Města v raném novověku (Václav Ledvinka)

A. Prameny

 • Ondřej BASTL (ed.), Spojení pražských měst v roce 1784. Edice rukopisu č. 322 (= Documenta Pragensia – Monographia 18), Praha 2003.
 • Jaromír ČELAKOVSKÝ (ed.), Codex iuris municipalis. Sbírka pramenů práva městského království českého I. Privilegia měst pražských, Praha 1886.
 • Jan Černý (ed.), Novostrašecká kronika Václava Preinheltra z let 1801–1834 a další písmácké texty z přelomu 18. a 19. století v regionu, Nové Strašecí 2008.
 • Jiří Dvorský (ed.), Pražské paměti Jan Piláta Rakovnického z Jenštejna z let 1575–1605, Pražský sborník historický 7, 1972, s. 161–172.
 • Ivana EBELOVÁ a kol. (edd.), Pamětní kniha města České Lípy 1461–1722 (= Libri civitatis I), Ústí nad Labem 2005.
 • Josef EMLER (ed.), Paměti rakovnické, Praha 1894.
 • Karel Jaromír ERBEN (ed.), Bartošova Kronika pražská od léta páně 1524 až do konce léta 1530, Praha 1851.
 • Josef JANÁČEK (ed.), Sixt z Ottersdorfu, O pokoření stavu městského léta 1547, Praha 1950.
 • Barbora KOCÁNOVÁ – Jindřich TOMAS a kol. (edd.), Městská kniha Litoměřic (1341–1562) v kontextu písemností městské kanceláře (= Libri civitatis III), Ústí nad Labem 2006.
 • Jiří MIKULEC (ed.), Mikuláš Dačický z Heslova, Paměti (s úvodem Josefa Janáčka), Praha 1996.
 • Friedrich NATHER – Vladimír SPÁČIL (edd.), Wilhelm Nather, Die Olmützer Häuserchronik I–II, Olomouc 2005–2006.
 • Eduard PETRŮ – Emil PRAŽÁK (edd.), Mikuláš Dačický z Heslova, Prostopravda – Paměti, (= Živá díla minulosti 9), Praha 1955.
 • Emil PRAŽÁK (ed.), Mikuláš Dačický z Heslova, Praha 1975.
 • Josef V. ŠIMÁK (ed.), Kronika pražská Bartoše písaře (= Fontes rerum Bohemicarum VI), Praha 1907.
 • Martin ŠTINDL (ed.), Velká Mezeříč Františka Ignáce Konteka 1401–1723Městská kronika barokní Moravy, Tišnov 2004.
 • Josef TEIGE (ed.), Sixta z Ottersdorfu Knihy památné o nepokojných letech 1546–1547, Praha 1918.
 • Petr ZEMEK (ed.), Bartoškova kronika (= Prameny k dějinám Uherského Brodu 2), Uherské Hradiště 2004.
 • Roscislaw ZERELIK (ed.), Bartlomieja Steina renesancowe opisanie WroclawiaWroclaw 1995.

B. Odborná literatura

Bibliografické přehledy

 • Niklaus BARTLOME, Bibliographie der Städtegeschichte des Schweiz, 1970–1985, Bern 1988.
 • Jitka HOLÍKOVÁ, Výběrový soupis pragensií za rok 1998, Pražský sborník historický 32, 2003, s. 269–295.
 • Jitka HOLÍKOVÁ, Výběrový soupis pragensií za léta 1999 a 2000, Pražský sborník historický 33, 2004, s. 400–469.
 • Erich KEYSER, Bibliographie zur Städtegeschichte Deutschlands, Köln – Weimar – Wien 1969.
 • Jaromír KUBÍČEK a kol., Bibliografie k dějinám měst České republiky, Brno 1997.
 • Mirjam MORAVCOVÁ – Miloslava TURKOVÁ, Bibliografie prvních deseti ročníků časopisu Lidé města / Urban People (1/1999–10/2008), doplněná o bibliografii sborníku Lidé města / Urban Dwellers (1/1992–13/1998), Lidé města 10, 2008, č. 3, s. 171–255.
 • Brigitte SCHRÖDER (ed.), Auswahlliste von Neuerscheinungen zur Städtegeschichte 19992000 und Nachträge, Münster 2008.
 • Brigitte SCHRÖDER – Heinz STOOB (edd.), Bibliographie zur deutschen historischen Städteforschung I (= Städteforschung, Reihe B. Handbücher, Bd. 1, Teil 1), Köln 1986.
 • Hana SVATOŠOVÁ, Přehled obsahu sborníku Documenta Pragensia 1–20 (19802002), Documenta Pragensia 20, 2002, s. 489–533.
 • Hana SVATOŠOVÁ, Výběrový soupis pragensií za léta 19871988 (s dodatky za léta 19851986), Pražský sborník historický 23, 1990, s. 147–194.
 • Hana SVATOŠOVÁ, Výběrový soupis pragensií za léta 19891990 (s dodatky za léta 19861988), Pražský sborník historický 25, 1992, s. 192–236.
 • Hana SVATOŠOVÁ, Výběrový soupis pragensií za léta 19911993 (s dodatky za léta 19881990), Pražský sborník historický 27, 1994, s. 213–264.
 • Hana SVATOŠOVÁ, Výběrový soupis pragensií za léta 19941995 (s dodatky za léta 19901993), Pražský sborník historický 29, 1996, s. 214–272.
 • Hana SVATOŠOVÁ, Výběrový soupis pragensií za léta 19961997 (s dodatky za léta 19921995), Pražský sborník historický 31, 2000, s. 394–480.
 • Hans TEUTEBERK – Christoph SCHÜTTE, Vergleichende geschichtliche Städteforschung. Annotierte Gesamtbibliographie 19761988, Münster 1989.

Historické atlasy měst

Monografie, sborníky, zásadní studie, příručky

 • Karen ARMSTRONGOVÁ, Jeruzalém (= Dějiny měst), Praha 1999.
 • Joachim BAHLCKE – Winfried EBERHARD – Miloslav POLÍVKA (edd.), Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha 2001.
 • Joachim BAHLCKE – Winfried EBERHARD – Miloslav POLÍVKA, Historische Stätten Böhmen und Mähren (= Handbuch der historischen Stätten), Stuttgart, 1998.
 • Tomáš BALETKA, Vyškov za olomouckého biskupa Stanislava Thurza (14971540), Vyškovský sborník 2, 2001, s. 31–53.
 • Jean-Paul BARDET, Rouen aux 17e et 18 e siecles I–IIParis 1983.
 • Josef BARTOŠ, Olomouc. Malé dějiny města, Olomouc 2002.
 • Lydia BAŠTECKÁ (ed.), Jan Karel Hraše, Dějiny Náchoda 1620–1740, Náchod 1994.
 • Lydia BAŠTECKÁ – Ivana EBELOVÁ a kol., Náchod, (= Dějiny českých měst), Praha 2004.
 • Richard BAUER (ed.), Geschichte der Stadt München, München 1992.
 • Pavel BEDRNÍČEK, Obce vůkolní před branami měst pražských. Praha 2006.
 • Pavel BĚLINA, Česká města v 18. století a osvícenské reformy, Praha 1985.
