Peněžní oběh v raném novověku (Antonín Kostlán)

A. Prameny

Prameny numismatické: celkové katalogy a soupisy

 • Kliment ČERMÁK – Bedřich SKRBEK, Mince království českého za panování rodu Habsburského I–III, Pardubice 1891–1913.
 • Ivo HALAČKA, Mince zemí Koruny české 1526–1856 I–III. Dodatek č. 1, Kroměříž – Praha 1987–2001.
 • Julius SÉM, Papírové peníze na území Československa 1762–1967, Liberec 1967.
 • Jaroslav STANĚK – Jan BAJER, Peníze v Českých zemích. Přehled mincí a papírových peněz v dějinných a hospodářských souvislostech od 10. století dodnes, Praha 1995.
 • Emanuela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ a kol., Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I–IV, Praha 1955–1958.
 • Emil NOVÁK, Korunovace a korunovační ražby habsburské monarchie v letech 1526–1918 I–V, Praha 1991–1997.

Prameny numismatické: katalogy a soupisy vládní mince pro dílčí časové úseky

 • Karel CASTELIN, Grossus Pragensis. Der Prager Groschen und seine Teilstücke 1300–1547, Braunschweig 1973.2
 • Eduard FIALA, Das Münzwesen des ständischen Directoriums und Friedrichs von der Pfalz (1619–1620), Numismatische Zeitschrift 24, 1892, s. 119–170.
 • Vladimír HANIBAL – Emil NOVÁK, Malé groše, Poděbrady 1981.
 • Jarmila HÁSKOVÁ, Pražské groše let 1471–1526 (Vladislav II.–Ludvík I.), Hradec Králové 1971.
 • Jiří CHVOJKA, Pražské groše Ferdinanda I., Praha 1997.
 • Zdeněk NECHANICKÝ, Mincovnictví Leopolda I. 1657–1705, Hradec Králové 1991.
 • Vlastislav NOVOTNÝ, Mince Ferdinanda III. 1627–1657Hodonín 2009.
 • Vlastislav NOVOTNÝ, Mince Leopolda I. 1657–1705, Hodonín 2005.
 • Vlastislav NOVOTNÝ, Mince Josefa I. 1705–1711 a Františka II. Rákociho 1703–1711, Hodonín 2003.
 • Vlastislav NOVOTNÝ, Mince Karla VI. 1711–1740, Hodonín 2002.
 • Vlastislav NOVOTNÝ, Mince Františka Lotrinského 1745–1765 (1766–1780), Hodonín 2003.
 • Vlastislav NOVOTNÝ, Mince Marie Terezie 1740–1780, Hodonín 2008.3
 • Vlastislav NOVOTNÝ, Mince Josefa II. 1765–1790 a Leopolda II. 1790–1792, Hodonín 2003.2
 • Jan ŠMERDA, Patnáct kop malých grošů. Malý groš a jeho varianty, Folia numismatica 14–5, 1999–2000, s. 3–61.

