Archivy a prameny k ranému novověku (Ivo Cerman)

A. Odborná literatura

 • Archivalien zur neueren Geschichte Österreichs I–II, Wien 1913–1932.
 • František Michálek BARTOŠ, Soupis rukopisů Národního muzea I–II, Praha 1927.
 • Jiří BERAN, Inventář archivního fondu Královské české společnosti nauk, Praha 1981.
 • Karel BERÁNEK, Soupis archivních rukopisů a jiných archiválií v Univerzitní a Strahovské knihovně v Praze, SAP 21, 1971, s. 185–234.
 • Ludwig BITTNER (ed.), Gesamtinventar des Wiener Haus- , Hof- und Staatsarchivs I–V, Wien 1936–1940.
 • Pavla BURDOVÁ, Desky zemské Království českého, Praha 1990.
 • Pavla BURDOVÁ, Desky zemské Království českého. Inventář, Praha 1990.
 • Pavla BURDOVÁ, Desky zemské. Rozdělení po stránce obsahové a formální, SAP 43, 1993, s. 347–439.
 • Pavla BURDOVÁ, Desky zemské Království českého 1541–1969. Seznamy kvaternů, Praha 1990.
 • ČECHURA Jaroslav (red.), Průvodce po fondech a sbírkách Archivu Národního muzea, Praha 1998.
 • Robert FLIEDER, Zemský výbor v Království českém. Jeho organizace v letech 1714–1783, Praha 1917.
 • Eva GREGOROVIČOVÁ, Rodinný archiv Toskánských Habsburků a fondy Státního archivu ve Florencii, Archivní časopis 49, 1999, č. 3, s. 205–207.
 • Eva GREGOROVIČOVÁ, Vztah Rodinného archivu toskánských Habsburků k fondům ve Státním archivu ve Florencii, Archivní časopis 46, 1996, č. 1, s. 25–27.
 • Eva GREGOROVIČOVÁ, Způsoby zpracování Rodinného archivu toskánských Habsburků, Archivní časopis 46, 1996, č. 4, s. 203–213.
 • Jarmila HANZALOVÁ, Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice, Praha 1997.
 • František HOFFMANN, Soupis rukopisů knihovny kláštera Teplá, Praha 1999.
 • HOFFMANN Gustav, Rodinný archiv Windischgrätzů a jeho vývoj, SAP 27, 1977, s. 110–142.
 • Gustav HOFFMANN, Rodinný archiv Windischgrätzů – rozbor fondu, SAP 43, 1993, s. 441–551.
 • Michael HOCHEDLINGER, Das k. k. geheime Hausarchiv, in: Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch (= MIÖG, Ergänzungsband 44), Wien – München 2004, s. 33–44.
 • Aleš CHALUPA, Zemský výbor v Čechách 1791–1873 I–III, Praha 1959.
 • Josef KOLLMANN, Dějiny ústředního archivu Českého státu, Praha 1992.
 • Josef PAUSER – Martin SCHEUTZ – Thomas WINKELBAUER (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch (= MIÖG, Ergänzungsband 44), Wien – München 2004.
 • Josef POLIŠENSKÝ, Otázky studia obecných dějin, Praha 1957 (= Acta Universitatis Carolinae 4).
 • Josef POLIŠENSKÝ, Otázky studia obecných dějin 2. Prameny k obecným dějinám ve slovenských archivech a knihovnách, Praha 1963.
 • Alena RICHTEROVÁ, Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky, Praha 2007.
 • Marie RYANTOVÁ, Památníky, aneb štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku, České Budějovice 2007.
 • Marie TOŠNEROVÁ, Rukopisné fondy zámeckých, hradních a palácových knihoven, Praha 1995.
 • Josef TRUHLÁŘ, Catalogus codicum manu scriptorum latinorum qui in C. R. bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur I–III, Praha 1905–1906.
 • Josef TRUHLÁŘ, Katalog českých rukopisů c. k. veřejné univerzitní knihovny v Praze, Praha 1906.
 • Josef TŘÍSKA, Disertace Pražské univerzity 16.–18. století, Praha 1977.
 • Emma URBÁNKOVÁ, Přírůstky rukopisného oddělení Univerzitní knihovny od vydání tištěných katalogů, Knihovna 2, 1957, s. 41–64.
 • Emma URBÁNKOVÁ, Rukopisy a vzácné tisky Pražské Univerzitní knihovny, Praha 1957.
 • Miloslav VOLF, Popis městských archivů v Čechách, Praha 1947.
 • Marie ZAORALOVÁ, Rodinný archiv moravských Kouniců, SAP 42, 1992, s. 33–40.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia raného novověku > Archivy a prameny k ranému novověku (Ivo Cerman)