Humanismus v českých zemích (Albert Kubišta)

A. Prameny

 • Hana Bočková (ed.), Oldřich Prefát z Vlkanova, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, Praha 2007.
 • Helena Businská – Dana Martínková (edd.), Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic, Carmina selecta, Praha 1996.
 • Mirek Čejka (ed.), Gramatika česká Jana Blahoslava, Brno 1991.
 • Jaroslav Dvořáček (ed.), Erasmus Rotterdamský, Důvěrné hovory, Praha 1999.
 • Anna Fechtnerová, Rectores collegiorum Societas Iesu in Bohemia, Moravia ac Silesia usque ad annum MDCCLXXIII iacentum – Rektoři kolejí Tovaryšstva Ježíšova v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1773 I. Čechy; II. Morava, Slezsko (= Miscellanea Monographia 4), Praha 1993.
 • Pierre Fraenkel (ed.), Johannes Eck, Enchiridion locorum communorum adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae, Münster 1979.
 • Donald Cheney – Brenda M. Hostington – D. K. Money (edd.), Weston, Elizabeth Jane, Collected Writings, Toronto – Buffalo – London 2000.
 • Josef Janáček (ed.), Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Od defenestrace k Bílé Hoře, Praha 1984.
 • Josef Janáček (ed.) Sixt z Ottersdorfu, O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950.
 • Josef Jireček (ed.), Paměti nejvyššího kancléře Království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a z Košumberka I–II, Praha 1866–1868.
 • Jaroslav Kolár (ed.), Frantova práva a jiné kratochvíle, Praha 1977.
 • Jaroslav Kolár (ed.), Historia o životu doktora Jana Fausta, Praha 1989.
 • Jaroslav Kolár (ed.), Marek Bydžovský z Florentina, Svět za tří českých králů, Praha 1987.
 • Jaroslav Kolár (ed.), Václav Hájek z Libočan, Kronika česká. Výbor historického čtení, Praha 1981.
 • Jaroslav Kolár (ed.), Zrcadlo rozděleného království. Z politických satir předbělohorského století v Čechách, Praha 1963.
 • Milan Kopecký (ed.), Tobiáš Mouřenín z Litomyšle, Veršovaná tvorba, Praha 1995.
 • Karla KORTEOVÁ (ed.), Erasmus Rotterdamský, O svobodné vůli – De libero arbitrio (= Knihovna renesančního myšlení 3), Praha 2006.
 • Ondřej Koupil (ed.), Matouš Benešovský, Grammatica Bohemica, Gramatika česká, Knížka slov českých vyložených, Praha 2003.
 • Dana MARTÍNKOVÁ (ed.), Aeneae Sylvii Historia Bohemica, Praha1998.
 • Dana Martínková, Poselství ducha. Latinská próza českých humanistů (= Živá díla minulosti 75), Praha 1975.
 • Jiří Mikulec (ed.), Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti (s úvodem Josefa Janáčka), Praha 1996.
 • Václav Miller, Výběr textů ze starší literatury předbělohorského období (1471–1620). Humanismus, renesance a reformace v české literatuře, Ústí nad Labem 1996.
 • Nicolette Mout (ed.), Die Kultur des Humanismus: Reden, Briefe, Traktate, Gespräche von Petrarca bis Kepler, München 1998.
 • Milada NEDVĚDOVÁ (ed.), Jan Češka, Řeči a naučení hlubokých mudrců (= Světová četba 513), Praha 1982.
 • Jaroslav PÁNEK (ed.), Václav Březan, Životy posledních Rožmberků I–II, Praha 1985.
 • Eduard PETRů (ed.), Westonia, Alžběta Johanna, Proměny osudu (= Thesaurus absconditus 6), Brno 2003.
 • Noemi Rejchrtová (ed.), Karel starší ze Žerotína, Z korespondence, Praha 1982.
 • Noemi REJCHRTOVÁ (ed.), Václav Budovec, Antialkorán. Praha 1989.
 • Antonín Rezek (ed.), Vilém Slavata, Zápisky, Praha 1888.
 • Cecilio Gómez Rodeles (ed.), Monumenta paedagogica Societatis Jesu: quae primam Rationem Studiorum anno 1586 editam praecessere (= Monumenta historica Societatis Jesu 19), Madrid 1901.
