Bohemikální výzkum raného novověku v zahraničí (Jaroslav Pánek)

Pojednání o zahraniční bohemikální historiografii

 • Hugh L. AGNEW, Central European and Czech Studies in the United States. A Personal View, Historica. Historical Sciences in the Czech Republic 11, 2004, s. 141–152.
 • Jan DĄBROWSKI – Ewa MALECZYŃSKA, Práce polských historiků o dějinách Československa a polsko-českých vztahů, ČsČH 9, 1961, s. 240–247.
 • Henryk GMITEREK, Polskie badania nad dziejami polsko-czeskimi i polsko-słowackimi XVI–XVIII wieku, in: Mykola Krykun et al. (edd.), Centralna i schidna Evropa v XV–XVIII stolittiach: pitannia socialno-ekonomičnoj istorii, L’viv 1998, s. 268–275.
 • Zdeněk HOJDA, Nemusíme se bát nacionalismu, ale těch, kteří ho chtějí zneužít. Rozhovor s Bernardem Michelem, Dějiny a současnost 14, 1992, č. 6, s. 47–50.
 • Zdeněk HOJDA – Jiří POKORNÝ – Jan URBAN, V Praze je přítomna záhada. Rozhovor s Marie-Elizabeth Ducreux, Dějiny a současnost 16, 1994, č. 1, s. 40–44.
 • Ota KONRÁD, Obraz toho druhého. České dějiny z rakouského pohledu a rakouské dějiny očima českého dějepisectví, in: Gernot Heiss – Kateřina Králová – Jiří Pešek – Oliver Rathkolb (edd.), Česko a Rakousko po konci studené války. Různými cestami do nové Evropy, s. 231–253.
 • Milan KUDĚLKA, O pojetí slavistiky. Vývoj představ o jejím předmětu a podstatě, Praha 1984.
 • Robert LUFT, Ist die deutschsprachige Bohemistik auf dem Weg zu einem Fach „Bohemian Studies“?, Bohemia 40, 1999, s. 472–483.
 • Josef MACŮREK, Bohemika v polské historické literatuře v letech 1939–1948, ČMM 68, 1948, s. 352–399.
 • Josef MACŮREK, Bohemika v nejnovější polské historické literatuře (1949–1951), ČMM 70, 1951, s. 467–484.
 • Josef MACŮREK, Prace historyków polskich nad dziejami Czechosłowacji i stosunków polsko-czeskich, Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka“ 16, 1961, s. 1–42.
 • Jiří MIKULEC, Dějiny českých zemí raného novověku v zahraničním historickém výzkumu, in: Jaroslav Pánek a kol., České dějiny v současné zahraniční historiografii, Pardubice – Praha – Ústí nad Labem 2008, s. 45–60.
 • Milan MYŠKA – Ryszard GŁADKIEWICZ (edd.), Česká polonistika a polská bohemistika. Polonistické studie v České republice a bohemistické studie v Polské republice v posledních třiceti letech. Historické a filologické obory. Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne w ostatnim trzydziestoleciu. Nauki historyczne i filologiczne, Praha 1995.
 • Pavel PALEČEK, Exil a politika. Historici o nejnovějších dějinách a o sobě, Tišnov 2004.
 • Jaroslav PÁNEK, Dva polští historici raného novověku – Jan Seredyka a Marceli Kosman, FHB 21, 2005, s. 267–292.
 • Jaroslav PÁNEK, Historiography of the Bohemian/Czech Lands Abroad, in: Zdeněk V. David (ed.), Contributions of the Moravian Brethren to America. Selected Papers from the Conference of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, at the Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania, June 8–10, 2007, New York 2008, s. 71–78.
 • Jaroslav PÁNEK, Hugh L. Agnew – americký historik, který si zvolil české dějiny, in: Hugh LeCaine Agnew, Češi a země Koruny české (= Novověk 2), Praha 2008, s. 9–14.
 • Jaroslav PÁNEK, Jan Amos Komenský a velké osobnosti českých dějin v historiografickém výzkumu zahraničních bohemistů (Na okraj lexikonu zahraničních historiků-bohemistů), in: Jaroslav Pánek – Markéta Pánková (edd.), Comenii amator atque editor. Opuscula Martino Steiner sexagenario ab amicis eius dedicata (= Supplementum ad Bulletin Unie Comenius), Pragae 2006, s. 71–78.
