Doporučená literatura k přijímací zkoušce pro bakalářský studijní program Historie

K problematice dějin středověkých

Prameny

1. Antologie, výbory

 • Česká středověká lyrika. Připravil J. Lehár, Praha 1990.
 • Jakub de Voragine, Legenda aurea, Praha 1984.
 • Království dvojího lidu. České dějiny let 1436-1526 v soudobé korespondenci. Vydal P. Čornej, Praha 1989.
 • Poselství ducha. Latinská próza českých humanistů. Připravila D. Martínková, Praha 1975.
 • Próza českého středověku. Připravil J. Kolár a M. Nedvědová, Praha 1983.
 • Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Připravili B. Havránek, J. Hrabák a kol., Praha 1957.
 • Výbor z české literatury doby husitské, I-II. Připravili B. Havránek, J. Hrabák, J. Daňhelka a kol., Praha 1963–1964.
 • Ze zpráv a kronik doby husitské. Připravil I. Hlaváček, Praha 1981.

2. Předstátní období a přemyslovská epocha

 • Kosmova kronika česká. Připravili M. Bláhová a Z. Fiala, Praha 1972 (nebo Kosmova kronika česká. Připravil K. Hrdina, Praha 1950 + další vydání).
 • Kristiánova legenda. Život a umučení svatého Václava a jeho báby svaté Ludmily. Připravil J. Ludvíkovský, Praha 1978.
 • Cronica domus Sarensis. Kronika kláštera žďárského. Připravili J. Pohanka a M. Zemek, Brno 1964.
 • Letopis Vincenciův a Jarlochův, Praha 1957.
 • Na úsvitě křesťanství. Z naší literární tvorby doby románské v stol. IX.-XIII. Připravil V. Chaloupecký, Praha 1942.
 • Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Připravil O. Králík, Praha 1969.
 • Pokračovatelé Kosmovi. Připravili Z. Fiala a M. Bláhová, Praha 1974.
 • Slavníkovci ve středověkém písemnictví. Připravili R. Nový, J. Sláma a J. Zachová, Praha 1987.
 • Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, 1-2. Vydání textu a veškerého textového materiálu. Připravili J. Daňhelka, K. Hádek, B. Havránek, N. Kvítková, Praha 1988.
 • Staroslověnské legendy českého původu. Připravili A. I. Rogov, E. Bláhová a V. Konzal, Praha 1976.
 • Středověké legendy prokopské. Připravili V. Chaloupecký – B. Ryba, Praha 1953.
 • Zbraslavská kronika. Připravili Z. Fiala a M. Bláhová, Praha 1976.

3. Lucemburkové, husitství a doba jagellonská

 • Deník Petra Žateckého (Liber diurnus). Připravil F. Heřmanský. Úvod J. Macek, Praha 1953.
 • Husitské manifesty. Připravil A. Molnár, Praha 1980.
 • Karel IV. Vlastní životopis. Revize lat. textu B. Ryba, přel. J. Pavel, Praha 1978.
 • Kroniky doby Karla IV. Připravila M. Bláhová a kol., Praha 1987.
 • Legendy o českých patronech v obrázkové knize ze XIV. století. Připravili A. Matějček a J. Šámal, 2. vyd. Praha 1940.
 • Mikuláš z Pelhřimova, Vyznání a obrana táborů. Připravili F. M. Dobiáš a A. Molnár, Praha 1972.
 • Petra z Mladoňovic Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici. Připravil Z. Fiala, Praha 1965.
 • Silvio Enea, Historia Bohemica. Připravili D. Martínková, A. Hadravová a J. Matl, Praha 1998 (= Fontes rerum Regni Bohemiae, 1).
 • Staré letopisy české z rukopisu křižovnického. Připravili F. Šimek a M. Kaňák, Praha 1959.
 • Staročeská kronika tak řečeného Dalimila, 1-2. Vydání textu a veškerého textového materiálu. Připravili J. Daňhelka a kol., Praha 1988.
 • Václav Šašek z Bířkova, Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. Připravili B. Mathesius – B. Ryba – J. Kolár, Praha 1974.
 • Vavřinec z Březové, Husitská kronika. Píseň o vítězství u Domažlic. Přeložil F. Heřmanský, úvod M. Bláhová, Praha 1979.
Literatura

1. Syntetická díla, přehledy a úvody do studia

 • Člověk českého středověku. Edd. M. Nodl a F. Šmahel, Praha 2002.
 • Dějiny české literatury, I. Starší česká literatura. Red. J. Hrabák, Praha 1959.
 • Dějiny českého výtvarného umění, I.1-2. Od počátků do konce středověku. R. Chadraba a kol., Praha 1984.
 • Dějiny Československa do roku 1648, I. J. Petráň a kolektiv, Praha 1990.
 • Dějiny hmotné kultury, I.1-2. J. Petráň a kolektiv, Praha 1985.
 • Dějiny obyvatelstva českých zemí (L. Fialová, P. Horská, M. Kučera, E. Maur, J. Musil, M. Stloukal), Praha 1998.
 • Dějiny Univerzity Karlovy l. 1347/8-1622, Praha 1995.
 • Dějiny zemí Koruny české, I. Red. P. Čornej, Praha 1992.
 • Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. von K. Bosl, Bd. I. Die böhmischen Länder von der archaischen Zeit bis zum Ausgang der hussitischen Revolution, Stuttgart 1967.
 • Přehled dějin Československa, I.1. Do roku 1526. Red. O. Říha, J. Janáček, R. Marsina, Praha 1980.
 • Velké dějiny zemí Koruny české, I. Do roku 1197, M. Bláhová, J. Frolík, N. Profantová, Praha – Litomyšl 1999 + další svazky k problematice středověku.
 • FOLTÝN Dušan a kolektiv, Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005.
 • GRAUS František, Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské, I-II, Praha 1953-1957.
 • HLAVÁČEK Ivan – KAŠPAR Jaroslav – NOVÝ Rostislav, Vademecum pomocných věd historických, 3. vyd. Praha 2002.
 • HOFFMANN František, České město ve středověku, Praha 1992.
 • HORSKÁ Pavla – KUČERA Milan – MAUR Eduard – STLOUKAL Milan, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.
 • KADLEC Jaroslav, Přehled českých církevních dějin, 1-2, 2. vyd. Praha 1991.
 • LEHÁR Jan, Nejstarší česká epika, Praha 1983.
 • LE GOFF Jacques, Kultura středověké Evropy, Praha 1991.
 • SPUNAR Pavel, Kultura českého středověku, Praha 1987.
 • SPUNAR Pavel a kolektiv, Kultura středověku, 2. vyd. Praha 1995.
 • VÁLKA Josef, Středověká Morava, Brno 1991 (= Vlastivěda moravská. Země a lid, Nová řada sv. 5, Dějiny Moravy, 1).
 • VLČEK Pavel – SOMMER Petr – FOLTÝN Dušan, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997.

