Antisemitismus jako problém českých dějin 19. a 20. století (Vít Strobach)

A. Odborná literatura

 • Theodor W. ADORNO, Max HORKHEIMER, Dialektika osvícenství, Praha 2009
 • Lena ARAVA – NOVOTNÁ, Od antisemitismu k antisionismu. Československo po roce 1948, in: První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století, Praha 2008, s. 85-95
 • Hannah ARENDTOVÁ, Původů totalitarismu I-III, Praha 1996
 • Pavel BARŠA, Paměť a genocida. Úvahy o politice holocaustu, Praha 2011
 • Pavel BARŠA, Nový antisemitismus, či co … . V Evropě a Americe se diskutuje o ,,nové judeofobii”. Jaké jsou její příčiny?, in: Lidové noviny, 28.2.2004, s. 13 a 15
 • Petr BEDNAŘÍK, Antisemitismus v denících Venkov a Večer v období druhé republiky, in: Postavení a osudy židovského obyvatelstva v Čechách a na Moravě v letech 1939-1945, Praha 1998, s. 118-144
 • Petr BEDNAŘÍK, Antisemitismus v českém tisku v období druhé republiky, in: Židé v Čechách. Sborník ze semináře konaného 24. a 25. října 2006 v Liberci, Praha 2007, s. 32-45
 • Hana BÍLKOVÁ, Jan HANČIL (red.), Antisemitismus v posttotalitní Evropě, Praha 1993
 • Mečislav BORÁK (ed.), Retribuce v ČSR a národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí ONV v letech 1945-1948. (Sborník příspěvků), Praha – Opava 2002
 • Mečislav BORÁK (ed.), Poválečná justice a národní podoby antisemitismu. Postih provinění vůči Židům před soudy a komisemi ONV v českých zemích v letech 1945-1948 a v některých zemích střední Evropy. (Sborník příspěvků), Praha – Opava 2002
 • Mečislav BORÁK, Antisemitismus a židovská otázka v českých zemích ve světle materiálů retribučních soudů, in: Fenomén holocaust. = The holocaust phenomenon. Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha – Terezín 6.-8. října 1999, Praha – Terezín 1999, s. 103-107
 • Jiří BRABEC, Podoby českého antisemitismu před první světovou válkou, in: Na pozvání Masarykova ústavu 1, Praha 2004, s. 13-20
 • Petr BROD, Židé v poválečném Československu, in: Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku, Bratislava 1999, s. 177- 189
 • Gary B. COHEN,  Němci v Praze 1861 – 1914, Praha 2000
 • Marie CRHOVÁ  Crhová, M. (2005): Jews under the Communist Regime in Czechoslovakia, in: Jewish Studies Yearbook  2002/2003, s. 281-296 (edice dokumentů)
 • Anna ČADKOVÁ, Antisemitismus ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století. Protižidovské stereotypy v křesťanské společnosti, in: Slovanský Přehled 92, 2006
 • Kateřina ČAPKOVÁ, Michal FRANKL, Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před nacismem 1933-1938, Praha-Litomyšl 2008
 • Radka ČERMÁKOVÁ, Agrární strana, rolnická a selská sdružení a Židé: rolnictvo jako antisemitská síla?, in: Modernizace, identita, stereotyp, konflikt. Společnost po hilsneriádě, Praha 2004, s. 19-30
 • Bohumil ČERNÝ, Justiční omyl?, in: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999, Praha 1999, s. 31-35
 • Bohumil ČERNÝ, Vražda v Polné, in: Hilsneriáda. K 100. výročí Píseckého procesu, Polná 1999. s 15 – 129
 • Bohumil ČERNÝ (a kol.), Hilsneriáda. K 100. výročí Píseckého procesu, Polná 1999
 • Michal FRANKL, Emancipace od Židů. Český antisemitismus na konci 19. století, Praha 2007
 • Michal FRANKL, “Silver!” anti-Jewish riots in Bohemia, 1866, in: Judaica Bohemiae, 1/2010, s. 5-34
 • Michal FRANKL, Emancipace od Židů. Český antisemitismus na konci 19. století, Praha 2007
 • Michal FRANKL, Druhá republika a židovští uprchlíci, in: Židovská menšina za druhé republiky. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu až červnu 2007, Praha 2007, s. 45-56