 • Bohumil Ryba (ed.), Pavel Stránský ze Zapské Stránky, Český stát. Okřik, Praha 1953.
 • Samuel STEINHERZ (ed.), Briefe des Prager Erzbischofs Anton Brus von Müglitz 1562–1563, Praha 1907.
 • Karel Tieftrunk (ed.), Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623 I. 1602–1616, Praha 1865.
 • Josef Truhlář (ed.), Dva listáře humanistické I. Dra Racka Doubravského; II. M. Václava Píseckého s doplňkem listáře Jana Šlechty ze Všehrd, Praha1897.
 • Marta Vaculínová, Bohulaus Hassisteinius a Lobkowicz, Opera poetica (= Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Monachii 2006.

B. Odborná literatura

 • Ingmar AHL, Humanistische Politik zwischen Reformation und Gegenreformation. Der Fürstenspiegel des Jakob Omphalius, Stuttgart 2004.
 • Inge Auerbach, Ständepolitik, das Defensionswerk und der Aufstieg Wallenstein, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 227–256.
 • Anežka Baďurová, Der Prager tschechische und fremdsprachige Buchdruck und seine analytische Bibliographie, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 211–216.
 • Joachim Bahlcke, Späthumanismus und Landespatriotismus in Schlesien. Zum Leben und Werk des Herrndorfer Juristen Joachim vom Berge (1526–1602), Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, Opava 2000, s. 214–232.
 • Joachim Bahlcke – Arno Strohmeyer (edd.), Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999.
 • Werner Barlmeyer, „Vita sub Dei alis.“ Juraj Tesák Mošovskýs Drama „Ruth“ in der humanistischen Tradition, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 483–512.
 • Wilfried Barner, Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen, Tübingen 1970.
 • Barbara Bauer, Deutsch und Latein in den Schulen der Jesuiten, in: Latein und Nationalsprachen in der Renaissance (= Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung), Wiesbaden 1998, s. 227–257.
 • Barbara Bauer, Die Jesuitische „ars rhetorica“ im Zeitalter der Glaubenskämpfe, Frankfurt am Main 1986.
 • Winfried Baumann, Das Hodeporicon Ingolstadiense des Bohuslav Hodějovský z Hodějova, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 161–182.
 • Winfried Baumann, De irruptione militio Passaviensis des Iohannes Czernovicensus, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 267–277.
 • Winfried Baumann, Didaktik in J. A. Comenius „Diogenes cynicus redivivus“, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 513–527.
 • Zdeněk Beneš, Costanti umanistiche della storiografia ceca del 16. e 17. secolo, in: Leo S. Olschki (ed.), Italia e Boemia nella cornice del rinascimento europeo, Florencie 1999, s. 353–362.
 • Zdeněk Beneš, Humanistický obraz dějin vlasti. Češi a Němci na hranicích Imperia Romana, FHB 18, 1997, s. 7–18.
 • Zdeněk Beneš, Das humanistische Bild der Landesgeschichte. Tschechen und Germanen an den Grenzen des Imperium Romanum, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 111–120.
 • Zdeněk Beneš, K některým metodologickým problémům české předbělohorské historiografie, Acta Universitatis Carolinae – Phillologica et Historica 5, 1992.
 • Karel Beránek, De poetis Sodalitatis Beatae Virginis Mariae in Collegio Clementino Pragensi 1575–1618, in: Humanistica lovaniensia 43, 1984, s. 358–368.
 • Karel Beránek, Pamětní kniha kongregace P. Marie v Koleji sv. Klimenta (1574–1621), in: Zdeňka Hledíková (ed.), Traditio et cultus. Miscellanea historica Bohemica ad Miloslao Vlk, archiepiscopo Pragensi, ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata, Praha 1993, s. 129–140.
 • Svatopluk Bimka – Pavel Floss (edd.), Jan Blahoslav – předchůdce J. A. Komenského 1571–1971, in: Sborník studií k čtyřstému výročí úmrtí Jana Blahoslava, Uherský Brod 1974.
 • Miriam BohatcovÁ, Bible Kralická, in: Vladimír Kyas, Česká Bible v dějinách národního písemnictví, Praha 1997, s. 182–210.
 • Mirjam Bohatcová, Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů. Studie k završení knižní tvorby Mistra Daniela Adama z Veleslavína, Praha 2005.
