Vznik moderních vědeckých (neuniverzitních) institucí (Magdaléna Pokorná)

A. Odborná literatura

 • Bohemia docta. K historickým kořenům vědy v českých zemích, Alena MÍŠKOVÁ, Martin FRANC,
 • Antonín KOSTLÁN (eds.), Praha 2010. V této publikaci je k dispozici aktuální literatura k jednotlivým probíraným tématům.
 • Hana BARVÍKOVÁ – Antonín KOSTLÁN, Věda v českých zemích za druhé světové války (= Práce z dějin Akademie věd, řada C 3), Praha 1998.
 • Hana BARVÍKOVÁ ve spolupráci s Markem ĎURČANSKÝM a Pavlem KODEROU, Věda v Československu v letech 1953-1963, Praha 2000.
 • Jiří BERAN, Foreign Relation of the Royal Bohemian Society of Science and the Czech Academy of Science and Arts from 1851 to 1914, in: Luboš Nový (ed.), Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum Special Issue 7, Prague 1977, s. 49-86.
 • Jiří BERAN, Návrhy na volbu členů KČSN (Několik poznámek k jejich genezi, hodnotě a k metodice práce s nimi). Archivní zprávy ČSAV 7, 1975, s. 5-23.
 • Jiří BERAN, O poměru mezi Učenou společností a Hospodářskou společností před rokem 1788, Sborník Historický sborník 9, 1962, s. 239-298.
 • Jiří BERAN, Vznik České akademie věd a umění v dokumentech, (=Práce z dějin ČSAV B2), Praha 1989
 • Harald BINDER, Barbora KŘIVOHLAVÁ, Luboš VELEK, Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918, Praha 2003.
 • Miroslav BURIAN, Jiří ŠPÉT (eds.), 150 let Národního muzea v Praze: sborník příspěvků k jeho dějinám a významu, Praha 1968.
 • Garry B. COHEN, Education and middle class society in Imperial Austra, 1848-1918, Westlafayette 1996.
 • Christian d´ELVERT, Die Gelehrten Gesellschaften in Mähren und Osterreichisch-Schlesien. In: Schriften der historisch-statistischen Sektion der k. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft des Ackerbaues, der Natur-und Landeskunde, Band V, Brünn 1853, s. 102-135.
 • Česká akademie věd a umění 1891-1991, usp. Jan NOVOTNÝ a Jiří POKORNÝ, Praha 1993.
 • V. A. FRANCEV, Řeč Josefa Dobrovského proslovená dne 25. 9. 1791 v České učené společnosti, Praha 1996.
 • Antonín GRUND, Sto let Matice české, Praha 1931.
 • Ulrich IM HOF, Evropa a osvícenství, Praha 2001.
 • Josef HANUŠ, Národní muzeum a naše obrození I.–II., Praha 1921, 1923.
 • Milan HLAVAČKA, Magdaléna POKORNÁ, Tomáš W. PAVLÍČEK et alii, Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe, Prague 2010.
 • Zdeněk HOJDA, Dobrovského cesta za švédskou kořistí, Dějiny a současnost 25, 2003, č. 5, s. 10-13.
 • Miroslav HROCH, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999.
 • Jan JANKO (Ed.), Postátňování, profesionalizace a mecenášství ve vědě českých zemí 1860-1945, Praha 1996.
 • Jan JANKO, Soňa ŠTRBÁŇOVÁ, Věda Purkyňovy doby, Praha 1988.
 • Jan JANKO, Emilie TĚŠÍNSKÁ (eds.), Technokracie v českých zemích (1900-1950), Praha 1999.
 • Theodor JEŽDÍK, Česká matice technická, in: Bedřich Mansfeld a kol., Průvodce světem techniky, Praha 1937-1939, s. 367-372.
 • Josef KALOUSEK, Děje královské české společnosti náuk spolu s kritickým přehledem publikací jejích z oboru filosofie, historie a jazykovědy, Praha 1885.
 • Jiří KOŘALKA, František Palacký, Praha 1999.
 • Antonín KOSTLÁN, Josefínská vzdělanost a vznik Královské české společnosti nauk, in: Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800. Publikace k výstavě. Sest. Hana Svatošová, Praha 2006, s. 29an.
 • Antonín KOSTLÁN, Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích, Praha 1996
 • Antonín KOSTLÁN, Královská česká společnost nauk a počátky nové tolerance, in: Mezi časy… Kultura a umění v Českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století. Plzeň, 4.-6. března 1999, Praha 2000, s. 98-104.
 • Oldřich KRÁLÍK, Olomoucká Societas incognitorum, Olomouc 1947.
