Emigrace, exil, reemigrace (Lenka Bobková)

A. Prameny

 • Nejvýznamnější archivy, v nichž jsou uloženy prameny k dějinám českých emigrantů
 • Národní archiv Praha, fondy Česká dvorská kancelář a Stará manipulace (zvláště sign. č. C 215)
 • Hauptstaatsarchiv Dresden, především fondy Geheimer Rat, Geheime Kriegskanzlei (archivní pomůcka Bergmann´sche Exulantensammlub 1–60)
 • Archiv der Erlöser-Andreas-Gemeinde Dresden
 • Archiwum państwowe ve Wrocławiu
 • Archiv der Brüder-Unität – Herrenhut
 • Archiv der Brüder-Unität Rixdorf, Evang. Brüdergemeine Berlin – Neukölln
 • Zentralarchiv Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin (Dahlem)

Tištěné prameny

 • Karel BEDNAŘÍK – Věra HAVELKOVÁ, Česky psané závěti z fondu státního archivu v Drážďanech, SAP 34, 1984.
 • Lenka BOBKOVÁ (ed.), Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639, Praha 1999.
 • Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia I–XV, Praha 1969–
 • Anna HOLINOVÁ, Povzdechy českých exulantů z roku 1629–1631, ČČM 83, 1909, s.138–141.
 • Georg HOLYK, Kurtze und wahrhafftige Erzehlung des betrübten und gar traurigen Zustandes des König-Reichs Böhmen, in welchem es, insonderheit in den lezten Verfolgungs- Jahren der Religion halben gerathen, Amsterdam 1679.
 • Josef JANÁČEK (ed.), Pavel Skála ze Zhoře, Historie česká. Od defenestrace k Bílé hoře, Praha 1984.
 • Josef JIREČEK, Rukověť k dějinám literatury české do konce 18.stol., Praha 1875–1876.
 • Zdeněk KAMPER (ed.), Kronika Mladoboleslavská od Mistra Jiřího Bydžovského sepsaná, Mladá Boleslav 1935.
 • Ján KVAČALA, Korrespondence J. A. Komenského I–II, Praha 1898–1902.
 • Jan MALURA – Pavel KOSEK, (edd.), Čistý plamen lásky. Výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska, Brno 2004.
 • Ferdinand MENČÍK (ed.), Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a z Bezdružic od roku 1624 do roku 1648, Praha 1897.
 • Ferdinand B. MIKOVEC, Hesla Čechů a osob v království české přijatých (= z památníku Jiřího Mladoty ze Solopysk), ČČM 30, 1856, s. 81–90.
 • Amedeo MOLNÁR – Věra PETRÁČKOVÁ – Noemi REJCHRTOVÁ (edd.), J. A. Komenský, Historie o těžkých protivenstvích církve české, in: Dílo Jana Amose Komenského 9/1, Praha 1989, s. 49–198.
 • J. T. MÜLLER (ed.), Jana Felina Rozebrání Obrany Sam. Martinia, Praha 1902.
 • J. T. MÜLLER (ed.), Spisy Jana Amosa Komenského III. Ohlášení, připojeno Třicet pět důvodův Samuele Martinia z Dražova, Praha 1898.
 • Otakar ODLOŽILÍK (ed.), Z korespondence pobělohorské emigrace z let 1621–1624 (= zvláštní otisk z Věstníku královské společnosti nauk, tř. I, 1932), Praha 1933.
 • Antonín Podlaha (ed.), Deutsche Erlässe der Reformations- Kommission in Böhmen an Bürger und andere Inwohner der Prager Städte aus den Jahren 1627–1630. Quellen-Sammlung zur Kirchengeschichte Böhmens des 16. bis 18. Jahrhunderts V, Praha 1915.
 • Antonín Podlaha (ed.), Dopisy reformační komise v Čechách z let 1627–1629. Sbírka pramenů církevních dějin českých 16.–18. stol. I, Praha 1908.