 • Michal FRANKL, Židé přes palubu. Konstrukce “židovské otázky” za druhé republiky, Dějiny a současnost, 3/2009, s. 37-39
 • Michal FRANKL, Die „Endlösung der Judenfrage“ und die Narrative der Tschchischen Geschichte 1945-1989, in: Geschichschreibung zu den böhmischen Ländern im 20. Jahrhundert. Wissenschaftstraditionen – Instituionen – Diskurse, München 2006, s 255-277
 • Andreas FROESE, Katholischer Antisemitismus? Judenfeindliche Programmatik christlicher Parteien in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1918-1938), in: Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007, Brno 2008, s. 106-132
 • Václav FRONK, Obraz židovského obyvatelstva v české karikatuře 90. let 19. století, in: Na pozvání Masarykova ústavu 1, Praha 2004, s. 29-32
 • Koloman GAJAN, Postoj T. G. Masaryka k židovství a sionismu za první republiky, in: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999, Praha 1999, s. 129-137
 • Cathleen M. GIUSTINO, Ghetto Clearance and the Persistence of Anti-Semitism in Prague around 1900, in: Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Praha 2005, s. 543-550
 • Cathleen M. GIUSTINO ,Tearing Down Prague’s Jewish Town. Ghetto-Clearance and the Legacy of Middle-Class Ethnic Politics around 1900, Boulder 2003
 • Eduard GOLDSTÜCKER, K dějinám českého antisemitismu, in: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999. Sborník přednášek z konference na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 24. – 26. listopadu 1999, Praha 1999, s. 146-151
 • Frank HADLER, “Erträglicher Antisemitismus”? Jüdische Fragen und tschechoslowakische Antworten 1918-1919, in: Jahrbuch des Simon-Dubnow-Instituts, 2002, s.169-200
 • Monika HANKOVÁ, Změna postoje vládnoucích orgánů ČSR k židovské komunitě po roce 1948 na příkladu vystěhovalectví, in: Židé v Čechách. Sborník ze semináře konaného 24. a 25. října 2006 v Liberci, Praha 2007, s. 96-104
 • Monika HANKOVÁ, Kapitoly z poválečných dějin židovské komunity v Čechách a na Moravě (1945-1956), Praha 2006, dipl. práce
 • Jiří HANUŠ, Povaha antijudaismu u katolických intelektuálů první poloviny 20. století (Příklad Jakuba Demla), in: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století, Pardubice 2007, s. 73-80
 • Josef HANZAL, Kořeny a projevy českého antisemitismu na přelomu 19. a 20. století, in: Hilsnerova aféra a česká společnost.Sborník přednášek z konference na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 24.-26. listopadu 1999, Praha 1999, s. 160-163
 • Alena HANZOVÁ, Karel HANZA, Ultra-Conservative Wing of Czech Catholic Christianity and its Political Ambitions: Revival of Religious Anti-Semitism, in: Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism im historical and anthropological perspectives, Plzeň 2008, s. 45-51
 • Jan HAVRÁNEK, Na počátku byla “jen” hesla. Protižidovské výtržnosti na středoevropských vysokých školách na podzim 1929, in: Dějiny a současnost, 4/2002, s. 49-51
 • Alena HEITLINGEROVÁ, Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští a slovenští židé po roce 1945, Praha 2007
 • Daniel HERMAN, Antisemitský časopis Brněnský drak v době hilsneriády, in: Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002, Kroměříž 2003, s.  232-241
 • Daniel HERMAN, Ohlas Dreyfusovy aféry na stránkách českého tisku, Na pozvání Masarykova ústavu 1, Praha 2004, s. 33 – 36
 • Klaus HOLZ, Nationaler Antisemitismus: Wissenssoziologie einer Weltanschauung, Hamburg 2001