 • Jaroslav PÁNEK, Proměny obrazu Albrechta z Valdštejna (Evropské téma v české perspektivě sedmi desetiletí: 19342007), in: Eliška Fučíková – Ladislav Čepička (edd.), Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 23–37.
 • Jaroslav PÁNEK, Rozmluvy s historiky (Česká historiografie a soudobé dějiny očima zahraničních kolegů), Praha 2005.
 • Jaroslav PÁNEK, Werner Korthaase. Der Weg eines Politologen zur Komeniologie / Werner Korthaase aneb cesta politologa ke komeniologii, in: Petr Zemek – Jiří Beneš – Beate Motel (edd.), Studien zu Comenius und zur Comeniusrezeption in Deutschland. Festschrift Werner Korthaase zum 70. Geburtstag (= Studia Comeniana et historica XXXVIII/79, 2008), Uherský Brod 2008, s. 18–36.
 • Jaroslav PÁNEK, Werner Korthaase – from political scientist to Comenius specialist, in: Barbara Sitarska – Roman Mnich – Manfred Richter (edd.), Werner Korthaase badacz Jana Amosa Komeńskiego / Werner Korthaase als Comeniusforscher, Siedlce 2009, s. 39–46.
 • Jaroslav PÁNEK a kolektiv, České dějiny v současné zahraniční historiografii (IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.–8. září 2006, sv. III), Pardubice – Praha – Ústí nad Labem 2008.
 • Jaroslav PÁNEK – Svatava RAKOVÁ – Václava HORČÁKOVÁ, Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak History Studies I–III, Prague 2005.
 • Jiří PEŠEK, Diskuse o budoucnosti německého dějepisectví východní Evropy a o německé bohemistice, ČČH 98, 2000, s. 323–348.
 • Jiří PEŠEK, O dobré vztahy české a německé vědy (rozhovor s s Hansem Lembergem), Dějiny a současnost 15, 1993, č. 6, s. 46–47.
 • Jiří PEŠEK, Rakouské dějepisectví na dosah ruky (rozhovor s Janou Stárkovou), Dějiny a současnost 17, 1995, č. 5, s. 44–45.
 • Jiří PEŠEK, Z Čech až na konec světa… a zase trošku zpátky (rozhovor s Wilmou Iggersovou), Dějiny a současnost 19, 1997, č. 1, s. 45–47.
 • Josef POLIŠENSKÝ, Od japonského národního obrození k českému (rozhovor s Tomoko Asomurou), Dějiny a současnost 19, 1997, č. 3, s. 38–39.
 • Zdeněk POUSTA (ed.), Rozchod 1948. Rozhovory s českými poúnorovými exulanty, Praha 2006.
 • Svatava RAKOVÁ, Czech / Czechoslovak History through American Eyes: The Present State of Research, in: Zdeněk V. David (ed.), Contributions of the Moravian Brethren to America. Selected Papers from the Conference of the Czechoslovak Society of Arts and Sciences, at the Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania, June 8–10, 2007, New York 2008, s. 79–91.
 • Svatava RAKOVÁ, Lexikon zahraničních historiků-bohemistů a recenzní zrcadlo AHR: české dějiny americkýma očima, in: Viribus unitis – nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám, Ústí nad Labem 2005, s. 75–86.
 • Noemi REJCHRTOVÁ (ed.), Collegio Carolino ad honorem. Sborník projevů a příspěvků ze setkání zástupců mnichovského střediska bohemistického bádání Collegia Carolina s českou historickou obcí v Praze v květnu 1990 (= Práce Historického ústavu ČAV, řada C – Miscellanea, sv. 2), Praha 1990.
 • Select Bibliography on Czech History. Books and Articles 19901999. Compiled by Václava Horčáková, Kristina Rexová and Luboš Polanský. Edited and introducted by Jaroslav Pánek. Prague 2000.
 • Select Bibliography on Czech History. Books and Articles 20002004. Compiled by Václava Horčáková and Kristina Rexová. Edited and introduced by Jaroslav Pánek. Prague 2005.
 • Ferdinand SEIBT, Deutsche Bohemistik von innen, Osteuropa 49, 1999, s. 630–634.
