Bádání o J. A. Komenském a intelektuální dějiny raného novověku (Vladimír Urbánek)

A. Prameny

Souborné a výběrové edice

 • Dílo Jana Amose Komenského / Johannis Amos Comenii Opera omnia I–XV, Praha 1969–Opera didactica omnia I–III (= fototypické vydání původního tisku – Amsterdam 1657), Praha 1957.
 • Veškeré spisy Jana Amose Komenského I–VIII, Brno 1910–1929.
 • Vybrané spisy J. A. Komenského I–VIII (+ 1 sv. rejstříků), Praha 1958–1978.

Edice a překlady jednotlivých děl

 • Johannes Amos COMENIUS, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica I–II, Praha 1966.
 • Jiří BENEŠ (ed.), J. A. Komenský, Nejjasnějšímu králi Švédů Karlu Gustavovi… děkovné provolání, in: Vladimír Urbánek – Lenka Řezníková (edd.), Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové, Praha 2006, s. 288307.
 • Jiří BENEŠ (ed.), Die Votiva acclamatio – ein neuer komeniologischer Fund, Acta Comeniana 8, 1989, s. 167–181.
 • Markéta KLOSOVÁ – Martin BAŽIL – Marie KYRALOVÁ (edd.), J. A. Komenský, Panegyrik věnovaný Karlu Gustavovi, in: Vladimír Urbánek – Lenka Řezníková (edd.), Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové, Praha 2006, s. 254–280.
 • Markéta KLOSOVÁ – Věra SCHIFFEROVÁ (edd.), J. A. Komenský, Dveře věcí otevřené (1643), Studia 29, 1999, č. 62, s. 211–226.
 • Markéta KLOSOVÁ (ed.), J. A. Komenský, Objasnění pansofických pokusů, Studia 27, 1997, č. 57–58, s. 135–167.
 • Markéta KLOSOVÁ – Věra SOUDILOVÁ (edd.), J. A. Komenský, První filosofie, Filosofický časopis 40, 1992, č. 1, s. 105–133.
 • Jan Amos KOMENSKÝ, Obecná porada o nápravě věcí lidských I–III, Praha 1992.
 • Julie NOVÁKOVÁ (ed.), Clamores Eliae, in: Dílo Jana Amose Komenského 23, Praha 1992.
 • Martin STEINER (ed.), J. A. Komenský, O sporu týkajícím se obřadu prvního a následného dotýkání Chleba a Kalicha při Svaté večeři a o rozepřích, jež odtud vyvstaly, in: Vladimír Urbánek – Lenka Řezníková (edd.), Mezi Baltem a Uhrami. Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu. Sborník k poctě Marty Bečkové, Praha 2006, s. 227–243.

Edice korespondence

 • Milada Blekastad (ed.), Unbekannte Briefe des Comenius und seiner Freunde, 1641–1661, Ratingen – Kastellaun 1976.
 • Dagmar Čapková (ed.), Unpublished Letters by Comenius, Acta Comeniana 2, 1970, s. 285–294.
 • Dagmar ČAPKOVÁ – Marie KYRALOVÁ (edd.), Unpublished Letters of J. A. Comenius (Komenský), Acta Comeniana 6, 1985, s. 165–178; 7, 1987, s. 179–184.
 • Adolf PATERA (ed.), Dopisy Jana Amose Komenského k Drabíkovi z let 1644–1670, ČČM 73, 1899, s. 59–74.
 • Adolf PATERA (ed.), Jana Amose Komenského korrespondence, Praha 1892.
 • Ján KVAČALA (ed.), Analecta Comeniana. Briefe des Comenius und seiner Freunde aus der Elbinger Zeit, Jurjev 1909–1910.
 • Ján KVAČALA (ed.), Korrespondence Jana Amose Komenského. Listy Komenského a vrstevníků jeho I–II, Praha 1897–1902.