2. Předstátní období a přemyslovská epocha

 • BLÁHOVÁ Marie, Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (3) v kontextu středověké historiografie latinského kulturního okruhu a její pramenná hodnota, Praha 1995.
 • BOROVSKÝ Tomáš: Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě, Brno 2005 (= Knižnce Matice moravské, 16).
 • Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. K vydání připravili M. Bláhová a I. Hlaváček za spolupráce J. Hrdiny a P. Kubína, Praha 1998.
 • FIALA Zdeněk, Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995-1310, 2. vyd. Praha 1975.
 • HOENSCH Jörg K., Přemysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König, Graz – Wien – Köln 1989.
 • CHARVÁT Petr, Zrod českého státu 568-1055, Praha 2007.
 • CHARVÁTOVÁ Kateřina, Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, I. Fundace 12. století, II. Kláštery založené ve 13. a 14. století, Praha 1998-2002.
 • JAN Libor, Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy, Brno 2000 (= Knižnice Matice moravské, 6).
 • JAN Libor: Václav II. a struktury panovnické moci, Brno 2006 (= Knižnice Matice moravské, 18).
 • KALISTA Zdeněk, Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dějin české gotiky, 2. vyd. Praha 1991.
 • KEJŘ Jiří, Vznik městského zřízení v českých zemích, Praha 1998.
 • KLÁPŠTĚ Jan, Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most 1994.
 • KLÁPŠTĚ, Jan: Proměna českých zemí ve středověku, Praha 2005.
 • KRZEMIEŃSKA Barbara, Břetislav I. Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století, 2. vyd. Praha 1999.
 • KRZEMIEŃSKA Barbara – MERHAUTOVÁ Anežka – TŘEŠTÍK Dušan, Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě, Praha 2000.
 • KUBÍN Petr, Blahoslavený Hroznata. Kritický životopis, Praha 2000.
 • KUTHAN Jiří, Přemysl Otakar II. král železný a zlatý. Král zakladatel a mecenáš, Praha 1993.
 • KUTHAN Jiří, Česká architektura doby posledních Přemyslovců. Města, hrady, kláštery, kostely, Vimperk 1994.
 • LUTOVSKÝ Michal, Bratrovrah a tvůrce státu. Život a doba knížete Boleslava I., Praha 1998.
 • MARÁZ Karel, Václav III. (1289-1306). Poslední Přemyslovec na českém trůně, České Budějovice 2007.
 • MERHAUTOVÁ Anežka – TŘEŠTÍK Dušan, Románské umění v Čechách a na Moravě, Praha 1983.
 • MERHAUTOVÁ Anežka – TŘEŠTÍK Dušan, Ideové proudy v českém umění 12. století, Praha 1985 (= Studie ČSAV, 2).
 • MĚŘÍNSKÝ Zdeněk, České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu, I-II, Praha 2002-2006.
 • NOVOTNÝ Václav, České dějiny I.1-4, Praha 1912-1937.
 • NOVÝ Rostislav, Přemyslovský stát 11. a 12. století, Praha 1972 (= AUC, Phil. et Hist., Monographia 43).
 • OPLL Fedinand, Fridrich Barbarossa. Císař a rytíř, Praha – Litomyšl 2001.
 • PAUK Marcin R., Działalność fundacyjna moźnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI–XIII wiek), Kraków – Warszawa 2000.
 • PETRÁČEK Tomáš, Fenomén darovaných lidí v českých zemích 11.-12. století. K poznání hospodářských a sociálních dějin českých zemí doby knížecí, Praha 2003
 • PETRÁŇ Zdeněk, První české mince, Praha 1998.
 • PLESZCZYŃSKI Andrzej, Vyšehrad. Rezidence českých panovníků. Studie o rezidenci panovníka raného středověku na příkladu českého Vyšehradu, Praha 2002.
 • POLC Jaroslav, Světice Anežka Přemyslovna, 2. vyd. Praha 1989.
 • Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II. († 7. února 999). Uspořádali L. Polanský, J. Sláma, D. Třeštík, Praha 2000.
 • RICHTER Miroslav, Hradišťko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha 1982.
 • SLÁMA Jiří, Střední Čechy v raném středověku, II-III, Praha 1986-8 (= Praehistorica, 11, 14).
 • SMETÁNKA Zdeněk, Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách, Praha 1992 (= Kolumbus, 125), vyšlo i 2. vydání.
 • SOMMER Petr, Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury, Praha 2001.
 • SOMMER Petr: Svatý Prokop. Z počátků českého státu a církve, Praha 2007.
 • Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. Red. P. Sommer, Praha 2006.
 • Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa. Redigovali D. Třeštík a J. Žemlička, Praha 1998.
 • ŠIMÁK Josef V., České dějiny, I.5. Středověká kolonisace v zemích českých, Praha 1938.
 • ŠOLLE Miloš, Po stopách přemyslovských Děpolticů. Příspěvek ke genezi města Kouřimě, Praha 2000.
 • ŠUSTA Josef, Poslední Přemyslovci a jejich dědictví 1300-1308, 2. vyd. Praha 1926 (= Dvě knihy českých dějin, 1), reprint 2. vyd. Praha 2001.
 • TOMAS Jindřich, Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu. Sestavili J. Klápště a O. Kotyza, Litoměřice 1999.
 • TŘEŠTÍK Dušan, Kosmova kronika. Studie k počátkům českého dějepisectví a politického myšlení, Praha 1968.
 • TŘEŠTÍK Dušan, Kosmas, Praha 1972.
 • TŘEŠTÍK Dušan, Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935), Praha 1997.
 • TŘEŠTÍK Dušan, Vznik Velké Moravy. Morava, Čechové a střední Evropa 791-871, Praha 2001.
 • TŘEŠTÍK Dušan, Mýty kmene Čechů (7.-10. století). Tři studie ke „starým pověstem českým“, Praha 2003.
 • TUREK Rudolf, Čechy na úsvitě dějin, 2. vyd. Praha 2000.
 • URBAN, Jan: Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu, Praha 2003.
 • VANÍČEK, Vratislav: Vratislav II. (I.). První český král. Čechy v době evropského kulturního obratu v 11. století, Praha 2004.
 • VELÍMSKÝ Tomáš, Hrabišici. Páni z Rýzmburka, Praha 2002.
 • WIHODA, Martin: Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti, Praha 2005.
 • WIHODA Martin: Vladislav Jindřich, Brno 2007 (= Knižnice Matice moravské, 21).
 • ŽEMLIČKA Josef, Čechy v době knížecí (1034-1198), 2. vyd. Praha 2007.
 • ŽEMLIČKA Josef, Století posledních Přemyslovců, 2. vyd. Praha 1998.
 • ŽEMLIČKA Josef, Počátky Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti, Praha 2002.
 • ŽEMLIČKA Josef, Přemyslovci. Jak žili, vládli, umírali, Praha 2005.