 • Martin STEINER, Jan Amos Komenský ve světové komeniologii, in: Jaroslav Pánek a kol., České dějiny v současné zahraniční historiografii, Pardubice – Praha – Ústí nad Labem 2008, s. 271–292.
 • Marie ŠTEMBERKOVÁ, Jan Hus na mne zapůsobil jako Shakespearovy tragédie (rozhovor s L. P. Laptěvovou), Dějiny a současnost 20, 1998, č. 3, s. 49–52.
 • Jan URBAN – Zdeněk HOJDA, Začínal jsem s anglickými dějinami (rozhovor s Ferdinandem Seibtem), Dějiny a současnost 16, 1994, č. 3, s. 40–43.
 • Stanley B. WINTERS, Otakar Odložilík – historik, který odešel do země zaslíbené, ČČH 101, 2003, s. 306–351.
 • Stanley B. WINTERS, Otakar Odložilík’s American Career: the Uneasy Self-Exile of a Czech Historian, 1948–1973, in: Eva Hartmann – S. B. Winters (edd.), Großbritannien, die USA und die böhmischen Länder 1848–1938, München 1991, s. 153–169.
 • Stanley B. WINTERS, Vývoj bádání o dějinách Československa ve Spojených státech, ČMM 108, 1989, s. 233–241.

Výběr ze zahraničních bohemikálních prací o dějinách raného novověku

 • Hugh LeCaine AGNEW, The Czechs and the Lands of the Bohemian Crown, Stanford 2004 (český překlad: Češi a země Koruny české, Praha 2008).
 • Joachim Bahlcke (ed.), Geschichte der Oberlausitz. Herrschaft, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, Leipzig 2001a 2004.2
 • Joachim Bahlcke (ed.), Glaubensflüchtlinge. Ursachen, Formen und Auswirkungen frühneuzeitlichen Konfessionsmigrationen in Europa (= Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa 4), Berlin 2008.
 • Joachim Bahlcke (ed.), Historische Schlesienforschung. Methoden, Themen und Perspektiven zwischen traditioneller Landesgeschichtsschreibung und moderner Kulturwissenschaft (= Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte 5), Köln – Weimar – Wien 2005.
 • Joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526–1619), München 1994.
 • Joachim Bahlcke (ed.), Schlesien und die Schlesier, München 19961 a 2000.2
 • Joachim Bahlcke – Hans-Jürgen Bömelburg – Norbert KERSKEN (edd.), Ständefreiheit und Staatsgestaltung in Ostmitteleuropa. Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16.–18. Jahrhundert, Leipzig 1996.
 • Joachim Bahlcke – Volker Dudeck (edd.), Welt – Macht – Geist. Das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526–1635, Görlitz – Zittau 2002.
 • Joachim Bahlcke – Werner KORTHAASE (edd.), Daniel Ernst Jablonski. Religion, Wissenschaft und Politik um 1700 (= Jabloniana. Quellen und Forschungen zur europäischen Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit 1), Wiesbaden 2008.
 • Joachim Bahlcke – Arno Strohmeyer (edd.), Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkungen des religiösen Wandels im 16. und 17. Jahrhundert in Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart 1999.
 • Beatrix Bastl, Tugend, Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der Frühen Neuzeit, Wien 2000.
 • Alexandr Christian BEGERT, Böhmen, die böhmische Kur und das Reich vom Hochmittelalter bis zum Ende des Alten Reiches. Studien zur Kurwürde und zur staatsrechtlichen Stellung Böhmens, Husum 2003.
 • Werner BEIN, Schlesien in der habsburgischen Politik. Ein Beitrag zur Entstehung des Dualismus im Alten Reich, Sigmaringen 1994.
 • Milada Blekastad, Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Oslo – Praha 1969.
 •  Karl BOSL (ed.), Die böhmischen Länder von der Hochblüte der Ständeherrschaft bis zum Erwachen eines modernen Nationalbewußtsein (= Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder 2), Stuttgart 1974.
 • Alessandro Catalano, Juan Caramuel y Lobkovitz (16061682) e la riconquista delle coscienze in Boemia, Römische Historische Mitteilungen 46, 2002, s. 339–392.
 • Alessandro Catalano, La Boemia e la riconquista delle coscienze. Ernst Adalbert von Harrach e la controriforma in Europa centrale (1620–1667), Roma 2005 (český překlad: Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667) a protireformace v Čechách, Praha 2008).