 • Pavel BĚLINA – Petr ČORNEJ – Jan P. KUČERA – Jiří MIKULEC – Pavla STÁTNÍKOVÁ – Jan VLK, Dějiny Prahy I. Od nejstarších dob do sloučení pražských měst (1784), Praha 1997.
 • Miloslav BĚLOHLÁVEK – Jiří KOVÁŘ – Miloslav ŠVÁB – Adolf ZEMAN, Dějiny Plzně I. Od počátků do roku 1788, Plzeň 1965.
 • Miloslav BĚLOHLÁVEK a kol., Dějiny Plzně II. Od roku 1788 do roku 1918, Plzeň 1967.
 • Leonardo BENEVOLO, Die Stadt in der europäischen Geschichte, München 1993.
 • Pavel BERAN, Královské horní město Horní Slavkov, Horní Slavkov – Sokolov 2001.
 • Bernard BESSIERE, Madrid (= Dějiny měst), Praha 2001.
 • Zdena BINTEROVÁ a kol., Dějiny Chomutova, Chomutov 1997.
 • Marie BLÁHOVÁ, Stadt, Bürgertum und Städtewesen im Spiegel der Geschichtschreibung. Wege zur städtischen Historiografie in den böhmischen Ländern im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, in: Peter Johanek (ed.), Städtische Geschichtschreibung im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, 2000, s. 233–246.
 • Karlheinz BLASCHKE, Stadtgrundriß und Stadtentwicklung. Forschungen zur Entstehung mitteleuropäischer Städte, Köln – Weimar – Wien 1997 (Sonderausgabe in Digitaldruck: 2. unveränd. Aufl. Köln – Weimar – Wien 2001).
 • Lenka BOBKOVÁ, Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639 (= Documenta Pragensia – Monographia 8), Praha 1999.
 • Maria BOGUCKA – Henryk SAMSONOWICZ, Dzieje miast i miesczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wroclaw – Warzsawa 1986.
 • Jaromír BOHÁČ, ChebCheb 2007.
 • Jaromír BOHÁČ, Cheb (= Zmizelé Čechy), Praha 2008.
 • Hans-Joachim BOHNSACK, Das Beschaffungswesen der Stadt Hamburg bis zur Gleichschaltung im „Dritten Reich“. Ein Überblick, Köln – Weimar – Wien 1998.
 • Libuše BRANDOVÁ, Život královského města Mostu v období humanismu a renesance se zaměřením na osobnosti, které jsou spjaty s tímto městem, in: Sborník učitelských prací z kursů Univerzitních extenzí v Mostě. Mostecko, Litvínovsko, Lounsko, Žatecko v historických studiích, Praha 2004, s. 10–31.
 • Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města Brna (vychází od roku 1959), sv. 10, Brno 1989; sv. 11 (= referáty z konference Brno před rokem 1243, Brno, 5. 6. 1991, s. 15–125), Brno 1993; sv. 12 (= referáty ze sympozia Brno – významné centrum průmyslu a obchodu 1243–1993, s. 9–174), Brno 1994; sv. 13, Brno 1995; sv. 14, Brno 2000; sv. 15, Brno 2001; sv. 16, Brno 2002; sv. 17, Brno 2003; sv. 18, Brno 2005; sv. 19, Brno 2006; sv. 20, Brno 2007; sv. 21, Brno 2008.
 • Cyril BUFFET, Berlín (= Dějiny měst), Praha 1999.
 • František BUKVAJ a kol., Třešť 1349–2001, Třešť 2001.
 • Cezary BUSKO – Mateusz GOLINSKI – Michal KACMAREK – Leszek ZIATKOWSKI, Historia Wroclawia I. Od pradziejów do konca czasów habsburskich, Wroclaw 2001.
 • Jan BYSTŘICKÝ – Marie KUČEROVÁ a kol., Dějiny Dačic, Dačice 2002.
 • Alexander COWAN, Urban Europe, 1500–1700. London – New York – Sydney – Auckland 1998.
 • Peter CSENDES – Ferdinand OPL (edd.), Wien. Geschichte einer Stadt I. Von den Anfängen bis zur ersten Wiener Türkenbelagerung (1529); II. Die frühneuzeitliche Residenz (16. bis 18. Jahrhundert), Wien – Köln – Weimar 2001–2003.
 • Jaroslav ČECHURA – Zdeněk HOJDA – Martina NOVOZÁMSKÁ (edd.), Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608. Rekonstruovaná edice shořelého rukopisu č. 324 s komplexním vědeckým aparátem (= Documenta Pragensia – Monographia 3), Praha 1997.
 • Jiří ČEJKA a kol., Ivančice. Dějiny města, Ivančice 2002.
 • Jan ČERNÝ, Registra městských hospodářů v Rakovníku. Příspěvek k dějinám správy a hospodářství města 16. století, Rakovnický historický sborník 6, 2005, s. 47–61.
 • Jiří ČOUPEK a kol., Uherské Hradiště: královské město na řece Moravě. 750. výročí založení města Uherské Hradiště, Uherské Hradiště 2007.
 • Norman DAVIES – Roger MOORHOUSE, Microcosm. Portrait of a Central European City, London 2002.
 • Norman DAVIES – Roger MOORHOUSE, Mikrokosmos. Portret miasta srodkovoeuropejskiego. Vratislavia. Breslau. Wroclaw, Kraków 2003.
 • Bernhard DIESTELKAMP (ed.), Beiträge zum spätmittelalterlichen Städtewesen, Köln – Weimar – Wien 1982.
 • Marina DMITRIEVA – Karen LAMBRECHT (edd.), Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat, Stutgart 2000.
 • Josef DOBIÁŠ, Dějiny královského města Pelhřimova a jeho okolí II/1. Doba reformační, Pelhřimov 1936.
 • Documenta Pragensia. Sborník materiálií z Archivu hlavního města Prahy – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 1, Praha 1980; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 2, Praha 1981; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 4 (Sborník z vědecké diskuse k 200. výročí spojení pražských měst, konané 18. ledna 1984), Praha 1984; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 5, seš. 1 (Vývoj Prahy v moderní velkoměsto v období 1784–1984), seš. 2 (K životnímu jubileu archiváře hl. města Prahy PhDr. Františka Holce, CSc.), Praha 1985; Václav Ledvinka (ed.), sv. 6, seš. 1–2 (Praha – město ve válkách a revolucích), Praha 1986; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 7, seš. 1–2 (Zdravotní poměry, zdravotní péče, hygiena městského prostředí a populační proměny v Praze od 13. do 19. stol.), Praha 1987; Václav Ledvinka (ed.), sv. 8 (Varia), Praha 1988; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 9, seš. 1–2 (Šlechta a církev v Praze od doby předhusitské do roku 1848), Praha 1991; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 10, seš. 1–2 (Výroba knih a knižní obchod v Praze od středověku do roku 1914), Praha 1990; Jiří Pešek – Martin Svatoš (edd.), sv. 11 (Škola a město), Praha 1994; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 12 (Pražské slavnosti a velké výstavy), Praha 1995; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 13 (Žena v dějinách Prahy), Praha 1996; Václav Ledvinka (ed.), sv. 15 (Varia), Praha 1997; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 16 (Ponížení a odstrčení. Města versus katastrofy), Praha 1998; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 17 (Nové Město pražské ve 14.–20. stol.), Praha 1998; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 18 (Od středověkých bratrstev k moderním spolkům), Praha 2000; Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 19 (Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech. Praha – město zpráv a zpravodajství), Praha 2001; Václav Ledvinka (ed.), sv. 20 (1. Varia, 2. Města versus katastrofy /dodatky/ – Příspěvky z 13. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy, konaného ve dnech 3. a 4. října 1995, 3. Univerzita a město – Praha a Univerzita Karlova. Příspěvky z mezioborové konference University Karlovy – Ústavu dějin UK a Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 7. a 8. listopadu 2000), Praha 2002; Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 21 (Osm set let pražské samosprávy), Praha 2002; Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 22 (Pražské městské elity středověku a raného novověku), Praha 2004; Petr Kreuz – Vojtěch Šustek (edd.), sv. 23 (Seminář a jeho hosté II. Sborník příspěvků k nedožitým 70. narozeninám doc. PhDr. Rostislava Nového), Praha 2004; Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 24 (Město a voda. Praha, město u vody), Praha 2005; Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 25 (Dobrou chuť, velkoměsto), Praha 2007; Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), sv. 27 (Město a intelektuálové od středověku do roku 1848), Praha 2008.