Prameny písemné

 • Václav BŮŽEK, Die Quellen finanzieller Einnahmen von Angestellten der Herren von Rosenberg in Böhmen am Ende der Epoche vor der Schlacht am Weißen Berge, Hospodářské dejiny 18, 1990, 127–134.
 • Karel DOSKOČIL, Pražská mincovna 1538–1878 (= Interní inventář Národního archivu v Praze), Praha 1960.
 • Johann Christop HIRSCH, Des Teutschen Reichs Münz-Archivbestehend in einer Sammlung Kayserl. und Reichs-Münz-Gesetze, Ordnungen, Privilegien über das Münz-Recht, nebst zuverlässigen Nachrichten vom Teutschen Münzwesen überhaupt, Nürnberg 1756–1768 (reprint I–IX München 1977–1978).
 • Jaromír CHAROUS – Alena MALÁ – Věra PICKOVÁ – Anna SKÝBOVÁ – Alexandra ŠPIRITOVÁ, Vrchní horní úřad Jáchymov 1516–1890 (= Interní inventář Národního archivu v Praze), Praha 1961.
 • Zdeněk JELÍNEK, Kutnohorské mincovní účty z druhé poloviny XV. a první poloviny XVI. století, Numismatický sborník 9, 1965–1966, s. 129–180.
 • Marie KAPAVÍKOVÁ – Lubomír VANĚK, Okresní archiv v Kutné Hoře. Průvodce po archivních fondech a sbírkách (= mj. popis fondu Horní a mincovní fond Kutná Hora 1401–1894), Kutná Hora 1969.
 • Ludmila KUBÁTOVÁ, Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569, Praha 1996.
 • Květa KULÍŘOVÁ– Rudolf SANDER, Sbírka patentů – Čechy, Morava, Rakousko, 1500–1848. Katalog, Praha 1956.
 • Alena MALÁ, Horní úřad Kutná Hora 1472–1850 (= Interní inventář Národního archivu v Praze), Praha 1958.
 • Jaroslav PÁNEK, Knihy habsburské Dvorské pokladny (Hofzahlamtsbücher) jako pramen k dějinám předbělohorského českého státu, in: Ladislav Soukup (ed.), Pocta prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc., k 65. narozeninám, Praha 1995, s. 175–181.
 • Christian SAPPER, Das Hofkammerarchiv im Wandel der Zeiten. Vom Aktenfriedhof zur Forschungsstätte für den Historiker, in: Franz Grillparzer, Finanzbeamter und Archivdirektor. Festschrift zum 200. Geburtstag, Wien 1991, s. 147–180.
 • Christian SAPPER, Die Zahlamtsbücher in Hofkammerarchiv 1542–1825, Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 35, 1982, s. 404–455.
 • Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu I–XV/3, Praha 1877–1954 – internetová verze: http://www.psp.cz/eknih/snemy/
 • Pavel TRNKA, Regesty královských missivů určených úředníkům mince, nejvyššímu mincmistru a hornímu hofmistru v letech 1472–1489, SAP 59, 2009, č. 1, s. 39–171.
 • Charles WILSON – Geoffrey PARKER (edd.), An Introduction to the Sources of European Economic History 1500–1800, Ithaca 1977.

B. Odborná literatura

Celková zpracování vývoje v 16.–18. století

 • Jarmila HÁSKOVÁ a kol., Dějiny peněz na území Československa, Praha 1982.
 • Jarmila HÁSKOVÁ a kol., Peníze v českých zemích do roku 1919, Pacov 1996.
 • Bohuslav HLINKA – Pavel RADOMĚRSKÝ, Peníze, poklady, padělky, Praha 1996.2
 • Antonín KOSTLÁN, Rozvoj peněžního oběhu v 16.–18. století, in: František Vencovský a kol., Dějiny bankovnictví v českých zemích, Praha 1999, s. 30–54.
 • Emanuela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Krása české mince, Praha 1955.
 • Zdeněk Petráň – Pavel radomérský, Encyklopedie české numismatiky, Praha 1996.
 • Zdeněk Petráň – Pavel radomérský, Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky, Praha 2006.2
 • Jaroslav POŠVÁŘ, Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1977.
 • Jiří SEJBAL, Dějiny peněz na Moravě, Brno 1979.
 • Jiří SEJBAL, Základy peněžního vývoje, Brno 1997.
 • Gustav SKALSKÝ, Stručný přehled vývoje českého mincovnictví, Praha 1937.
 • Petr VOREL, Od českého tolaru ke světovému dolaru. Zrození tolaru a jeho cesta v evropském a světovém peněžním oběhu 16.–20. století, Praha 2003.
 • Petr VOREL, Od pražského groše ke koruně české. Průvodce dějinami peněz v českých zemích, Praha 2000.