 • Markus Cerman – Hermann Zeitelhofer (edd.), Soziale Strukturen in Böhmen. Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.–19. Jahrhundert, Wien 2002.
 • Norbert Conrads, Die Durchführung der Altranstädter Konvention in Schlesien 1707–1709, Köln – Wien 1971.
 • Norbert Conrads, Schlesien in der Frühmoderne. Zur politischen und geistigen Kultur eines habsburgischen Landes (= Neue Forschungen zur schlesischen Geschichte 16), Köln – Weimar – Wien 2009.
 • Thomas DaCosta Kaufmann, The School of Prague. Painting at the Court of Rudolf II, Chicago – London 1988.
 • Thomas DaCosta Kaufmann, Variations on the Imperial Theme in the Age of Maximilian II and Rudolf II, New York – London 1978.
 • Zdeněk V. DAVID, Finding the Middle Way. The Utraquists’ Liberal Challenge to Rome and Luther, Washington, D.C. 2003.
 • Zdeněk V. DAVID, Hájek, Dubravius, and the Jews: A Contrast in Sixteenth-Century Czech Historiography, Sixteenth Century Journal 27, 1996, s. 997–1013.
 • Zdeněk V. DAVID, Jews in Sixteenth-Century Czech Historiography: The ‘Czech Chronicle’ of Václav Hájek of Libočany, East European Jewish Affairs 25, 1995, č. 1, s. 25–42.
 • Jörg Deventer, Gegenreformation in Schlesien. Die habsburgische Rekatholisierungpolitik in Glogau und Schweidnitz 15261707, Köln – Weimar – Wien 2003.
 • Kenneth J. Dillon, King and Estates in the Bohemian Lands (1526–1564), Bruxelles 1976.
 • Hellmut Diwald, Wallenstein. Biographie, Esslingen 1999.4
 • Marina Dmitrieva – Karen Lambrecht, Krakau, Prag und Wien. Funktionen von Metropolen im frühmodernen Staat, Stuttgart 2000.
 • Anna M. Drabek, Die Juden in den Böhmischen Ländern zur Zeit des landesfürstlichen Absolutismus (Von der Schlacht am Weißen Berg bis zum Ausgang der Regierungszeit Maria Theresias), in: Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum, München – Wien 1983, s. 123–143.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, Affrontements et reconqu?tes, églises et états: dans les Etats des Habsbourg, in: Marc Venard (ed.), Histoire du Christianisme 9, L’âge de raison, 1620–1750, Paris 1997, s. 12–44, 152–153.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, Čtení a vztah ke knihám u podezřelých z kacířství v Čechách 18. století, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 32, 1992, s. 51–79.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, Exil et conversion. Les trajectoires de vie d’émigrants tch?ques ? Berlin au 18si?cle, Annales. Histoire, sciences sociales 54, Paris 1999, s. 915–944.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, Hymnologia Bohemica. Cantionnaires Tch?ques de la Contre-Réforme, 1588–1764 I–II, Paris 1982.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, Le livre et hérésie, modes et lecture et politique du livre en Boh?me au 18e si?cle, in: Hans Erich Bödeker (ed.), Le livre religieux et ses pratiques, Göttingen 1991, s. 131–156.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, Männerbücher und Frauenbücher, Bücher für Männer und für Frauen. Überlegungen zur Andachtsliteratur des 18. Jahrhunderts in Böhmen, in: Edith Saurer (ed.), Die Religion der Geschlechter. Historische Aspekte religiöser Mentalitäten, Köln 1995, s. 137–168.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, Několik úvah o barokní zbožnosti a o rekatolizaci Čech, FHB 22, 2006, s. 143–177.
 • Marie-Elizabeth Ducreux, Tożsamość Czechów – pomiędzy katolicyzmem a protestantyzmem, in: Jerzy Kłoczowski et al. (edd.), Historia Europy Środkowo-Wschodniej II, Lublin 2000, s. 187–203.
 • Jolanta Dworzaczkowa, Bracia Czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku, Warszawa 1997.
 • Winfried Eberhard, Entwicklungphasen und Probleme der Gegenreformation und katholischen Erneuerung in Böhmen, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 84, 1989, s. 235–257.
 • Winfried Eberhard, Konfessionsbildung und Stände in Böhmen 14781530 (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 38), München – Wien 1981.