 • Josef POLIŠENSKÝ – Eduard PETRŮ (edd.), Historie o válce české 1618–1620. Výbor z historického spisování Ondřeje z Habernfeldu a Pavla Skály ze Zhoře, Praha 1964.
 • Bohumil Ryba (ed.), Jan Amos Komenský, Listy přátelům a příznivcům, Praha 1970.
 • Bohumil Ryba (ed.), Pavel Stránský ze Zapské Stránky, Český stát. Okřik, Praha 1953.
 • Karel TIEFTRUNK (ed.), Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od roku 1602 do roku 1623 I–V, Praha 1865–1870.

B. Odborná literatura

 • Klaus J. Bade, Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 2000.
 • Joachim Bahlcke (ed.), Glaubensflüchtlinge. Ursache, Formen und Auswirkungen frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in Europa, Stuttgart 2008.
 • Joachim Bahlcke – Arno Strohmayer (edd.), Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999.
 • Ivo Barteček, Exil jako předmět výzkumu a životní zkušenosti – Otakar Odložilík, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 44–50.
 • Marta Bečková, Jan Amos Komenský a Polsko (= Studie ČSAV 5), Praha 1983.
 • Marta Bečková, Tiskárna Jednoty bratrské v Lešně, Slavica Occidentalis 24, 1964, s. 59–81.
 • Marta Bečková, Význam Slezska pro bratrskou pobělohorskou emigraci, in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století (= Korunní země v dějinách českého státu 4), Praha 2009, s. 657–669.
 • Karel Bednařík – Manfred Kobuch, Bergmannova sbírka ve Státním archivu v Drážďanech, Archivní časopis 31, 1981, s. 161–168.
 • Tomáš V. Bílek, Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618, Praha 1883.
 • Karlheinz Blaschke, Bevölkerungsgeschichte von Sachsen bis zur industriellen Revolution, Weimar 1967.
 • Lenka Bobková, Böhmische Exulanten in Sachsen während des Dreißigjährigen Krieges am Beispiel der Stadt Pirna, Früneuzeit-Info 10, Wien 1999, s. 21–30.
 • Lenka Bobková, Exulant, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Člověk českého raného novověku, Praha 2007, s. 297–326.
 • Jaromír Čelakovský, Návrat emigrace české r. 1631 I–II, Osvěta 1872–1873.
 • Česko-slovenská ročenka (= konference Náboženský exil v novoveku, Trnava 11. 3. 1998), Brno 1999, s. 11–55.
 • Magdalena Čížková, Život a kariéra novoměstského měšťana a exulanta Jana Hippia Vodňanského, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 283–290.
 • Ivana Čornejová, Obnova katolické církve po Bílé hoře, tradice a nové pohledy, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 258–265.
 • David Paul DANIEL, Uhorský exil v Nemecku v 17. storočí, Česko-slovenská ročenka, Brno 1999, s. 41–51.
 • Jörg Deventer, Gegenreformation in Schlesien. Die Habsburgische Rekatholisierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 1426–1707 (= Neue Forschungen zur schlesische Geschichte 8), Köln u. a. 2003.
 • Jörg Deventer, Grenzen überschreiten. Konversionen zum Katholizismus in Böhmen und Schlesien im späten 16. und im 17. Jahrhundert, in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století (= Korunní země v dějinách českého státu 4), Praha 2009, s. 670–682.
 • August von Doerr, Genealogische Daten über einige böhmische Exulanten in Sachsen, Věstník Královské české společnosti nauk 7, 1900, Praha 1901, s. 1–27.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, Exil et conversion. Les trajectoires de vie d´émigrants tch?ques ? Berlin au 18 si?cle, Annales 54, 1999, s. 915–944.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, L´hymnologie catholique th?que de la Contre-Réforme, in: Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 89, 1985, s. 169–179.
 • Winfried EBERHARD, Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 1478–1530 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 38), München – Wien 1981.
 • Johann Theophilus Elsner, Martyrologium Bohemicum oder die BöhmischeVerfolgungs-Geschichte vom Jahr 894 bis 1632, Berlin 1766.