 • Busso von der DOLLEN, Die Koblenzer Neustadt. Planung und Ausführung einer Stadterweiterung des 18. Jahrhunderts, Köln – Weimar – Wien 1979.
 • Aleš DRECHSLER – Věra FIŠMISTROVÁ – Jiří LAPÁČEK, Dějiny města Přerova v datech, Přerov 2006.
 • Jaroslav DŘÍMAL, Kroniky a pamětní knihy městských písařů brněnských v době předbělohorské, Brno v minulosti a dnes 2–3, 1960–1961, s. 82–124, 93–108.
 • Jaroslav DŘÍMAL, Městská berně královských měst moravských od polovice 15. století do r. 1526, Brno v minulosti a dnes 4, 1962, s. 85–124.
 • Jaroslav DŘÍMAL, Sociální boje v Brně v 20. letech 16. století, Brno v minulosti a dnes 1, 1959, s. 221–286.
 • Jaroslav DŘÍMAL – Václav PEŠA, Dějiny města Brna I, Brno 1969.
 • Heinz DUCHHARDT – Wilfried REININGHAUS (edd.), Stadt und Region. Internationale Forschungen und Perspektiven. Kolloquium für Peter Johanek, Köln – Weimar – Wien 2005.
 • Heinz DUCHHARDT (ed.), Stadt und Universität, Köln – Weimar – Wien 1993.
 • Radovan DVOŘÁK, Choceň. Patnáct kapitol z dějin města, Ústí nad Orlicí 2000.
 • Květoslava DVOŘÁKOVÁ – Daniel KOVÁŘ, Nejstarší urbář královského města Českých Budějovic z roku 1513, Staré Budějovice 2005, č. 1, s. 171–186.
 • Dietrich EBELING, Bürgertum und Pöbel. Wirtschaft und Gesellschaft Kölns im 18. Jahrhundert, Köln – Weimar – Wien 1987.
 • Ivana EBELOVÁ, Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka (= Documenta Pragensia – Monographia 14), Praha 2001.
 • Wilfried EHBRECHT, Konsens und Konflikt. Skizzen und Überlegungen zur älteren Verfassungsgeschichte deutscher Städte, Köln – Weimar – Wien 2001.
 • Wilfried EHBRECHT (ed.), Städtische Führungsgruppen und Gemeinde in der werdenden Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 1980.
 • Wilfried EHBRECHT (ed.), Verwaltung und Politik in Städten Mitteleuropas. Beiträge zu Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit in altständischer Zeit, Köln – Weimar – Wien 1994.
 • Wilfried EHBRECHT (ed.), Voraussetzungen und Methoden geschichtlicher Städteforschung, Köln – Weimar – Wien 1979.
 • Wilfried EHBRECHT – Heinz SCHILLING (edd.), Niederlande und Nordwestdeutschland. Studien zur Regional- und Stadtgeschichte Nordwestkontinentaleuropas im Mittelalter und in der Neuzeit. Franz Petri zum 80. Geburtstag, Köln – Weimar – Wien 1983.
 • Miroslav EKRT, Srovnání lounských kronik ze 16. a 18. století, in: Sborník učitelských prací z kursů Univerzitních extenzí v Mostě. Mostecko, Litvínovsko, Lounsko, Žatecko v historických studiích, Praha 2004, s. 159–181.
 • Christian ENGELI – Horst MATZERATH, Moderne Stadtgeschichtsforschung in Europa, USA und Japan. Ein Handbuch, (= Schriften der Deutschen Instituts für Urbanistik 78), Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1989.
 • Linas ERIKSONAS – Luďa KLUSÁKOVÁ – Jaroslav MILLER, 5. Mezinárodní konference Evropské asociace urbánních historiků: Evropská města – sítě a křižovatky (Berlín, 30. 8.–2. 9. 2000), ČČH 99, 2001, č. 2, s. 432–434.
 • Herbert EWE, Das alte Stralsund. Kulturgeschichte einer Ostseestadt, Weimar 1994.
 • Leopold FALZ, Dějiny města Zábřeha od nejstarších časů až do roku 1900, Zábřeh 20011 a 2003.2
 • James Richard FARRArtisans in Europe, 1300–1914, Cambridge 2000.
 • Olga FEJTOVÁ, Les biblioth?ques patriciennes de la Nouvelle-Ville de Prague a l´heure de la recatholisation, de 1620 ? la fin du XVIIsi?cle, in: M.-E. Ducreux – M. Svatoš (edd.), Libri Prohibiti, Leipzig 2005, s. 167–180.
 • Olga FEJTOVÁ, Die bürgerliche Buchkultur auf dem Wege vom Barock zur Aufklärung – die bürgerlichen Bibliotheken in Danzig und in den Prager Städten als Voraussetzung für die Rezeption der Aufklärungsideen, in: Ch. Marx – B. Sapala (edd.), Das geistige Leben in Preußen in der Zeit Frühaufklärung, Olsztyn 2002, s. 107–125.
 • Olga FEJTOVÁ, Die bürgerliche Buchkultur in Nürnberg im 17. Jahrhundert, Acta Comeniana 17, 2003, s. 151–182.
 • Olga FEJTOVÁ, Měšťanské elity na Novém Městě pražském v 17. století a knižní kultura, Documenta Pragensia 22, 2004, s. 159–175.
 • Olga FEJTOVÁ, Odraz rekatolizačního procesu ve skladbě náboženské a moralistní literatury v knihovnách novoměstských elit v době pobělohorské, Documenta Pragensia 20, 2002, s. 101–113.
 • Olga FEJTOVÁ, Privatbibliotheken der Danziger Bürger im 17. Jahrhundert, Studia Germanica Gedanensia 10, 2002, s. 5–29.
 • Olga FEJTOVÁ, Das Verhältnis zwischen den Nationalitäten in den Prager Städten an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Die Prager Neustadt als ein Bestandteil des Prager Stadtkomplexes, Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas 5, 1999, s. 38–59.
 • Olga FEJTOVÁ – Jiří PEŠEK, Erasmus, Luther und Melanchthon in den Privatbibliotheken der böhmischen Bürger um 1600, in: Colloquia, Journal of Central European History 5–7, 1998–2000, Cluj 2001, s. 66–93.
 • Jiří FIALA, Dějiny města Olomouce v datech I. Do roku 1526, Olomouc 1995.
