II, s. 877–899.
 • NEJEDLÝ Martin, Charles IV, roi et empereur (1316-1378). Réflexion d’un historien tchèque à propos du récent anniversire, in: L‘ amitié franco-tchèco-slovaque, 2, 2017, p. 2-9.

Odborné předmluvy s poznámkovým aparátem

 • NEJEDLÝ Martin. Nezávazná pozvánka studujícím snílkům na hostinu k hladovému lidožroutovi. In: LE GOFF Jacques. Za jiný středověk. Čas, práce a kultura na středověkém Západě. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-598-3, s. 405–436.
 • NEJEDLÝ Martin. O středověkých Memoárech Václava Černého, tvůrčím uspokojení a šalebné odpudivosti ropuch. Předmluva ke knize: ČERNÝ Václav (ed.). Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách. 2. vydání. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1705-5, s. 9–39.
 • NEJEDLÝ Martin, RICHARD Nicolas. Chlebové kuličky a dým z černého prachu, koráby, bitva a karmelitán: portrét Oliviera Chalina jako historika. In: Olivier Chaline, Bílá hora. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2396-2, s. 11–51.

Další publikace

 • NEJEDLÝ Martin. Jacques Le Goff, Saint Louis, Paris 1996 (recenze). Český časopis historický, 1999, 97, č. 2, s. 482–487.
 • NEJEDLÝ Martin. „…jen už nikdy do Čech…!“ Lucemburské české země pohledem literátů „sladké Francie“. Dějiny a současnost, 2008, 30, č. 2, s. 14–17.
 • NEJEDLÝ Martin. Pověst o původu českých králů z krásné víly Meluzíny. In: Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2009, s. 140–150.
 • NEJEDLÝ Martin. Medievisté a tabu. Nepojmenovatelné zločiny zrůdného modrovouse. Dějiny a současnost, 2010, 32, č. 11, s. 40–43.
 • DEMURGER Alain, NEJEDLÝ Martin. „Při dobré paměti a z věrného přátelství…“ Odešel Bernard Guenée (6. února 1927 – 25. září 2010). Studia Mediaevalia Bohemica, 2011, 3, s. 177–202.
 • „Jsem trochu romantik a hlavně nenapravitelný optimista“. Rozhovor s Jacquesem Le Goffem. Dějiny a současnost, 2010, 32, č. 4, s. 18–21.
 • „Rád přináším čtenářům něco nového…“ Rozhovor s Michelem Pastoureauem o středověku plném barev, zamilovaném medvědovi a o právu dělat si bádání pro radost, zaznamenal Martin Nejedlý. Dějiny a současnost, 2012, 34, č. 6, s. 17–20.
 • LE GOFF Jacques (red.). Hommes et Femmes du Moyen Age. Paris: Flammarion, 2012 – hesla: Saint Adalbert (s. 106–108), Jean Froissart (s. 326–329). Ladislav Jagellon (s. 339–341), Jean Hus (s. 341–344).
 • NEJEDLÝ Martin. Francouzský středověk v Praze. O 44. kongresu francouzských medievistů, vlastenecké senilitě Fernanda Braudela, středověkých národech a českém koláčku dlabaném lžičkou, Dějiny a současnost, 2013, 35, č. 7, s. 28-31.
 • „Husitství nelze redukovat na revoluční období…“ Rozhovor s francouzským medievistou Olivierem Marinem, připravil Martin Nejedlý, Dějiny a současnost, 2018, 4, č. 3, s. 40-42.
 • NEJEDLÝ Martin. Lišák Renart. Lstivý šlechtic z lesní nory, Dějiny a současnost, 2018, 40, č. 1, s. 33-35.
Úvod > O ústavu > Lidé > Akademičtí pracovníci > Nejedlý, Martin