 • Emigrace v českých zemích (= konference Historie emigrace z českých zemí, Mladá Boleslav 22.–25. 6. 2000), Mladá Boleslav 2001.
 • Johann Christian Engelschall, Beschreibung der Exulanten- und Bergstadt Johann Georgen Stadt in vier Theilen, Leipzig 1723.
 • Franz Eppert, Exulant und Emigrant bis etwa 1750, Zeitschrift für deutsche Sprache 26, 1970, 188–192.
 • Václav Fiala, Slaný v letech 1618–1652, Praha 1935.
 • Libuše Franková, Zástoj českých a moravských exulantov na kulturnom rozvoji Slovenska v prvej polovici 17. storočia (k niektorým problémom), in: Michal Otčenáš – Peter Kónya (edd.), Jakub Jakobeus. Život, dielo a doba, Prešov 1993, s. 97–109.
 • Radek Fukala, Karel, Jiří a Jan Bruntálští z Vrbna a jejich životní osudy v pobělohorské emigraci, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 238–247.
 • Urban Gottlieb Haußdorff, Historia ecclesiastica Zittaviensis, oder Kirchen- und Reformations-Geschichte der Churfl. Sächs. Sechs-Stadt Zittau, wie auch Lebens-Beschreibungen aller Evangelischen Pastorum Primariorum, Budissin 1732.
 • Iva Heroldová, Život a kultura českých exulantů z 18. století, Praha 1971.
 • Arno Herzig, Konfession und Heilsgewissheit. Schlesien und die Grafschaft Glatz in der Frühen Neuzeit (= Religion in der Geschichte 9), Bielefeld 2002.
 • Pavel HEŘMÁNEK, Jan Amos Komenský a Kristýna Poniatovská – vzdělanec a prorokyně (= diplomová práce FF UK), Praha 2005.
 • Ferdinand Hrejsa, Čeští exulanti od 16. století, zvláště na Žitavsku, in: Antonín Frinta – Hugo Rokyta (edd.), Žitavsko v českých dějinách, Praha 1947, s. 100–169.
 • Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001.
 • Jana Hubková, Exil Fridricha Falckého v letácích jeho doby, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 184–209.
 • Josef Jireček, Rukověť k dějinám literatury české do konce 18. stol., Praha 1875–1876.
 • Tomáš KNOZ, Karel starší ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.
 • Tomáš KNOZ, Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006.
 • Tomáš KNOZ – Małgorzata. Turowska, Mezi Rosicemi a Vratislaví. K současnému stavu výzkumu knihovny Karla staršího z Žerotína ve Vratislavi, in: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka I, Praha 2007, s.466–476.
 • Alois KOMÍNEK, Vystěhovalci čeští po bitvě bělohorské, in: Památky archeologické 9, 1874, s. 554–558.
 • Peter KÓNYA, Českí exulanti v Prešově v prvej polovici 17. storočia, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 117–133.
 • Peter KÓNYA, Evanjelici v Prešově, Bardejove a Sabinove počas protireformácií a protihabsburského odboja r. 1679–1711, in: David Paul Daniel (ed.), Evanjelici a evanjelická teológia na Slovensku, Bratislava 1999, s. 99–119.
 • Oldřich KORTUS, Sasové v Čechách v letech 1631 a 1632 (= dizertační práce FF UK), Praha 2007.
 • Drahomír KOUTECKÝ, Emigrace do Zelova a reemigrace do Čech, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 59–71.
 • Jan KUMPERA, Jan Amos Komenský, muž naděje a činu aneb víra i vlast. Snaha o návrat – snaha o „mír ve svobodě“ (tranquila libertas), in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 139–155.
 • Jan KUMPERA, Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků, Praha – Ostrava 1992.
 • Martina LISÁ, Die böhmische Exulantengemeinde in Pirna im Lichte der Chronik des Václav Nosidlo von Geblice im 17. Jahrhundert (= Magistrarbeit an der Univesität Leipzig), Leipzig 2007.