 • Rudolf FIŠER – Eva NOVÁČKOVÁ a kol., Dějiny Moravských Budějovic. Od pravěku do roku 1945, Třebíč 1997.
 • Rudolf FIŠER – Eva NOVÁČKOVÁ – Jiří UHLÍŘ, Třebíč. Dějiny města I, Třebíč 2004.2
 • Gerhard FOUQUET, Bauen für die Stadt. Finanzen, Organisation und Arbeit in kommunalen Baubetrieben des Spätmittelalters. Eine vergleichende Studie vornehmlich zwischen den Städten Basel und Marburg, Köln – Weimar – Wien 1999.
 • Gerhard FOUQUET – Hans-Peter BECHT – Bernd ROECK (edd.), Geschlechtergesellschaften, Zunft-Trinkstuben und Bruderschaften in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten (= Stadt in der Geschichte. Veröffentlichungen des Südwestdeutschen Arbeitskreises für Stadtgechichtsforschung 30), Ostfildern 2003.
 • Frankfurt am Main. Die Geschichte der Stadt in neun Beiträgen (= Veröffentlichungen der Frankfurter Historischen Kommission 17), Sigmaringen 1991a 1994.2
 • Christopher R. FRIEDRICHS, The early modern city, 1450–1750, London – New York 1995.
 • Dan GAWRECKI – Karel MÜLLER a kol., Opava. Sborník k dějinám města, Opava 3, 2003.
 • Ryszard GLADKIEWICZ a kol., Klodzko – dzieje miasta, Klodzko 1998.
 • Uwe GOPPOLD, Politische Kommunikation in den Städten der Vormoderne. Zürich und Münster im VergleichKöln – Weimar – Wien 2007.
 • Holger Th. GRÄF – Katrin KELLER (edd.), Städtelandschaft – Réseau urbain – Urban Network. Städte im regionalen Kontext in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 2004.
 • Klaus-Detlew GROTHUSEN (ed.), Die Stadt und Südosteuropa. Struktur und Geschichte (= Südosteuropa 8), München 1968.
 • Ludmila GRŮZOVÁ – Michaela KOKOJANOVÁ – Josef MALIVA – Pavel MAREK –Miloslav PETERKA – Alena PRUDKÁ – Dagmar ROHÁČKOVÁ – Bohumír SMUTNÝ – František SPURNÝ – Anna ŠVÉCAROVÁ – Miloš TRAPL, Prostějov. Dějiny města I, Prostějov 2000.
 • Alfred HAVERKAMP (ed.), Haus und Familie in der spätmittelalterlichen Stadt, Köln – Weimar – Wien 1984.
 • Franz Alexnder HEBER, Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser I–VII, Prag 1843–1849.
 • Christopher HIBBERT, Florencie. Životopis města (= Dějiny měst), Praha 1997.
 • Christopher HIBBERT, Londýn. Životopis města (= Dějiny měst), Praha 1998.
 • Christopher HIBBERT, Řím. Životopis města (= Dějiny měst), Praha 1998.
 • Ivan HLAVÁČEK, Německé „Residenzenforschung“, ČČH 88, 1990, č. 6, s. 909–912.
 • Petr HLAVÁČEK, Kadaň mezi středověkem a novověkem: deset kapitol z kulturních a náboženských dějin severozápadnich Čech, Ústí nad Labem 2005.
 • Petr HLAVÁČEK, Královské město KadaňKadaň 2001.
 • František HOFFMANN, České město ve středověku, Praha 1992.
 • František HOFFMANN, Listy a obrazy z minulosti Jihlavy. Od počátků do r. 1848, Jihlava 1999.
 • Zdeněk HOJDA, Kulturní investice staroměstských měšťanů v letech 1627–1740. Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy II, Pražský sborník historický 27, 1994, s. 47–104.
 • Zdeněk HOJDA, Výtvarná díla v domech staroměstských měšťanů v letech 1627–1740. Příspěvek k dějinám kultury barokní Prahy I, Pražský sborník historický 26, 1993, s. 38–102.
 • Andrea HOLASOVÁ, Kostelec nad Černými lesy ve světle inventáře z roku 1611 s přihlédnutím k inventářům pozdějším, Východočeský sborník historický 12, 2005, s. 45–71.
 • Pavel HOLÁT, František Teplý a Dějiny města Jindřichova Hradce ve společnosti dalších monografií jihočeských měst, Výběr 41, 2004, č. 1, s. 63–78.
 • Petr HOLODŇÁK – Ivana EBELOVÁ a kol., Žatec (= Dějiny českých měst), Praha 2004.
 • Jaroslava HONCOVÁ a kol., Kapitoly z dějin Říčan, Říčany 1997.
 • Pavla HORSKÁ – Eduard MAUR – Jiří MUSIL, Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha – Litomyšl 2002.
 • Josef HRDLIČKA – Markéta HRDLIČKOVÁ – Eva MELMUKOVÁ-ŠAŠECÍ – Jiří BLÁHA, Telč – 900 let (1099–1999), Telč 1999.
 • Michaela HRUBÁ (ed.), Města severozápadních Čech v raném novověku (= Acta Universitatis Purkynianae – Philosophica et historica 5. Studia historica 4), Ústí nad Labem 2000.
 • Michaela HRUBÁ, „ …nedávej statku žádnému, dokud duše v těle.“ Pozůstalostní agenda a praxe královských měst severozápadních Čech v předbělohorské době, Acta Universitatis Purkynianae – Philosophica et Historica 5, Studia Historica 5, Studia Monographia II, Ústí nad Labem 2002.
 • Paul CHAUNU, La mort a Paris 16– 18 e siecles, Paris 1978.
 • Stephen INWOOD, Historie Londýna, Praha 2003.
 • Jaroslav IRA – Luďa KLUSÁKOVÁ, Komparativní historie a evropská města. Devátá mezinárodní konference urbánních dějin, Lyon 27.–31. srpna 2008, Lidé města 10, 2008, č. 3, s. 163–167.
 • Jaroslav IRA, Osmá mezinárodní konference urbánních dějin, ČČH 105, 2007, č. 2, s. 526–530.
 • Gabriele ISENBERG – Barbara SCHOLKMANN (edd.), Die Befestigung der mittelalterlichen Stadt, Köln – Weimar – Wien 1997.
 • Helmut JÄGER – Franz PETRI – Heinz QUIRIN, Civitatum Communitas I–IIStudien zum europäischen Städtewesen. Festschrift Heinz Stoob zum 65. Geburtstag, Köln – Weimar – Wien 1984.
 • Helmut JÄGER (ed.), Probleme des Städtewesens im industriellen Zeitalter, Köln – Weimar – Wien 1978.
 • Helmut JÄGER (ed.), Stadtkernforschung, Köln – Weimar – Wien 1987.
 • Josef JANÁČEK, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955.
 • Josef JANÁČEK, Města v českých zemích v 16. století. Hospodářské dějiny 4, 1979, s. 165–203.
 • Josef JANÁČEK, Předbělohorská doba v českých dějinách, FHB 11, 1987, s. 27–40.
 • Josef JANÁČEK, Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1961.
 • Josef JANÁČEK a kol., Dějiny Prahy, Praha 1964.
 • Petr JANČÁREK, Města českého Krušnohoří v předbělohorské době. Příspěvek ke studiu jejich sociální struktury, Ústí nad Labem 1971.