3. Lucemburkové, husitství a doba jagellonská

 • BARTOŠ František M., České dějiny II.6, Praha 1947, II.7-8, Praha 1965-1966.
 • BOBKOVÁ Lenka, Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně, Ústí nad Labem 1993 (= Acta Universitatis Purkynianae, Studia Historica – Monographiae, 1).
 • BOUBÍN Jaroslav, Česká „národní“ monarchie. K domácím zdrojům a evropskému kontextu království Jiřího z Poděbrad, Praha 1992 (= Práce HÚ ČAV, Monographia, A-5).
 • BOUBÍN, Jaroslav: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor, Praha 2005.
 • ČECHURA Jaroslav, Karel IV. Na dvojím trůně, Praha 1998.
 • ČECHURA Jaroslav, Lucemburkové na české trůně, I. České země v letech 1310-1378, Praha 1999.
 • ČECHURA Jaroslav, Lucemburkové na českém trůně, II. České země v letech 1378-1437, Praha 2000.
 • ČORNEJ Petr, Tajemství českých kronik, Praha 1987.
 • ČORNEJ Petr, Lipanská křižovatka. Příčiny, průběh a historický význam jedné bitvy, Praha 1992.
 • EBERHARD Winfried, Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478-1530, München – Wien 1981.
 • FIALA Zdeněk, Předhusitské Čechy. Český stát pod vládou Lucemburků 1310-1419, 2. vyd. Praha 1978.
 • HEJNIC Josef – POLÍVKA Miloslav, Plzeň v husitské revoluci, Praha 1987.
 • HLAVÁČEK Ivan, K organizaci státního správního systému Václava IV., Praha 1991 (= AUC – Phil. et Hist., Monographia 137).
 • HLEDÍKOVÁ Zdeňka, Biskup Jan IV. z Dražic (1301-1343), Praha 1991.
 • HLOBIL Ivo – PETRů Eduard, Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992.
 • IWAŃCZAK Wojciech, Po stopách rytířských příběhů, Praha 2001.
 • KAMINSKY Howard, A History of the Hussite Revolution, Berkeley and Los Angeles 1967.
 • KAVKA František, Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378. Země České koruny, rodová, říšská a evropská politika, I-II, Praha 1993.
 • KAVKA František, Život na dvoře Karla IV., Praha 1993.
 • KAVKA František, Poslední Lucemburk na českém trůně: králem uprostřed revoluce, Praha 1998 (= Kolumbus, 137).
 • KEJŘ Jiří, Husité, Praha 1984.
 • KEJŘ Jiří, Husův proces v Kostnici, Praha 2000.
 • Korunní země v dějinách českého státu, I. Integrační a partikulární rysy českého státu v pozdním středověku. Uspořádala L. BOBKOVÁ, Praha 2003 (= Sešity Ústavu českých dějin FF UK, řada A, sv. 2) + další svazky
 • KOUŘIL Pavel – PRIX Dalibor – WIHODA Martin, Hrady českého Slezska, Brno – Opava 2000.
 • KRÁSA Josef, Rukopisy Václava IV., Praha 1971.
 • Lesk královského majestátu ve středověku. Pocta Prof. PhDr. F. Kavkovi, CSc. Uspořádaly L. Bobková a M. Holá, Praha-Litomyšl 2005.
 • MACEK Josef, Tábor v husitském revolučním hnutí, I-II, Praha 1955.
 • MACEK Josef, Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526), I-IV, Praha 1992-1999.
 • MACEK Josef, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001.
 • MAREK Jaroslav, Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století, Praha 1965.
 • MEZNÍK Jaroslav, Praha před husitskou revolucí, Praha 1990.
 • MEZNÍK Jaroslav, Lucemburská Morava 1310-1423, Praha 1999.
 • MOLNÁR Amedeo, Valdenští. Evropský rozměr jejich vzdoru, 2. vyd. Praha 1991.
 • MOLNÁR Amedeo, Na rozhraní věků. Cesty reformace, Praha 1985.
 • NEJEDLÝ Martin, Fortuny kolo vrtkavé. Láska, moc a společnost ve středověku, Praha 2003.
 • PAUK Marcin R., Działalność fundacyjna moźnowładztwa czeskiego i jej uwarunkowania społeczne (XI–XIII wiek), Kraków-Warszawa 2000.
 • PEKAŘ Josef, Žižka a jeho doba, 2. vyd. Praha 1992.
 • POLÍVKA Miloslav, Mikuláš z Husi a nižší šlechta v počátcích husitské revoluce, Praha 1982 (= Rozpravy ČSAV, ŘSV 82-1).
 • SEIBT Ferdinand, Karel IV. Císař v Evropě (1346-1378), Praha 1999.
 • SPĚVÁČEK Jiří, Karel IV. Život a dílo (1316-1378), 2. vyd. Praha 1980.
 • SPĚVÁČEK Jiří, Václav IV. 1361-1419, Praha 1986.
 • SPĚVÁČEK Jiří, Jan Lucemburský a jeho doba. 1296-1346, Praha 1995.
 • ŠMAHEL František, Humanismus v době poděbradské, Praha 1963 (= Rozpravy ČSAV, ŘSV 73-6).
 • ŠMAHEL František, Husitská revoluce, I-IV, 2. vyd. Praha 1996.
 • ŠMAHEL František, Idea národa v husitských Čechách, 2. vyd. Praha 2000.
 • ŠMAHEL František, Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje, Praha 2001.
 • ŠMAHEL František, Mezi středověkem a renesancí, Praha 2002 (soubor studií).
 • ŠMAHEL, František: Cesta Karla IV. do Francie, Praha 2006.
 • ŠTĚPÁN Václav, Moravský markrabě Jošt (1354-1411), Brno 2002.
 • ŠUSTA Josef, České dějiny II.2-4, Praha 1939-1948.
 • URBÁNEK Rudolf, České dějiny III.1-3, Praha 1915-1930, III.4, Praha 1962.
 • VLNAS Vít, Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993 (= Kolumbus, 128).

