Osobní fondy – pozůstalosti (Alexandra Blodigová – Jana Čechurová)

A. Odborná literatura

 • Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu 1954-2004, SÚA, Praha 2004.
 • Archivní příručka, AS MV, 1965.
 • V. BABIČKA-V. PODANÝ, Metodika plánovitého získávání písemných pozůstalosti do státních archivů, Zpravodaj pobočky ČVTS, č.24, 1983, s. 59-72.
 • H. BARVÍKOVÁ-H. JANDEROVÁ-V. PODDANÝ, Fondy a sbírky Archivu Akademie věd České republiky, Praha 1999.
 • R. EDEREROVÁ-V. PODANÝ, K problematice osobních archivních fondů, Sborník archivních prací 34, 1984, s. 344-345 (včetně Pracovního schéma pro Pořádání osobních fondů).
 • J. HANZAL, Moderní osobní a rodinné archivy, Slovenská archivistika 10/2, 1975, s.78-80.
 • J. HANZALOVÁ, Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v ČR, Sekce AS MV ČR 1997, 772 s.
 • A. CHALUPA, Archivní evidence a soupisy osobních písemných pozůstalostí ve Velké Británii, Archivní časopis 34, 1984, s. 103–107.
 • A. CHALUPA-M. BĚLIČOVÁ a kol., Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea, Praha 1998.
 • M. KRULICHOVÁ-M. VINAŘOVÁ, Pokyny pro zpracování archivního materiálu v LA PNP v Praze, b.d.
 • J. KŘESŤAN, Získávání osobních archivů, Archivní časopis 51, 2001, č.3.
 • J. LEVORA, K otázce hodnocení a třídění písemných pozůstalostí, Archivní zprávy ČSAV 3, 1972, s.20.
 • V. PODANÝ–J. POMAZAL, Prameny k dějinám společenských věd v úseku osobních fondů ČSAV, část I-filozofie, Archivní zprávy ČSAV 11-123, 1980, s.70.
 • J. PRAŽÁKOVÁ, Archivní časopis 1996-2006, Rejstřík k deseti ročníkům, AS MV :
 • http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/archivnictvi/periodika/rejstrik1996_2005.pdf
 • Průvodce po fondech literárního archívu PNP, sv. 1-2-Dodatky, Praha 1993-1996.
 • M. SKŘIVÁNEK, Úvaha o sbírce dokumentace a jejím zpřístupnění, Archivní časopis 1986, s. 4-18.
 • Z. ŠAMBRRGER, Archivní teorie a praxe u nás po roce 1918, Sborník archivních prací 1970, 3 n.
 • Z. ŠAMBERGER, Poznámky k základním archivním pojmům (Příspěvek ke stavu naší archivní terminologie), Slovenská archivistika 11/2, 1976, s. 52-93.
 • M. WURMOVÁ, Archiv jako instituce, Sborník archivních prací 19/1, 1969.
 • M. WURMOVÁ, Vztah archivů k muzeím a knihovnám, Sborník archivních prací 19/2, 1969.
 • M. WURMOVÁ, Úvaha o soudobé dokumentaci, Archivní časopis l966, s. 129-138.
 • Zásady pro vedení soudobé dokumentace, Sborník archivních prací, 1960, s. 293-303.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia moderních a soudobých dějin > Osobní fondy – pozůstalosti (Alexandra Blodigová – Jana Čechurová)