Oddělení starších dějin

Vedoucí: Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího: PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D.

Členové: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.; prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.; PhDr. Jakub Izdný, Ph.D.; PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.; PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.

Emeritní členové: prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.; prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.; prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.

Afiliovaní členové: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

Doktorandi:
Jméno: Přijetí: Téma dizertace: Školitel:
Mgr. Tomáš Ekrt 2021 Česko-polské vztahy 11. a 12. století pohledem soudobých kronikářů se zvláštním důrazem na kroniku Wincenty Kadłubka Jakub Izdný
PhDr. Jiří Šmeral 2020 Středověké osídlování na pomezí východních Čech a severozápadní Moravy Josef Žemlička
Mgr. Petr Prouza 2019 Mezi doutnákem a jehlovkou: Vývoj koncepce boje palbou v evropských armádách od 17. do poloviny 19. století Marie Koldinská
Mgr. Tereza Dufková 2018 Korunní země v politické koncepci Václava IV. Lenka Bobková
Mgr. Martin Severýn 2018 Politické divadlo v pozdním středověku Martin Nejedlý
PhDr. Filip Binder 2017 Česká a rakouská šlechta a romantismus Marie Koldinská
Mgr. David Kozler 2017 Literární dialogy jako rané projevy zaalpského humanismu, jejich autoři a historický kontext vzniku Martin Holý
Arthur Hugo Pérodeau 2017 La chronique de Cosmas et de ses premiers continuateurs (XIIe-début du XIIIe siècle). La naissance d’une tradition historiographique tchèque Martin Nejedlý
Mgr. Veronika Večeřová 2017 Solný obchod v jižních Čechách v 15. a na počátku 16. století Lenka Bobková
Mgr. Pavel Banďouch
2016 Apoštolští nunciové v Praze v počátečním období vlády Rudolfa II. a jejich význam pro společnost zemí Koruny české (1578–1594) Jiří Mikulec
Mgr. Jakub Jauernig 2016 Využití historie v mocenských bojích pozdního středověku Martin Nejedlý
Mgr. Martina Schutová 2016 Cisterciácký řád a královská moc v době barokní Jan Zdichynec
Mgr. Helena Chalupová 2015 Revenanti v českém raně novověkém prostoru se zřetelem k evropskému kontextu Marie Koldinská
Mgr. Eva Jarošová 2015 Hmotná funerální kultura raného novověku v Praze Marie Koldinská
Mgr. Matouš Turek
2015 Les représentations de la forêt dans les sources narratives et littéraires du Moyen Âge tardif Martin Nejedlý

Oddělení starších dějin ÚČD FF UK vzniklo v září roku 2016 sloučením Semináře středověkých dějin a Semináře raně novověkých dějin. Svým zaměřením navazuje na badatelskou, publikační a pedagogickou činnost řady významných osobností, které působily na katedře českých, resp. československých dějin, k nimž patřili Josef Pekař, Václav Novotný, Josef Vítězslav Šimák, Josef Petráň, Anna Skýbová, Karel Novotný a řada dalších.

Chronologický rámec, v němž se takto ustavené oddělení pohybuje, tedy sahá od historických počátků českých zemí, tj. Velké Moravy a vzniku přemyslovského státu, po sklonek 18. století. Oddělení tvoří 8 akademických pracovníků, a to 2 profesoři, 5 odborných asistentů. Tento tým dále doplňují 3 emeritní profesoři, svou specializací k němu spadá i jeden afiliovaný profesor a k oddělení patří též krátkodobě někteří vědečtí pracovníci působící na grantech a výzkumných projektech.

Pedagogická činnost

 • Stejně jako další oddělení Ústavu českých dějin preferujeme ve výuce samostatný přístup a dialogickou formu. Velká část kurzů probíhá seminárním způsobem výuky.
 • Pro studenty bakalářského oboru historie zajišťujeme výuku dějin českých zemí v evropském kontextu zahrnující celé období od 9. do konce 18. století v souladu s poznatky aktuálního bádání.
 • Poskytujeme základní faktografické a metodologické znalosti umožňující samostatné a kritické poznávání starších českých dějin. Studentky a studenti se naučí pracovat s prameny, osvojí si kritický přístup k odborné literatuře a tvořivé myšlení v přístupu k historickým faktům a procesům. Připravíme je jak pro možné navazující magisterské studium historie, tak pro odbornou činnost v historických a obecně kulturních institucích.
 • Tyto znalosti jsou prohlubovány v magisterském stupni studia, ve kterém vedeme studenty k samostatné práci v rámci specializace starší české dějiny. Ty jsou soustavně vykládány v kontextu středoevropských dějin (zejména ve výkladovém rámci dějin zemí Koruny české), případně celoevropských dějin.
 • Kromě základního přehledu mají studenti možnost získat vhled do dílčích témat pomocí specializovaných přednášek a seminářů jednotlivých odborníků (včetně několika externistů).
 • Studenty připravujeme na odbornou dráhu či profesní kariéru i v rámci doktorského studia, a to jak formou individuálních konzultací s jednotlivými školiteli, tak v doktorandském semináři, kde mají studenti možnost představit své dílčí výsledky na širší diskusní platformě.