 • Pavel HOŠEK, Osud židovských komunistů v socialistickém Československu. Případová studie, in: Kolokvium o soudobém antisemitismu II., Plzeň 2008, s. 81-89
 • Anna HYNDRÁKOVÁ, Anna LORENCOVÁ, Postoje českého obyvatelstva k Židům ve 30. a začátkem 40. let ve vzpomínkách pamětníků, in: Fenomén holocaust. = The holocaust phenomenon. Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha – Terezín 6.-8. října 1999, Praha – Terezín 1999, s. 109-120
 • Jan CHARVÁT, Vývoj antisemitismu v rámci české krajní pravice po roce 1989, in: Kolokvium o soudobém antisemitismu, Praha 2007, s. 73-84
 • Jan CHARVÁT, Současný politický extremismus a radikalismus, Praha 2007
 • Petr JUSTIN, Národní podoby antisemitismu. Židovská problematika a antisemitismus ve spisech mimořádných lidových soudů a trestních komisí okresních národních výborů v letech 1945-1948. Jihočeský sborník historický, sv. 69-70, 2001
 • Miroslav KÁRNÝ, Politické a ekonomické aspekty ‘židovské otázky’ v pomnichovském Československu, in: Sborník historický, sv. 36, 1989, s. 171-212
 • Hillel J. KIEVAL, Languages and Community. The Jewish Experience in the Czech Lands, Berkeley – Los Angeles – London 2000
 • Jiří KOVTUN, Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera, Praha 1994
 • Helena KREJČOVÁ, Židovská komunita v Sudetech a její osudy po Mnichovu – 1938. Die jüdische Gemeinde im Sudetenland und ihre Schicksale nach dem Münchener Abkommen – 1938, in: Židé v Sudetech. = Juden im Sudetenland, Praha 2000, s. 129-152
 • Helena KREJČOVÁ, Český antisemitismus přelomu 30. a 40. let, Fenomén holocaust. = The holocaust phenomenon. Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha – Terezín 6.-8. října 1999, Praha – Terezín 1999, s. 65 – 67.
 • Helena KREJČOVÁ, Český a slovenský antisemitismus 1945-1948, in: Stránkami soudobých dějin, Praha 1993, s. 158-172.
 • Helena KREJČOVÁ, K některým problémům židovské menšiny a českého antisemitismu po roce 1945, in: Židé v české a polské občanské společnosti. Zydzi w polskim i czeskim spoleczenstwie obywatelskim, Praha 1999, s. 65-77.
 • Helena KREJČOVÁ, Čechy na úsvitu nové doby. Český antisemitizmus 1945-1948, in: Antisemitismus v posttotalitní Evropě, Praha 1993, s. 103-110.
 • Helena KREJČOVÁ, Alena MÍŠKOVÁ, Poznámky k otázce antisemitismu v českých zemích na konci 19. století, in: Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku, Bratislava 1999, s. 45-71.
 • Martin KUČERA, Reakce na hilsneriádu v táboře českých radikálů, in: Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999. Sborník přednášek z konference na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 24. – 26. listopadu 1999. Praha 1999, s. 73-88.
 • Jiří KUDĚLA, Historické kořeny rasového antisemitismu v českých zemích. Židé mezi Čechy a Němci (1780-1870/1918), in: Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku, Bratislava 1999, s. 27-44.
 • Jiří KUDĚLA,  Antijudaismus, antisemitismus a anti”Politika”, Dějiny a současnost, 2/1993, s. 2-5.
 • Vít MACHÁLEK, Postoje českých křesťanů k šoa po roce 1945, in: Křesťanská revue, 8/1998, s. 204-212.
 • Simona MALÁ, Kulturní a politická situace Židů v Československu v druhé polovině 60. let, in: Slovenská politologická revue, 2/2010, s. 119-127.
 • Jaroslav MED, Problematika antisemitismu a česká kultura, in: Ars vivendi. Professori Jaromír Homolka ad honorem, Praha 2006, s. 461-473.
 • Jaroslav MED, Antisemitismus v české kultuře druhé republiky, in: Soudobé dějiny, 1/2008, s. 9-21.
 • Alexej MIKULÁŠEK, Antisemitismus v české literatuře 19. a 20. století. Teoretická a historická studie, Praha 2000.