B. Odborná literatura

Bibliografie a soupisy

 • Mirjam BOHATCOVÁ, Jan Amos Komenský. Soupis rukopisů, Praha 1957.
 • Mirjam BOHATCOVÁ a kol., Přehled korespondence Jana Amose Komenského, ČNM 147, 1978, řada historická, s. 29–55.
 • Josef BRAMBORA, Knižní dílo Jana Amose Komenského, Praha 1957.2
 • Dagmar ČAPKOVÁ, Comeniana in the Hartlib Archives, Acta Comeniana 5, 1983, s. 161–167.
 • Zdeněk POKORNÝ, Bibliografie knižních komenian 1945–1990, Praha 1992.
 • Josef POLIŠENSKÝ, Komeniána v Hartlibově pozůstalosti, Pedagogika 22, 1972, s. 83–90.
 • Emma URBÁNKOVÁ, Soupis děl J. A. Komenského v československých knihovnách, archivech a muzeích, Praha 1959.
 • Čeněk ZÍBRT – Josef VOLF, Bibliografie české historie V, Praha 1912.

Monografie, studie, sborníky

 • Marta BEČKOVÁ, Jan Amos Komenský a Polsko, Praha 1983.
 • Marta BEČKOVÁ – Tadeusz BIEŃKOWSKI – Dagmar ČAPKOVÁ, Znajomość dieł Jana Amosa Komeńskiego na ziemiach czeskich, słowackich i polskich od połowy XVII w. do czasów obecnych, Warszawa 1991.
 • Jiří BENEŠ, Clamores Eliae – svědectví o vrcholech a mezích Komenského ekumenismu, Studia Comeniana et historica 24, 1994, č. 51, s. 105–109.
 • Jiří BENEŠ, Obecná porada o nápravě věcí lidských – pokus o smír mezi tolerancí a řádem, in: Jozef Pšenák – Zuzana Bugáňová (edd.), De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenského pre tretie tisícročie, Bratislava 2001, s. 46–52.
 • Jiří BENEŠ, Východiska, cíle a meze jazykového bádání v 17. století a jazykovědné dílo J. A. Komenského, Studia Comeniana et historica 19, 1989, č. 38 – sborník, s. 13–27.
 • Libor BERNÁT, K eschatologickým prvkom v diele Jána Amosa Komenského a Mikuláša Drábika, Studia Comeniana et historica 32, 2002, č. 67–68, s. 70–76.
 • Libor BERNÁT, K otázke chiliazmu v diele Komenského „Rerum humanarum emen­­datione consultatio catholica“, in: Jozef Pšenák – Zuzana Bugáňová (edd.), De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenského pre tretie tisícročie, Bratislava 2001, s. 140–145.
 • Libor BERNÁT, Mikuláš Drábik – vizionár náboženský alebo politický?, Studia Comeniana et historica 29, 1999, č. 61, s. 56–81.
 • Milada Blekastad, Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Oslo – Praha 1969.
 • Peter BURKE, The Cultural History of Dreams, in: Peter Burke, Varieties of Cultural History, Cambridge 1997, s. 23–42.
 • Dagmar ČAPKOVÁ, Consultatio catholica de Coménius comme essai d’unifier la culture, Acta Comeniana 9, 1991, s. 7–24.
 • Dagmar ČAPKOVÁ, Myslitelsko-vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského, Praha 1987.
 • Dagmar ČAPKOVÁ, Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojetí dějin, Praha 1983.
 • Jaromír ČERVENKA, Die Naturphilosophie des Johann Amos Comenius, Praha – Hanau 1970.
 • Jaromír ČERVENKA, Pokračování vidění Drabíkových (Předmluva), in: Vybrané spisy Jana Amose Komenského VI, Praha 1972, s. 403–430.
 • Vladimír J. Dvořák – Jan Blahoslav Lášek (edd.), Comenius als Theologe, Prag 1998.
 • Karel FLOSS, Zčasovění utopie – More, Andreae, Komenský, Studia Comeniana et historica 18, 1988, č. 35 – sborník, s. 188–196.
 • Pavel Floss, Grundriss der Philosophie des Johann Amos Comenius, Studia Comeniana et historica 27, 1997, č. 57–58, s. 5–35.
 • Pavel Floss, Jan Amos Komenský. Od divadla věcí k dramatu člověka, Ostrava 1970.
 • Pavel Floss, Labyrint srdce a ráj světa, Praha 1992.
 • Mark Greengrass – Michael Leslie – Timothy Raylor (edd.), Samuel Hartlib and Universal Reformation: Studies in Intellectual Communication, Cambridge 1994.