Literatura k dějinám raného novověku

Přehledové práce
 • BAHLCKE, Joachim, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619), München 1994
 • BĚLINA, Pavel – KAŠE, Jiří – KUČERA, Jan P., Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740–1792, Praha 2001
 • ČORNEJOVÁ, Ivana a kol., Dějiny Univerzity Karlovy II. 1622–1802, Praha 1996
 • DVORSKÝ, Jiří a kol., Dějiny českého výtvarného umění II/1–2. Od počátků renesance do závěru baroka, Praha 1989
 • EVANS, Robert J. W., Vznik habsburské monarchie 1550–1700, Praha 2003
 • FIALOVÁ, Ludmila – HORSKÁ, Pavla – KUČERA, Milan – MAUR, Eduard – MUSIL, Jiří – STLOUKAL, Milan, Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996
 • HAMANNOVÁ, Brigitte a kol., Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 19961 a 20012
 • JANÁČEK, Josef, České dějiny I/1–2. Doba předbělohorská 1526–1547, Praha 19681, 19712 a 1984
 • JANÁK, Jan, Dějiny Moravy III/1. 1740–1918. Hospodářský rozmach Moravy, Brno 1999
 • KADLEC, Jaroslav, Přehled českých církevních dějin II, Praha 1991
 • MACEK, Josef, Jagellonský věk v českých zemích I–IV, Praha 1992, 1994, 1998 a 1999
 • PĚKNÝ, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 19931 a 20012
 • PETRÁŇ, Josef a kol., Dějiny hmotné kultury II/1–2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1995 a 1998
 • SOUSEDÍK, Stanislav, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997
 • SVATOŠ, Michal a kol., Dějiny Univerzity Karlovy I. 1347/1348–1622, Praha 1995
 • VÁLKA, Josef, Česká společnost 15.–18. století II. Bělohorská doba. Společnost a kultura „manýrismu“, Praha 1983
 • VÁLKA, Josef, Dějiny Moravy II. Morava reformace, renesance a baroka, Brno 1996
 • VEBER, Václav – HLAVAČKA, Milan – VOREL, Petr – POLÍVKA, Miloslav – WIHODA, Martin – MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk, Dějiny Rakouska, Praha 2002
 • VOREL, Petr, Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526–1618, Praha 2005
Prameny
 • ČERNÝ, Jiří – Pán, Jan (edd.), František Martin Pelcl, Paměti, Praha 1956
 • JANÁČEK, Josef (ed.), Sixt z Ottersdorfu. O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950
 • JANÁČEK, Josef (ed.), Pavel Skála ze Zhoře. Historie česká. Od defenestrace k Bílé hoře, Praha 1984
 • KALISTA, Zdeněk (ed.), České baroko, Praha 1941
 • KALISTA, Zdeněk (ed.), Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic, Praha 1941
 • KOLÁR, Jaroslav (ed.), Jan Amos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce, Praha 1984
 • KOPECKÝ, Milan (ed.), Bohuslav Balbín. Rozprava krátká, ale pravdivá, Praha 1988
 • MIKULEC, Jiří (ed.), Mikuláš Dačický z Heslova. Paměti (s úvodem Josefa Janáčka), Praha 1996
 • PÁNEK, Jaroslav (ed.), Václav Březan. Životy posledních Rožmberků I–II, Praha 1985
 • REJCHRTOVÁ, Noemi (ed.), Václav Budovec z Budova, Antialkorán, Praha 1989
 • RYBA, Bohumil (ed.), Pavel Stránský. O státě českém. Okřik, Praha 1953
 • SLÁDEK, Miloš (ed.), Malý svět jest člověk aneb výbor z české barokní prózy, Praha 1995
 • SLÁDEK, Miloš (ed.), Svět je podvodný verbíř. Výbor z českých kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. stol., Praha 2005
 • TICHÁ, Zdeňka (ed.), Kroniky válečných dob, Praha 1975
Monografie
 • BĚLINA, Pavel, Česká města v 18. století a osvícenské reformy, Praha 1985
 • BĚLINA, Pavel, Generál Laudon. Život ve službách Marie Terezie a Josefa II., Praha 1993
 • BŮŽEK,Václav, Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996
 • BŮŽEK, Václav – HRDLIČKA, Josef – KRÁL, Pavel – VYBÍRAL, Zdeněk, Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002
 • ČECHURA, Jaroslav, Černínové versus Kysíbelští, Praha 2003
 • ČECHURA, Jaroslav, Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, Praha 2001
 • ČERNÝ, Václav, Čtrnáct studií o baroku našem i cizím, Praha 1996
 • Čornejová, Ivana, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 19951 a 20022
 • EBERHARD, Winfried, Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478–1530, München – Wien 1981
 • EBERHARD, Winfried, Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Oppositionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinand I. in Böhmen 1530–1547, München 1985
 • Evans, Robert J. W., Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576–1612, Praha 1997
 • FORBELSKÝ, Josef, Španělé, Říše a Čechy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase, Praha 2006