Vývoj v době předbělohorské

 • Jarmila HÁSKOVÁ, Die Währung und Münzentwicklung unter den Jagellonen in Böhmen und Mähren (1471–1526), Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 23, 1969, č. 1–2, s. 1–99.
 • Jarmila HÁSKOVÁ a kol., Die Währungsverhältnisse und die Wirtschaftsentwicklung in den böhmischen Ländern in den Jahren 1469–1620, Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 37, 1983, č. 1.
 • Josef JANÁČEK – Jan KUČERA, K otázce zásob drahého kovu v předbělohorských Čechách, ČsČH 23, 1975, s. 706–732.
 • Antonín KOSTLÁN – Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Zemský prubíř Pavel Griemiller z Třebska. Příspěvek k poznání ekonomické a kulturní aktivity pražských měst ve druhé polovině 16. století, Pražský sborník historický 19, 1986, s. 103–139.
 • Ludmila KUBÁTOVÁ – Hans PRESCHER – Werner WEISBACH, Lazarus Ercker (1528/30–1594). Probierer, Berg- und Münzmeister in Sachsen, Braunschweig und Böhmen, Leipzig 1994.
 • Lubomír NEMEŠKAL, Česká mincovní reforma z roku 1469 v širších peněžně historických souvislostech, ČNM 152, 1983, s. 97–113.
 • Lubomír NEMEŠKAL, K předchůdcům tolarové ražby, Sborník Národního muzea, řada A – Historie, 1961, s. 49–68.
 • Lubomír NEMEŠKAL, Mincovní politika Ferdinanda I., ČNM 165, 1996, č. 1–2.
 • Lubomír NEMEŠKAL, Počátek ražby českého tolaru a konec ražby pražského groše (1469–1561). Peněžně-historická studie, Praha 1997.
 • Problematika mincovníctva Jagelovcov. Materiály z V. československo-poľskej numizmatickej konferencie. Svit, 20.–22. mája 1988, Nitra – Svit 1988.
 • Eduard ŠIMEK, Česká mince v peněžním oběhu 2. poloviny 16. století, Praha 1972.
 • Eduard ŠIMEK, Česká mince v prvých desetiletích 17. století, Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 31, 1977, č. 4.
 • Eduard ŠIMEK, Drahé kovy a česká mince 16. století, Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 25, 1971, č. 1–2.
 • Eduard ŠIMEK, Die Zusammenhänge zwischen Währung und Handel in Böhmen des 16. Jahrhunderts, in: Der Aussenhandel Ostmitteleuropas 1450 bis 1650. Die ostmitteleuropäischen Volkswirtschaften in ihren Beziehung zu Mitteleuropa, Köln 1971, s. 229–245.
 • Petr VOREL, Měnová politika Ferdinanda I. a ukončení ražby pražských grošů, ČČH 100, 2002, s. 265–292.

Inflace a vývoj za třicetileté války

 • Antonín KOSTLÁN, Albrecht z Valdštejna jako investor do svého vlastního osudu. Ekonomické aspekty jedné raně novověké kariéry, in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (edd.), Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 38–61.
 • Antonín KOSTLÁN, Dlouhá mince v Čechách, in: Problémy studia starších českých dějin. Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1/1989, Studia historica 34, Praha 1991, s. 101–127.
 • Antonín KOSTLÁN, Finanční zhroucení ve střední Evropě na počátku třicetileté války, FHB 8, 1985, s. 265–316.
 • Antonín KOSTLÁN, Tzv. kiprová literatura z počátku třicetileté války a její vztah k českému prostředí, FHB 7, 1984, s. 281–358.
 • Antonín KOSTLÁN, Úprava inflačních dluhů pražských měšťanů po kaladě, Documenta Pragensia 2, 1981, s. 190–218.
 • Emanuela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Dlouhá mince v Čechách v letech 1621–1523, Numismatické listy 1, 1945–1946, s. 29–35.
 • Otto OLIVA, Finanční politika v Čechách po Bílé hoře do kalady r. 1623, Praha 1925.
 • Antonín RUMPL, Moravské vládní mince za třicetileté války I–III, Numismatický sborník 5, 1958, s. 171–224; 6, 1960, s. 207–301; 7, 1962, s. 243–268; 8, 1964, s. 75–147; 10, 1968, s. 151–212; 11, 1970, s. 103–137.
 • Thomas Winkelbauer, Nervus Belli Bohemici. Die finanziellen Hintergründe des Scheiterns des Ständeaufstands der Jahre 1618 bis 1620, FHB 18, 1997, s. 173–223.