 • Miriam BohatcovÁ, Předmluva v českých předbělohorských tiscích, in: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory, Praha 1970, s. 83–105.
 • Václav Bok, K přínosu německé luteránské inteligence k literárnímu životu českých zemí na přelomu 16. a 17. století, in: Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění (24.–30. června 2002 Plzeň), Dobrá Voda u Pelhřimova 2002, s. 245–251.
 • Václav Bok, Zum deutschsprachige Buchdruck des 16. Jahrhunderts in den böhmischen Ländern, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 243–258.
 • Václav Bok, Zur Vertretung der deutschsprachigen Literatur in der Bibliothek der Herren von Rosenberg, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Ergänzungsheft. Vorträge und Studien einer Arbeitstagung, Marburg a. d. Lahn, September 1987 (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 13), Köln – Wien 1991, s. 49–54.
 • Václav Bok – Viktor Viktora, Gestaltungsprinzipien in den Reiseberichten von Gabriel Tetzel und Václav Šašek von Bířkov, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 183–198.
 • Václav Bok – Viktor Viktora, Ulenharts deutsche Umsetzung von Cervantes’ Novelle Rinconete y Cortadillo, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 255–266.
 • Kamil Boldan, „Nos enim paene in angulo orbis constituti.“ Ke korespondenci mezi Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic a Bernardem Adelmannem z Adelmannseldu, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 52, 2007, č. 1–4, s. 19–23.
 • Hana Borovská, Pozdněhumanistická čeština: styl epistolární. Korespondence Zuzany Černínové s jejím synem Humprechtem, in: Flores scholarium. Sborník z konference ve Šlapanicích u Brna 22.–23. 3. 1999, Brno 1999, s. 127–144.
 • Franz Brendle – Dieter Mertens – Anton Schindling – Walter Ziegler (edd.), Deutsche Landesgeschichtsschreibung im Zeichen der Humanismus, Stuttgart 2001.
 • Johana Bronková, Historická pravda, věrohodnost a důvěryhodnost. Otázky křesťanského humanismu na přelomu 16. a 17. století, in: Dějiny umění v české společnosti. Otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2004, s. 96–106.
 • Josef Bujnoch, Zwei Traktate des Bohuslaus Hassenstein von Lobkowicz zum Thema „De re publika“ in Briefform an König Wladislaw II. un Peter von Rosenberg 1497 und 1499, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 157–174.
 • Václav BŮžek, Die Quellen der tschechisch-deutschen Zweisprachigkeit in den böhmischen und österreichischen Ländern im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 121–130.
 • Milena Cesnaková, Das Theater als Bildungselement an humanistischen Schulen, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 467–481.
 • Milena Cesnaková-Michalcová, První jesuitská představení v Českých zemích, in: František Černý (ed.), Dějiny českého divadla I, Praha 1968, s. 134–139.
 • Milena Cesnaková-Michalcová, Vrcholná doba humanistického divadla, in: František Černý (ed.) Dějiny českého divadla I, Praha 1968, s. 111–134.
 • Jan Blahoslav Čapek, Renesance, humanismus a reformace se zřetelem k českému kulturnímu vývoji (Z pozůstalosti autora k tisku připravila Dagmar Čapková), Z kralické tvrze 11, 1984, s. 3–8.
 • Mirjam Daňková, Bratrské tisky ivančické a kralické, Praha 1951.
 • Hans-Joachim Diesner, Stimmen zu Krieg und Frieden im Renaissance-Humanismus, Göttingen 1990.
 • Winfried EBERHARD – Alfred A. Strnad (edd.), Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformation, Köln – Weimar – Wien 1996.
 • Olga Fejtová – Jiří Pešek, Recepce díla Erasma Rotterdamského v měšťanském prostředí v Čechách na přelomu 16. a 17. století, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků 17, Praha 2003, s. 13–28.
 • Karel Floss, Humanismus a reformace ve vztahu k antice, Studia Comeniana et historica 20, 1990, č. 41, s. 9–23.
 • Josef Förster, Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic a jeho spis O lakomství, in: Donum magistrae. Ad honorem Dana Martínková. Praha 2007, s. 249–264.
 • Gerd Freidhof, Sebastian Münsters „Cosmographia“ und ihre tschechische Bearbeitung von 1554 (Teil I), in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 441–466.