 • FUČÍKOVÁ, Eliška – BUKOVINSKÁ, Beket – MUCHKA, Ivan, Umění na dvoře Rudolfa II., Praha 1988
 • FUKALA, Radek, Jan Jiří Krnovský. Stavovské povstání a zápas s Habsburky, České Budějovice 2005
 • FUKALA, Radek, Hohenzollernové v evropské politice 16. století. Mezi Ansbachem, Krnovem a Královcem (152 1603), Praha 2005
 • GARIN, Eugenio a kol., Renesanční člověk a jeho svět, Praha 2003
 • HLAVAČKA, Milan, Karel Albrecht. Příběh druhého zimního krále, Praha 1997
 • HLOBIL, Ivo – PETRŮ, Eduard, Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992
 • HROCH, Miroslav – PETRÁŇ, Josef, 17. století – krize feudální společnosti?, Praha 1976
 • CHALINE, Olivier, La bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez les guerriers, Paris 1999
 • CHUDOBA, Bohdan, Španělé na Bílé hoře, Praha 1945
 • JANÁČEK, Josef, Rudolf II. a jeho doba, Praha 19871 a 19972
 • JANÁČEK, Josef, Valdštejn a jeho doba, Praha 19781 a 20032
 • JANÁČEK, Josef, Ženy české renesance, Praha 19761, 19872 a 19963
 • JOHANIDES, Jiří, František Martin Pelcl, Praha 1981
 • KALISTA, Zdeněk, Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno 1970
 • KALISTA, Zdeněk, Tvář baroka, Praha 1992
 • KAVKA, František, Zlatý věk Růží. Kus české historie 16. století, České Budějovice 19661, Praha 19932
 • KNOZ, Tomáš, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006
 • KOLDINSKÁ, Marie, Každodennost renesančního aristokrata, Praha – Litomyšl 20011 a 20042
 • KOLDINSKÁ, Marie, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Praha – Litomyšl 2004
 • KOPECKÝ, Milan, Český humanismus, Praha 1988
 • KROFTA, Kamil, Bílá hora, Praha 1913
 • KROFTA, Kamil, Nesmrtelný národ, Praha 1940
 • KROUPA, Jiří, Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770–1810, Kroměříž 19871 a Brno 20062
 • KUČERA, Jan P. – RAK, Jiří, Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře, Praha 1983
 • KUMPERA, Jan, Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků, Ostrava – Praha 1992
 • MAGENSCHAB, Hans, Josef II. Revolucionář z boží milosti, Praha 1999
 • MALÝ, Karel – PÁNEK, Jaroslav a kol., Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500–1619), Praha 2001
 • MAŤA, Petr, Svět české aristokracie 1500–1700, Praha 2004
 • MELMUKOVÁ, Eva, Patent zvaný toleranční, Praha 1999
 • MÍKA, Alois, Poddaný lid v Čechách v první polovině 16. století, Praha 1960
 • MIKULEC, Jiří, Barokní náboženská bratrstva v Čechách, Praha 2000
 • Mikulec, Jiří, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Praha 1997
 • MILLER, Jaroslav, Falcký mýtus. Fridrich V. a obraz české války v raně stuartovské Anglii, Praha 2004
 • MILLER, Jaroslav, Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy 1500–1700), Praha 2007
 • PÁNEK, Jaroslav, Petr Vok z Rožmberka, Praha 1996
 • PÁNEK, Jaroslav, Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547–1577, Praha 1982
 • PÁNEK, Jaroslav, Vilém z Rožmberka, Praha 1998
 • PEKAŘ, Josef, Kniha o Kosti. Kus české historie I–III, Praha 1998
 • PEKAŘ, Josef, Postavy a problémy českých dějin, Praha 1990
 • PETRÁŇ, Josef, Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964
 • PETRÁŇ, Josef, Rebelie. Příběh jednoho týdne a dvou dní v březnu roku 1775, Praha 1975
 • PETRÁŇ, Josef, Staroměstská exekuce, Praha 19711, 19852, 19963 a 20044
 • POLIŠENSKÝ, Josef, Třicetiletá válka a evropská krize 17. století, Praha 1970
 • POLIŠENSKÝ, Josef – KOLLMANN, Josef, Valdštejn. Ani císař, ani král, Praha 1995
 • PREISS, Pavel, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl 2003
 • PREISS, Pavel, Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha 1974
 • RATAJ, Tomáš, České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002
 • REJCHRTOVÁ, Noemi, Václav Budovec z Budova, Praha 1984
 • ŘÍČAN, Rudolf, Dějiny Jednoty bratrské, Praha 1957
 • TAPIÉ, Victor L., Marie Terezie a Evropa, Praha 1998
 • VAŠICA, Josef, České literární baroko. Příspěvky k jeho studiu, Praha 1995
 • VILLARI, Rosario a kol., Barokní člověk a jeho svět, Praha 2004
 • VLNAS, Vít, Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993
 • VLNAS, Vít, Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha 2001
 • VOREL, Petr, Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999
 • WINTER, Zikmund, Zlatá doba měst českých, Praha 1991
 • ZUBER, Rudolf, Osudy moravské církve v 18. století (1695–1777), Praha 1987