 • Alexej MIKULÁŠEK, Jana ŠVÁBOVÁ, Antonín B. SCHULZ (a kol.), Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století (sv. 1,2), Praha 1998.
 • Inna MIROVSKÁ, Den pěti světel. Svědectví o posledním protižidovském pogromu na Moravě, Praha 1998.
 • Alena MÍŠKOVÁ, Od Schönerera ke genocidě? Von Schönerer zum Genozid?, in: Židé v Sudetech = Juden im Sudetenland, Praha 2000, s. 47-86.
 • Václav NEKVAPIL, Politický extremismus a antisemitismus v České republice, in: Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002, Kroměříž 2003, s. 248-256.
 • Hedvika NOVOTNÁ, Židé vzpomínají na poválečná léta, in: Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě, Praha 2009, 107-118.
 • Hedvika NOVOTNÁ, Dozvuky protektorátu v poválečném Československu – dekultivace společnosti (na příkladu postoje k židům), in: Studie k sociálním dějinám 11, 2004, s. 162-169.
 • Wolf OSCHLIES, “Antizionismus” in der Tschechoslowakei, Köln 1970.
 • Wolf OSCHLIES, Mißtrauen gegen “Genossen jüdischer Herkunft”. Antisemitismus und “Antizionismus” in der Tschechoslowakei, Köln 1971.
 • Leo PAVLÁT (ed.), Hilsnerova aféra a česká společnost 1899-1999. Sborník přednášek z konference na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 24. – 26. listopadu 1999. Praha 1999.
 • Jan PODLEŠÁK, K otázkám genocidy českých Židů, komunistického antisemitismu a záchrany židovských památek, in: Totalitarismus ve 20. století. Československé zkušenosti. Brno 2001, s. 172-186.
 • Robert B. PYNSENT, Ďáblové, ženy a národ. Výbor z úvah o české literatuře, Praha 2008
 • Jan RATAJ, Český antisemitismus v proměnách let 1918-1945, in: Židé v české a polské občanské společnosti. Zydzi w polskim i czeskim spoleczenstwie obywatelskim, Praha 1999, s. 45-64.
 • Jan RATAJ, Návraty českého krajně pravicového antisemitismu, in: První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století, Praha 2008, s. 111-120.
 • Jan RATAJ, O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939, Praha 1997.
 • Michael A. RIFF, Český antisemitismus a židovská odezva před rokem 1914, in: Střední Evropa, 41/1994, 52-65.
 • Věra ROUBALOVÁ KOSTLÁNOVÁ, Židé a antisemitismus,  in: Kolokvium o soudobém antisemitismu II., Plzeň 2008, s. 90- 93.
 • Eva SAUNDERS, Lubomír PÁNA, Does Anti-Semitism Exist in the Region of South Bohemia? in: Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism im historical and anthropological perspectives, Plzeň 2008, s. 114-120.
 • Petr SEDLÁK, Poté. Postoj a přístup k Židům v českých zemích po druhé světové válce (1945-1947/1953), Brno 2008, dizert. práce.
 • Petr SEDLÁK, Svět přeživších Židů – prameny a jejich výklad, in: Lidé města, 3/2008, 83-113.
 • Martin SCHULZE WESSEL, Czech Anti-Semitism in the Context of Tensions Between National and Confessional Programs, and the Foundation of the Czechoslovak National Church, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, 1/2005, s. 102-107.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Židé a židovská reprezentace v českých zemích v letech 1945-1948 (mezi režimem, židovstvím a judaismem), in: Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě, Praha 2009, 55-80.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Modely životních osudů českých Židů po šoa,  in: Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě, Praha 2009, 81-106.