 • Howard HOTSON, Johann Heinrich Alsted (1588–1638): Between Renaissance, Reformation and Universal Reform, Oxford 2000.
 • Jana HUBKOVÁ, Úděl proroka – případ Kryštof Kotter. K objevu nejstaršího dochovaného tisku Kotterova proroctví, in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století, Praha 2009, s. 626–640.
 • Robert KALIVODA, Emancipace a utopie. „Bielefeldský“ dodatek k textu Marxismus a libertinismus, Studia Comeniana et historica 17, 1987, č. 33, s. 5–25.
 • Robert KALIVODA, Husitská epocha a Jan Amos Komenský, Praha 1992.
 • Robert KALIVODA, Komenského myšlenkový model a problém osvícenství, Studia Comeniana et historica 19, 1989, č. 37 – sborník, s. 90–96.
 • Jiří V. KLÍMA, Nejdůležitější výsledky dosavadních bádání o Janu Amosu Komenském, ČČH 26, 1920, s. 144–164.
 • Markéta KLOSOVÁ, Dva modely dokonalé společnosti: Andreae a Komenský, Studia Comeniana et historica 38, 2008, č. 80, s. 63–73.
 • Norbert Kotowski – Jan Blahoslav Lášek (edd.), Johann Amos Comenius und die Genese des modernen Europa, Fürth 1992.
 • Jan KUMPERA, Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věků, Ostrava – Praha 1992.
 • Jan KUMPERA – Josef HEJNIC, Poslední pokus českého exilu kolem Komenského o zvrat v zemích České koruny, Brno – Uherský Brod 1988.
 • Ján KVAČALA, Johann Amos Comenius. Sein Leben und seine Schriften, Leipzig 1892.
 • Amedeo MOLNÁR, O Komenského výměru teologie, Křesťanská revue 51, 1984, s. 222–230.
 • Amedeo MOLNÁR, O přejnější hodnocení Komenského chiliasmu, Křesťanská revue 17, 1950, s. 171–175.
 • Amedeo MOLNÁR, Réflexion sur l’aspect chiliaste de la Consultation coménienne, Acta Comeniana 1, 1969, s. 103–112.
 • Hans-Joachim MÜLLER, Irenik als Kommunikationsreform. Das Colloquium Charitativum von Thorn 1645, Göttingen 2004.
 • Daniel A. NEVAL, Die Macht Gottes zum Heil. Das Bibelverständnis von Johann Amos Comenius in einer Zeit der Krise und des Umbruchs, Zürich 2006.
 • Daniel A. NEVAL, „Um Zions will ich nicht schweigen.“ Comenius und die Prophetie im Ambruch der Endzeit, Studia Comeniana et historica 32, 2002, č. 67–68, s. 18–30.
 • Jan Václav Novák – Josef Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy, Praha 1932.
 • Julie NOVÁKOVÁ, Drabík a Komenského Clamores Eliae, Studia Comeniana et historica 7, 1977, č. 17, s. 119–127.
 • Julie NOVÁKOVÁ, Sociálně-politické názory a tužby Komenského v Clamores Eliae (1665–1670), Studia Comeniana et historica 7, 1977, č. 16, s. 47–62.
 • Josef POLIŠENSKÝ, Jan Amos Komenský, Praha 1963, 1973.2
 • Josef POLIŠENSKÝ, Komenský, muž labyrintů a naděje, Praha 1996.
 • Josef POLIŠENSKÝ – Nicolette MOUTOVÁ, Komenský v Amsterodamu, Praha 1970.
 • Jiřina POPELOVÁ, Jana Amose Komenského cesta k všenápravě, Praha 1958.
 • Jana PŘÍVRATSKÁ, K filozofické povaze univerzálního jazyka J. A. Komenského, Studia Comeniana et historica 15, 1985, č. 29 – sborník, s. 163–167.
 • Jozef Pšenák – Zuzana Bugáňová (edd.), De rerum humanarum emendatione consultatio catholica a odkaz Jana Amosa Komenského pre tretie tisícročie, Bratislava 2001.
 • Noemi REJCHRTOVÁ, Komenský – představitel českého specifika evropské reformace?, ČČH 90, 1992, s. 335–341.
 • Klaus SCHALLER, Die Pädagogik des J. A. Comenius und die Anfänge des pädagogischen Realismus im 17. Jahrhundert, Heidelberg 1967.
 • Věra SCHIFFEROVÁ (ed.), Jan Patočka, Komeniologické studie I–III, Praha 1997–2003.
 • Wilhelm Schmidt-Biggemann, Apokalypse und Millenarismus im Dreißigjährigen Krieg, in: Klaus Bußmann – Heinz Schilling (edd.), 1648. Krieg und Frieden in Europa, Textband I, Münster 1998, s. 259–263.