Literatura k dějinám 19. století

Obecné práce
 • BERÉNGER, Jean, A History of the Habsburg Empire II, 1700 – 1918, London 1997
 • Deutsche Geschichte im Osten Europas. Böhmen und Mähren. Hrsg. von Friedrich Prinz, Berlin 1993
 • HAMANN, Brigitte, Die Habsburger, Wien 1988
 • Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder I-IV, Stuttgart 1967-1974
 • HOENSCH, Jörg K., Geschichte Böhmens. Von der slavischen Landnahme bis ins 20. Jahrhundert, München 1987
 • JANÁK, Jan, Dějiny Moravy III/1: Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918, Brno 1999
 • KANN, Robert A., A History of the Habsburg Empire 1526 – 1918, Berkeley 1974
 • Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte.
 • Referate des Symposiums „Verbindes und Trennendes an der Grenze III, vom 24. bis 27. Oktober in Zwettl. (Hg.)
 • WINKELBAUER, Thomas, Waidhofen an der Thaya, Waldviertler Heimatbund, Horn 1993
 • PRINZ, Friedrich, Geschichte Böhmens 1848 – 1948, Frankfurt am Main – Berlin, Ullstein 1991
Speciální monografie
 • 1848/49. Revolutionen in Ostmitteleuropa, München 1996
 • ABLEITINGER, Alfred: Ernst von Koerber und das Verfassungsproblem im Jahre 1900, Wien – Köln – Graz 1973
 • BIRKE, Ernst – Oberndorffer, Kurt (Hrsg.): Das böhmische Staatsrecht in der deutsch-tschechischen Auseinandersetzungen des 19. und 20. Jahrhunderts, Marburg/Lahn 1960
 • BIRKE, Ernst: Frankreich und Ostmitteleuropa im 19. Jahrhundert. Beiträge zur Politik und Geschichte, Köln – Graz 1960
 • BOHMANN, Alfred: Bevölkerungsbewegungen in Böhmen 1847 – 1947 mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der nationalen Verhältnisse, München 1958
 • Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne, hrsg. von Ferdinand Seibt, München – Berlin –Frankfurt am Main 1995
 • Die böhmischen Länder zwischen Ost und West, München 1983
 • BOLDT, Frank: Kultur und Staatlichkeit. Zur Genesis der modernen politischen Kultur in den böhmischen Ländern im Widerspiel von kulturellem und politischem Bewußtsein bei den böhmischen Tschechen und Deutschen, Prag 1996
 • BRANDT, Harm-Hinrich: Der österreichische Neoabsolutismus. Staatsfinanzen und Politik 1848-1860 I-II, Göttingen 1978
 • BURGER, Hannelore: Sprachenrecht und Sprachengerechtigkeit im österreichischen Unterrichtswesen 1867-1918, Wien 1995.
 • Český liberalismus. Texty a osobnosti, edd. Milan Znoj, Jan Havránek, Martin Sekera, Praha 1995.
 • COHEN, Gary B.: The Politics of Ethnic Survival Germans in Prague 1861 – 1914, New Jersey 1981.
 • The Czech Renascence of the Nineteenth Century. Essays Presented to Otakar Odložilík in Honour of His Seventieth Birthday. Ed. by Peter Brook a H. Gordon Skilling, Toronto and Buffalo 1970.
 • Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999.
 • Frankreich und die böhmischen Länder im 19. und 20. Jahrhundert. Beiträge zum französischen Einfluss in Ostmitteleuropa. Vorträge der Tagungen des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 28. bis 30. November 1986
 • und vom 20. und 23. November 1987. Hrsg. von Ferdinand Seibt und Michael Neumüller, München 1990.
 • GARVER, Bruce M: The Young Czech Party 1874 – 1901 and the Emergence of a Multi-Party System, New Haven – London 1978.
 • GOOD, David G.: The Economic Rise of the Habsburg Empire 1750 – 1914, Berkeley 1984.
 • Grossbritanien, die USA und die böhmischen Länder 1848 – 1938. Vorträge des Tagung des Collegium Carolinum. in Bad Wiessee vom 2. bis 6. November 1988. Hrsg von Eva Schmidt-Hartmann, Stanley B. Winters, München 1991.
 • Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918, hg. von Adam Wandruszka u. Peter Urbanitsch. Bd. I Die wirtschaftliche Entwicklung, Wien 1973; II. Verwaltung und Rechtswesen, Wien 1975; Bd. III/1,2 Die Völker des Reiches, Wien 1980; Bd. IV Die Konfessionen, Wien 1985; V. Die Bewaffnete Macht, Wien 1987; Bd. VI/1 Die Habsburgermonarchie im System der Internationalen Beziehungen, Wien 1989, 1993; Bd. VII/1, 2 Verfassung und Parlamentarismus, Wien 2000.
 • HÁJEK, Jan – Lacina, Vlastimil, Od úvěrních družstev k bankovním koncernům, Praha 1999.
 • HEUMOS, Peter, Agrarische Interessen und nationale Politik in Böhmen 1848-1889. Sozialökonomische und organisatorische Entstehungsbedingungen der tschechischen Bauernbewegung, Wiesbaden 1979.
 • HROCH, Miroslav, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999.
 • HROCH, Miroslav, V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999.
 • HROCH, Miroslav, Social Preconditions of National Revival in Europe. A Comparative Analysis of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations, Cambridge 1985.
 • HUERTA, Thomas F., Economic Growth and Economic Policy in a Multinational Setting. The Habsburg Monarchy, 1841-1865, New York 1977.
 • HYE, Hans Peter, Das politische System in der Habsburgermonarchie. Konstitutionalismus, Parlamentarismus und politische Partizipation, Prag 1998.
 • Innere Staatsbildung und gesellschaftliche Modernisierung in Österreich und Deutschland 1867/71 bis 1914. Historikergespräch Österreich – BRD 1989, hrsg. von Helmut Rumpler, Wien – München, 1991.
 • Intelectual and Social Development in the Habsburg Empire from Maria Theresia to World War I. Essays dedicated to Robert A. Kann. Edited by Stanley B. Winters and Joseph Held. New York – London 1975.
 • JELAVICH, Barbara, The Habsburg Empire in European Affairs 1814 – 1918, Chicago 1969.
 • JENKS, William A., Austria under the Iron Ring 1879 – 1893, Charlottesville 1965.
 • KAMMERHOFER, Leopold (Hrsg.), Studien zum Deutschliberalismus in Zisleithanien 1873 – 1879.
 • Herrschaftsfundierung und Organisationsformen des politischen Liberalismus, Wien 1992.
 • KANN, Robert A., Das Nationalitätenproblem in der Habsburgermonarchie I-II, Graz-Köln 1964.
 • KANN, Robert A., Werden und Zerfall des Habsburgerreiches, Graz – Wien – Köln 1962.
 • KÁRNÍK, Zdeněk (ed.), Sborník k problematice multietnicity. České země jako multietnická společnost: Češi, Němci a Židé ve společenském životě českých zemích 1848 – 1918, Praha 1996.
 • KIEVAL, Hillel J., The Making of Czech Jewry. National Conflict and Jewish Society in Bohemia, 1870 to 1918, New York 1988.
 • KLÍMA, Arnošt, Češi a Němci v revoluci 1848-1849, Praha, 1988, 19942
 • KLÍMA, Arnošt, Economy, Industry and Society in Bohemia in the 17th – 19th Century, Prague 1991
 • KLÍMA, Arnošt, Revoluce 1848 v českých zemích, Praha 1974
 • KOČÍ, Josef, České národní obrození, Praha 1978