 • Václav LÍVA, Studie o Praze pobělohorské I. Emigrace; II. RekatolizaceIII. Změny v domovním majetku a konfiskace, Sborník příspěvků k dějinám hlavního města Prahy 6, 1930, s. 357–419; 7, 1933, s. 1–121; 8, 1935, s. 1–439.
 • Georg LOESCHE, Die böhmischen Exulanten in Sachsen, Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen Österreich 42–44, Wien – Leipzig 1923.
 • Blanka MAULEOVÁ, Jan Jiří Harant z Polžic a Bezdružic, český šlechtic a exulant (= diplomová práce FF UK), Praha 2007.
 • Eduard MAUR, Pojetí národa v díle českých pobělohorských exulantů, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 174–183.
 • Frank METASCH, Erinnerungskultur und Identitätsstiftung (Die „Gemeinde böhmischer Exulanten“ in Dresden im 19. Jahrhundert), in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–16. století (= Korunní země v dějinách českého státu 2), Praha 2005, s. 475–496.
 • Dietrich MEYER, Zinzendorf und die Herrenhuter Brüdergemeine, Göttingen 2000.
 • Jiří MIKULEC, 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je i náboženství, Praha 2005.
 • Jaroslav MILLER, Falcký mýtus, Praha 2004.
 • Irina MODROW, Dienstgemeine des Herrn. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf und die Brüdergemeine seiner Zeit (= Theologische Texte und Studien 4), Hildesheim 1994.
 • Karel Gottlieb MORAWEK, Geschichte der böhmischen evangel. Exulanten in Zittau (1621–1847), Zittau 1847.
 • Nicolette MOUT, Der Winterkönig im Exil. Friedrich V. von der Pfalz und die niederländischen Generalstaaten 1621–1632, Zeitschrift für historische Forschung 15, 1988, s. 257–272.
 • Ivan MRVA, Uhersko, azylová krajina v období novoveku, Česko-slovenská historická ročenka, Brno 1999, s. 17–25.
 • Otakar Odložilík, Comenius, in: Komenský, New York 1972, s. 11–18.
 • Otakar Odložilík, Karel starší ze Žerotína, Praha 1936.
 • Otakar Odložilík, Ze zápasů pobělohorské emigrace, ČMM 56, 1932, s. 1–58; 57, 1933, s. 369–388.
 • Christian Adolph PESCHECK, Die böhmischen Exulanten in Sachsen, Leipzig 1857.
 • Christian Adolph PESCHECK, Geschichte der Gegenreformation in Böhmen, Dresden – Leipzig 1844.
 • Josef POLIŠENSKÝ, Komenský, muž labyrintů a naděje, Praha 1996.
 • Karel REICHEL, Ochranov – středisko světové jednoty bratrské, in: Antonín Frinta – Hugo Rokyta (edd.), Žitavsko v českých dějinách, Praha 1947, s. 176–181.
 • Antonín REZEK, Dějiny saského vpádu do Čech (1631–1632) a návrat emigrace, Praha 1888.
 • Bohumír ROEDEL, Žatecká rodina Hošťálků z Javořice, Žatec 1997.
 • Bohumír ROEDEL, Žatecké kapitoly Pavla Skály ze Zhoře, Dějiny a současnost 19, 1997, č. 1, s. 14–17.
 • Marie RYANTOVÁ, Těžké časy urozeného a statečného rytíře Bořka Mateřovského z Mateřova, exulanta v městě Pirně, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 249–257.
 • Hellmuth SEMMIG, Die wirtschaftliche Entwicklung der Exulantensiedlung „Johanngeorgenstadt“ von der Gründung 1654 bis zum Stadtbrande 1867, Dresden 1931.
 • Heinz SCHIELLING, Niederländische Exulanten im 16. Jahrhundert. Ihre Stellung im Sozialgefüge und im religiösen Leben deutscher und englischer Städte (= Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 187), Gütersloh 1972.