 • Blanka SOUKUPOVÁ,Česká identita po vzniku Československé republiky. Antisemitismus jako faktor upevnění jsoucnosti? 1918-1920, in: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2002 až červnu 2003, Praha 2003, s. 21-35.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Český antisemitismus ve dvacátých letech 20. století. Antisemitismus jako složka české identity?, in: Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2002 až červnu 2003, Praha 2003, s. 36 – 50.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Český antisemitismus jako dekultivace češství (1890-1938), in: Studie k sociálním dějinám 11, 2004, s. 128-137.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Český antisemitismus v podmínkách pluralistické demokratické společnosti národního státu, in: Židovská menšina v Československu ve třicátých letech. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v říjnu 2003 až červnu 2004, Praha 2004, s. 21-35.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Velké a malé českožidovské příběhy z doby intenzivní naděje, Bratislava 2005.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus, Praha 2000.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Národněpolitické protižidovské stereotypy v české společnosti na konci 19. století, in: Protižidovské stereotypy a křesťanská společnost na přelomu 19. a 20. století, Pardubice 2007, s. 11-38.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Antisemitismus, sionismus a čeští židé v 90. letech 19. a na počátku 20. století. Reflexe konstrukce odlišnosti, in: Diferenciácia mestského spoločenstva v každodennom živote, Bratislava 1999, s. 205-221.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Modernizace, identita, stereotyp, konflikt, společnost po Hilsneriádě, Bratislava 2004.
 • Blanka SOUKUPOVÁ, Antisemitismus za druhé republiky: antisemitismus jako jeden ze stavebních kamenů nové identity české společnosti?, in: Kolokvium o soudobém antisemitismu II, Plzeň 2008, s. 54 – 80.
 • Jana SVOBODOVÁ, Zdroje a projevy antisemitismu v českých zemích 1948-1992, Praha 1994.
 • Jana SVOBODOVÁ, Projevy antisemitismu v českých zemích v letech 1948-1992, in: Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku, Bratislava 1999, s. 191-205.
 • Miloslav SZABÓ, National Conflict and Anti-Semitism at the Beginning of the Twentieth Century. The Case of the Czech Slovakophiles Karel Kálal and Eduard Lederer, in: Judaica Bohemiae, 1/2009, s. 49-81.
 • Vít STROBACH, Poetika českého nacionalismu a politika identity českých židů mezi národem, rasou a třídou (1876 – 1921), Praha 2011, dizert. práce.
 • Vít STROBACH, Tělo, židovství, bolševismus a český nacionalismus (1918-1920), in: Střed, 2/2010, s. 23-53.
 • Jaroslav ŠEBEK, Antisemitismus v sudetoněmeckém katolickém prostředí 1918-1938. Der Antisemitismus im sudetendeutschen katholischen Milieu 1918-1938, in: Židé v Sudetech. = Juden im Sudetenland, Praha 2000, s. 87-99.
 • Jaroslav ŠEBEK, Projevy antisemitismu v českém katolickém prostředí v polovině třicátých let a za druhé republiky v kontextu krize demokracie a nástupu autoritativních hnutí, in: Židovská menšina za druhé republiky. Sborník přednášek z cyklu ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze v lednu až červnu 2007, Praha 2007, s. 99 – 107.
 • Petr ŠTĚPÁNEK, Antisemitismus jako složka integrálního nacionalismu strany státoprávní a státoprávně pokrokové, in: Politologická revue , 2/2005, s. 165-186.
 • Zbyněk TARANT, ”www.racist-webs.cz” – anti-Semitic manifestations on the Czech Internet. What can we learn about their authors?, in: Reflections on Anti-Semitism: Anti-Semitism im historical and anthropological perspectives, Plzeň 2008, s. 121-134.
 • Věra TYDLITÁTOVÁ, Akademický antisemitismus, in: Nová doba, stará zloba – soudobý antisemitismus v historickém kontextu, Plzeň 2010.
 • Shulamit VOLKOV, Antisemitism as a Cultural Code. Reflections on the History and Historiography of Antisemitism in Imperial Germany, in: Yearbook of the Leo Baeck Institute, 1978, s. 25-46.
 • Martin J. WEIN, Nation Cleansing and Wars of Authenticity: Czech Nationalism and Jewish politics 1897 – 1952, 2007, rkp.
 • Zdeněk ZBOŘIL, Současný severomoravský antisemitismus, in: Židé a Morava. Sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska 13. listopadu 2002, Kroměříž 2003, s. 242-247.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia moderních a soudobých dějin > Antisemitismus jako problém českých dějin 19. a 20. století (Vít Strobach)