 • KOHN, Hans, Pan-Slavism: Its History and Ideology, New York 19602
 • KOLEJKA, Josef, Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849, Praha 1989
 • KOLMER, Gustav, Parlament und Verfassung in Oesterreich I-VIII, Wien-Leipzig 1902-1906
 • KOMLOS, John, The Habsburg Monarchy as a Customs Union. Economic Development in Austria-Hungary in the Nineteenth Century, Princeton 1983
 • KOŘALKA, Jiří, František Palacký, Praha 1998
 • KOŘALKA, Jiří, Tschechen im Habsburgerreich und in Europa 1815 – 1914. Sozialgeschichtliche Zusammenhänge der neuzeitlichen Nationsbildung und der Nationalitätenfrage in den böhmischen Ländern, Wien – München 1991
 • KROUPA, Jiří, Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost, Brno 1987
 • KŘEN, Jan, Konfliktgemeinschaft. Tschechen und Deutsche 1780-1918, München 1996
 • LNĚNIČKOVÁ, Jitka, České země v době předbřeznové, 1792-1848, Praha 1999
 • LUTZ, Heinrich – Rumpler, Helmut (Hrsg.), Österreich und deutsche Frage im 19. und 20. Jahrhundert. Proble me der politisch-staatlichen und soziokulturellen Differenzierung im deutschen Mitteleuropa, München 1982
 • MACARTNEY, Carlile A., The Habsburg Empire 1790 – 1918, London-New York 1968-1969; 19712
 • MACARTNEY, Carlile Aylmer, The House of Austria: The Later Phase 1790 – 1918, Edinburgh 1978
 • MACURA, Vladimír, Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ, Praha 1983
 • MALÍŘ, Jiří, Od spolků k moderním politickým stranám. Vývoj politických stran na Moravě v letech 1848-1914, Brno 1996
 • MAREK, Jaroslav, Česká moderní kultura, Praha 1998
 • G. Masaryk 1850 – 1937. I. Thinker and Politician. Ed. by Stanley B. Winters. II. Thinker and Critic. Ed. by Harry Hanak, London 1990
 • MATIS, Herbert, Österreichs Wirtschaft 1848 – 1913. Konjunkturelle Dynamik und gesellschaftlicher Wandel im Zeitalter Franz Josefs I., Berlin – München 1972
 • MAY, Arthur J., The Age of Metternich, 1814-1848, New York-Chicago-San Francisco-Toronto-London 1963
 • MAY, Arthur J., The Hapsburg Monarchy 1867-1914, Cambridge 1951, 19602
 • MELVILLE, Ralph, Adel und Revolution in Böhmen. Strukturwandel von Herrschaft und Gesellschaft in Österreich um die Mitte des 19. Jahrhunderts, Mainz 1998
 • MOMMSEN, Hans – Kořalka, Jiří (Hrsg.), Ungleiche Nachbarn. Demokratische und nationale Emanzipation bei Deutschen, Tschechen und Slowaken (1815-1914), Essen 1993
 • OKÁČ, Antonín, Český sněm a vláda před březnem 1848. Kapitoly o jejich ústavních sporech, Praha 1947
 • OKEY, Robin, The Habsburg Monarchy c. 1765 – 1918. From Enlightenment to Eclipse, London 2001
 • PECH, Stanley Z., The Czech Revolution of 1848, Chapel Hill, North Carolina 1969
 • POLIŠENSKÝ, Josef, Aristocrats and the Crowd in the Year 1848, New York 1980
 • PRINZ, Friedrich, Prag und Wien 1848. Probleme der nationalen und sozialen Revolution im Spiegel der Wiener Ministerratsprotokolle, München 1968
 • PURŠ, Jaroslav, Průmyslová revoluce v českých zemích, Praha 1960
 • REDLICH, Josef, Kaiser Franz Joseph von Österreich, Berlin 1929
 • REDLICH, Josef, Das österreichische Staats- und Reichsproblem. Geschichtliche Darstellung der inneren Politik der habsburgischen Monarchie von 1848 bis zum Untergang des Reiches. I: Der dynastische Reichsgedanke und die Entfaltung des Problems bis zur Verkündigung der Reichsverfassung von 1861 II. Der Kampf um die
 • zentralistische Reichsverfassung bis zum Abschlusse des Ausgleiches mit Ungarn im Jahre 1867, Wien 1920–1926
 • ŘEPA, Milan, Moravané nebo Češi? (Vývoj národního vědomí na Moravě v 19. století), Brno 2001
 • RUDOLPH, R., Banking and Industrialization in Austria-Hungary. The role of banks in the industrialization of the Czech Crownlands, 1873-1914, Cambridge-London-New York- Melbourne 1976
 • RUMPLER, Helmut, Die österreichische Geschichte 1804-1914. Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und Staatsverfall in der Habsburgermonarchie, Wien 1997
 • SAK, Robert, Rieger: příběh Čecha devatenáctého věku, Semily 1993
 • SANDGRUBER, Roman, Österreichische Agrarstatistik 1750-1918, Wien 1978
 • SCHARF, Christian, Ausgleichspolitik und Pressekampf in der Ära Hohenwart, München 1996
 • SCHENK, Hans, Die Böhmischen Länder. Ihre Geschichte, Kultur und Wirtschaft, Bielefeld 1993
 • SEIBT, Ferdinand, Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas, München 1974
 • Sejm czeski od czasów najdawniejszych do 1913 roku. Praca zbiorowa pod redakcja naukowa Mariana J. Ptaka, Opole 2000
 • SEWERING-WOLLANEK, Marlies, Brot oder Nationalität? Nordwestböhmische Arbeiterbewegung im Brennpunkt der Nationalitätenkonflikte (1889-1911), Marburg 1994
 • SKED, Alan, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815 – 1918, London – New York 1989
 • ŠOLLE, Zdeněk, Století české politiky, Praha 1998
 • SUTTER, Berthold, Die Badenischen Sprachverordnungen von 1897 I-II, Köln-Graz 1960-1965
 • ŠTAIF, Jiří, Revoluční léta 1848 a 1849 a české země, Praha 1990
 • STECKL, Hannes, Österreichs Aristokratie im Vormärz. Herrschaftsstil und Lebensformen der Fürstenhause Liechtenstein und Schwarzenberg, Wien 1973
 • TAPIÉ, Victor-Lucien, The Rise and Fall of Habsburg Monarchy, London 1971
 • TAYLOR, A. J. P., The Habsburg Monarchy 1809 – 1918. A History of the Austrian Empire and Austria-Hungary, London 1947; 1969.
 • Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration den böhmischen Ländern, hg. von Ferdinand Seibt, München 1984.
 • TIMMERMANN, Heiner (Hg.), Die Entstehung der Nationalbewegung in Europa 1750-1849, Berlin 1993
 • TIMMERMANN, Heiner (Hg.), Entwicklung der Nationalbewegungen in Europa 1850-1914, Berlin 1998
 • TOBOLKA, Zdeněk V., Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby I-IV, Praha 1932-1937.
 • URBAN, Otto, České a československé dějiny do roku 1918, Praha 1991
 • URBAN, Otto, Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha 1978
 • URBAN, Otto, Die tschechische Gesellschaft 1848-1918 I-II, Wien-Köln-Weimar 1994
 • URBAN, Otto, Vzpomínka na Hradec Králové (Drama roku 1866). Praha 1986
 • VOJTĚCH, Tomáš, Mladočeši a boj o politickou moc v Čechách, Praha 1980
 • Wien, Prag, Budapest. Blütezeit der Habsburgermetropolen. Urbanisierung, Kommunalpolitik, gesellschaftliche Konflikte (1867-1918), Wien 1996.
 • WINTER, Eduard, Revolution, Neoabsolutismus und Liberalismus in der Donaumonarchie, Wien 1969
 • WINTER, Eduard: Romantismus, Restauration und Frühliberalismus im österreichischen Vormärz, Wien 1968