 • Angelika Fricke, Georg Barthold Pontanus von Breitenberg. „Bohemia Pia“ (1608), in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 89–112.
 • Eva Frimmová, Recepcia Mitisovho traktátu Bonus iudex u Petra Fradelia a Viktorína Morávka, in: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Čtenář a jeho knihovna, České Budějovice 2003, s. 157–170.
 • Leif Grane (ed.), Auctoritas patrum I. Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert, Mainz 1993.
 • Leif Grane (ed.), Auctoritas patrum II. Neue Beiträge zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert, Mainz 1998.
 • Notker Hammerstein, Bildung und Wissenschaft vom 15. bis zum 17. Jahrhundert, München 2003.
 • Notker Hammerstein – Gerrit Walther (edd.), Späthumanismus. Studien über das Ende einer kulturhistorischen Epoche, Göttingen 2000.
 • Hans-Bernd Harder, Die Entwicklung der Landesbeschreibung in Böhmen und Mähren, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 3–15.
 • Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988.
 • Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Ergänzungsheft. Vorträge und Studien einer Arbeitstagung, Marburg a. d. Lahn, September 1987 (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 13), Köln – Wien 1991.
 • Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993.
 • Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen 1570–1620, Dresden, 1998.
 • Hans-Bernd Harder, Zentren des Humanismus in Böhmen und Mähren, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien, 1988, s. 21–36.
 • Martina Hartmann, Humanismus und Kirchenkritik. Matthias Flacius Illyricus als Erforscher des Mittelalters, Stuttgart 2001.
 • Josef Hejnic, Die Anfänge des Humanismus in Süd- und Westböhmen, in: Matthias Corvinus and the humanismus in Central Europe, Budapest 1994, s. 141–149.
 • Josef Hejnic, Českokrumlovská latinská škola v době rožmberské, Praha 1972.
 • Josef Hejnic, Daniel Adam von Veleslavín. Zu den gegenseitigen Beziehungen zwischen der tschechischen und lateinischen Literatur im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 261–272.
 • Josef Hejnic, Enea Silvio de’ Piccolomini (Pius II. ) un das Prager Domkapitel zu St. Veit auf der Prager Burg im 15. Jahrhundert, in: Hans Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Ergänzungsheft. Vorträge und Studien einer Arbeitstagung, Marburg a. d. Lahn, September 1987 (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 13), Köln – Wien 1991, s. 19–28.
 • Josef Hejnic, Filip Melanchton, Matouš Collinus a počátky měšťanského humanismu v Čechách, Listy Filologické 87, 1964, s. 261–368.
 • Josef Hejnic, Plzeňská latinská škola v období humanismu (1450–1620), Minulostí Západočeského kraje 14, Plzeň 1978 , s. 111–135.
 • Josef Hejnic, Počátky renesančního humanismu v okruhu latinské školy v Plzni, Minulostí Západočeského kraje 19, Plzeň 1983 , s. 117–135.
 • Josef Hejnic, Der Prager Humanismus in den europäischen Kontexten (Korrespondenz), in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 151–161.
 • Josef Hejnic, Zu Balbíns ortsgeschichtlichen Quellenforschungen und seiner Editionspraxis, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 273–279.
 • Johannes HELMRATH – Ulrich MUHLACK – Gerrit WALTHER, Diffusion des Humanismus. Studien zur nationalen Geschichtsschreibung europäischer Humanisten, Göttingen 2002.
 • Karl Hengst, Jesuiten an Universitäten und Jesuitenuniversitäten, Paderborn 1981.
 • Ivo Hlobil – Eduard Petrů, Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992.
 • Zdeněk Horský, Die europäische Bedeutung der böhmischen Tradition der „neuen Wissenschaft“ im 16. Jahrhundert, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 275–288.
 • Jiří HOŠNA, Husitství, reformace, humanismus. Pokus o genezi a charakteristiku hlavních rysů českého literárního humanismu, Studia Comeniana et historica 20, 1990, č. 38, s.54–59.
 • František HRUBÝ, Etudiants tsch?ques aux écoles protestantes de l´Europe occidentale ? la fin du 16e et au debut 17e si?cle, Brno 1970.
 • Ondřej JAKUBEC, Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentinské doby, Olomouc 2003.
 • Josef JANÁČEK, Jan Blahoslav, Praha 1966.