 • Winfried Eberhard, Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Oppositionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinands I. in Böhmen (= Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 54), München 1981.
 • Christine van Eickels, Schlesien im böhmischen Ständestaat. Voraussetzungen und Verlauf der böhmischen Revolution von 1618 in Schlesien, Köln – Weimar – Wien 1994.
 • Evamaria ENGEL – Karen Lambrecht – Hanna Nogossek (edd.), Metropolen im Wandel. Zentralität in Ostmitteleuropa an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, Berlin 1995.
 • Robert J. W. EVANS, The Making of the Habsburg Monarchy 15501700, Oxford 1984 (český překlad: Vznik habsburské monarchie 15501700, Praha 2003).
 • Robert J. W. EVANS, Rudolf II and his World. A Study in Intellectual History 15761612, Oxford 1973 (český překlad: Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576–1612, Praha 1997).
 • Robert J. W. EVANS – T. V. THOMAS (edd.), Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, London 1991.
 • Paula Sutter Fichtner, Emperor Maximilian II., New Haven – London 2001.
 • Paula Sutter Fichtner, Ferdinand I of Austria. The Politics of Dynasticism in the Age of the Reformation, New York 1982.
 • Johann Franzl, Ferdinand II. Kaiser im Zwiespalt der Zeit, Graz – Wien – Köln 1978.
 • Eliška Fučíková (ed.), Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha – Londýn – Milán 1997 (anglicky: Rudolf II and Prague. The Court and the City, Prague – London – Milan 1997; německy: Rudolf II. und Prag. Kaiserlicher Hof und Residenzstadt als kulturelles und geistiges Zentrum Mitteleuropas, Prag – London – Milan 1997).
 • Henryk Gmiterek, Bracia Czescy a kalwini w Rzeczypospolitej. Połowa XVI – połowa XVII wieku. Studium porównawcze, Lublin 1987.
 • Henryk Gmiterek, Związki intelektualne polsko-czeskie w okresie Odrodzenia (15261620), Lublin 1989.
 • Sante Graciotti (ed.), Italia e Boemia nella cornice del Rinascimento europeo, Firenze 1999.
 • Sante Graciotti – Jitka Křesálková (edd.), Barocco in Italia – Barocco in Boemia. Uomini, idee e forme d’arte a confronto, Roma 2003 (česká verze: Vilém Herold a Jaroslav Pánek /edd./, Baroko v Itálii – baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia Barocco in Italia, Barocco in Boemia, uomini, idee, forme d´arte a confronto, Praha 2003).
 • Hans-Bernd Harder – Hans Rothe (edd.), Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischen Länder bis zur Zeit Balbíns, Köln – Weimar – Wien 1993.
 • Hans-Bernd Harder – Hans Rothe (edd.), Später Humanismus in der Krone Böhmen 1570–1620, Dresden 1998.
 • Arno HERZIG, Reformatorische Bewegungen und Konfessionalisierung. Die Rekatholisierungspolitik in der Grafschaft Glatz, Hamburg 1996.
 • Kurt Augustinus HUBER, Katholische Kirche und Kultur in Böhmen. Ausgewählte Abhandlungen (= Religions- und Kulturgeschichte in Ostmittel- und Südosteuropa 5), Münster 2005.
 • Olivier Chaline, La bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez les guerriers, Paris 2002.
 • Olivier Chaline, La reconqu?te catholique de l’Europe centrale, XVIeXVIIIe si?cle, Paris 1998.
 • Svatava CHOCHOLOVÁ – Markéta PÁNKOVÁ – Martin STEINER (edd.), J. A. Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání, Praha 2009.
 • Alfred Kohler, Ferdinand I. 1503–1564. Fürst, König und Kaiser, München 2003.
 • Andrea Komlosy – Václav Bůžek – František Svátek (edd.), Kulturen an der Grenze. Waldviertel – Weinviertel – Südböhmen – Südmähren, Wien 1995 (česká verze: Kultury na hranici. Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel, Vídeň 1995).
 • Andreas Kraus, Das katholische Herrscherbild im Reich, dargestelt am Beispiel Kaiser Ferdinand II. und Kurfürst Maxmilians I. von Bayern, in: Konrad Repgen (ed.), Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert, Münster 1991, s. 1–25.