 • Wilhelm Schmidt-Biggemann, Comenius’ politische Apokalyptik. Die Prophetien-sammlung „Lux in tenebris“ und die Habsburger, Studia Comeniana et historica 32, 2002, č. 67–68, s. 52–69.
 • Jan Skutil, Poznaňské archiválie k osudu Mikuláše Drabíka Strážnického, Jižní Morava 30, 1991, s. 23–32.
 • Věra Soudilová, Komenského filosofie nenásilí, in: Radim Palouš – Věra Soudilová, Comenius redivivus. Příspěvky k filosofii výchovy, Praha 1991, s. 41–63.
 • Stanislav SOUSEDÍK, Comenius’ chiliastische Rechtfertigungslehre, in: Vladimír J. Dvořák – Jan Blahoslav Lášek (edd.), Comenius als Theologe, Prag 1998, s. 174–183.
 • Stanislav SOUSEDÍK, Komenského filosofie v souvislostech myšlenkového vývoje doby, Studia Comeniana et historica 4, 1974, č. 8–9, s. 15–38.
 • Stanislav SOUSEDÍK, Místo Komenského „Obecné porady“ v dějinách novověkých utopií, Filosofický časopis 40, 1992, s. 51–56.
 • Stanislav SOUSEDÍK, Valerián Magni. Jeho život a vztahy k J. A. Komenskému, Studia Comeniana et historica 9, 1979, č. 21, s. 5–64.
 • Martin Steiner (ed.), Comenius’ Heritage and Education of Man for the 21st Century. Papers of Section 6. Comenius’s General Consultation as Instauratio Magna Rerum Humanarum, Praha 1998.
 • Martin Steiner, Das Verhältnis Komenskýs zu den christlichen Kirchen, Acta Comeniana 13, 1999, s. 49–69.
 • Studia Comeniana et historica 24, 1994, č. 51.
 • Studia Comeniana et historica 32, 2002, č. 67–68.
 • George Henry Turnbull, Hartlib, Dury and Comenius: Gleanings from Hartlib’s Papers, London 1947.
 • Vladimír URBÁNEK, Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008.
 • Vladimír URBÁNEK, Morava a Slezsko v politicko-náboženských vizích a proroctvích českých exulantů, in: Lenka Bobková – Jana Konvičná (edd.), Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století, Praha 2009, s. 613–625.
 • Vladimír URBÁNEK, Revelace Mikuláše Drabíka a válečné akce první poloviny 40. let 17. století, in: Jan Skutil (ed.), Morava a Brno na sklonku třicetileté války, Brno – Praha 1995, s. 70–75.
 • Josef VÁLKA, Husitství na Moravě, náboženská snášenlivost, Jan Amos Komenský, Brno 2005.
 • Josef VÁLKA, Komenského sociální a politické myšlení v Konzultaci, Studia Comeniana et historica 27, 1997, č. 57–58, s. 36–53.
 • Josef VÁLKA, Komenský a nadkonfesijní křesťanství, Studia Comeniana et historica 24, 1994, č. 51, s. 124–130.
 • Josef VÁLKA, Komenský v Baylově slovníku. Historické paralely a rozdíl diskursů, Studia Comeniana et historica 19, 1989, č. 37 – sborník, s. 140–149.
 • Josef VÁLKA, Problém výkladu revelací v Komenského životě a díle, Studia Comeniana et historica 7, 1977, č. 17, s. 114–119.
 • Uwe Voigt, Das Geschichtsverständnis des Johann Amos Comenius in Via Lucis als kreative Syntheseleistung, Frankfurt am Main 1996.
 • Charles Webster, The Great Instauration: Science, Medicine and Reform 1626–1660, London 1975.
 • John T. Young, Faith, Medical Alchemy and Natural Philosophy: Johann Moriaen, Reformed Intelligencer, and the Hartlib Circle, Aldershot 1998.
 • Petr ZEMEK, Protireformace, rekatolizace, katolická reforma či konfesionalizace? Jak nazývat procesy probíhající v západním křesťanstvu raného novověku, Studia Comeniana et historica 36, 2006, č. 75–76, s. 227–234.

C. Elektronické zdroje

 

Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia raného novověku > Bádání o J. A. Komenském a intelektuální dějiny raného novověku (Vladimír Urbánek)