 • Josef JIREČEK, Rukověť literatury české I–II, Praha 1875–1876.
 • Zdeněk KALISTA, Die katholische Reform von Hilarius bis zum Weißen Berg, in: Ferdinand Seibt (ed.), Bohemia sacra, Düsseldorf 1974, s. 110–144.
 • František KAVKA – Josef PETRÁŇ, Dějiny Univerzity Karlovy I, Praha 1998.
 • Helmut KEIPERT, Tschechisch, Griechisch, Lateinisch und Deutsch. Sprachprobleme bei Václav Písecký, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 303–339.
 • Hans-Georg KEMPER, Literarischer Glaubenskampf, in: Horst Albert Glaser (ed.), Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte 3, Reinbek bei Hamburg 1985, s. 138–171.
 • Tibor Klaniczay – József Jankovicz (edd.), Matthias Corvinus and the humanismus in Central Europe, Budapest 1994.
 • Tomáš Knoz, Středověký původ moravské šlechty v Zrcadle Bartoloměje Paprockého. Ke „konstrukci minulosti” ve vrcholně renesančním dějepisectví, in: Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003, s. 149–165.
 • Jaroslav Kolár, Erasmianische Rezeption in der tschechischen Literatur der Zeit vor der Schlacht am Weissen Berge, in: Hans Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Ergänzungsheft. Vorträge und Studien einer Arbeitstagung, Marburg a.d. Lahn, September 1987 (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 13), Köln – Wien 1991, s. 57–66.
 • Jaroslav Kolár, K typologii české historické prózy z období humanismu, FHB 11, 1987, s. 345–364.
 • Jaroslav Kolár, Der literarische Horizont der tschechischen Stadtbewohner an der Wende zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 163–168.
 • Jaroslav Kolár, Zur Funkion der Topographie im Denken und in die Literatur des Humanismus, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 17–24.
 • Jaroslav Kolár, Zur Typologie der tschechischen historischen Prosa in der Epoche des Humanismus, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 405–424.
 • Jana Kolářová, Několik poznámek k antickým a biblickým motivům v latinských humanistických básních s protitureckou tematikou, in: Studia Moravica 3. Sborník historiografických, filologických a uměnovědných příspěvků přednesených na vědecké konferenci Mars Moravicus – Neklidná léta Moravy, Olomouc 2005, s. 159–162.
 • Lubomír Konečný, Dubravius o Dürerovi, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 52, 2007, č. 1–4, s. 63–67.
 • Milan Kopecký, České humanistické drama, Praha 1966.
 • Milan Kopecký, Český humanismus, Praha 1988.
 • Milan Kopecký, Daniel Adam z Veleslavína, Praha 1962.
 • Milan Kopecký, Edmund Campion a John Ogilvie, Studia Comeniana et historica 26, 1996, č. 55–56, s.63–69.
 • Milan Kopecký, Humanismus, renesance a reformace v českých zemích, Studia Comeniana et historica 20, 1990, č. 38, s. 29–39.
 • Milan Kopecký, Kleinepik des tschechischen Humanismus, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 425–440.
 • Milan Kopecký, Lactantius Firmianus v českém humanismu, in: Nad Meditacemi věků. Sborník k 110. výročí narození Josefa Kratochvila, Brno 1992, s. 98–105.
 • Milan Kopecký, Zum Theater des Jesuiten-Collegiums in Krumau in seiner Zeit, in: Gertraude Zand – Jiří Holý (edd.), Tschechisches Barock / České baroko. Sprache, Literatur, Kultur / Jazyk, literatura, kultura, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1999, s. 105–111.
 • Kamil Krofta, O bratrském dějepisectví, Praha 1946.
 • Josef Macek, Renesance, humanismus a Dante, ČsČH 13, 1965, s. 633–654.
 • Josef Macek, Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001.
 • Franz Machilek, Georgius Sibutus Daripinus und seine Bedeutung für den Humanismus in Mähren, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 207–239.
 • Jan Martínek, Das Bild von Aeneas Silvius Piccolomini in Prosawerk des Bohuslav von Lobkowicz, in: Hans Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Ergänzungsheft. Vorträge und Studien einer Arbeitstagung, Marburg a. d. Lahn, September 1987 (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 13), Köln – Wien 1991 s. 7–18.
