Kozler, David

 

Mgr. David Kozler

 

Kontakt:
kozler@flu.cas.cz

Další vědecké profily:
ORCID; Academia.edu

Odborné zaměření

 • počátky zaalpského humanismu (s důrazem na Eneu Silvia Piccolominiho, Johanna Tröstera a Jana z Rabštejna)
 • české dějiny pozdního středověku – Jan Hus a husitství, česká šlechta (zvláště mladší Rabštejnové) v 15. století, Staré letopisy české
 • mlynářský rod Čechů působící na Berounce
 • digital humanities

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2017–dosud – České dějiny, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Literární dialogy jako rané projevy zaalpského humanismu, jejich autoři a historický kontext vzniku
 • 2014–2017 – Historie – české dějiny v evropském kontextu (specializace: dějiny středověku), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Mgr.
 • 2010–2014 – Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy; Bc.
 • 2006–2010 – Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník; maturita

Přehled zaměstnání

 • 2018–dosud – vědecký pracovník (doktorand) v Centru medievistických studií AV ČR a UK při FLÚ AV ČR

Granty

 • 2020–2023Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze (AHISTO), projekt na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (TAČR TL03000365) – klíčový člen týmu
 • 2017–2018Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období, projekt na podporu excelence v základním výzkumu (GAČR P405/12/G148) – externí spolupracovník
Bibliografie
 • Robert Novotný – David Kozler, Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Hussiticae, Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica, v tisku
 • David Kozler, Byl otec kancléře Prokopa z Rabštejna a humanisty Jana z Rabštejna žateckým konšelem? Příspěvek k bádání o usazování šlechty v českých městech v pozdním středověku, Historie – Otázky – Problémy 12, 2020, č. 2, s. 37–48
 • David Kozler, Jan Hus a hrad Krakovec. K historicitě pobytu a počátkům místní husovské tradice, Husitský Tábor 23–24, 2019, s. 29–87
 • David Kozler, K problému data a místa sepsání Husova listu Pražanům na rozloučenou, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 55, 2017, s. 25–29
 • David Kozler, Pobyt Jana Husa na hradě Krakovci. K novým otázkám a současnému stavu bádání, Studia mediaevalia Bohemica 8, 2016, č. 1, s. 7–40
 • David Kozler, Petr z Rabštejna a Třeboc v letech 1405–1416. Epizoda ze středověkých dějin obce na pomezí Rakovnicka a Lounska, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 54, 2016, s. 47–51
 • David Kozler, Mlýny rodu Čechů působícího na Berounce v době rané elektrifikace českého venkova, Hospodářské dějiny 27, 2012, č. 2, s. 113–142
 • David Kozler, Z dějin mlynářského rodu Čechů, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 50, 2012, s. 9–16
 • David Kozler, Elektroskanzen Čechův mlýn na Berounce, in: Petr Hofman – Vojtech Čelko (edd.), Zastavený čas. Příběh fotografie. 20. století očima předešlých generací, Praha 2011 (= Eustory 5), s. 134–140
 • David Kozler, Historie a současnost technické památky, Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a okresu rakovnického 47, 2009, s. 13–23

Úvod > O ústavu > Lidé > Doktorandi ústavu > Kozler, David