 • Anton SCHINDLING – Walter ZIEGLER (edd.), Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500–1650 I–VI, Münster 1989–1996.
 • Richard SCHMERTOSCH VON RIESENTHAL, Adelige Exulanten in Kursachsen nach Urkunden der Dresdner Hauptarchives, Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde 30, 1902, s. 66–264.
 • Richard SCHMERTOSCH VON RIESENTHAL, Die böhmischen Exulanten unter der kursächsichen Regierung in Dresden, Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde 22, 1901, s. 291–343.
 • Richard SCHMERTOSCH VON RIESENTHAL, Vertriebene und bedrängte Protestanten unter dem Schutze Johann Georgs I., Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde 16, 1895, s. 269–291.
 • Werner Wilhelm SCHNABEL, Österreichische Exulanten in oberdeutschen Reichsstädten. Zur Migration von Führungsschichten im 17. Jahrhundert (= Schriftenreihe zur Bayerischen Landesgeschichte 101), München 1992.
 • Carl Christian SCHROETER, Merkwürdige Exulanten-Historie, darinnen besonders um des reinen Evangelii willen vertriebener Prediger und Schul-Lehrer ihre Lebens-Geschichte enthalten, Bautzen 1715.
 • Alexander SCHUNKA, Digitalisierung der „Bergmannn´schen Exulantensammlug“. Eine Kooperation zwischen der Ludwig-Maxmilians-Universität München und dem Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden, Sächsisches Archivblatt 2, 2002, s. 7–8.
 • Alexander SCHUNKA, Exulanten, Konvertiten, Arme und Fremde. Zuwanderernaus der Habsburgmonarchie in Kursachsen im 17. Jahrhundert, Frühneuzeit-Info 14, 2003, s. 66–78.
 • Alexander SCHUNKA, Gäste, die blieben. Zuwanderer in Kursachsen und der Oberlausitz im 17. und frühen 18. Jahrhundert, Hamburg 2006.
 • Alexander SCHUNKA, Glaubensflucht als Migrationsoption. Konfessionell motivierte Migrationen in der Frühen Neuzeit, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 2005, s. 547–564.
 • Alexander SCHUNKA, Im Satten der Grenze. Die Länder der Böhmischen Krone als Aus- und Einwanderungsgebiete nach Schlacht am Weißen Berg, in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století (= Korunní země v dějinách českého státu 4), Praha 2009, s. 641–656.
 • Alexander SCHUNKA, „St. Johanngeorgenstadt zu kurfürstlicher Durchlaucht unsterblichen Nachrum.“ Stadtgründung und städtische Traditionsbildung in der Frühen Neuzeit, Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde 74–75, 2004, s. 175–206.
 • Jan SKUTIL, Herrnhut-Ochranov a Moravští bratři, Z Kralické tvrze 4, 1977, s. 30–36.
 • Jerzy Śliziński, Bracia czescy v Lesznie, in: Tisíc let česko-polské vzájemnosti, Opava 1966, s. 209–227.
 • Milan SVOBODA, Čeští exulanti v Žitavě v paměti potomků, in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století (= Korunní země v dějinách českého státu 4), Praha 2009, s. 683–694.
 • Milan SVOBODA, Frühneuzeitliche Exulantenforschung in der böhmischen Historiographie 1990–2005, in: Lars-Erne Dannenberg – Matthias Herrmann – Arnold Klaffenböck (edd.), Böhmen – Oberlausitz – Tschechien. Aspekte einer Nachbarschaft, Görlitz – Zittau 2006, s. 192–202.
 • Bedřich ŠINDELÁŘ, Die böhmischen Exulanten in Sachsen und der Wesfälische Friedenskongreß, in: Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university 9, řada historická C7, 1960, s. 215–250.
 • Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století, Praha 1999.
 • Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Exulantská útočiště v Lužici a Sasku, Praha 2004.
 • Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Pozvání do Slezska. Vznik prvních českých emigrantských kolonií v 18. století v pruském Slezsku, Praha 2001.
 • Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Stručně o pobělohorských exulantech, Praha 2005.
 • Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Z nouze o spasení. Česká emigrace do Pruského Slezska v 18. století, Praha 1992.
 • Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Zelov. Česká exulantská obec v Polsku, Praha 2002.
 • Edita ŠTĚŘÍKOVÁ, Země otců. Z historie a ze vzpomínek k 50. výročí reemigrace potomků českých exulantů, Praha 1995.
 • Ralf THOMAS, Kursächsische Religionspolitik gegenüber den Lausitzen, in: Bernd Hey (ed.), Der Westfalische Frieden 1648 und der deutsche Protestantismus (= Religion in der Geschichte 6; Studien zur deutschen Landeskirchengeschichte 3), Bielefeld 1998, s. 81–89.
 • Karel TIEFTRUNK, Příspěvek k dějinám exulantů českých, Památky archeologické 5, 1863, s. 26–33.
 • Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008.
 • Vladimír URBÁNEK, Morava a Slezsko v politicko-náboženských vizích a proroctvích českých exulantů, in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století (= Korunní země v dějinách českého státu 4), Praha 2009, s. 613–625.
 • Vladimír URBÁNEK, Patriotismus pobělohorského exilu, Historické listy 4, 1995, s. 3–6.
 • Josef VOLF, Čeští exulanti v matrikách perenských, Sborník Jednoty potomků pobělohorských exulantů-pokutníků a přátel rodopisu v Praze III/2, 1932, č. 3–4; IV/1–4, 1933 (od č. 2 název Sborník Jednoty starých českých rodů v Praze); V/1–4 , 1934; VI/1–4, 1935; VII/1–4, 1936 (= celkem 14 pokračování, abecední řazení).
 • Josef VOLF, Čeští exulanti ve Freiberce v l. 1620–1640, Věstník Královské české společnosti nauk 20/V, 1911, s. 1–142.
 • Josef VOLF, Genealogické příspěvky k rodu Pfeffenkornů z Ottopachu, Památky archeologické 23, 1908, s. 333–338, 587–590.
 • Petr VOREL (ed.), Stavovský odboj roku 1547. První krize habsburské monarchie, Pardubice – Praha 1999.
 • Wulf Wäntig, „Exulanten“ aus dem böhmischen Niederland in den angrenzenden Gebieten Kursachsens und der Oberlausitz, in: Michaela Hrubá (ed.), Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem 2001, s. 107–116.
 • Wulf Wäntig, Grenzerfahrungen. Böhmische Exulanten im 17. Jahrhundert (= Konflikte und Kultur – Historische Perspektiven 14), Konstanz 2007.
 • Wulf Wäntig, Der Weg ins Exil – der Weg in den Mythos. Böhmische Emigranten als „Exulanten“ in der oberlausitzischen Geschichte und Historiographie, in: Joachim Bahlcke (ed.), Die Oberlausitz im frühneuzeitlichen Mitteleuropa. Beziehungen – Strukturen – Prozesse, Stuttgart 2006, s. 191–217.
 • Volkmar Weiss, Bevölkerung und sociale Mobilität, Sachsen 1550–1880, Berlin 1992.
 • Cornelia Wenzel, Exulanten in Görlitz im 17. Jahrhundert, in: Günter Oettel – Volker Dudeck (edd.), Die Besiedlung der Neißeregion. Urgeschichte – Mittelalter – Neuzeit, Zittau 1995, s. 108–118.
 • Eduard Winter, Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschalnd im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin 1955.
 • Viera Žbirková, Českí bratia v Reci v 17. a na začiatku 18. storočia, Studia Comeniana et historica 26, 1996, s. 165–185.
 • Viera Žbirková, Kapitoly o pôsobení českých exulantov na západnom Slovensku koncom 17. a začiatkom 18. storočia, Nitra 2001.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia raného novověku > Emigrace, exil, reemigrace (Lenka Bobková)