 • Jan Martínek, Campanovo Protreptikon ad scholam Neudorfinam – pramen k dějinám předbělohorského školství, Památky, příroda, život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska a Kadaňska 41, 2009, č. 3, s. 1–19.
 • Jan Martínek, Die Einstellung der böhmischen Humanisten zu den Nationalsprachen, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 291–302.
 • Jan Martínek, De humanioris aevi operibus Bohemicis, quae Manaci Bavarorum asservantur, Listy filologické 114, 1991, č. 2–3, s. 184–194.
 • Jan Martínek, Humanistische Bohemica in ausländischen Bibliotheken, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Ergänzungsheft. Vorträge und Studien einer Arbeitstagung, Marburg a. d. Lahn, September 1987 (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 13), Köln – Wien 1991, s. 1–6.
 • Jan Martínek, Neulateinische Reisedichtung in den böhmischen Ländern, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 215–246.
 • Jan Martínek, Stand und Aufgaben der Humanismusforschung in den Böhmischen Ländern, Listy Filologické 113, 1990, č. 3, s. 206–211.
 • Dana Martínková, Beschreibungen böhmischer und mährischer Städte im Zeitalter des Humanismus, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 25–34.
 • Gerhard Menk, Die Hohe Schule Herborn in ihrer Fruehzeit (1584–1660). Ein Beitrag zum Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation, Wiesbaden 1981.
 • Antonín Měšťan, L’influenza dell’Umanesimo e del Rinascimento italiani sulla letteratura nel contesto ceco, polacco e magiaro, in: Leo S. Olschki (ed.), Italia e Boemia nella cornice del rinascimento europeo, Firenze 1999, s. 41–49.
 • Antonín Měšťan, Tschechische Literatur der Stände und Städte, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 141–149.
 • Antonín Měšťan, Tschechische und deutsche Persönlichkeiten in Balbíns Bohemia docta, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 291–298.
 • Antonín Měšťan, Das Wirken des tschechischen Humanisten Jan Horák (Horatius) in Deutschland, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 131–139.
 • Jozef Minárik, Zur Problematik der literarischen Gattungen und Genres in der älteren slowakischen Literatur. Zur Entwicklung der literarischen Gattungen und Genres in der Epoche der Renaissance und des Humanismus, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 61–73.
 • Amedeo Molnár, Českobratrská výchova před Komenským, Praha 1956.
 • Amedeo MOLNÁR, Humanismus Jeronýma Pražského, Křesťanská revue 33, 1966, č. 10, s. 224–226.
 • Amedeo Molnár, Zur hermeneutischen Problematik des Glaubensdisputs im Hussitentum, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 93–109.
 • Rainer A. Miller, Humanismus und Universität im östlichen Mitteleuropa, in: Winfried Eberhard – Alfred A. Strnad (edd.), Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformation, Köln 1996, s. 245–272.
 • Rainer A. Miller, Schul- und Bildungsorganisation im 16. Jh.: Die Canisianische Kollegienpolitik, in: Berndt Rainer (ed.), Petrus Canisius SJ, Humanist und Europäer, Berlin 2000, s. 259–274.
 • Jaroslav Navrátil (ed.), Kapitoly z dějin olomoucké univerzity, Ostrava 1973.
 • Jana Nechutová, Humanismus před humanismem, Studia Comeniana et historica 20, 1990, č. 38, s.24–28.
 • Jana Nechutová – Magda Rösslerová, Augustinus Olomucensis, Tractatus de secta valdensium, Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity 30, 1985, s. 133–147.
 • Václav Nešpor, Dějiny university olomoucké, Olomouc 1947.
 • Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberkové. Velmoži české renesance, Praha 1989.
 • Jaroslav Pánek, Das Reisen als dynamisierender Faktor der frühneuzeitlichen böhmischen Gesellschaft, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 129–149.
 • Alexander Patschovsky, Der italienische Humanismus auf dem Konstanzer Konzil (1414–1418), Konstanz 1999.
 • Jiří Pešek, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547–1620, Praha 1993.
 • Jiří Pešek, Prager Leser der rudolfinischen Zeit, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 217–224.
 • Eduard Petrů, An der Grenze von Humanismus und Barock. Heřman Černín von Chudenice und seine Reisebeschreibung, in: Gertraude Zand – Jiří Holý (edd.), Tschechisches Barock / České baroko. Sprache, Literatur, Kultur / Jazyk, literatura, kultura, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1999, s. 95–104.