 • Zdeněk JAROŠ, Jihlava v datech. Historický kalendář města Jihlavy, Jihlava 1999.
 • Luděk JIRÁSKO, Jindřichův Hradec (= Zmizelé Čechy), Praha 2007.
 • Karel JIŘÍK – Blanka PITRONOVÁ – Miroslav HAVRLANT – Bohuslav KLÍMA – Ladislav HOSÁK – Milan MYŠKA – Ctibor NEČAS, Dějiny města Ostravy, Ostrava 1967.
 • Kateřina JÍŠOVÁ – Eva DOLEŽALOVÁ (edd.), Pozdně středověké testamenty v českých městech. Prameny, metodologie a formy využití. Sborník příspěvků z konference uspořádané 30. listopadu 2005 Archivem hlavního města Prahy a Historickým ústavem Akademie věd České republiky, Praha 2006.
 • Peter JOHANEK (ed.), Einungen und Bruderschaften in der spätmittelalterlichen Stadt, Köln – Weimar – Wien 1993.
 • Peter JOHANEK, Sondergemeinden und Sonderbezirke in der Stadt der Vormoderne, Köln – Weimar – Wien 2004.
 • Peter JOHANEK (ed.), Die Stadt und ihr Rand, Köln – Weimar – Wien 2008.
 • Peter JOHANEK (ed.), Städtische Geschichtsschreibung im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 2000.
 • Peter JOHANEK (ed.), Städtisches Gesundheits- und Fürsorgewesen vor 1800, Köln – Weimar – Wien 2000.
 • Peter JOHANEK – Angelika LAMPEN (edd.), Adventus. Studien zum herrscherlichen Einzug in die Stadt, Köln – Weimar – Wien 2009.
 • Peter JOHANEK – Franz-Joseph POST (edd.), Vielerlei Städte. Der Stadtbegriff, Köln – Weimar – Wien 2004.
 • Peter JOHANEK – Heinz STOOB (edd.), Europäische Messen und Märktesysteme in Mittelalter und Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 1996.
 • Hana JORDÁNKOVÁ – Ludmila SULITKOVÁ, Brno I. Město uvnitř hradeb (= Zmizelá Morava, Praha 2008.
 • Hana JORDÁNKOVÁ – Ludmila SULITKOVÁ, „Otevřená společnost“ jednoho královského města na prahu novověku (na příkladu Brna), in: V komnatách paláců, v ulicích měst. Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám, Praha 2007, s. 165–180.
 • Jiří JUROK – Stanislava KOVÁŘOVÁ – Lubomír LOUKOTKA – Jiří URBANEC – Bohumil VLACH, Dějiny města Příbora, Příbor 2002.2
 • Kristina KAISEROVÁ – Vladimír KAISER a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1995.
 • Tomáš KALINA, Příspěvek k metodice syntetického zpracování vývoje československých měst (Historickogeografický rozbor práce: O. Dostál – J. Hrůza – D. Líbal – Sv. Voděra – T. Zalček, Československá historická města, Praha 1974), Historická geografie 14–15, 1976, č. 2, s. 643–668.
 • Jiřina KAPLANOVÁ, Dějiny Děčína v datech, Děčín 2006.
 • Zdeněk KAŠPAR, Prameny k dějinám Olomouce 16. století v kopiářích olomouckých biskupů, Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 8, 1999, č. 27, s. 179–196.
 • Zdeněk KAŠPAR, Prameny k dějinám Olomouce v 16. století v kopiářích olomouckých biskupů VII, Olomoucký archivní sborník 6, 2008, s. 174–180.
 • Karl Heinrich KAUFHOLD – Winfried REININGHAUS (edd.), Stadt und Bergbau, Köln – Weimar – Wien 2004.
 • Karl Heinrich KAUFHOLD – Winfried REININGHAUS (edd.), Stadt und Handwerk im Mittelalter und Früher Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 2000.
 • František KAVKA, Majetková, sociální a třídní struktura českých měst v 1. polovině 16. století ve světle knih a rejstříků městské dávky, Sborník historický 6, 1959, s. 253–294.
 • František KAVKA, Třídní struktura Českých Budějovic v prvé polovině 16. století, Sborník historický 4, 1956, s. 110–188.
 • Hermann KELLENBENZ – Klara EYLL VAN KÖLN (edd.), Zwei Jahrtausende Kölner Wirtschaft I–II, Greven 1975.
 • Katrin KELLER, Kleinstädte in Kursachsen. Wandlungen einer Städtelandschaft zwischen Dreißigjährigem Krieg und Industrialisierung, Köln – Weimar – Wien 2001.
 • Rolf KIESSLING, Die Stadt und ihr Land. Umlandpolitik, Bürgerbesitz und Wirtschaftsgefüge in Ostschwaben vom 14. bis ins 16. Jahrhundert, Köln – Weimar – Wien 1990.
 • Jan KLEPL, Královská města česká počátkem 18. století. Reformy hospodářské a správní. ČČH 38–39, 1932–1933, s. 260–284, 57–71.
 • Richard KLOS, Přehled dějin města Krásné Lípy s okolím do konce třicetileté války, Krásná Lípa 1997 (2. rozšířené vyd.).
 • Luďa KLUSÁKOVÁ, Cestou do Cařihradu. Osmanská města v 16. století viděná křesťanskýma očima, Praha 2003.
 • Herbert KNITTLER, Die europäische Stadt in der frühen Neuzeit. Institutionen, Strukturen, Entwicklungen, Wien – München 2000.
 • Luďa KOBYLKOVÁ – Vlasta KUBIŠOVÁ, Západoevropská historiografie o sociálně ekonomickém vývoji měst. Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu, ČsČH 29, 1981, č. 4, s. 570–599.
 • Květoslava KOCOURKOVÁ – Karel VILÍM, Teplice (= Zmizelé Čechy), Praha 2009.
 • Michaela KOKOJANOVÁ (ed.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.–18. století). Sborník příspěvků z konference uspořádané v Prostějově ve dnech 25.–27. dubna 1995 Muzeem Prostějovska v Prostějově a Rakouským ústavem pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno, Prostějov 1997.
 • Stanislav KONEČNÝ – Jindřich RŮŽIČKA, Polička. Věnné město českých královen, Praha 2001.
 • Emil KORDIOVSKÝ – Evženie KLANICOVÁ (edd.), Město Břeclav (= Knižnice sborníku Jižní Morava 25), Brno 2001.
 • Emil KORDIOVSKÝ a kol., Město Valtice (= Knižnice sborníku Jižní Morava 26), Břeclav 2001.
 • Emil KORDIOVSKÝ a kol., Podivín – vlastivědný sborník jihomoravského města (= Knižnice Jižní Moravy 18), Mikulov 1997.
 • Oldřich KOTYZA – Jan SMETANA – Jindřich TOMAS a kol., Dějiny města Litoměřic, Litoměřice 1997.
 • Daniel KOVÁŘ – Pavel KOBLASA (edd.), Staré Budějovice. Z prací k dějinám královského města Českých Budějovic I–III, České Budějovice 2005–2008.
 • Stanislava KOVÁŘOVÁ – David PAPAJÍK a kol., Dějiny města Kelče, Kelč – Olomouc 2004.
 • Rudolf KRAJÍC a kol., Bechyně – historické město nad Lužnicí, Bechyně 2000.