Vývoj po třicetileté válce

 • Alena MALÁ, Příspěvek k dějinám mincovny pražské na přelomu 18. a 19. století, Numismatický sborník 7, 1962.
 • Alena MALÁ, Příspěvek k počátkům ražby drobné měděné mince v Praze, Numismatický sborník 3, 1956, s. 123–141.
 • Franz von MENSI, Die Finanzen Österreichs von 1701 bis 1740, Wien 1890.
 • Emanuela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Košický poklad. Nález zlatých mincí 15.–17. století v Košicích r. 1935, Sborník Národního muzea v Praze 3, 1948.

Kutnohorská mincovna

 • Jarmila HÁSKOVÁ, Příspěvek k stavebnímu vývoji kutnohorské mincovny za vlády Jagellonců (1471–1526), Numismatický sborník 16, 1983, s. 63–79.
 • Emanuel LEMINGER, Královská mincovna v Kutné Hoře, Praha 1912 (reedice Kutná Hora 2003).

Jáchymovská mincovna

 • Josef JANÁČEK, Die Fugger und Joachimsthal, Historica 6, 1963, s. 109–144.
 • Petr JANČÁREK, Ekonomické typy báňských měst českého Krušnohoří v předbělohorské době, FHB 16, 1993, s. 35–52.
 • Jaroslav JISKRA, Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století s jáchymovskými osobnostmi a první báňskou školou: Georgius Agricola, Johannes Mathesius, Lazar Ercker, Plzeň 2008.
 • Lubomír NEMEŠKAL, Jáchymovská mincovna v první polovině 16. století (1519/1520–1561). Význam ražby tolaru, Praha 1964.
 • Lubomír NEMEŠKAL, Neue Erkentnisse zur Geschichte der Joachimsthaler Münzstätte in der Schlickschen Ära, Numismatische Zeitschrift 103, 1995, s. 75–80.
 • Alena SAKAŘOVÁ-MALÁ, Jáchymovská mincovna od zavedení zlatníkové měny (1561) do konce jejího trvání (1671). Příspěvek k dějinám peněžního oběhu 2. poloviny 16. a první poloviny 17. století, Praha 1967.
 • Eduard ŠIMEK, Jáchymovská produkce drobné mince a peněžní oběh 16. a 17. století. Rozbor mincovních nálezůNumismatický sborník 21, 2006, s. 165–180.
 • Petr VOREL, Jáchymovský mincmistr Mikuláš (Klaus) Kraus a jeho působení v obchodě s českým stříbrem v letech 1530–1535, Theatrum historiae 1, 2006, s. 69–81.

Pražská mincovna

 • Jiří MILITKÝ, Pražská mincovna. 1526–1856. Katalog mincí tolarového období za sbírky Muzea hlavního města PrahyPraha 2009.
 • Emanuela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Z příběhů pražské mincovny. Nástin jejích osudů v letech 1537–1618, Praha 1929.
 • Eduard ŠIMEK, Zásobování pražské mincovny drahým kovem v době třicetileté války, FHB 10, Praha 1985, s. 351–374.
 • Českobudějovická mincovna
 • Jiří CHVOJKA, Ražby poslední českobudějovické mincovny, České Budějovice 1986.
 • Lubomír NEMEŠKAL, Českobudějovická mincovna v letech 1569–1611, České Budějovice 1969.