 • Eduard Petrů, Barokní humanismus ve slovanských literaturách, Slavia 62, 1993, s. 255–259.
 • Eduard Petrů, Das Bild der Türkei in Reisebeschreibungen des 16. Jahrhunderts, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 205–213.
 • Eduard Petrů, Humanismus der Olmützer Jesuiten der rudolfinischen Zeit, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 307–312.
 • Eduard Petrů, Informationsexplosion des 16. Jahrhunderts und genologisches System der tschechischen humanistischen Literatur, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 367–375.
 • Eduard Petrů, Literární Olomouc v 15. století, in: Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno 2006, s. 567–570.
 • Eduard Petrů, Olomoucký humanismus a jeho polské podněty, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 36, 1974 (= Slavistický sborník olomoucko-lublinský 1), Olomouc 1974, s. 27–38.
 • Jaroslav Porák, Humanistická čeština. Hláskosloví a pravopis, Praha 1983.
 • Luděk Rejchrt, Bratrští studenti na reformovaných akademiích před Bílou horou, Acta Universitatis Carolinae, Historica 13, 1973, s. 42–82.
 • Noemi Rejchrtová, Václav Budovec z Budova, Praha 1984.
 • Hans-Gert Roloff, Hus in der Reformationspolemik, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 111–128.
 • Hans Rothe, Die Bohemia docta des Bohuslaus Balbíns, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 299–315.
 • Hans Rothe, Enea Silvio de’ Piccolomini über Böhmen, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 141–155.
 • Hans Rothe, Über die kritische Ausgabe der Historia Bohemica des Enea Silvio de’ Piccolomini, in: Hans Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Ergänzungsheft. Vorträge und Studien einer Arbeitstagung, Marburg a. d. Lahn, September 1987 (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 13), Köln – Wien 1991, s. 29–48.
 • Hans Rothe, Die Vorworte in den Drucken des Daniel Adam von Veleslavín, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 225–241.
 • Martin Rothkegel (ed.), Der lateinische Briefwechsel des Olmützer Bischofs Stanislaus Thurzó. Eine ostmitteleuropäische Humanistenkorrespondenz der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Hamburger Beiträge zur neulateinischen Philologie 5, Hamburg 2007.
 • Erika Rummel, The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany, Oxford 2000.
 • Ferdinand Seibt, Gab es einen böhmischen Frühhumanismus?, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 1–18.
 • Klaus Schaller, Komenskýs Humanismus, Studia Comeniana et historica 1, 1971, č. 1, s. 25–34.
 • Walter Schamschula, Hajek von Libočans „Kronika česká“ und ihre Übersetzung, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 177–192.
 • Walter Schamschula, Pavel Stránskýs Respublika Bohemiae und die literarische Tradition, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 113–223.
 • Anton Schindling, Humanistische Hochschule und freie Reichsstadt. Gymnasium und Akademie in Straßburg 1538–1621, Wiesbaden 1977.
 • Susanne Schmidtberger, Die Elisabethvita des Bohuslav Balbín, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 281–290.
 • Emil Skála, Deutsche und tschechische Fachprosa in Böhmen in der Epoche des Humanismus, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 377–403.
 • Jiří Spěváček, Vztahy Karla IV. k představitelům raného humanismu, in: Husitství – Reformace – Renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela 3, Praha 1994, s. 795–806.
 • Ernst Staehlin, Amandus Polan von Polansdorf, Basel 1955.
 • Alexandr Stich, Matouš Konečný a jeho Kazatel domovní, in: Václav Petrbok – Radek Lunga – Jiří Tydlitát (edd.), Východočeská a duchovní kultura v 18. století. Sborník příspěvků z konference konané 27.–29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, 1999, s. 228–240.
 • Lucie Storchová, Humanistická komunikace a její sociální rozměr. Příspěvek k interpretaci českého renesančního humanismu, ČMM 122, 2003, č. 1, s. 61–97.
 • Lucie Storchová , Inscenace Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic a sebeidentifikační praktiky českých humanistů poloviny 16. století, Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie 52, 2007, č. 1–4, s. 9–18.
 • Michal SVATOŠ, Humanismus an der Universität Prag im 15. und 16. Jahrhundert, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 195–205.