Tematické okruhy výzkumu a výuky

 • počátky českého státu s přesahy do kontextu dějin střední Evropy (dr. Jakub Izdný)
 • hospodářské a sociální proměny přemyslovského období se zaměřením na problematiku středověkého osídlení a vzniku měst (prof. Josef Žemlička)
 • dějiny zemí Koruny české s důrazem na 14. – 16. století (prof. Lenka Bobková, dr. Jan Zdichynec)
 • kulturní dějiny středověku se zaměřením na dějiny vzdělanosti, textovou kulturu a dějiny mentalit (prof. Martin Nejedlý, dr. Blanka Zilynská, dr. Jaroslav Svátek)
 • studium raně novověkých elit a způsobů jejich života (dr. Jaroslava Hausenblasová, donedávna též doc. Marie Koldinská)
 • panovnická reprezentace v pozdním středověku a raném novověku (prof. Lenka Bobková, dr. Jaroslava Hausenblasová)
 • náboženské dějiny pozdního středověku a raného novověku (dr. Blanka Zilynská, dr. Jan Zdichynec)
 • obsahovou nabídku kolektivně zajišťovaných kurzů magisterské specializace i povinně výběrových předmětů zpestřují přizvaní externí odborníci

Řešené projekty a granty

COOPERATIO – program základní institucionální podpory vědy na UK podporující všechny pracovníky oddělení

Česká koruna v představách českých stavů na prahu raného novověku, GAČR 20-08698S, 2020-2022, řešitelka prof. Lenka Bobková

České středověké cestopisy. Syntéza, komparace, nové interpretace, GAČR 20-08078S, 2020-2022, řešitel dr. Jaroslav Svátek

Anna Jagellonská – česká královna v renesanční Evropě, 1503–1547, GAČR, 2018-2020, řešitelka dr. Jaroslava Hausenblasová

Ukončené projekty

KREAS (2017-2022) – v rámci skupiny pro výzkum Kulturního dědictví působil v projektu dr. Jan Zdichynec, který se v jejím rámci zabýval městskou identitou, analyzovanou na základě městských kronik, a rovněž vlivy antiky na humanistickou kulturu

PROGRES Q09: Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa – do tohoto ukončeného (2017-2022) programu institucionální podpory vědy byli větší či menší měrou zapojeni téměř všichni pracovníci oddělení starších dějin

PRVOUK, č. P12 Historie v interdisciplinární perspektivě. Předchozí institucionální program podpory vědy (2012-2016).

Praha – residence Ferdinanda I. Habsburského a jeho kulturního okruhu, 1526-1564, GAČR, 2013-2017, řešitelka dr. Jaroslava Hausenblasová

Česká koruna a její země, řešitelé prof. Lenka Bobková, dr. Jan Zdichynec

Spolupráce

Pracovníci oddělení starších dějin ÚČD spolupracují s nejrůznějšími domácími i zahraničními institucemi. Za tuzemské lze jmenovat zejména Historický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií, Ústav dějin umění AV ČR, Národní galerii v Praze a další.

Spolupráce se zahraničními institucemi probíhá zejména na platformě Česko-francouzského historického semináře (již od roku 2004) formou zvaných přednášek zahraničních hostů zejména z francouzských univerzit, kterých se zúčastňují čeští i zahraniční studenti. V tomto prostředí se udržuje síť kontaktů s frankofonními univerzitami a mimo jiné vznikají práce pod dvojím vedením (cotutelle).

Rakouská akademie věd (ÖAW) – spolupráce v rámci mezinárodního projektu Visuelle Kultur der Herrscherrepräsentation in den Städten des habsburgischen Reichs – von Ferdinand I. bis Josef I. (1526-1711), FWF, 2017-2019, Projektleiter doz. Herbert Karner (freie Mitarbeiterin – dr. Jaroslava Hausenblasová)

Popularizace

Akce spojené s výročím sv. Ludmily – k 1100. výročí úmrtí první české kněžny probíhá řada kulturních a odborných akcí, dr. Jakub Izdný a další členové oddělení se podíleli na organizaci mezinárodní konference; přípravě odborné monografie vydané v roce 2021 Nakladatelstvím Lidové noviny a výstavy Kniha a závoj v Národní knihovně ČR. Z konference i výstavy se připravují další odborné publikace.

Výstavy

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, výstava Národní galerie v Praze a Kunsthistorisches Museum Wien ve dnech 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018, kurátorka dr. Blanka Kubíková (spoluautorka scénáře, textů a spolueditorka katalogu – dr. Jaroslava Hausenblasová)

Ferdinand II. 450 Jahre Tiroler Landesfürst. Jubiläumsausstellung, výstava zámku Ambras (KHM) ve dnech 15. 6.2017 – 8. 10. 2017, kurátorka dr. Veronika Sandbichler (spoluautorka scénáře a textů – dr. Jaroslava Hausenblasová)

Úvod > O ústavu > Oddělení ÚČD > Oddělení starších dějin