Okruhy k dějinám 20. století

1918–1945
 • BRANDES, D., Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939-1945, Praha 1999.
 • GEBHART, J. – KUKLÍK, J., Druhá republika: svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Praha 2004.
 • KAMENEC, I., Slovenský stát 1939-1945, Praha 1992.
 • KÁRNÍK Z., České země v éře První republiky (1918-1938) I-III, Praha 2002-2003.
 • KLIMEK, A., Velké dějiny zemí Koruny české. 13 a 14. 1918-1938, Praha 2001.
 • KURAL, V., Konflikt místo společenství? Češi a Němci v československém státě (1918-1938), Praha 1993.
 • KURAL, V., Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945), Praha 1994.
 • PASÁK, T., Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945, Praha 1999.
 • RYCHLÍK, J., Češi a Slováci ve 20. století. I. díl. Česko-slovenské vztahy 1914-1945, Bratislava 1997.
 • ZIMMERMANN, V., Sudetští Němci v nacistickém státě: politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945), Praha 2001.
1945–1992
 • BARNOVSKÝ, M., Na ceste k monopolu moci, Bratislava 1993.
 • Charta 77 1977-1989. Od morální k demokratické revoluci. Dokumenty. Ed. PREČAN Vilém, Praha 1990.
 • KAPLAN, K., Pravda o Československu. 2. vyd., Praha 1990.
 • KAPLAN, K., Nekrvavá revoluce. Praha 1993.
 • MENCL, V. – BÁRTA, M. – FELCMAN, O. – BELDA, J., Československo roku 1968. 2. díl. Počátky normalizace. Praha 1993.
 • OTÁHAL, M., Normalizace 1969-1989. Příspěvek ke stavu bádání, Praha 2002.
 • RYCHLÍK, J., Češi a Slováci ve 20. století. II. Česko-slovenské vztahy v letech 1945-1992, Bratislava 1998.
 • STANĚK, T., Odsun Němců z Československa 1945 až 1947, Praha 1991.
 • SUK, J., Labyrintem revoluce: aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize, Praha 2003.
 • VANĚK M. – URBÁŠEK P. (ed.), Vítězové? Poražení?, I-II, Praha 2005.
Úvod > Uchazeč > Doporučená literatura k přijímací zkoušce pro bakalářský studijní program Historie