 • Karen Lambrecht, Hexenverfolgung und Zaubereiprozesse in den schlesischen Territorien, Köln – Weimar – Wien 1995.
 • Andrea Langer – Georg Michels (edd.), Metropolen und Kulturtransfer im 15./16. Jahrhundert. Prag – Krakau – Danzig – Wien, Stuttgart 2001.
 • Hellmut Lorenz (ed.), Johann Bernhard Fischer von Erlach, Zürich – München – London 1992.
 • Karlheinz MACK (ed.), Jan Amos Comenius und die Politik seiner Zeit, Wien – München 1992.
 • Golo Mann, Wallenstein I–II, Berlin 1989.
 • Georgij Pavlovič MEĽNIKOV, Nemcy v gorodach Češskogo korolevstva, in: A. A. Svanidze (ed.), Gorod v srednevekovoj civilizacii Zapadnoj Jevropy. ?. 1: Fenomen srednevekogo urbanizma, Moskva 1999, s. 243–250.
 • Georgij Pavlovič MEĽNIKOV, Princip universaľnoj teatraľnosti barokko, J. ?. Komenskij i postmodernizm, Informbiulleten’ MAIRSK 27, Moskva 1993, s. 74–84 (Teatraľnosť v žizni i v iskusstve).
 • Georgij Pavlovič MEĽNIKOV (ed.), Sikst iz Ottesdorfa, Chronika sobytij, sveršivšichsja v Čechii v burnyj 1547 god, Moskva 1989.
 • Georgij Pavlovič MEĽNIKOV, Živoje/neživoje: golem, mašina i koncepcija sovremennoj kuľtury E. Fromma, in: L. A. Sofronova – L. N. Titova (edd.), Mif v kuľture: Čelovek – ne-čelovek, Moskva 2000, s. 169–179.
 • Nicolette (M. E. H. N.) MOUT, Bohemen en de Nederlanden in de zestiende eeuw, Leiden 1975.
 • Nicolette MOUT, Der Winterkönig im Exil. Friedrich V. von der Pfalz und die niederländischen Generalstaaten 16211632, Zeitschrift für Historische Forschung 15, 1988, s. 257–272.
 • Aleksandr Sergejevič MYĽNIKOV, Epocha prosveščenija v Češskich zemljach. Ideologija, nacionaľnoje samosoznanije, kuľtura, Moskva 1977.
 • Aleksandr Sergejevič MYĽNIKOV, Vznik národní osvícenské ideologie v Českých zemích XVIII. století, Praha 1974.
 • Stefan Michael Newerkla, Intendierte und tatsächliche Sprachwirklichkeit in Böhmen – Diglossie im Schulwesen der böhmischen Kronländer 1740–1918 (= Dissertationen der Universität Wien 61), Wien 1999.
 • Stefan Michael Newerkla, Tschechischlehrbücher auf dem Gebiet des heutigen Österreich seit der Thronbesteigung Maria Theresias (1740) bis zum Ende der Vormärzzeit (1848), Wien 1996.
 • Sheilagh Ogilvie, Women and the Second Serfdom: Evidence from Early Modern Bohemia, in: Baidyanath Ghosh – Parvesh K. Chopra (edd.), Gender and Development: Theory, History, Policy and Cases, Leeds 2002, s. 251–291.
 • Kazimierz Orzechowski, Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe, Warszawa – Wrocław 1979.
 • Kazimierz Orzechowski, Podatek szacunkowy na tle systemu daninowego dawnego Śląska, 15271740. Studium historycznoprawne, Wrocław 1999.
 • Kazimierz Orzechowski, Rachunki śląskich stanów. 1527–1741. Studium źródłoznawcze, Wrocław 1994.
 • James R. Palmitessa, House, home & neighborhood on the eve of White Mountain. Material culture and daily life in the New City of Prague, 15471611, New York 1995.
 • James R. Palmitessa, Material Culture and Daily Life in the New City of Prague in the Age of Rudolf II, Krems 1997 (= Medium Aevum Quotidianum 1997).
 • James R. Palmitessa, The Reformation in Bohemia and Poland, in: Ronnie Po-Chia Hsia (ed.), A Companion to the Reformation World, Oxford 2004, s. 185–204.
 • Josef Pauser – Martin Scheutz – Thomas Winkelbauer (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch (= MIÖG, Ergänzungsband 44), Wien – München 2004.