 • Jiří KROUPA, Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 2. vyd. 2006.
 • Helena KUŠKOVÁ, Česká akademie věd a umění a její vydavatelská činnost v letech 1890-1918, in: Knihovna 10, 1977, s. 205-256.
 • Helena KUŠKOVÁ, K historii vydávání českých vědeckých prací v 60. – 90. letech 19. století, Archivní zprávy ČSAV 6, 1974, s. 93-103.
 • Josef LEVORA, ČSNRB – její význam a účast v mezinárodní vědecké spolupráci, Dějiny vědy a techniky 15, 1982, s. 146-180.
 • Josef LEVORA, Slovanský ústav 1928-1952, Archivní zprávy ČSAV 10, 1978, s. 49-67.
 • Josef LEVORA, Snahy o založení technické akademie, Archivní zprávy ČSAV 7-8, 1975-1976.
 • Josef LEVORA – Alena ŠLECHTOVÁ, Členové České akademie věd a umění 1890-1952, 2. vyd. Praha 2004.
 • Tomáš Garrigue MASARYK, Jak zvelebovati naši literaturu naukovou?, přetištěno in: T. G. Masaryk, Z počátků Athenaea 1883-1885, Praha 2004, s. 194-202, 218-223.
 • Alena MÍŠKOVÁ, ČAVU a ČSAV: Otázky kontinuity a diskontinuity II. Vytvoření sboru členů ČSAV a jeho vztah k členské základně ČAVU a KČSN, in: Jan Novotný-Jiří Pokorný, Česká akademie věd a umění 1891-1991, Praha 1993, s. 101-123.
 • Alena MÍŠKOVÁ, Zemské a státní subvence pro tři hlavní vědecké společnosti v Čechách do r. 1910, Dějiny věd a techniky 27, 1994, s. 65 –79.
 • Bohumil NĚMEC, Královská česká společnost nauk a přírodní vědy, Věstník KČSN, třída filosoficko-historicko-filologická 1951, č. 8.
 • Jan NOVOTNÝ, Jiří POKORNÝ (eds.), Česká akademie věd a umění 1891-1991, Praha 1993.
 • Luboš NOVÝ, Vývoj moderních vědeckých společností v Československu (= Práce z dějin přírodních věd 4), Praha 1973.
 • Luboš NOVÝ, Ještě k cenné úloze pražské Učené společnosti k r. 1834, Dějiny věd a techniky 39, 2006, č. 2, s. 81 – 97.
 • Obecný rejstřík spisů Královské české společnosti nauk 1905-1935, Praha 1938.
 • Jan PAĎOUREK, Soupis komisí Masarykovy akademie práce v letech 1945-1952, in: Práce z dějin ČSAV, řada A, sv. 4, Praha 1992, s. 192-199.
 • Josef PETRÁŇ, Královská česká společnost nauk. Místo České učené společnosti v dějinách a v proudu vědy, Vesmír 74, 1995, č. 11, s. 632-652.
 • Josef PETRÁŇ, Počátky českého národního obrození, ed. Josef Petráň, Praha 1990, kapitola Učené zdroje obrození.
 • Václav PODANÝ, K problematice oborové struktury české vědy 1918-1938, Dějiny věd a techniky 26, 1993, s. 65-87.
 • Magdaléna POKORNÁ, Archiv český, in: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k 60. narozeninám prof. Jaroslava Pánka, Praha 2007, s. 916-921.
 • Magdaléna POKORNÁ, Josef Dobrovský a Královská česká společnost nauk, in:Josef Dobrovský Fundator studiorum slavicorum, eds. Vladimír Vavřínek, Hana Gladková, Karolína Skwarska, Praha 2004 (2005), s. 41 – 52.
 • Magdaléna POKORNÁ, Komise pro ocenění a vydání díla Bolzanova při Královské české společnosti nauk, in: Jiří Pokorný, Luboš Velek a Alice Velková (eds.). Nacionalismus, společnost a kultura ve střední Evropě v 19. a 20. století. Nationalismus, Gesellschaft und Kultur in Mitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert, Praha 2007, s. 405-418.
 • Magdaléna POKORNÁ, Sjednocením proti jednotě. Spor o podobu nové akademie věd, in: Věda v Československu 1945-1953. Sborník z konference, ed. Blanka Zilynská a Petr Svobodný, Praha 1999, s. 105-121.
 • Jiří POKORNÝ, Odkaz Josefa Hlávky: historie České akademie věd a umění, Hlávkových studentských kolejí, nadání Josefa, Marie a Zděnky Hlávkových, jakož i Národohospodářského ústavu, Praha 2005, 2. vyd. 2008.