Nevládní mincovnictví

 • Eduard FIALA, Das Münzwesen der Grafen Schlick, Numismatische Zeitschrift 22, 1890, s. 165–264; 23, 1891, s. 195–288.
 • Eliška FUČÍKOVA (ed.), Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Praha. Senát Parlamentu České republiky. Valdštejnská jízdárna. 15. 11. 2007–17. 2. 2008. Průvodce výstavou, Praha 2007.
 • Tomáš KLEISNER – Zuzana HOLEČKOVÁ, Mince a medaile posledních Rožmberků. Vilém (1535–1592) a Petr Vok z Rožmberka (1539–1611), Praha 2006.
 • Zbyněk MALÝ, Inventář rožmberské mincovny a hutního díla v Rychlebách, Numismatický sborník 9, 1965–1966, s. 201–222.
 • Jindřich Otakar MILTNER – Josef NEUMANN, Beschreibung der bisher bekannten böhmischen Privatmünzen und Medaillen I–III, Praha 1852–1870 – digitální verze: http://kramerius.nkp.cz/
 • Leoš MLČÁK (ed.), Kardinál František z Dietrichsteina (1570–1636). Prelát a politik neklidného věku (= Katalog výstavy. Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž, Zámecká galerie, 29. května–31. srpna 2008, Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie, 25. září–4. ledna 2009), Olomouc 2008.
 • Zdeněk NECHANICKÝ, Mincovnictví Albrechta z Valdštejna, Ústí nad Orlicí 1993.
 • Emanuela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Das Münzwesen Albrechts von Wallenstein, Graz 1969.
 • Josef Pavlíček – Jan Schön, Mincování šlechtických rodů (rodové mince) Arcivévodství rakouského, zemí Koruny české a Království uherského v XVI.– XIX. století, Zlín 2008.
 • Marie PEŠTOVÁ (ed.), Olomoucké a solnohradské mincovnictví v období tolarové měny. Sborník z kolokvia konaného v Kroměříži 24.–25. září 1994, Brno 1996.
 • Eduard POLÍVKA, Mincovní památky šlechtických rodů v českých zemích, Praha 2000.
 • Dan SUCHOMEL – Jan VIDEMAN, Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů (1608–1820), Kroměříž 1997.
 • Jan ŠMERDA, Peněžně ekonomická charakteristika mincování olomouckých biskupů v novověku, Studie Muzea Kroměřížska 80, Kroměříž 1981, s. 59–71.
 • Jiří ZÁLOHA, Českokrumlovská mincovna v 17. století. Katalog výstavy, Český Krumlov 1973.
 • Jiří ZÁLOHA, Soupis eggenberských mincí, České Budějovice 1969.
 • Jiří ZÁPLATA, Horní a mincovní činnost posledních Rožmberků, Hradec Králové 1997.

Rozbory nálezů mincí

 • Jan FROLÍK – Zdena NEMEŠKALOVÁ, Hromadný nález mincí ze 16. století na Pražském hraděCastrum Pragense 2, 1999, s. 219–226.
 • Dagmar Grossmannová, Sonda do složení oběživa na Moravě ve 2. polovině 17. stol. na základě mincovních nálezů, in: Sborník konference věnované prof. Jiřímu Sejbalovi 1929–2004. Postavení Moravy v mincovnictví a peněžních vztazích ve střední Evropě, Ostrava 2007, s. 79–94.
 • Antonín KOSTLÁN, Nálezy mincí českého prostředí z období třicetileté války jako historický pramen. Příspěvek k aplikaci matematických metod při rozboru historických hromadných pramenů pozdního feudalismu, Numismatický sborník 17, 1986, s. 191–236.
 • Andrzej Mikolajczyk, Polské mince v českých a moravských nálezech ze 16.–18. století, Numismatický sborník 19, 1993, s. 213–230.
 • Jiří MILITKÝ, Depot mincí z počátku třicetileté války z Trhových Svinů, okr. České Budějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 10, 1997, s. 107–132.
 • Jiří MILITKÝ, Depot mincí z počátku 17. století ze Starých Prachatic, Zlatá stezka 5, 1998, s. 169–196.
 • Jiří MILITKÝ, Hromadný nález raně novověkých mincí z Mečichova, okres Strakonice, Zlatá stezka 4, 1997, s. 125–164.
 • Jiří MILITKÝ, Nálezy mincí na Českokrumlovsku, Sborník Národního muzea, řada A – Historie 59, 2005, č. 1–2, s. 1–88.
 • Lubomír NEMEŠKAL, K struktuře oběživa v letech 1500–1530 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Numismatický sborník 7, 1962.
 • Lubomír NEMEŠKAL, Vytváření české mincovní struktury v průběhu 16. století, FHB 10, 1986, s. 249–268.
 • Dana SVOBODOVÁ, K otázce struktury oběživa v českých zemích v devadesátých letech 18. století, Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie 36, 1982, č. 2, s. 49–120.
 • Eduard ŠIMEK, Mincovní nález ze Zdic (okr. Beroun). Příspěvek k soupisu 15 krejcarů, Numismatický sborník 21, 2006, s. 284–297.
 • Eduard ŠIMEK, Uplatnění slezské mince v peněžním oběhu zemí habsburského soustátí v 16. a 17. století I, in: Peníze v proměnách času, Ostrava 1998, s. 63–75.
 • Eduard ŠIMEK, Uplatnění slezské mince v peněžním oběhu zemí habsburského soustátí v 16.–18. století II. Slezské mince v mincovních nálezech na Slovensku, in: Peníze v proměnách času II, Ostrava 2000, s. 49–69.