 • Ludwig Petry – Joachim J. Menzel, Geschichte Schlesiens II. Die Habsburgerzeit 1526–1740, Darmstadt 1973.
 • Friedrich B. Polleross, Fischer von Erlach und die Wiener Barocktradition (= Frühneuzeit-Studien 4)Wien – Köln – Weimar 1995.
 • Friedrich B. Polleross (ed.), Reiselust & Kunstgenuss. Barockes Böhmen, Mähren und Österreich, Petersberg 2004.
 • Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II. I–II, Freren 1988.
 • Carsten RABE, Alma mater Leopoldina. Kolleg und Universität der Jesuiten in Breslau 1638–1811, Köln – Weimar – Wien 1999.
 • Lutz Rentzow, Die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der Vernewerten Landesordnung für das Königreich Böhmen von 1627 (= Rechtshistorische Reihe 172), Frankfurt am Main 1998.
 • Hans Rothe, Die Länder der Krone Böhmen als Bibellandschaft, Slavia 65, 1996, s. 239253.
 • Ferdinand SEIBT (ed.), Renaissance in Böhmen, München 1985.
 • Wilfried SEIPEL (ed.), Kaiser Ferdinand I. 1503–1564. Das Werden der Habsburgermonarchie (= Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien – Katalog), Wien 2003.
 • Otto Schindler, „Praha nebo Brno – Prag oder Brünn?“. Ein tschechischer Expertenstreit über einen spätbarocken Theaterzettel aus der Österreichischen Nationalbibliothek, Biblos 42, 1993, č. 3, s. 127–142.
 • Georg Schuppener, Jesuitische Mathematik in Prag im 16. und 17. Jahrhundert (1556–1654), Leipzig 1999.
 • Georg Schuppener – Karel Mačák, Matematika v jezuitském Klementinu v letech 1600–1740 (= Dějiny matematiky 18), Praha 2001.
 • Janice Beverley Stockigt, Jan Dismas Zelenka (1679–1745). A Bohemian musician at the court of Dresden, Oxford 2000.
 • Victor-Lucien Tapié, Bílá hora a francouzská politika, Praha 1936.
 • Karl VOCELKA, Glanz und Untergang der höfischen Welt. Repräsentation, Reform und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat (= Österreichische Geschichte 1699–1815), Wien 2004.
 • Karl VOCELKA, Die politische Propaganda Kaiser Rudolfs II. (1576–1612), Wien 1981.
 • Karl VOCELKA, Rudolf II. und seine Zeit, Wien – Köln – Graz 1985.
 • Matthias WEBER, Die schlesischen Policei- und Landesordnungen der Frühen Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 1992.
 • Matthias WEBER, Das Verhältnis Schlesiens zum Alten Reich in der Frühen Neuzeit, Köln – Weimar – Wien 1992.
 • Thomas Winkelbauer, Fürst und Fürstendiener. Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters (= MIÖG, Ergänzungsband 34), Wien – München 1999.
 • Thomas Winkelbauer (ed.), Kontakte und Konflikte. Böhmen, Mähren und Österreich: Aspekte eines Jahrtausends gemeinsamer Geschichte, Horn – Waidhofen an der Thaya 1993.
 • Thomas Winkelbauer, Nervus belli Bohemici. Die finanziellen Hintergründe des Scheiterns des Ständeaufstands der Jahre 1618 bis 1620, FHB 18, 1997, s. 173223.
 • Thomas Winkelbauer, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter I–II (= Österreichische Geschichte 15221699), Wien 2003.
 • Peter WOLF et al. (edd.), Der Winterkönig. Friedrich V. – der letzte Kurfürst aus der Oberen Pfalz (= Katalog zur Bayerischen Landesausstellung – Amberg 2003), Augsburg 2003.
 • Thomas WÜNSCH (ed.), Reformation und Gegenreformation in Oberschlesien. Die Auswirkungen auf Politik, Kunst und Kultur im ostmitteleuropäischen Kontext, Berlin 1994.
 • Jarold K. ZEMAN, The Hussite Movement and the Reformation in Bohemia, Moravia and Slovakia (13501650). A Bibliographical Study Guide, Ann Arbor 1977.
Úvod > Studium > Studijní materiály > Základní problémy studia raného novověku > Bohemikální výzkum raného novověku v zahraničí (Jaroslav Pánek)