 • Jaroslav PROKEŠ, Počátky České společnosti nauk do konce 18. století I., 1774-1789, Praha 1938.
 • Jan Evangelista PURKYNĚ, Akademia (komentované vyd. in: Sebrané spisy IX, Praha 1965, s. 15-111.
 • Bohumil RYBA, Královská česká společnost nauk a společenské vědy, Věstník KČSN, třída filosoficko-historicko-filologická 1951, č. 8, 16 s.
 • Walter SCHAMSCHULA, Von der Societas Incognitorum zur Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, in: Ferdinand Seibt (ed.), Vereinswesen nd Geschichtspflege in den böhmischen Ländern, München 1986.
 • Jindřich SCHWIPPEL, ČAVU a ČSAV: Otázky kontinuity a diskontinuity I., in: Jan Novotný-Jiří Pokorný, Česká akademie věd a umění 1891-1991, Praha 1993, s. 89-99.
 • Jindřich SCHWIPPEL, Königlich böhmische Gesellschaft der Wissenschaften-böhmisch oder tschechisch, in: Germanoslavica II (VII), 1995, č. 1, s. 73-82.
 • Jindřich SCHWIPPEL, Vládní komise pro vybudování ČSAV, Archivní zprávy ČSAV 13, 1981, s. 13-20.
 • Karel SKLENÁŘ, Obraz vlasti. Příběh Národního muzea, Praha 2001.
 • František Josef STUDNIČKA, Bericht über die mathematischen und naturwissenschaftlichen Publikationen der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften während ihres hundertjährigen Bestandes, Praha 1885.
 • Petr SVOBODNÝ, Jan HAVRÁNEK (eds.), Profesionalizace akademických povolání v českých zemích v 19. a první polovině 20. století, Praha 1996.
 • Zdeněk ŠIMEČEK, Z počátků slavistických studií v Královské české společnosti nauk, Slavia. Časopis pro slovanskou filologii 55, 1986, s. 61 –71.
 • Karel ŠINDELÁŘ, Vydavatelská činnost Královské české společnosti nauk v létech 1884-1918, in: K podmínkám vědecké práce (=Práce z dějin přírodních věd 23), Praha 1988 s. 45 – 147.
 • Alena ŠLECHTOVÁ, Poměr KČSN ke Gebauerovu Slovníku staročeskému, in: Akademiku Václavu Vojtíškovi k 75 narozeninám, Praha 1958, s. 122 – 133.
 • Stanislav ŠPAČEK, Přehled amerického výzkumnictví technického, Praha 1922.
 • Jiří ŠTAIF, Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851, Praha 2005.
 • Mikuláš TEICH, Královská česká společnost nauk a počátky vědeckého průzkumu přírody v Čechách, Praha 1959.
 • Karel TIEFTRUNK, Dějiny Matice české, Praha 1881.
 • Jana TVRDÁ, K členství ruských vědců v KČSN a ČAVU, Dějiny věd a techniky 7, 1974, s. 156-163.
 • Václav VOJTÍŠEK, 180 let KČSN, Věstník KČSN, třída filozoficko-historicko-filologická 1951, Praha (vyd. 1953).
 • Miloslav VOLF, Organizace a působení Vlastenecko-hospodářské společnosti, Praha 1961.
 • Miloslav VOLF, Významní členové a spolupracovníci Vlastenecko-hospodářské společnosti v Království českém, Praha 1967.
 • Jiří WEGNER, Královská česká společnost nauk 1784 – 1884. Seznam členů, Praha 1884.
 • Jiří WEGNER, (sest.), Obecný rejstřík ke spisům Královské české společnosti nauk 1784-1884, Praha 1884.
 • Jiří WEGNER, (sest.), Obecný rejstřík spisů Královské české společnosti nauk 1884-1904, Praha 1905.
 • Otto WICHTERLE, Vzpomínky, Praha – Žďár nad Sázavou 1993.
 • Eduard WONDRÁK, Olomoucká Společnost neznámých učenců a některé dnešní pohledy na její vznik a činnost, Sborník Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci 62, 1973.
 • Blanka ZILYNSKÁ – Petr SVOBODNÝ, Věda v Československu v letech 1945-1953, Praha 1999.
 • Emil ŽENATÝ, Zpráva o činnosti Masarykovy akademie práce podaná k oslavě X. výročí trvání Československé republiky, Praha 1929.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia moderních a soudobých dějin > Vznik moderních vědeckých (neuniverzitních) institucí (Magdaléna Pokorná)