Metodologicky zaměřené studie

 • Dagmar GROSSMANNOVÁ – Jan T. ŠTEFAN, Elementární statistika v numismatické metrologii, výsledky a výhledy, in: Eduard Šimek (ed.), Česká a slovenská numismatika po deseti letech (1993–2004). Sborník příspěvků ze semináře numismatiků, Pardubice 10.–20. listopadu 2003, Praha 2005, s. 149–158.
 • Jiří HÁNA, Technické aspekty vývoje středoevropského mincovnictví do konce 19. století, Klatovy 2007.
 • Antonín KOSTLÁN, K hospodářským souvislostem měnového vývoje v Čechách v době jagellonské (1471–1526), in: Problematika mincovníctva Jagelovcov, Nitra – Svit 1988, s. 46–65.
 • Antonín KOSTLÁN, Nálezy mincí jako pramen hospodářských dějin pozdního feudalismu, Hospodářské dějiny 13, 1985, s. 7–63.
 • Emanuela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ a kol., Numismatické příspěvky k dějinám cen a mezd údobí 1469–1615, Zápisky katedry československých dějin a archivního studia 6, 1962, s. 45–102.
 • Emanuela NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Základy numismatiky, Praha 1986.2
 • Eduard ŠIMEK (ed.), Nálezy mincí – významná součást sbírkových fondů našich muzeí. Sborník příspěvků ze semináře numismatiků, Olomouc 21.–22. září 1994, Ostrava 1996.
 • Petr VOREL, „Groše české“ a „groše míšeňské“ jako početní jednotky 15. až 18. století, in: Eduard Šimek (ed.), Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích. Sborník příspěvků ze semináře numismatiků, Pardubice 22.–23. října 1998, Pardubice 1998, s. 57–68.
 • Petr VOREL, Ražba mincí na vladařských rezidencích a velmožských sídlech v českých zemích v 16. století. Panovnická reprezentace, nebo ekonomická nutnost?, in: Korunní země v dějinách českého státu III. Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století. Praha 2007, s. 127–157.