 • Vlasta KRATINOVÁ – Bohumil SAMEK – Miloš STEHLÍK, Telč. Historic Town of South Moravia (= Monuments. Urban cultural Reservations), Praha 1992.
 • Dagmar KRSKOVÁ, Královny a jejich věnná města, Dvůr Králové 2001.
 • Kersten KRÜGER (ed.), Europäische Städte im Zeitalter des Barock. Gestalt – Kultur – Sozialgefüge (= Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A. Darstellungen. Bd. 28), Köln – Weimar – Wien 1988.
 • Karel KUČA, Brno. Vývoj města, předměstí a připojených vesnic, Brno 2000.
 • Karel KUČA, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I–VII (A–U), Praha 1996–2008.
 • Karel KUČA – Štěpán MLEZIVA, Historický lexikon městysů a měst, Praha 2006.
 • Pavel B. KŮRKA, “Tu, kdež nyní slove u sv. Valentina na Rynečku.” Dějiny a místopis kostela a farnosti sv. Valentina na Starém Městě pražském, Pražský sborník historický 33, 2004, s. 109–180.
 • Bruno KUSKE, Das Schuldenwesen der deutschen Städte im Mittelalter (= Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft. Ergänzungsheft 12), Tübingen 1904.
 • Kateřina KVÁŠOVÁ, Pelhřimov (= Zmizelé Čechy), Praha 2008.
 • Karen LAMBRECHT – Hanna NOGOSSEK – Evamaria ENGEL (edd.), Metropolen im Wandel: Zentralität in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, Berlin 1995.
 • Angelika LAMPEN – Armin OWZAR (edd.), Schrumpfende Städte in historischer Perspektive, Köln – Weimar – Wien 2008.
 • Václav LEDVINKA, Feudální velkostatek a poddanská města v předbělohorských Čechách, in: Česká města v 16.–18. století, Praha 1991, s. 95–120.
 • Václav LEDVINKA – Bohumír MRÁZ – Vít VLNAS, Pražské paláce. Encyklopedický ilustrovaný přehled, Praha 1995 (2. revid. vyd. Praha 2000).
 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Prag, Praha 2001.
 • Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Praha (= Dějiny českých měst), Praha 2000.
 • Václav LEDVINKA a kol., Praha – Čechy – Evropa. 1100 let kulturní, hospodářské a politické metropole v srdci Evropy. Publikace k výstavě. Clam-Gallasův palác 7. dubna–1. června 2003, Praha 2003.
 • Emmanuel LE ROY LADURIE (ed.), La ville classique de la Renaissance aux Révolutions (= L´histoire de la France urbaine III), Paris 1981.
 • Jan LHOTÁK, K vývoji městské správy v Sušici od nejstarších dob do roku 1850 I, Minulostí Západočeského kraje 43, 2008, s. 13–78.
 • Josef MACEK, Jagellonský věk v českých zemích III. Města, Praha 1998.
 • Marie MACKOVÁ (ed.), Poddanská města v systému patrimoniální správy. Sborník příspěvků z konference v Ústí nad Orlicí 12.–13. září 1995, Ústí nad Orlicí 1996.
 • Geert MAK, Malé dějiny Amsterodamu (= Nizozemská edice), Praha 1999.
 • Karol MALECZYNSKI (ed.), Dzieje Wroclawia do roku 1618, Warszawa 1958.
 • Katarzyna MALER, Dzieje Glubczyc do 1742, Opole 2003.
 • Robert MALOTA, Strakonice, Strakonice 2007.
 • Jaroslav MAREK, Městská síť na Moravě v 15. a 16. století. Studie o moravské společnosti v době jagellonské I, ČMM 90, 1971, s. 281–303.
 • Jaroslav MAREK, Společenská struktura moravských královských měst v 15. a 16. století, Praha 1965.
 • Ivan MARTINOVSKÝ a kol., Dějiny Plzně v datech. Od prvních stop osídlení až po současnost (= Dějiny českých měst), Praha 2004.
 • Erich MASCHKE – Jürgen SYDOW (edd.), Die Stadt am Fluss (= Stadt in der Geschichte 4), Sigmaringen 1978.
 • Erich MASCHKE – Jürgen SYDOW (edd.), Stadt und Universität im Mittelalter und in der frühen Neuzeit (13. Arbeitstagung in Tübingen 8.–10. 1974), Sigmaringen 1977.
 • Václav MATOUŠ, Dějiny města Dobrušky v datech, Dobruška 1994.
 • Bedřich MENDL, Sociální krize a zápasy ve městech 14. věku, Praha 1926.
 • Bedřich MENDL, Vývoj řemesel a obchodu v městech pražských, Praha 1947.
 • Emil MEYNEN (ed.), Zentralität als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung, Köln – Weimar – Wien 1979.
 • Jaroslav MEZNÍK, Praha před husitskou revolucí, Praha 1990.
 • Jaroslav MEZNÍK, Tvář stárnoucího středověku. Výbor článků a studií, Brno 2008.
 • Bernard MICHEL, Histoire de Prague, Paris 1998.
 • Alois MÍKA, Řemesla a obchod v českých městech ve světle tereziánského katastru, Pražský sborník historický 11, Praha 1978, s. 104–138.
 • Zdeněk MÍKA a kol., Dějiny Prahy v datech, Praha 1999.
 • Jiří MIKULEC – Petr VOREL, Konference Česká města 16.–18. století, FHB 14, 1990, s. 581–586.
 • Jaromír MIKULKA, Dějiny Hradce Králové do roku 1850 I/2. Léta 1526–1620, Hradec Králové 1997.
 • Jaroslav MILLER, Snový svět idejí a syrovost skutečnosti: městská historiografie raného novověku jako utopie?, ČČH 106, 2008, č. 2, s. 261–287.
 • Jaroslav MILLER, Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500–1700), Praha 2006.
 • Jaroslav MILLER – Petr ČERNIKOVSKÝ, Urbánní historie (raného novověku) ve středovýchodní Evropě: Stručná úvaha o minulosti, současném stavu a perspektivách oboru, ČČH 103, 2005, č. 4, s. 861–884.
 • František MIZERA, Paměti města Semil a okolí, Semily 1997 (2. vyd.; reprint 1. vyd. z r. 1930).
 • Ruth-Elisabeth MOHRMANN (ed.), Städtische Volkskultur im 18. Jahrhundert, Köln – Weimar – Wien 2001.
 • Karel MÜLLER – Rudolf ŽÁČEK a kol., Opava (= Dějiny slezských měst), Praha 2006.
 • Zdeněk NEJEDLÝ, Dějiny města Litomyšle a okolí I. (do r. 1421), Litomyšl 1903.
 • Václav NEŠPOR, Dějiny města Olomouce, Olomouc 1998.2
 • Helmut NEUHAUS (ed.), Nürnberg. Eine europäische Stadt in Mittelalter und Neuzeit (= Nürnberger Forschungen 29), Nürnberg 2000.
 • Norenberc – Nürnberg 1050 bis 1806. Eine Ausstellung des Staatsarchivs Nürnberg zur Geschichte der Reichsstadt, München 2000.
 • David NOVOTNÝ, Královští rychtáři ve věnných městech v předbělohorském období na příkladu Chrudimi, Vysokého Mýta a Poličky, Paginae historiae 16, 2008, s. 49–101.
