Základní problémy studia raného novověku

Výstup z projektu Inovace studijního předmětu Základní problémy studia raného novověku (FRVŠ 601/2009/F5/a)

Řešitelka: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D. (Ústav českých dějin FF UK)

Uvedený projekt má dva hlavní výstupy. Tím prvním je kolektivní monografie Základní problémy studia raného novověku, která vyjde v nejbližší době v Nakladatelství Lidové noviny. Jde o úvodní svazek nově založené ediční řady Ústavu českých dějin FF UK, která nese název České dějiny. Všechny kapitoly, tvořící tuto publikaci, budou doplněny soupisem pramenů, literatury, popřípadě i odkazů na internetové zdroje informací k příslušné tematice.

Tato webová stránka je druhým hlavním výstupem z uvedeného projektu. Obsahuje širší verze soupisů pramenů, literatury a odkazů na internetové zdroje vztahující se k jednotlivým tematickým okruhům. V dalších měsících a letech se předpokládá její průběžná aktualizace, aby mohla trvale sloužit jako efektivní zdroj informací především pro studenty magisterského studia z FF UK i z dalších fakult a univerzit, a rovněž pro specialisty na raný novověk z řad širší odborné veřejnosti (pracovníci archivů, muzeí, knihoven) i pro specifické skupiny zájemců o starší české dějiny (např. posluchači Univerzity třetího věku).

Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia raného novověku