Práce významné pro pochopení širších souvislostí

 • Pavel BĚLINA a kol., Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740–1792, Praha – Litomyšl 2001.
 • Bohumil BONDY – František DVORSKÝ (edd.), K historii Židů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od r. 906 do 1620 I–II, Praha 1906.
 • Anton GINDELY, Geschichte der böhmischen Finanzen von 1526 bis 1618, Wien 1868.
 • Bronislav CHOCHOLÁČ, Selské peníze. Sonda do finančního hospodaření poddaných na západní Moravě koncem 16. a v 17. století, Brno 1999.
 • Josef JANÁČEK, České dějiny. Doba předbělohorská 1526–1547 I/1–2, Praha 1971–1984.
 • Josef JANÁČEK, Dějiny obchodu v předbělohorské Praze, Praha 1955.
 • Antonín KOSTLÁN, K rozsahu poddanských povinností od 15. do první poloviny 17. století ve světle odhadu a cen feudální držby, FHB 10, 1986, s. 205–248.
 • Otto PLACHT, Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.–18. století, Praha 1957.
 • Vladimír PROCHÁZKA, Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16.–17. století, Praha 1963.
 • Vladimír PROCHÁZKA, Trhová smlouva na poddanskou nemovitost v Čechách v 16. a 17. století, Sborník historický 10, 1962, s. 93–144.
 • Petr VOREL, Frühkapitalismus und Steuerwesen in Böhmen, 1526–1649, in: Anzeiger der historisch-philosophischen Klasse. Österreichische Akademie der Wissenschaften 137, 2002, s. 167–182.
 • Petr VOREL, Money in the Political Cultural of 16th Century Central Europe, in: Halina Manikowska – Jaroslav Pánek (edd.), Political Culture in Central Europe (10th–20th Century) I, Prague 2005, s. 179–202.
 • Petr VOREL, Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526–1618, Praha 2005.

Úvěr a lichva v českých zemích

 • Václav BŮŽEK, Der Kredit in der ökonomik des Adels in Böhmen in der Zeit vor der Schlacht auf dem Weissen Berg, Hospodárské dějiny 15, 1986, s. 27–64.
 • Václav BŮŽEK, Rytíři renesančních Čech, Praha 1995.
 • Václav BŮŽEK, Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách, Praha 1989.
 • Václav BŮŽEK, Úvěrové podnikání rytířů Malovců v předbělohorské době, FHB 14, 1990, s. 135–194.
 • Václav LEDVINKA, Úvěr a zadlužení feudálního velkostatku v předbělohorských Čechách, Praha 1985.
 • Valentin URFUS, Právo, úvěr a lichva v minulosti, Brno 1975.
 • Valentin URFUS, Pražští směnárníci a bankéři v 18. století, Pražský sborník historický 4, 1967–1968, s. 44–57.
 • Valentin URFUS, Zdomácnění směnečného práva v českých zemích a počátky novodobého práva obchodního, Praha 1959.
 • Petr VOREL, Úvěr, peníze a finanční transakce české a moravské aristokracie při cestách do zahraničí v polovině 16. století, ČČH 96, 1998, s. 754–778.

Středoevropský kontext a vývoj v okolních zemích

 • Siegfried BECHER, Das österreichische Münzwesen vom Jahre 1524 bis 1838 in historischer, statistischer und legislativer Hinsicht I–II, Wien 1838.
 • Reiner CUNZ, Vom Taler zur Mark. Einführung in die Münz- und Geldgeschichte Nordwestdeutschlands von 1500 bis 1900, Hannover 1996.
 • Henryk CYWIŃSKI, Dziesięć wieków pieniądza polskiego 980–1980, Warszawa 1982.
 • Ferdinand FRIEDENSBURG – Hans SEGER, Schlesiens Münzen und Medaillen der neueren Zeit, Breslau 1901.
 • Walter HAUPT, Sächsische Münzkunde, Berlin 1974.
 • Jozef HLINKA, Peniaze na Slovensku, Bratislava 1982.
 • Jozef HLINKA – Štefan KAZIMÍR – Eva KOLNÍKOVÁ, Peniaze v našich dejinách, Bratislava 1976.
 • Tadeusz KALKOWSKI, Tysiąc lat monety polskiej, Kraków 1974.2
 • Janusz KURPIEWSKI, Zarys historii pieniądza polskiego, Warszawa 1993.2
 • Viktor MILLER zu AICHHOLZ – August LOEHR – Eduard HOLZMAIR, Österreichische Münzprägungen 1519 bis 1938, Wien 1948.
 • Zdeněk NECHANICKÝ – Oldřich ŠAFÁŘ, Kladské mincovnictví, Hradec Králové 1983.
 • Lubomír NEMEŠKAL, Snahy o mincovní unifikaci v 16. století, Praha 2001.
 • Günther PROBST, Österreichische Münz- und Geldgeschichte. Von den Anfängen bis 1918 I–II, Wien – Köln – Graz 1973.
 • Hugo von SAURMA-JELTSCH, Schlesische Münzen und Medaillen, Breslau 1883 (reedice Olomouc 1991).
 • Bernd SPENGER, Das Geld der Deutschen. Geldgeschichte Deutschlands von den Anfängen bis zur Gegenwart, Padeborn – München – Wien – Zürich 1991.
 • Janusz SPYRA, Mince v dávném Těšíně, Český Těšín 2006.
 • Józef Andrej SZWAGRZYK, Pieniądz na Ziemiach Polskich X–XX w., Wrocław 1990.
 • Wolfgang TRAPP – Torsten FRIED, Handbuch der Münzkunde und des Geldwesens in Deutschland, Stuttgart 2006.2
 • Petr VOREL, Monetary Circulation in Central Europe at the Beginning of the Early Modern Age. Attempts to Establish a Shared Currency as an Aspect of the Political Culture of the 16th Century (1524–1573), Pardubice 2006.
 • Petr VOREL, Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526–1618, Pardubice 2005.
 • Thomas Winkelbauer, „Das Geld ist sanguis corporis politici.“ Notizen zu den Finanzen der Habsburger und zur Bedeutung des Geldes im 16. und 17. Jahrhundert, in: Wolfgang Häusler (ed.), Geld. 800 Jahre Münzstätte Wien, Wien 1994, 143–159.
 • Zbigniew Żabiński, Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław 1981.