 • Pavel NOVOTNÝ, Petrská čtvrť dům od domu, Praha 2008.
 • Jiří PAJER a kol., Strážnice. Kapitoly z dějin města, Strážnice 2002.
 • Mária PAKUCS-WILLCOCKS, Sibiu – Hermannstadt. Oriental Trade in Sixteenth Century Transylvania, Köln – Weimar – Wien 2007.
 • František PALACKÝ, Stručné dějiny Prahy, Praha 1983.
 • František PALACKÝ, Stručné dějiny Prahy. Skizze einer Geschichte von Prag, Praha 1998.
 • Jaroslav PÁNEK (ed.), Česká města v 16.–18. století. Sborník příspěvků z konference v Pardubicích 14. a 15. listopadu 1990 (= Práce HÚ ČAV, řada C – Miscellanea 5), Praha 1991.
 • David PAPAJÍK, Dějiny měst, městeček a vesnic (metodická příručka), Olomouc 2005.
 • Michel PAULY, Luxemburg im späten Mittelalter I. Verfassung und politische Führungsschicht der Stadt Luxemburg im 13.–15. Jahrhundert, II. Weinhandel und Weinkonsum (= Publications de la Section historique de l’Institut grand-ducal 107/109; Publications du CLUDEM 3/5), Luxembourg 1992–1994.
 • Věra PELZBAUEROVÁ, Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů, Praha 2008.
 • Jiří PEŠEK, Měšťanská vzdělanost a kultura v předbělohorských Čechách 1547–1620. Všední dny kulturního života, Praha 1993.
 • Jiří PEŠEK, Od aglomerace k velkoměstu – Praha a středoevropské metropole 1850–1920 (= Documenta Pragensia – Monographia 9), Praha 1999.
 • Jiří PEŠEK, Pražské městské elity středověku a raného novověku. Úvodní zamyšlení, in: Pražské městské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profil, Documenta Pragensia 22, Praha 2004, s. 7–22.
 • Franz PETRI (ed.), Bischofs- und Kathedralstädte des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 1976.
 • Franz PETRI (ed.), Kirche und gesellschaftlicher Wandel in deutschen und niederländischen Städten der werdenden Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 1980.
 • Josef PETRÁŇ, Dějiny hmotné kultury II/1–2. Kultura každodenního života od 16. do 18. století, Praha 1998.
 • Renata PISKOVÁ a kol., Jihlava. Historie – Kultura – Lidé (= Dějiny moravských měst), Praha 2009.
 • Miroslav PLAČEK a kol., Hodonín. Dějiny města do roku 1948, Hodonín 2008.
 • Dietrich W. POECK, Rituale der Ratswahl. Zeichen und Zeremoniell der Ratssetzung in Europa (12.–18. Jahrhundert), Köln – Weimar – Wien 2003.
 • Emanuel POCHE – Mojmír HORYNA – Josef JANÁČEK – Ivo KOŘÁN – Jiří KROPÁČEK – Dobroslav LÍBAL – Věra NAŇKOVÁ – Pavel PREISS – Milada VILÍMKOVÁ, Praha na úsvitu nových dějin. Architektura – sochařství – malířství – umělecké řemeslo (= Čtvero knih o Praze), Praha 1988.
 • Zdeněk POKLUDA, Zlín (= Zmizelá Morava), Praha 2008.
 • Pražský sborník historický – František Holec (ed.), sv. 5, Praha 1969–1970; sv. 6, Praha 1971; sv. 7, Praha 1972; sv. 8, Praha 1973; sv. 9, Praha 1975; sv. 10, Praha 1977; sv. 11, Praha 1978; sv. 12, Praha 1980; sv. 13, Praha 1981; sv. 14, Praha 1981; sv. 15, Praha 1982; sv. 16, Praha 1983; sv. 17, Praha 1984; sv. 18, Praha 1985; sv. 19, Praha 1986.
 • Pražský sborník historický – Václav Ledvinka (ed.), sv. 20, Praha 1987; sv. 21, Praha 1988; sv. 22, Praha 1989; sv. 23, Praha 1990; sv. 24, Praha 1991; sv. 25, Praha 1992; sv. 26, Praha 1993; sv. 27, Praha 1994; sv. 28, Praha 1995; sv. 29, Praha 1996; sv. 30, Praha 1998; sv. 31, Praha 2000; sv. 32, Praha 2003; sv. 33, Praha 2004; sv. 34, Praha 2006; sv. 35, Praha 2007; sv. 36, Praha 2008.
 • Volker PRESS (ed.), Städtewesen und Merkantilismus in Mittelauropa, Köln – Weimar – Wien 1983.
 • Blanka RAŠTICOVÁ a kol., Uherský Ostroh, Uherský Ostroh 2000.
 • Wilhelm RAUSCH (ed.), Forschungen zur Geschichte der Städte und Märkte Österreichs I, Linz – Donau 1978.
 • Alena RICHTEROVÁ, Praga – aurea tota. Die Reflexion Prags in Drucken des 16. Jahrhunderts, Berichte und Beiträge des Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmittelauropas 5, 1999, s. 80–110.
 • Bohumír ROEDL a kol., Louny. Historie, kultura, lidé (= Dějiny českých měst), Praha 2005.
 • Daniel ROCHE a kol., La ville promisse, Mobilité et accueil a Paris (fin XVII– début XIXe siecle), Paris 1989.
 • Jindřich RŮŽIČKA – Josef KRUŠINA, Dějiny města Poličky, Hradec Králové 1968.
 • Herbert SAILER, Kaplitz. Geschichte eines Städtchens im Böhmerwald, Salzburg 1997.
 • Josef SAKAŘ, Dějiny města Týna nad Vltavou a okolí I–IV, Týn nad Vltavou 1934–1957.
 • Josef SAKAŘ, Dějiny Pardubic nad Labem I/2–II/1. Zřízení městské do roku 1900, Pardubice 1923–1924.
 • Antje SANDER-BERKE, Baustoffversorgung spätmittelalterlicher Städte Norddeutschlands, Köln – Weimar – Wien 1995.
 • Renata SAKO-HOESS – Rotraud HACKERMÜLLER (edd.), Bratislava (= Reihe Europa erlesen), Klagenfurt 2001.
 • August SEDLÁČEK, Dějiny královského města Písku I–III, Písek 1910–1913.
 • Eva SEMOTANOVÁ, Historický atlas měst – evropský projekt ke srovnávacím dějinám městských aglomerací, in: Seminář a jeho hosté II. Sborník příspěvků k nedožitým 70. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového (= Documenta Pragensia 23), Praha 2004, s. 325–342.
 • Eva SEMOTANOVÁ, K historické geografii raně novověkých měst – problémy a východiska, ČČH 91, 1993, č. 2, s. 286–297.
 • Eva SEMOTANOVÁ, Kartografické materiály a srovnávací dějiny měst, Z dějin geodézie a kartografie 9, 1997, s. 87–96.
 • Jaroslav SCHALLER, Beschreibung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Prag, Prag 1794.
 • Martin SCHIEBER, Nürnberg. Eine illustrierte Geschichte der Stadt, München 2000.
 • Heinz SCHILLING – Herman DIEDERIKS (edd.), Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in den Nordwestdeutschland. Studien zur Sozialgeschichte des europäischen Bürgertums im Mittelalter und in der Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 1985.
