Oddělení starších dějin

Oddělení starších dějin ÚČD FF UK vzniklo v září roku 2016 sloučením Semináře středověkých dějin a Semináře raně novověkých dějin. Svým zaměřením navazuje na badatelskou, publikační a pedagogickou činnost řady významných osobností, které působily na katedře českých, resp. československých dějin, k nimž patřili Josef Pekař, Václav Novotný, Josef Vítězslav Šimák, Josef Petráň, Anna Skýbová, Karel Novotný a řada dalších.

Chronologický rámec, v němž se takto ustavené oddělení pohybuje, tedy sahá od historických počátků českých zemí, tj. Velké Moravy a vzniku přemyslovského státu, po sklonek 18. století. Oddělení tvoří 9 akademických pracovníků, a to 2 profesoři, 1 docentka a 5 odborných asistentů. Tento tým dále doplňují 3 emeritní profesoři a vědečtí pracovníci působící na grantech a výzkumných projektech.

Pedagogická činnost

 • Stejně jako další oddělení Ústavu českých dějin preferujeme ve výuce samostatný přístup a dialogickou formu. Velká část kurzů probíhá seminárním způsobem výuky.
 • Pro studenty bakalářského oboru historie zajišťujeme výuku dějin českých zemí v evropském kontextu zahrnující celé období od 9. do konce 18. století v souladu s poznatky aktuálního bádání.
 • Poskytujeme základní faktografické a metodologické znalosti umožňující samostatné a kritické poznávání starších českých dějin. Studentky a studenti se naučí pracovat s prameny, osvojí si kritický přístup k odborné literatuře a tvořivé myšlení v přístupu k historickým faktům a procesům. Připravíme je jak pro možné navazující magisterské studium historie, tak pro odbornou činnost v historických a obecně kulturních institucích.
 • Tyto znalosti jsou prohlubovány v magisterském stupni studia, ve kterém vedeme studenty k samostatné práci v rámci specializace starší české dějiny. Ty jsou soustavně vykládány v kontextu středoevropských dějin (zejména ve výkladovém rámci dějin zemí Koruny české), případně celoevropských dějin.
 • Kromě základního přehledu mají studenti možnost získat vhled do dílčích témat pomocí specializovaných přednášek a seminářů jednotlivých odborníků (včetně několika externistů).
 • Studenty připravujeme na odbornou dráhu či profesní kariéru i v rámci doktorského studia, a to jak formou individuálních konzultací s jednotlivými školiteli, tak v doktorandském semináři, kde mají studenti možnost představit své dílčí výsledky na širší diskusní platformě.

Tematické okruhy výzkumu a výuky

 • počátky českého státu s přesahy do kontextu dějin střední Evropy (dr. Jakub Izdný)
 • hospodářské a sociální proměny přemyslovského období se zaměřením na problematiku středověkého osídlení a vzniku měst (prof. Josef Žemlička)
 • dějiny zemí Koruny české s důrazem na 14. – 16. století (prof. Lenka Bobková, dr. Jan Zdichynec)
 • kulturní dějiny středověku se zaměřením na dějiny vzdělanosti, textovou kulturu a dějiny mentalit (prof. Martin Nejedlý, dr. Blanka Zilynská, dr. Jaroslav Svátek)
 • studium raně novověkých elit a způsobů jejich života (doc. Marie Koldinská, dr. Jaroslava Hausenblasová)
 • panovnická reprezentace v pozdním středověku a raném novověku (prof. Lenka Bobková, dr. Jaroslava Hausenblasová)
 • náboženské dějiny pozdního středověku a raného novověku (dr. Blanka Zilynská, dr. Jan Zdichynec)
 • obsahovou nabídku kolektivně zajišťovaných kurzů magisterské specializace i povinně výběrových předmětů zpestřují přizvaní externí odborníci

Řešené projekty a granty

PROGRES Q09: Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa – do tohoto projektu jsou větší či menší měrou zapojeni téměř všichni pracovníci Oddělení starších dějin

KREAS – v rámci skupiny pro výzkum Kulturního dědictví působí v projektu dr. Jan Zdichynec, který se v jejím rámci zabývá městskou identitou, analyzovanou na základě městských kronik, a rovněž vlivy antiky na humanistickou kulturu

Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku, GAČR 20-08698S, 2020-2022, řešitelka prof. Lenka Bobková

České středověké cestopisy. Syntéza, komparace, nové interpretace, GAČR 20-08078S, 2020-2022, řešitel dr. Jaroslav Svátek

Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 1503–1547, GAČR, 2018-2020, řešitelka dr. Jaroslava Hausenblasová

Ukončené projekty

Jan Jessenius mezi historií, ideologií a politikou, GAČR, 2017-2019, řešitelka doc. Marie Koldinská

Praha – residence Ferdinanda I. Habsburského a jeho kulturního okruhu, 1526-1564, GAČR, 2013-2017, řešitelka dr. Jaroslava Hausenblasová

Česká koruna a její země, řešitelé prof. Lenka Bobková, dr. Jan Zdichynec

Spolupráce

Pracovníci oddělení starších dějin ÚČD spolupracují s nejrůznějšími domácími i zahraničními institucemi. Za tuzemské lze jmenovat zejména Historický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií, Ústav dějin umění AV ČR, Národní galerii v Praze a další.

Spolupráce se zahraničními institucemi probíhá zejména na platformě Česko-francouzského historického semináře (již od roku 2004) formou zvaných přednášek zahraničních hostů zejména z francouzských univerzit, kterých se zúčastňují čeští i zahraniční studenti. V tomto prostředí se udržuje síť kontaktů s frankofonními univerzitami a mimo jiné vznikají práce pod dvojím vedením (cotutelle).

Rakouská akademie věd (ÖAW) – spolupráce v rámci mezinárodního projektu Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in den Städten des habsburgischen Reichs – von Ferdinand I. bis Josef I. (1526-1711), FWF, 2017-2019, Projektleiter doz. Herbert Karner (freie Mitarbeiterin – dr. Jaroslava Hausenblasová)

Popularizace

Historie.cs – diskusní pořad České televize (připravuje doc. Marie Koldinská)

Akce spojené s výročím sv. Ludmily – k 1100. výročí úmrtí první české kněžny probíhá řada kulturních a odborných akcí, členové oddělení se podíleli na organizaci mezinárodní konference; přípravě odborné monografie vydané v roce 2021 Nakladatelstvím Lidové noviny a výstavy Kniha a závoj v Národní knihovně ČR. Z konference i výstavy se připravují další odborné publikace.

Výstavy

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, výstava Národní galerie v Praze a Kunsthistorisches Museum Wien ve dnech 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018, kurátorka dr. Blanka Kubíková (spoluautorka scénáře, textů a spolueditorka katalogu – dr. Jaroslava Hausenblasová)

Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst. Jubiläumsausstellung, výstava zámku Ambras (KHM) ve dnech 15. 6.2017 – 8. 10. 2017, kurátorka dr. Veronika Sandbichler (spoluautorka scénáře a textů – dr. Jaroslava Hausenblasová)

Úvod > O ústavu > Oddělení ÚČD > Oddělení starších dějin