 • František ŠMAHEL, Die Anfänge des Humanismus in Böhmen, in: Winfried Eberhard – Alfred A. Strnad (edd.), Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformation, Köln 1996, s. 189–214.
 • František Šmahel, Humanismus v době poděbradské, Praha 1963.
 • František Šmahel, Poggio und Hieronymus von Prag. Zur Frage des hussitischen Humanismus, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 75–90.
 • František Šmahel, Die Prager Universität und der Humanismus, in: Alexander Patschovsky – Horst Rabe (edd.), Die Universität in Alteuropa, Konstanz 1994, s. 111–128.
 • Eva Tkáčiková, Pavel Rubigal und die Anfänge der slowakischen Reisebeschreibung, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 199–203.
 • Antonín Truhlář – Karel Hrdina – Josef Hejnic –Jan Martínek, Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Enchiridion renatae poesis latinae in Bohemia et Moravia cultae I– IV, Praha 1966–1982.
 • Hartmut Trunte, Orbis apostolorum. Jiří Plachý-Ferus und seine „Mappa katolická“ (1630), in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 51–87.
 • Josef Tříška, Latinská a česká literatura na pomezí Čech, Moravy a Slezska, Litomyšl 2002.
 • Ludger Udolph, Bohuslav Balbíns Schriften zur Marienverehrung, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 259–272.
 • Ludger Udolph, Graeca bei Bohuslaus Balbinus, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 341–365.
 • Ludger Udolph, Der Streit um die tschechische Sprache in Böhmen vom Ende des 16. Jahrhunderts bis 1620, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 169–180.
 • Gert UEDING (ed.), Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Tübingen 1992.
 • Marta Vaculínová, Humanistische Dichter aus den böhmischen Ländern und ihre Präsenz in den gedruckten nicht bohemikalen Anthologien des 16.–17. Jahrhunderts, Listy filologické 132, 2009, č. 1–2, s. 9–23.
 • Josef Válka, Česká společnost v 16.–18. století, Praha 1993.
 • Josef Válka, Morava renesance, reformace a baroka, Brno 1995.
 • Josef Válka, Myšlenkové ovzduší české společnosti na přelomu 16. a 17. století, Studia Comeniana et historica. 26, 1996, č. 55–56, s. 10–24.
 • Josef Válka, Předbělohorská kultura a společnost, Studia Comeniana et historica 16, 1986, č. 32, s. 5–25.
 • Terezie Vařeková, Humanistická perioda u česky píšících autorů, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity 49, A 48, Řada jazykovědná, Brno 2000, s. 101–115.
 • Petra Večeřová, Šumanská tiskárna (1585–1621), Praha 2002.
 • Viktor Viktora, Šimon Bouček-Fagellus a raně humanistická Plzeň, in: Kultura, historie a současnost Plzně, Plzeň 1996, s. 22–32.
 • Josef Vintr, Erasmus Rotterdamský a český humanismus, Dějiny a současnost 10, 1968, č. 1, s. 4–7.
 • Peter Wörster, Breslau und Olmütz als humanistische Zentren vor der Reformation, in: Winfried Eberhard – Alfred A. Strnad (edd.), Humanismus und Renaissance in Ostmitteleuropa vor der Reformation, Köln 1996, s. 215–227.
 • Peter Wörster, Humanismus in Olmütz. Landesbeschreibung, Stadtlob und Geschichtsschreibung in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Marburg 1994.
 • Peter Wörster, Olmütz in der Zeit Rudolfs II. Zu Fragen des Späthumanismus in Mähren, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern IV. Später Humanismus in der Krone Böhmen, Dresden 1998, s. 279–305.
 • Peter Wörster, Der olmützer Humanistenkreis unter Stanislaus Thurzó, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern (= Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 11), Köln – Wien 1988, s. 39–59.
 • Peter Wörster, Zwei Beiträge zur Geschichtsschreibung in Olmütz in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in: Hans-Bernd Harder – Hans Rothe – Jaroslav Kolár – Slavomír Wollman (edd.), Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern III. Die Bedeutung der humanististischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns (= Schriften des Komitees des Bundesrepublik Deutschland zur Förderung der Slawischen Studien 17), Köln – Weimar – Wien 1993, s. 35–49.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia raného novověku > Humanismus v českých zemích (Albert Kubišta)