Evropský kontext a makroekonomické interpretace

 • Carlo Maria CIPOLLA, Before the Industrial Revolution. European Society and Economy, 1000–1700, London 1993.
 • Dennis O. FLYNN, Use and Misuse of the Quantity Theory of Money in Early Modern Historiography, in: Eddy Cauwenberghe – Franz Irsigler (edd.), Münzprägung, Geldumlauf und Wechselkurse. Minting, Monetary Circulation and Exchange Rates, Trier 1984, s. 383–413.
 • Earl J. HAMILTON, American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501–1650, Cambridge 1934.
 • Wolfgang heß – Dietrich KLOSE, Vom Taler zum Dollar 1486–1986, München 1986.
 • Josef JANÁČEK, Rudolfínské drahotní řády. Příspěvek k dějinám cenové revoluce, Praha 1957.
 • Antonín KOSTLÁN, „Cenová revoluce“ a její odraz v hospodářském vývoji Čech, FHB 11, 1987, s. 161–212.
 • Peter KUGLER – Peter BERNHOLZ, The Price Revolution in the 16th Century: Empirical Results from a Structural Vectorautoregression Model, Basel 2007 – internetová publikace: http://www.wwz.unibas.ch/makro/arbpapiere/The Price Revolution.pdf
 • John H. MUNRO, The Central European Silver Mining Boom, Mint Ouputs and Prices in the Low Countries and England 1450–1550, in: Eddy van Cauwenberghe (ed.), Money, Coins and Commerce, Leuwen 1991, s. 119–183.
 • John H. MUNRO, The Monetary Origins of the „Price Revolution“: South German Silver Mining. Merchant Banking, and Venetian Commerce, in: Dennis O. Flynn – Arturo Giráldez – Richard van Glahn (edd.), Global connections and monetary history, 1470–1800, Aldershot – Burlington 2003, s. 1–34.
 • Michael NORTH, Das Geld und seine Geschichte. Vom Mittelalter bis zum Gegenwart, München 1994.
 • Michael NORTH, Kommunikation, Handel, Geld und Banken in der frühen Neuzeit, München 2000.
 • Josef PETRÁŇ, K problémům tzv. „cenové revoluce“ ve střední Evropě, Numismatický sborník 8, 1964, s. 47–74.
 • Jack WEATHEFORD, The History of Money, New York 1997 (německý překlad: Zürich 1999).
 • Stephen ZARLENGA, The Lost Science of Money: The Mythology of Money — the Story of Power, Valatie 2002.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia raného novověku > Peněžní oběh v raném novověku (Antonín Kostlán)