 • Heinz SCHILLING, Die Stadt in der frühen Neuzeit (= Enzyklopädie deutscher Geschichte 24), München 19931 a München 2004.2
 • Peter SCHMID (ed.), Geschichte der Stadt Regensburg I–II, Regensburg 2000.
 • Hans K. SCHULZE (ed.), Städtisches Um- und Hinterland in vorindustrieller Zeit, Köln – Weimar – Wien 1985.
 • Bernhard SICKEN (ed.), Herrschaft und Verfassungsstrukturen im Nordwesten des Reiches. Beiträge zum Zeitalter Karls V., Franz Petri zum Gedächtnis (1903–1993), Köln – Weimar – Wien 1994.
 • Milan SKŘIVÁNEK (ed.), Litomyšl. Duchovní tvář českého města, Litomyšl 1994.
 • Jan SMETANA, Podbořany. Dějiny města a okolních obcí, Podbořany 2001.
 • Michael STOLLEIS (ed.), Recht, Verfassung und Verwaltung in der frühneuzeitlichen Stadt, Köln – Weimar – Wien 1991.
 • Heinz STOOB (ed.), Die mittelalterliche Städtebildung im südöstlichen Europa, Köln – Weimar – Wien 1977.
 • Heinz STOOB (ed.), See- und Flusshäfen vom Hochmittelalter bis zur Industrialisierung, Köln – Weimar – Wien 1986.
 • Heinz STOOB – Peter JOHANEK (edd.), Schlesisches Städtebuch (= Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte. Neubearbeitung I. Schlesien), Stuttgart 1995.
 • Birgit STUDT (ed.), Haus- und Familienbücher in der städtischen Gesellschaft des Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 2007.
 • Ludmila SULITKOVÁ, Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích), Praha 2004.
 • František ŠEBEK a kol., Dějiny Pardubic I, Pardubice 1990.
 • Josef Vítězslav ŠIMÁK, Příběhy města Turnova nad Jizerou I. Od založení města do r. 1620, Turnov 1903.
 • František ŠMAHEL a kol., Dějiny Tábora I/1–2, České Budějovice 1988–1990.
 • Eva ŠMILAUEROVÁ, Poděbrady v proměnách staletí I. Do roku 1850, Praha 2001.
 • Helena ŠTROBLOVÁ – Blanka ALTOVÁ a kol., Kutná Hora (= Dějiny českých měst), Praha 2000.
 • František ŠUJAN, Dějepis Brna (= Vlastivěda moravská), Brno 1928 (2. dopl. vyd.).
 • Klaus TENFELDE (ed.), Probleme der Urbanisierung (= Geschichte und Gesellschaft 1), Göttingen 1989.
 • František TEPLÝ, Dějiny města Jindřichova Hradce I–III, Jindřichův Hradec 1927–1937.
 • Hans-Ulrich THAMER (ed.), Bürgertum und Kunst in der Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 2002.
 • Markéta THEINHARDT – Klára BENEŠOVSKÁ a kol., Prague, Paris 2005.
 • Jindřich TOMAS, Město Litoměřice a litoměřický městský region do první poloviny 16. století (= Gotické umění a jeho historické souvislosti 1. Sborník grantového projektu Gotické umění v severních Čechách), Ústecký sborník historický 2001, s. 157–184.
 • Jindřich TOMAS, Od raně středověké aglomerace k právnímu městu a městskému stavu. Výbor studií, Litoměřice 1999.
 • Wácslav Wladivoj TOMEK, Děje pražské w krátkém nástinu od W. Wladivoje Tomka, Praha 1845.
 • Wácslav Wladivoj TOMEK, Dějepis města Prahy I–XII, Praha 1855–1901.
 • Wácslav Wladivoj TOMEK, Z dějin Hradce Králové (= Staré příběhy města Hradce nad Labem, 1837; Místopisné paměti města Hradce Králové, 1885), Hradec Králové 1997.
 • Marie TOŠNEROVÁ – Irena BENKOVÁ – Miloš GARKISCH – Jiří TOPINKA, Beroun. Historie. Kultura. Lidé (= Dějiny českých měst), Praha 2008.
 • Dieter VELDTRUP, Prosopographische Studien zur Geschichte Oppelns als herzoglicher Residenzstadt im Mittelalter (= Schriften der Stiftung Haus Oberschlesien, Landeskundliche Reihe 7), Berlin 1995.
 • Petr Miroslav VESELSKÝ, Královské horní město Hora Kutná. Úplný děje- a místopis I. Od počátku města až do roku 1424; II. Od roku 1424 až do roku 1500; III. Děje od roku 1501 až do roku 1600, Kutná Hora 2008.
 • Viktor VIKTORA – Jana HORÁKOVÁ – Václav MALINA, Plzeň v proměnách času (976–2000), Plzeň 2000.
 • Hana VOBRÁTILKOVÁ, Knihy sporného soudnictví Starého Města pražského před rokem 1620, Pražský sborník historický 33, Praha 2004, s. 25–80.
 • Marie VOJTÍŠKOVÁ, Třpyt a stíny města České Lípy v době krále Rudolfa II., Česká Lípa 1997.
 • Petr VOREL, Dějiny města Přelouče I. 1086–1618; II. 1618–1848, Přelouč 1999–2002.
 • Petr VOREL, Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.–17. století, Pardubice 2001.
 • Jan de VRIES, European Urbanisation 1500–1800, London 1984.
 • Libor VYKOUPIL, Město Polná v době před a po třicetileté válce, in: Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16.–18. století), Prostějov 1997.
 • Karl-Klaus WEBER, Johan van Valckenburgh. Das Wirken des niederländischen Festungsbaumeisters in Deutschland 1609–1625, Köln – Weimar – Wien 1995.
 • Max WEBER, Die Stadt (= Max Weber Gesamtausgabe I/22, 5, Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen und Mächte), Tübingen 1999.
 • Max WEBER, Die Stadt, München 1987.
 • Francoise WEIL, New York (= Dějiny měst), Praha 2003.
 • Zikmund WINTER, Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. a XVI. věku I–II, Praha 1890–1892.
 • Zikmund WINTER, Zlatá doba měst českých, Praha 1991.2
 • Jiří WOLF, Chomutov v letech 1630–1679 v kronice Andrease Augustina Fiedlera, in: Comotovia 2007. Sborník příspěvků z konference věnované výročí 550 let udělení znaku města Chomutova (1457–2007), Chomutov 2008, s. 106–141.
 • Thomas WÜNSCH (ed.), Stadtgeschichte Oberschlesiens. Studien zur städtischen Entwicklung und Kultur einer ostmitteleuropäischen Region vom Mittelalter bis zum Vorabend der Industrialisierung, Berlin 1995.
 • Lubomír ZEMAN, Dějiny města Ostrova, Ronov nad Doubravou 2001.
 • Metoděj ZEMEK a kol., Břeclav. Dějiny města, Břeclav 1968.
 • Josef ŽEMLIČKA, Natürliche Zerstörungen in den böhmisch-mährischen Städten während des Mittelalters und der frühen Neuzeit, in: Martin Korner (ed.), Stadtzerstörung und Wiederaufbau. Zerstörung durch die Stadtherrschaft, innere Unruhen und Kriege, Bern – Stuttgart – Wien 2000, s. 147–155.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia raného novověku > Města v raném novověku (Václav Ledvinka)